Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 nguyen tien dung Thứ sáu, Tháng 3 4, 2016 - 18:23
2 nguyen tien dung Thứ sáu, Tháng 3 4, 2016 - 18:26
3 nguyen tien dung Thứ sáu, Tháng 3 4, 2016 - 18:30
4 nguyen tien dung Thứ sáu, Tháng 3 4, 2016 - 21:08
5 nguyen tien dung Thứ bảy, Tháng 3 5, 2016 - 07:24
6 nguyen tien dung Thứ bảy, Tháng 3 5, 2016 - 07:31
7 nguyễn long Thứ sáu, Tháng 1 5, 2018 - 10:27

Tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học:TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN SỰ KHẲNG ĐỊNH NHỮNG NGUYÊN LÝ CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

Ảnh của Ngocmai
Ngọc Mai(898 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 33
7
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 21 | Loại file: DOC
 • TR NG Đ I H C KHOA H C XÃ H I & NHÂN VĂNƯỜ
  KHOA TRI T H C
  BÀI TI U LU N CH NGHĨA XÃ H I KHOA H C
  TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG
  SẢN SỰ KHẲNG ĐỊNH NHỮNG
  NGUYÊN LÝ CỦA CHỦ NGHĨA XÃ
  HỘI KHOA HỌC
  Học viên thực hiện: Nguyễn Thị Huyền Trang
  MSHV: 0305131024
  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 2 NĂM 2011
 • 1
  PH N M Đ U
  Trong xã h i có giai c p đ i kháng, có tình tr ng áp b c bóc l t ng i thì c ườ ướ
  nguy n v m t h i công b ng s v n t i t t ng bình đ ng h i, khát ươ ư ưở
  v ng h nh phúc cũng nh nh ng cu c đ u tranh d i nhi u hình th c khác nhau ư ướ
  đ th c hi n nh ng c v ng s t t y u n y sinh trong đ i s ng tinh th n c a ướ ẽ ấ ế
  nh ng ng i nghèo kh c a t t c nh ng ai đ ng v phía l i ích c a h . T ườ ư
  t ng h i ch nghĩa chính nh ng t t ng ph n ánh c nguy n y cưở ư ưở ướ ướ
  nguy n v m t h i không còn áp b c, bóc l t, không còn s phân chia giai c p,
  không chi n tranh, m i ng i đ c m no, bình đ ng h nh phúc. T t ngế ườ ượ ư ưở
  xã h i ch nghĩa cũng ph n ánh quan ni m v con đ ng, gi i pháp và nh ng đi u ườ
  ki n đ đ n xã h i t t đ p. ế
  Nh ng t t ng h i ch nghĩa đã th hi n qua nhi u n i dung, khuynh ư ưở
  h ng khác nhau, d i nhi u hình th c do đi u ki n l ch s c th c a m i th iướ ướ
  kỳ quy đ nh. L ch s c a nh ng t t ng h i ch nghĩa y m t b ph n c a ư ưở
  l ch s t t ng nhân lo i. nghiên c u chính quá trình n y sinh, hình thành ư ưở
  phát tri n c a các t t ng h i ch nghĩa. L ch s t t ng h i ch nghĩa ư ưở ư ưở
  cũng nghiên c u quá trình ch nghĩa h i phát tri n t không t ng tr thành ưở
  khoa h c.
  S ra đ i c a ch nghĩa h i khoa h c, cũng nh s phát tri n c a h c ư
  thuy t y đ u có quan h tr c ti p v i s phát tri n kinh t c a xã h i, v i nh ngế ế ế
  mâu thu n h i ngày càng tăng, v i cu c đ u tranh giai c p c a giai c p s n.
  Nh ng cũng nh m i h c thuy t m i, ch nghĩa h i tr c h t ph i xu t phátư ư ế ướ ế
  t nh ng tài li u t t ng đã tích lũy t tr c”. Ph.Ăngghen th a nh n r ng, ch ư ưở ướ
  nghĩa h i khoa h c ra đ i nh “s phát tri n c a ch nghĩa h i t không ư
  t ng tr thành khoa h c”. Nh v y, ch nghĩa xã h i nguyên th ym t th chưở ư
  nghĩa xã h i không t ngưở (V.I.Lênin: Toàn t p, ti ng vi t, Nxb. Ti n b , Mátxc va, ế ế ơ
  1980, t p 23, tr 56).
 • 2
  Theo Lênin, khái ni m “ch nghĩa xã h i” đ c hi u nh là t đ ng nghĩa v i ượ ư
  nh ng c m tr i qua nhi u th k c a qu n chúng lao đ ng mu n xóa b s ướ ơ ế
  bóc l t, s áp b c b t công h i. V.I. Lênin vi t Đã lâu r i, đã hàng bao th ế ế
  k nay, th m chí hàng ngàn năm nay, nhân lo i mong c th tiêu “l p t c” m i s ướ
  bóc l t” (V.I.Lênin: Toàn t p, ti ng Vi t, Nxb. Ti n b , Mátxc va, 1980, t p 12, tr ế ế ơ
  53) cũng nh mu n x a b s khác nhau gi a ng i giàu ng i nghèo. Đó ư ườ ườ
  nguy n v ng tính ch t h i ch nghĩa” (V.I.Lênin: Toàn t p, ti ng vi t, Nxb. ế
  Ti n b , Mátxc va, 1980, t p 13, tr 159). ế ơ
  Qua nh ng lu n đi m đó c a Lêninth th y, t t ng xã h i ch nghĩa đã ư ưở
  chi u dài l ch s cùng v i l ch s hình thành phát tri n c a giai c p đ u
  tranh giai c p.
  ph ng Tây, nh ng m m m ng t t ng h i ch nghĩa đã phát sinh ươ ư ưở
  ph bi n r ng rãi Hy L p La c đ i: nh ng c m quay tr l i quá kh ế ướ ơ
  xa x a, tr l i th i kỳ h i hoàn toàn bình đ ng, không bóc l t trong th nư ở ạ
  tho i v “th i đ i hoàn kim”, nh ng suy nghĩ v m t qu c gia lý t ng c a Platon ưở
  trong các tác ph m Nhà n c Lu t lướ , nh ng d án c i cách bình quân
  Spactaquyt c a Aghit Clêomen. H t t ng C Đ c giáo s kỳ, nh ng thuy t ư ưở ơ ơ ế
  giáo c a đ o này trong Tân cƯớ v s bình đ ng bác ái chung c a nhân lo i
  c a ch nghĩa c ng s n tiêu dùng, nh t v “giang s n ngàn năm c a Chúa” ơ
  đ ng nhiên là đ y r y nh ng đi u hoang t ng, vi n vông…ươ ưở
  Th i kỳ đ u c n đ i (th k XVI - XVII) nh ng tác ph m không t ng v ưở
  nh ng ch đ h i t ng. Đ u tiên tác ph m ế ưở Đ o Không t ng ưở c a Tômat
  Mor k v m t h i ch a bao gi ch a đâu nh ng cái h i đ cơ ư ư ư ượ
  mong đ i. Sau Đ o Không t ng ưở m t th k , m t nhà t t ng ng i Italia là ế ư ưở ườ
  Campanella đã cho ra đ i cu n sách Thành ph M t tr i m t tác ph m l n c a
  ch nghĩa h i không t ng. Ti p sau đó, t t ng h i ch nghĩa bi u hi n ưở ế ư ưở
  d i m t hình th c xác đ nh h n trong th i kỳ cách m ng t s n Anh th k XVIIướ ơ ư ế
  trong tác ph m Lu t t do tác ph m l n nh t, sáng ng i nh t c a G. Uynxtenly,
  nhà t t ng và lãnh t c a phong trào Đào đ t.ư ưở

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2015 , 10:35

Mô tả tài liệu:

Tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học:TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN SỰ KHẲNG ĐỊNH NHỮNG NGUYÊN LÝ CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học:TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN SỰ KHẲNG ĐỊNH NHỮNG NGUYÊN LÝ CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC. Trong xã hội có giai cấp đối kháng, có tình trạng áp bức bóc lột người thì ước nguyện về một xã hội công bằng và sự vươn tới tư tưởng bình đẳng xã hội, khát vọng hạnh phúc cũng như những cuộc đấu tranh dưới nhiều hình thức khác nhau để thực hiện những ước vọng sẽ tất yếu nảy sinh trong đời sống tinh thần của những người nghèo khổ và của tất cả những ai đứng về phía lợi ích của họ. Tư tưởng xã hội chủ nghĩa chính là những tư tưởng phản ánh ước nguyện ấy – ước nguyện về một xã hội không còn áp bức, bóc lột, không còn sự phân chia giai cấp, không có chiến tranh, mọi người được ấm no, bình đẳng và hạnh phúc. Tư tưởng xã hội chủ nghĩa cũng phản ánh quan niệm về con đường, giải pháp và những điều kiện để đến xã hội tốt đẹp. Những tư tưởng xã hội chủ nghĩa đã thể hiện qua nhiều nội dung, khuynh hướng khác nhau, dưới nhiều hình thức do điều kiện lịch sử cụ thể của mỗi thời kỳ quy định. Lịch sử của những tư tưởng xã hội chủ nghĩa ấy là một bộ phận của lịch sử tư tưởng nhân loại. Nó nghiên cứu chính quá trình nảy sinh, hình thành và phát triển của các tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa cũng nghiên cứu quá trình chủ nghĩa xã hội phát triển từ không tưởng trở thành khoa học. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học, cũng như sự phát triển của học thuyết ấy đều có quan hệ trực tiếp với sự phát triển kinh tế của xã hội, với những mâu thuẫn xã hội ngày càng tăng, với cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản. Nhưng “ cũng như mọi học thuyết mới, chủ nghĩa xã hội trước hết phải xuất phát từ những tài liệu tư tưởng đã tích lũy từ trước”. Ph.Ăngghen thừa nhận rằng, chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời như là “sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ không tưởng trở thành khoa học”. Như vậy, chủ nghĩa xã hội nguyên thủy là một thứ chủ nghĩa xã hội không tưởng (V.I.Lênin: Toàn tập, tiếng việt, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva, 1980, tập 23, tr 56). Theo Lênin, khái niệm “chủ nghĩa xã hội” được hiểu như là từ đồng nghĩa với những ước mơ trải qua nhiều thế kỷ của quần chúng lao động muốn xóa bỏ sự bóc lột, sự áp bức và bất công xã hội. V.I. Lênin viết “ Đã lâu rồi, đã hàng bao thế kỷ nay, thậm chí hàng ngàn năm nay, nhân loại mong ước thủ tiêu “lập tức” mọi sự bóc lột” (V.I.Lênin: Toàn tập, tiếng Việt, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva, 1980, tập 12, tr 53) cũng như “muốn xỏa bỏ sự khác nhau giữa người giàu và người nghèo. Đó là nguyện vọng có tính chất xã hội chủ nghĩa” (V.I.Lênin: Toàn tập, tiếng việt, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva, 1980, tập 13, tr 159).

Tin mới nhất

Trang