Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Sinh Trang Thứ tư, Tháng 1 20, 2016 - 00:00
2 KIÊN HÀ Thứ tư, Tháng 1 3, 2018 - 20:55
3 bui hao Thứ năm, Tháng 1 4, 2018 - 21:08

Tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học:phân tích phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm tăng cường vàcủng cố liên minh GCCN với gcnd

Ảnh của Ngocmai
Ngọc Mai(898 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 61
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 64 | Loại file: DOC
 • Ti u lu n ch nghĩa xã h i khoa h c: phân tích ph ng h ng và gi i pháp c ươ ướ ơ
  b n nh m tăng c ng và c ng c liên minh c a GCCN v i gcnd và t ng l p trí ườ
  th c trong TKQĐ t ch nghĩa t b n lên CNXH Vi t Nam hi n nay ư
  V n đ liên minh GCCN v i GCND và v i các t ng l p lao đ ng khác trong cu c đ u
  tranh c a gccn ch ng l i giai c p t s n đã đ c C.mác Ăngghen sáng l p ư ượ
  đ c Lênin v n d ng phát tri n trong quá trình cách m ng XHCN b c đ u yượ ướ
  d ng CNXH n c Nga vi t. Đó cũng m t nguyên căn b n trong lu n ướ ế
  CNXH khoa h c.
  Trong quá trình xây d ng h i m i h i XHCN ti n lên c ng s n ế
  ch nghĩa thì giai c p công nhân ph i coi tr ng liên minh v i GCND và t ng l p
  trí th c. Đó v n đ nh ch t chi n l c trong cách m ng XHCN,nh t ế ượ
  trong th i quá đ c bi t v i các n c ti n t b n b qua ch đ t b n ướ ư ế ộ ư
  ch nghĩa ti n th ng lên CNXH nh vi t nam. ế ư
  Nh n th c đ c v n đ chi n l c c a liên minh công-nông –trí th c ượ ế ượ
  cũng nh k th a t t ng lí lu n v liên minh giai c p c a ch nghĩa Mác ư ế ư ưở
  Lênin ng ta đã coi tr ng v n đ liên minh minh công- nông- tri th c m t
  v n đ chi n l c c a cách m ng Vi t Nam.Cũng chính nh đoàn k t c ng ế ượ ế
  c đ c kh i lien minh công- nông- trí th c đã t o nên đ c s c m nh to ượ ượ
  l n c a dân t c vi t nam,đ a dân t c Vi t Nam đi t th ng l i này đ n th ng ư ế
  l i khác,thoát kh i ách l c a ch nghĩa th dân phong ki n đ a n c ta ế ư ướ
  b c vào th i kì m i- TKQĐ t ch nghĩa t b n lên CNXH.ướ ư
  Trong giai đo n quá đ lên CNXH n c ta hi n nay, tình hình trong ướ
  n cth gi i đang nh ng bi n chuy n nhanh chóng .Trên th gi i xu thướ ế ế ế ế
  toàn c u hóa, qu c t hóa, h i nh p toàn c u đang di n ra m nh m cùng v i ế
  đó là khoa h c ki thu t đang phát tri n m nh nh vũ bão. Trong n c toàn đ ng ư ướ
  toàn dân đang ti n hành CNH - HĐH đ t n c đ h ng đ n năm 2020 c b nế ướ ướ ế ơ
  m t n c công nghi p theo h ng hi n đ i. Đi u đó càng đòi h i ph i tăng ướ ươ
  c ng c ng c liên minh công-nông- trí th c tăng c ng kh i đ i đoàn k tườ ườ ế
  c a dân t c,phát huy nh ng ngu n l c trong n c k t h p v i các ngu n l c ướ ế
  qu c t đ đ y m nh cách m ng XHCN, rút ng n th i gian quá đ . ế
  Nh v y v i ý nghĩa to l n v m t lu n t m quan tr ng v th cư
  ti n xây d ng và phát tri n đ t n c trong giai đo n hi n nay ,đ c bi t v i m t ướ
  1
 • sinh viên khoa ch nghĩa h i khoa h c em đã ch n đ tài ti u lu n: “phân
  tích ph ng h nggi i pháp c b n nh m tăng c ngc ng c liên minhươ ướ ơ ườ
  GCCN v i GCND t ng l p trí th c trong th i kì quá đ t ch nghĩa t b n ư
  lên CNXH Vi t Nam hi n nay”.
  2. Ph m vi và gi i h n nghiên c u.
  V i đ tài ti u lu n: phân tích ph ng h ng gi i pháp c b n ươ ướ ơ
  nh m tăng c ng và c ng c liên minh c a GCCN v i gcnd và t ng l p trí th c ườ
  trong TKQĐ t ch nghĩa t b n lên CNXH Vi t Nam hi n nay”. Em xác ư
  đ nh:
  Khách th nghiên c u c a đ tài là: Ch nghĩa Mác –Lênin, t t ng H ư ưở
  Chí Minh v liên minh GCCN v i GCND t ng l p trí th c trong TKQĐ t
  ch nghĩa t b n lên CNXH. Và m t s quan đi m c a Đ ng ta và các nhà khoa ư
  h c v liên minh công- nông- trí th c trong tkqđ t ch nghĩa t b n lên CNXH ư
  Vi t Nam hi n nay.
  Đ i t ng kh o sát c a đ tài là: Các tài li u liên quan đ n vi c tăng ươ ế
  c ng c ng c kh i liên minh công- nông- trí th c trong th i cách m ngườ
  xhcn vi t nam đ c bi t là trong TKQĐ.
  Gi i h n nghiên c u là: Trong ph m vi vi t nam tính t th i b t đ u
  di n ra quá đ t ch nghĩa t b n lên CNXH. ư
  3. Tình hình nghiên c u có liên quan.
  r t nhi u công trình nghiên c u v liên minh c a giai c p công nhân
  trong cách m ng XHCN nh ng ch m i đi vào m t s lu n đi m c b n đ c ư ơ
  s c c a Các Mác Ăngghen. Đ c bi n nh ng năm g n đây m t s bài vi t ế
  c a các tác gi đ c p nghiên c u đ n các khía c nh khác nhau liên quan ế
  đ n liên minh giai c p công nhân v i nông dân trí th c trong th i CNH-ế
  HĐH hi n nay, ph i k đ n m t s công trình sau: ế
  “giai c p công nhân t ng l p trí th c trong n n kinh t trí th c”đ ế
  c ng bài gi ng h c vi n chính tr hành chính qu c gia H Chí Minh.ươ
  “Đoàn k t trên l p tr ng giai c p công nhân th i đ i m i” t p chí Laoế ườ
  đ ng và Công Đoàn s 1 năm 2002 c a Văn T o.
  2
 • “Giai c p công nhân Vi t Nam trong s nghi p CNH-HDH đ t n c” ướ
  NXB chính tr qu c gia Hà N i, 2004 c a D ng Xuân Ng c. ươ
  “Các Mác m t ng i th c s hoàn thi n đ i” đăng trên t p san ườ
  c a đ i h c s ph m Hà N i, tháng 1 – 2006 c a tác gi Nguy n Bá C ng, đã ư ườ
  nghiên c u kh ng đ nh nh ng giá tr c a Các Mác Ăngghen sáng l p lên
  v n còn nguyên giá tr trong th i đ i hi n nay trong đó v n đ liên minh
  công nông.
  Bài vi t: “k ni m 186 năm ngày sinh c a Ăngghen” c a tác gi Hoàngế
  Tuy t trên website đi n t cpv.org.vn. Trong đó tác gi bàn v liên minh giaiế
  c p công nhân.
  Các công trình nghiên c u này nh ng tài li u ý nghĩa góp ph n đ nh
  h ng cho tác gi bài ti u lu n đ c cách ti p c n, cách hi u nhìn nh nướ ượ ế
  ban đ u v liên minh c a giai c p công nhân nông dân tri th c trong cách
  m ng XHCN. Tuy nhiên các tác ph m bài vi t trên th ng ch đ a ra tình ế ườ ư
  hình liên minh công nông tri th c ch ch a nh ng phân tích sâu v các gi i ư
  pháp ch a nh ng khuy n ngh đ nh m tăng c ng c ng c liên minhư ế ườ
  công nông tri th c trong đi u ki n m i nh ng hi n nay đan xen c nh ng ư
  thu n l i và thách th c trong th i kì quá đ lên CNXH Vi t Nam.
  Nh n th c đ c tính c p bách c a vi c tăng c ng c ng c liên minh ượ ườ
  công nông tri th c đ phát huy kh i đ i đoàn k t s c m nh c a dân t c đ đ y ế
  nhanh quá trình CNH-HĐH g n v i phát tri n kinh t tri th c, ti p t c đ y ế ế
  m nh công cu c đ i m i toàn di n và công cu c h i nh p qu c t v m i m t ế
  đ rút ng n th i quá đ đ m b o th ng l i c a nhi m v xây d ng XHCN
  ngày nay.
  Em quy t đ nh ch n đ tài: ế phân tích các ph ng h ng gi i phápươ ướ
  c b n nh m tăng c ng c ng c liên minh c a giai c p công nhân v iơ ườ
  giai c p nông dân t ng l p tri th c trong th i quá đ t CNTB lên
  CNXH Vi t Nam hi n nay ”. V i hi v ng s góp ph n làm rõb sung m t
  s gi i pháp đ tăng c ng c ng c kh i liên minh công nông tri th c hi n ườ
  nay Vi t Nam.
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2015 , 11:21

Mô tả tài liệu:

Tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học:phân tích phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm tăng cường vàcủng cố liên minh GCCN với gcnd

Tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học: phân tích phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm tăng cường và củng cố liên minh của GCCN với gcnd và tầng lớp trí thức trong TKQĐ từ chủ nghĩa tư bản lên CNXH ở Việt Nam hiện nay. Vấn đề liên minh GCCN với GCND và với các tầng lớp lao động khác trong cuộc đấu tranh của gccn chống lại giai cấp tư sản đã được C.mác và Ăngghen sáng lập và được Lênin vận dụng phát triển trong quá trình cách mạng XHCN và bước đầu xây dựng CNXH ở nước Nga – xô viết. Đó cũng là một nguyên lí căn bản trong lí luận CNXH khoa học. Trong quá trình xây dựng xã hội mới – xã hội XHCN tiến lên cộng sản chủ nghĩa thì giai cấp công nhân phải coi trọng liên minh với GCND và tầng lớp trí thức. Đó là vấn đề có tính chất chiến lược trong cách mạng XHCN,nhất là trong thời kì quá độ ,đặc biệt với các nước tiền tư bản bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa tiến thẳng lên CNXH như việt nam. Nhận thức được vấn đề chiến lược của liên minh công-nông –trí thức cũng như kế thừa tư tưởng lí luận về liên minh giai cấp của chủ nghĩa Mác – Lênin ,đảng ta đã coi trọng vấn đề liên minh minh công- nông- tri thức là một vấn đề chiến lược của cách mạng Việt Nam.Cũng chính nhờ đoàn kết và củng cố được khối lien minh công- nông- trí thức mà đã tạo nên được sức mạnh to lớn của dân tộc việt nam,đưa dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác,thoát khỏi ách nô lệ của chủ nghĩa thự dân phong kiến đưa nước ta bước vào thời kì mới- TKQĐ từ chủ nghĩa tư bản lên CNXH. Trong giai đoạn quá độ lên CNXH ở nước ta hiện nay, tình hình trong nước và thế giới đang có những biến chuyển nhanh chóng .Trên thế giới xu thế toàn cầu hóa, quốc tế hóa, hội nhập toàn cầu đang diễn ra mạnh mẽ cùng với đó là khoa học ki thuật đang phát triển mạnh như vũ bão. Trong nước toàn đảng toàn dân đang tiến hành CNH - HĐH đất nước để hướng đến năm 2020 cơ bản là một nước công nghiệp theo hương hiện đại. Điều đó càng đòi hỏi phải tăng cường và củng cố liên minh công-nông- trí thức tăng cường khối đại đoàn kết của dân tộc,phát huy những nguồn lực trong nước kết hợp với các nguồn lực quốc tế để đẩy mạnh cách mạng XHCN, rút ngắn thời gian quá độ. Như vậy với ý nghĩa to lớn về mặt lí luận và tầm quan trọng về thực tiễn xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay ,đặc biệt với một sinh viên khoa chủ nghĩa xã hội khoa học em đã chọn đề tài tiểu luận: “phân tích phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm tăng cường và củng cố liên minh GCCN với GCND và tầng lớp trí thức trong thời kì quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên CNXH ở Việt Nam hiện nay”.

Tin mới nhất

Trang