Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 duongvan lam Thứ tư, Tháng 4 20, 2016 - 01:08
2 duongvan lam Thứ tư, Tháng 4 20, 2016 - 01:08

Tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học: Vấn đề bình đẳng giới của gia đình nông thôn trong bối cảnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa

Ảnh của Ngocmai
Ngọc Mai(898 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 29
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 52 | Loại file: DOC
 • Ti u lu n ch nghĩa xã h i khoa h c : V n đ bình đ ng gi i c a gia đình nông
  thôn ven đô thành ph M Tho t nh Ti n Giang trong b i c nh công nghi p
  hóa – hi n đ i hóa
  Trong quá trình đô th hóa thì hình vai trò gi i m i s bi n đ i phân công ế
  l i gi a v ch ng, ng i ch ng đi làm ng i v nhà n i tr . Ng i ch ng ườ ườ ườ
  tr c t v kinh t đem l i thu nh p, ng i v chăm sóc ph c v ch ng con. ế ườ
  Ch c ch n n c ta, hình phân công vai trò này trong gia đình ch m t b ướ
  ph n n c đô th . ư
  đ n khi giai đo n công nghi p hóa cao thì m t l n n a, hìnhế
  phân công vai trò trong gia đình l i bi n đ i, n n s n xu t h i quy ế
  công nghi p hóa cao kéo ng i ph n ra kh i công vi c n i tr tham gia vào ườ
  lao đ ng s n xu t h i, nhu c u c a n n s n xu t hay nhu c u tiêu
  dùng c a gia đình ng lên, quy n bình đ ng gi a nam n trong m i lĩnh
  v c.
  ng i ph n tham gia vào l c l ng lao đ ng s n xu t nguyênườ ượ
  nhân thì b n ch t c a hôn nhân trong gia đình này đã bi n đ i : t hôn nhân ế
  b sung sang hôn nhân song hành. V ch ng làm nh ng công vi c gi ng nhau
  bên ngoài gia đình và cùng chia s công vi c n i tr trong gia đình.
  Khi đã công vi c, h i Vi t Nam mong đ i ph n gia đình, và
  dành th i gian chăm sóc cho gia đình. Khái ni m "h nh phúc" cũng g n li n
  v i quan ni m này. Ngày nay, ph n tham gia vào vi c t o thu nh p nhi u
  lĩnh v c nh nam gi i nh ng h i v n mong đ i h ph i làm t t c công ư ư
  vi c n i tr trong gia đình, chăm sóc con cái, chăm lo vi c h hàng, trong khi
  nam gi i ch c n đi làm ki m thu nh p là đ . Đi u này l i không đ c coi ế ượ
  quá s c đ i v i ph n hay b t bình đ ng trong khi h đ c coi "phái ượ
  y u". ế
  Vi c tham gia vào nh ng quy t đ nh trong nh ng công vi c gia đình th ế
  hi n đ a v quy n l c c a n i gi i. S li u cũng ch ra hình b t bình
  đ ng trong quan h v ch ng.
 • Đó chính do tôi ch n đ tài: V n đ bình đ ng gi i c a gia đình
  nông thôn ven đô thành ph M Tho t nh Ti n Giang trong b i c nh công
  nghi p hóa – hi n đ i hóa .
  1.2 Đ i t ng, khách th , ph m vi nghiên c u. ượ
  Đ i t ng: ượ V n đ bình đ ng gi i
  Khách th : Gia đình nông thôn ven đô thành ph M Tho – t nh Ti n Giang
  Ph m vi:
  Ph m vi nghiên c u đ c ti n hành 3 : Tân M Chánh, xã Trung An, ượ ế
  xã M Phong – thành ph M Tho – t nh Ti n Giang
  Đ tài ch gi i h n tìm hi u v v n đ bình đ ng gi i trong s phân công lao
  đ ng theo gi i, vai trò c a c a nam n gi i, cách ti p c n ngu n l c v y t , ế ế
  kinh t , văn hóa giáo d c; quy n t o quy n trong gia đình gia đình nôngế
  thôn ven đô thành ph M Tho t nh Ti n Giang trong b i c nh công nghi p hóa
  hi n hóa – hi n đ i hóa.
  Do h n ch v th i gian kinh nghi m nên ch a th nghiên c u sâu vào ế ư
  nhi u khía c nh c a v n đ b t bình đ ng ch th nghiên c u m t m ng
  nh . V i mong mu n đ tài này s đ c m r ng h n trong t ng lai. ượ ơ ươ
  1.3 M c tiêu, nhi m v nghiên c u.
  M c tiêu:
  Tìm hi u v v n đ bình đ ng gi i trong s phân công lao đ ng theo gi i,
  gia đình nông thôn ven đô thành ph M Tho t nh Ti n Giang trong b i c nh công
  nghi p hóa hi n hóa – hi n đ i hóa.
  T đó đ ra m t s bi n pháp h n ch s b t bình đ ng gi i ế ự
  Nhi m v :
  Phân tích s phân công lao đ ng theo gi i trong gia đình bao g m:
  Lao đ ng s n xu t
  Lao đ ng tái s n xu t
  Ho t đ ng c ng đ ng
  T đó nh n di n vai trò gi i c a nam và n trong b i c nh hi n nay và mô t
  s bi n đ i vai trò qua t ng th i kỳ. ế
  Tìm hi u cách ti p c n ngu n l c v kinh t , y t , văn hóa giáo d c. ế ế ế
 • Tìm hi u s b t bình đ ng trong v n đ quy n t o quy n trong gia đình
  v kinh t , giáo d c và ho t đ ng c ng đ ng. ế
  M c đóng góp và th h ng gi a nam gi i và ph n trong gia đình. ưở
  T đó tìm ra nguyên nhân và gi i pháp kh c ph c tình tr ng b t bình đ ng
  1.4 Mô t v m u.
  Đ i v i công c thu th p thông tin b ng b ng h i:
  xã Trung An: 300 ng iườ
  Xã M Phong: 150 ng i. ườ
  Xã Tân M Chánh: 150 ng i ườ
  Ph ng v n sâu:
  - Ph ng v n sâu v i cán b đ a ph ng. ươ
  01 ch t ch ho c phó ch t ch xã ho c chánh văn phòng.
  01 cán b ph trách t pháp. ư
  01 cán b ph n .
  - Ph ng v n sâu ng i dân: ườ
  4 ng i cao niên( t 60 tu i tr lên)- nh ng ng iườ ườ
  am hi u l ch s đ a ph ng, trong đó 2 nam và 2 n . ươ
  12 c p v ch ng( 30 ng i). ư
  04 c p v ch ng có th i gian k t hôn d i 10 năm. ế ướ
  04 c p v ch ng có th i gian k t hôn trên d i 20 năm. ế ướ
  04 c p v ch ng có th i gian k t hôn trên d i 30 năm. ế ướ
  06 ng i đã t ng có gia đình nh ng hi n nay đangườ ư
  s ng đ n thân. ơ
  03 ph n đ n thân( li hôn, ch ng ch t) ơ ế
  03 nam gi i đ n thân( li hôn, v ch t) ơ ế
  5 ng i ph n b b o hành.ườ
  Th o lu n nhóm: (6 nhóm)
  M i nhóm t 7 đ n 8 ng i dân, m i cu c th o lu n nhóm đ c ế ườ ượ
  th c hi n t i đa là 2 gi , 4 nhóm đ c t p h p bao g m: ượ

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2015 , 10:52

Mô tả tài liệu:

Tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học: Vấn đề bình đẳng giới của gia đình nông thôn trong bối cảnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa

Ti u lu n ch nghĩa xã h i khoa h cể ậ ủ ộ ọ : V n đ bình đ ng gi i c a gia đình nôngấ ề ẳ ớ ủthôn ven đô thành ph M Tho – t nh Ti n Giang trong b i c nh công nghi pố ỹ ỉ ề ố ả ệhóa – hi n đ i hóaệ ạTrong quá trình đô th hóa thì mô hình vai trò gi i m i có s bi n đ i và phân côngị ớ ớ ự ế ổl i gi a v và ch ng, ng i ch ng đi làm và ng i v nhà n i tr . Ng i ch ngạ ữ ợ ồ ườ ồ ườ ợ ở ộ ợ ườ ồlà tr c t v kinh t đem l i thu nh p, ng i v chăm sóc và ph c v ch ng con.ụ ộ ề ế ạ ậ ườ ợ ụ ụ ồCh c ch n n c ta, mô hình phân công vai trò này trong gia đình ch có m t bắ ắ ở ướ ỉ ộ ộph n dân c đô th .ậ ư ị Và đ n khi giai đo n công nghi p hóa cao thì m t l n n a, mô hìnhế ạ ệ ộ ầ ữphân công vai trò trong gia đình l i bi n đ i, n n s n xu t xã h i quy môạ ế ổ ề ả ấ ộ ởcông nghi p hóa cao kéo ng i ph n ra kh i công vi c n i tr tham gia vàoệ ườ ụ ữ ỏ ệ ộ ợlao đ ng s n xu t xã h i, vì nhu c u c a n n s n xu t hay vì nhu c u tiêuộ ả ấ ộ ầ ủ ề ả ấ ầdùng c a gia đình tăng lên, vì quy n bình đ ng gi a nam và n trong m i lĩnhủ ề ẳ ữ ữ ọv c. ựDù ng i ph n tham gia vào l c l ng lao đ ng s n xu t vì nguyênườ ụ ữ ự ượ ộ ả ấnhân gì thì b n ch t c a hôn nhân trong gia đình này đã bi n đ i : t hôn nhânả ấ ủ ế ổ ừb sung sang hôn nhân song hành. V ch ng làm nh ng công vi c gi ng nhau ổ ợ ồ ữ ệ ố ởbên ngoài gia đình và cùng chia s công vi c n i tr trong gia đình.ẽ ệ ộ ợKhi đã có công vi c, xã h i Vi t Nam mong đ i ph n có gia đình, vàệ ộ ệ ợ ụ ữdành th i gian chăm sóc cho gia đình. Khái ni m "h nh phúc" cũng g n li nờ ệ ạ ắ ềv i quan ni m này. Ngày nay, ph n tham gia vào vi c t o thu nh p nhi uớ ệ ụ ữ ệ ạ ậ ở ềlĩnh v c nh nam gi i nh ng xã h i v n mong đ i h ph i làm t t c côngự ư ớ ư ộ ẫ ợ ọ ả ố ảvi c n i tr trong gia đình, chăm sóc con cái, chăm lo vi c h hàng, trong khiệ ộ ợ ệ ọnam gi i ch c n đi làm ki m thu nh p là đ . Đi u này l i không đ c coi làớ ỉ ầ ế ậ ủ ề ạ ượquá s c đ i v i ph n hay b t bình đ ng trong khi h đ c coi là "pháiứ ố ớ ụ ữ ấ ẳ ọ ượy u". ếVi c tham gia vào nh ng quy t đ nh trong nh ng công vi c gia đình thệ ữ ế ị ữ ệ ểhi n đ a v và quy n l c c a n i gi i. S li u cũng ch ra mô hình b t bìnhệ ị ị ề ự ủ ộ ớ ố ệ ỉ ấđ ng trong quan h v ch ng.ẳ ệ ợ ồ

Tin mới nhất

Trang