Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 vu phuong Thứ ba, Tháng 8 23, 2016 - 18:47
2 vu phuong Thứ ba, Tháng 8 23, 2016 - 18:47
3 KIÊN HÀ Chủ nhật, Tháng 12 24, 2017 - 16:26
4 Thành Nên Nguyễn Chủ nhật, Tháng 8 26, 2018 - 22:35

tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học: QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VỀ NHÀ NƯỚC

Ảnh của Ngocmai
Ngọc Mai(898 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 43
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 23 | Loại file: DOC
 • Ti u lu n ch nga h i khoa h c
  : QUAN ĐI M C A CH NGA
  C - LÊNIN V NHÀ N C ƯỚ
  Nhà n c m t trong nh ng v n đ ph c t p nh t, khó khăn nh t”ướ
  (1)
  ,
  nh ng l i là m t v n đ r t c b n, r t m u ch t trong toàn b chínhư ơ
  tr
  (2)
  . Vì th , ngay t khi nhà n c ra đ i, con ng i đã kng ng ng điế ướ ườ
  o tìm hi u b n ch t c a hi n t ng ph c t p này. Tuy nhn, do nhi u ượ
  nguyên nhân khác nhau, c quan đi m y ch a c đ nh đúng ngu n ư
  g c, b n ch t, ch c năng c a nhà n c,... ướ
  C.c và Ph.Ăngghen, đ ng trên l p tr ng duy v t bi n ch ng ườ
  duy v t l ch s , nh ng ng i đ u tiên đ x ng h c thuy t khoa h c ườ ướ ế
  v nhà n c. H c thuy t này sau này đ c V.I.Lênin phát tri n ngày ướ ế ượ
  ng hn b h n. H c thuy t c - Lênin đã m ra đúng ngu n g c v t ơ ế
  ch t c a n n c b n ch t giai c p c a n n c. H c thuy t v ướ ướ ế
  nhà n c c a hai ông đã th hi n l i ích c a giai c p s n, ph c v sướ
  nghi p gi i phóng giai c p công nhân và nn dân lao đ ng. Đ ng th i
  đây c s khoa h c đ giai c p công nhân và nhân n lao đ ng xâyơ
  d ng nhà n c m i c a mình - nhà n c xã h i ch nghĩa. ướ ướ
  S nghi p cách m ng xã h i ch nghĩa n c ta d i s lãnh đ o ướ ướ
  c a Đ ng luôn l y ch nga Mác - Lênin
  , t t ng H Chí Minhư ưở
  m
  n n t ng t t ng, kim ch nam cho hành đ ng. Do v y, đ xây d ng và ư ưở
  ngày càng hoàn thi n N n c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam đáp ướ
  ng đ c yêu c u nhi m v , chúng ta ph i qn tri t và v n d ng ng ượ
  t o h c thuy t Mác - Lênin v nhà n c. ế ướ
  Trong giai đo n cách m ng m i hi n nay, xây d ng nhà n c pháp ướ
  quy n h i ch nghĩa m t nhi m v quan tr ng nh m th c hi n th ng
  l i các nhi m v kinh t , h i c a đ t n c. Do v y, th y s c n ế ướ
  thi t, n i dung và nh ng v n đ có tính nguyên t c là nh ng b o đ m quanế
  1
  () V.I.Lênin, Toàn t p, T p 39, Nxb Ti n b , M.1979, tr.75. ế
  2
  ( ). Sđd, tr. 76.
 • 2
  tr ng đ chúng ta th c s xây d ng và ngày càng hoàn thi n nhà n c pháp ướ
  quy n xã h i ch nghĩa c a nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
  N I DUNG
  I. QUAN ĐI M C A CH NGHĨA C - NIN V NHÀ
  N CƯỚ
  1. M t s quan ni m ngi c t v ngu n g c, b n ch t nhà
  n cướ
  V n đ ngu n g c, b n ch t c a nhà n c luôn đ i t ng c a ướ ượ
  cu c đ u tranh t t ng gay g t nh t. Đ ng th i đây cũng m t trong ư ưở
  nh ng v n đ khó nh t đã tr thành trungm c a m i v n đ chính tr
  m i tranh lu n chính tr .
  T th i c , trung đ i đã nhi u nhà t t ng ti p c n đ a ra ư ưở ế ư
  nh ng quan ni m khác nhau v ngu n g c, b n ch t nhà n c. Thuy t ướ ế
  th n h c cho r ng: Th ng đ sáng t o ra nhà n c đ b o v tr t t ượ ế ướ
  chung, do v y nhà n c là l c l ng siêu nhiên, quy n l c nhà n c ướ ượ ướ
  vĩnh c u s ph c tùng quy n l c nhà n c c n thi t và t t y u. Trong ướ ế ế
  khi đó, Thuy t gia tr ng l i tìm cách ch ng minh r ng nhà n c s nế ư ướ
  ph m phát tri n c a gia đình, là nh th c t ch c t nhiên c a cu c s ng
  con ng i. Nh v y, nhà n c trong m i h i, v b n ch t quy nườ ư ướ
  l c nhà n c c b n nh quy n l c c a ng i đ ng đ u gia đình. ướ ơ ư ườ
  Đ n th i kỳ c n đ i đã xu t hi n hàng lo t quan ni m m i v nhàế
  n c c a các h c gi t s n nh m ch ng l i s chuyên quy n, đ c đoánướ ả ư
  c a nhà n c phong ki n. Đa s các h c gi t s n tán thành quan đi m ướ ế ư
  cho r ng s ra đ i c a nhà n c s n ph m c a m t kh c đ c ướ ế ướ ượ
  k t tr c h t gi a nh ng ng i s ng trong tr ng thái t nhiên không ế ướ ế ườ
  nhà n c. Do đó, nhà n c ph n ánh l i ích c a cách thành viên trong ướ ướ
  h i ph c v b o v l i ích c a các thành viên. Thuy t kh c ế ế ướ
  ti n đ cho thuy t dân ch cách m ng là c s t t ng cho cách m ng ế ơ ư ưở
 • 3
  t s n đ l t đ ách th ng tr phong ki n. Tuy vây, thuy t y v n cònư ế ế
  nh ng h n ch căn b n là gi i thích ngu n g c, b n ch t nhà n c trên l p ế ướ
  tr ng duy tâm, coi s ra đ i c a nhà n c là do ý chí c a các bên tham giaườ ướ
  kh c, không gi i thích đ c ngu n g c v t ch t và b n ch t xã h i c aế ướ ượ
  nhà n c. Tiêu bi u cho Thuy t kh c xã h i là các nhà t nh : J.Bôđinướ ế ế ướ ư ư
  (1530 - 1596), T.H pben (1588 - 1679), J.L cc (1632 - 1704), ơ
  Môngtéckiu (1689 - 1775),...ơ
  Ngoài các quan ni m trên, còn nhi u h c thuy t khác lu n gi i v ế
  b n ch t ngu n g c c a nhà n c nh : Thuy t b o l c cho r ng nhà ướ ư ế
  n c ra đ i là k t qu c a vi c s d ng b o l c c a th t c này đ i v i thướ ế
  t c khác, th t c giành chi n th ng t ch c ra nhà n c đ th c hi n vi c ị ộ ế ướ
  th ng tr c a mình; Thuy t m l i cho r ng nhà n c ra đ i do tâm ế ướ
  c a ng i nguyên thu luôn mu n ph thu c vào th lĩnh c a mình... ườ
  Tóm l i, do nhi u nguyên nhân khác nhau, l p tr ng duy tâm, l p ườ
  tr ng giai c p, đi u ki n l ch s ,..., nh ng h c thuy t trên ch a gi i thíchườ ế ư
  đúng đ n ngu n g c, b n ch t c a nhà n c. ướ
  2. Quan đi m c a ch nghĩa Mác - Lênin v nhà n c ướ
  * Ngu n g c, b n ch t nhà n c ướ
  V i quan ni m duy v t bi n ch ng và duy v t l ch s , ch nghĩa Mác
  - Lênin đã ch ng minh m t cách khoa h c r ng n hà n c là t ch c chính trướ
  c a giai c p th ng tr v kinh t nh m b o v tr t t hi n hành và đàn áp s ế
  ph n kháng c a các giai c p khác. Nhà n c không ph i m t hi n t ngướ ượ
  h i vĩnh c u b t bi n. Nhà n c ch xu t hi n khi h i loài ng i ế ướ ườ
  phát tri n đ n m t trình đ nh t đ nh. Nhà n c luôn v n đ ng, phát tri n ế ướ
  s t tiêu vong khi nh ng đi u ki n khách quan cho s t n t i c a
  không còn n a.
  Nhà n c không ph i m t hi n t ng vĩnh vi n, b t bi n, ướ ượ ế
  m t ph m trù l ch s , quá trình phát sinh, t n t i, phát tri n tiêu vong.

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2015 , 10:29

Mô tả tài liệu:

tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học: QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VỀ NHÀ NƯỚC

tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học: QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VỀ NHÀ NƯỚC. Nhà nước là “một trong những vấn đề phức tạp nhất, khó khăn nhất”( ), nhưng lại “là một vấn đề rất cơ bản, rất mấu chốt trong toàn bộ chính trị”( ). Vì thế, ngay từ khi nhà nước ra đời, con người đã không ngừng đi vào tìm hiểu bản chất của hiện tượng phức tạp này. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, các quan điểm này chưa xác định đúng nguồn gốc, bản chất, chức năng của nhà nước,... C.Mác và Ph.Ăngghen, đứng trên lập trường duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, là những người đầu tiên đề xướng học thuyết khoa học về nhà nước. Học thuyết này sau này được V.I.Lênin phát triển ngày càng hoàn bị hơn. Học thuyết Mác - Lênin đã tìm ra đúng nguồn gốc vật chất của nhà nước và bản chất giai cấp của nhà nước. Học thuyết về nhà nước của hai ông đã thể hiện lợi ích của giai cấp vô sản, phục vụ sự nghiệp giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Đồng thời đây là cơ sở khoa học để giai cấp công nhân và nhân dân lao động xây dựng nhà nước mới của mình - nhà nước xã hội chủ nghĩa. Sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng luôn lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Do vậy, để xây dựng và ngày càng hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, chúng ta phải quán triệt và vận dụng sáng tạo học thuyết Mác - Lênin về nhà nước. Trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội của đất nước. Do vậy, thấy rõ sự cần thiết, nội dung và những vấn đề có tính nguyên tắc là những bảo đảm quan trọng để chúng ta thực sự xây dựng và ngày càng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Tin mới nhất

Trang