Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Dang Tai Thứ ba, Tháng 4 19, 2016 - 23:50
2 Thu Hoài Chủ nhật, Tháng 11 12, 2017 - 02:34

Tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học: Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về giải quyết vấn đề tôn giáo trong Chủ nghĩa xã hội.

Ảnh của Ngocmai
Ngọc Mai(898 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 43
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 9 | Loại file: DOC
 • Ti u lu n ch nghĩa xã h i khoa h c : Quan đi m c a ch nghĩa Mác-Lênin
  v gi i quy t v n đ tôn giáo trong Ch nghĩa xã h i. ế
  T t c các nhà tri t h c tr c ch nghĩa Mác, k c nh ng nhà duy v t, đ u là ế ướ
  nh ng ng i theo ch nghĩa duy tâm trong quan ni m v đ i s ng xã h i, vì h ườ
  m i d ng l i ch xác nh n m t s th t là: khác v i t nhiên - n i mà nh ng ơ
  l c l ng vô tri vô giác đang ho t đ ng, thì trong xã h i, con ng i l i là m t ượ ườ
  trong nh ng th c th có ý th c, có kh năng t ki m soát các ho t đ ng c a
  riêng mình. T đó mà h đ u cho r ng: xã h i v n hành theo m t cách riêng c a
  nó, ho c theo ý chí c a m t th l c siêu t nhiên có nhân tính ( nh Đ c Chúa ) ế ư
  hay không có nhân tính ( nh Ý ni m tuy t đ i ), ho c theo ý chí ch quan c a ư
  chính loài ng i.ườ
  Xu t phát t cái nhìn duy tâm đó, tôn giáo - m t hình thái ý th c xã h i, đã ra đ i
  và v n có c s đ phát tri n trong su t chi u dài l ch s nhân lo i, t cu i th i ơ
  kỳ công xã nguyên thu cho đ n t n bây gi . V y đâu là nguyên nhân cho s c ế
  s ng dai d ng c a tôn giáo trong xã h i ? Và trong xã h i xã h i ch nghĩa, li u
  có còn t n t i tôn giáo ? Ch nghĩa Mác - Lênin có quan đi m nh th nào v ư ế
  vi c gi i quy t v n đ này ? ế
  Tìm l i gi i đáp cho nh ng câu h i này là m t v n đ h t s c ph c t p. ế
  Trong tác ph m Nh ng nguyên lý c a Đ ng C ng s n ( năm 1847 ), tr c câu ướ
  h i: " Nó ( t c t ch c c ng s n trong ch nghĩa xã h i ) s có thái đ nh th ư ế
  nào đ i v i các tôn giáo hi n đ ng t n t i ?", Ăngghen vi t: " V n gi l i " ươ ế
  (1), t c là v n gi nguyên nh ng quan đi m tr c đây c a Ng i v v n đ ướ ườ
  này trong b n s th o C ng lĩnh c a Liên đoàn nh ng ng i C ng s n - ơ ươ ườ
  nh ng tác ph m này đ n nay đã không còn n a. Chính s thi u xót này là m t ư ế ế
  khó khăn trong vi c nghiên c u các quan đi m c a ch nghĩa Mác - Lênin v tôn
  giáo và gi i quy t v n đ tôn giáo trong ch nghĩa xã h i. ế
  Nh ng cũng chính t đó mà v n đ này tr thành m t m ng r t đ c các h c ư ượ
  gi xã h i ch nghĩa quan tâm nghiên c u. B i v y, trong bài vi t này tôi xin ế
  trình bày đ tài: " Quan đi m c a ch nghĩa Mác-Lênin v gi i quy t v n ế
  đ tôn giáo trong Ch nghĩa xã h i " .
  1. Tôn giáo d i cái nhìn c a ch nghĩa Mác - Lênin:ướ
  Tôn giáo là gì ? Và tôn giáo xu t hi n t đâu ?
  Tác ph m Ch ng Duyhrinh chính là n i Ăngghen đã đ a ra nh ng nh n đ nh ơ ư
  quan tr ng vào lo i b c nh t c a nh ng ng i c ng s n v v n đ tôn giáo. ườ
  Trong tác ph m này, Ng i đã đ a ra đ nh nghĩa v tôn giáo, là ườ ư " s ph n ánh
 • h o - vào trong đ u óc c a con ng i - c a nh ng l c l ng bên ngoài chi ư ườ ượ
  ph i cu c s ng hàng ngày c a h ; ch là s ph n ánh trong đó nh ng l c l ng ượ
  tr n th đã mang hình th c nh ng l c l ng siêu tr n th " ế ượ ế
  (2)
  .
  Còn Mác trong tác ph m Góp ph n phê phán Tri t h c pháp quy n c a Hêghen ế
  cũng đã kh ng đ nh r ng " con ng i sáng t o ra tôn giáo "ườ
  (3)
  .
  Quay l i v i lý lu n nh n th c c a Lênin : " t tr c quan sinh đ ng đ n t duy ế ư
  tr u t ng, và t t duy tr u t ng đ n th c ti n - đó là con đ ng bi n ch ng ượ ư ượ ế ườ
  đ nh n th c chân lý, c a s nh n th c th c t i khách quan "
  (4)
  , ta có th nh n
  th y r ng, tôn giáo là k t qu t m t s ph n ánh c a th gi i t nhiên vào b ế ế
  não con ng i m t cách sai l m ho c là m t s ph n ánh không toàn di n th ườ ế
  gi i khách quan, khi n con ng i hi u sai ho c không hi u h t các hi n t ng ế ườ ế ượ
  trong t nhiên. Cùng v i nh ng h n ch mang tính ch t th i đ i b t ngu n t ế
  m t n n khoa h c còn r t thô s , mang n ng tính c m tính, nh ng ph n ánh ơ
  không đúng đ n này c a nh n th c đã t o nên nh ng rào c n gi a con ng i và ườ
  s th t khách quan c a th gi i t nhiên, d n đ n vi c con ng i không th tr ế ế ườ
  l i đ c các câu h i v t nhiên bí n, và k t qu cu i cùng là khi n con ng i ượ ế ế ườ
  ph i tìm đ n tôn giáo. ế
  Trong su t giai đo n đ u c a th i kỳ công xã nguyên thu , tôn giáo v n ch a ư
  t n t i, mà ch đ n cu i th i kỳ này, và sang th i kỳ c đ i thì nh ng tôn giáo ế
  đ u tiên m i b t đ u hình thành. Đó là do ch đ n th i kỳ này con ng i m i có ế ườ
  đ nh ng tri th c đ xây d ng, hoàn thi n h th ng kinh sách và tín đi u, mà
  quan tr ng nh t là vi c xuât hi n ch vi t đ ghi chép kinh sách. ế
  Khi xem xét nh ng tôn giáo xu t hi n trong th i kỳ này, ta nh n th y chúng
  mang nhi u đ c đi m xu t phát t nh ng tín ng ng r t s khai. Tôn giáo c a ưỡ ơ
  ng i Ai C p, L ng Hà, Hy L p - La Mã hay Giéc-manh..., đ u là nh ng tôn ườ ưỡ
  giáo đa th n ( polytheism ) mang màu s c tín ng ng " v n v t h u linh " ; các ưỡ
  th n thánh đ u đ i di n cho nh ng l c l ng thiên nhiên, và ượ " nh ng l c l ng ượ
  thiên nhiên y đã đ c nhân cách hoá m t cách h t s c nhi u v và h t s c h n ượ ế ế
  t p" (5). Là đ i di n cho nh ng l c l ng t nhiên chi ph i đ i s ng con ng i, ượ ườ
  th n thánh c a các tôn giáo chi ph i đ i s ng con ng i. Và b t ngu n t đó, ườ
  nh ng l c l ng ch mang tính t nhiên đã d n mang tính xã h i. Và b t ngu n ượ
  t đó, tôn giáo mang tính giai c p.
  Tính xã h i c a tôn giáo:
  Trong Góp ph n phê phán Tri t h c pháp quy n c a Hêghen , Mác vi t: ế ế " S
  nghèo nàn c a tôn giáo v a là bi u hi n c a s nghèo nàn hi n th c, v a là s
 • ph n kháng ch ng s nghèo nàn hi n th c y. Tôn giáo là ti ng th dài c a ế
  chúng sinh b áp b c, là trái tim c a th gi i không có trái tim, cũng gi ng nh ế ư
  nó là tinh th n c a nh ng tr t t không có tinh th n. Tôn giáo là thu c phi n
  c a nhân dân "
  (6)
  . Nh n đ nh này đã toát lên đ y đ tính xã h i c a tôn giáo. Nó
  là s đ n bù l i cho s nghèo nàn c a hi n th c xã h i - v i nh ng nghèo nàn
  c a tri th c đ lý gi i th gi i, tôn giáo l p đ y vào đó b ng nh ng huy n ế
  tho i: th gi i đ c t o thành ra sao ? mây, gió, s m, ch p s th c là th ế ượ ế
  nào ?... và v i nh ng s nghèo nàn trong đ i s ng do s th p kém c a trình đ
  khoa h c k thu t cùng s b t công, b o ng c c a xã h i đ ng th i, tôn giáo ượ ươ
  nh m t li u thu c an th n xoa d u nh ng v t đau c a con ng i. L i kh ng ư ế ườ
  đ nh " Tôn giáo là thu c phi n c a nhân dân " qu th c là hoàn toàn chính xác.
  Tính giai c p c a tôn giáo:
  Nh ng l c l ng thu c t ng l p trên c a xã h i, có đ a v , có ti n c a và có tri ượ
  th c h n, đã bi t l i d ng tôn giáo đ b o v và c ng c quy n l i c a mình, ơ ế
  đ ng th i cũng không ng ng tác đ ng làm tôn giáo ngày càng phát tri n và hoàn
  thi n h n. M t th c t l ch s là: kinh sách và nh ng tín đi u tôn giáo ch có th ơ ế
  đ c hoàn thi n và l u truy n d i d ng văn b n b i nh ng cá nhân thu c t ngượ ư ướ
  l p trên trong xã h i. Do đó, c b ng nguyên nhân ch quan l n khách quan mà
  t t ng c a t ng l p này d n tr thành n n t ng ch y u cho các tôn giáo. ư ưở ế
  M t s ki n quan tr ng có th l y làm minh ch ng cho s tác đ ng c a t ng
  l p quý t c t i tôn giáo, đó chính là s ki n " Công đ ng Nicaea " : hoàng đ La ế
  mã là Constantine đã tri u t p h i ngh t t c các giám m c Kitô giáo t i Nicaea
  ( Th Nhĩ Kỳ ) năm 325 đ biên so n b Kinh Thánh Tân c nh chúng ta th y Ướ ư
  ngày nay, mà m c đích chính là đ th ng nh t các chi nhánh c a Kitô giáo, đ a ư
  tôn giáo này tr thành công c đ mê ho c nhân dân, c ng c quy n l c c a
  b n thân hoàng đ ế
  (7)
  .
  Đ t ng k t v quan đi m c a ch nghĩa Mác - Lênin v v n đ tôn giáo, em ế
  xin trích theo T đi n Tri t h c nh sau: ế ư
  " Tôn giáo là s ph n ánh h o trong đ u óc con ng i nh ng l c ư ườ
  l ng bên ngoài th ng tr h trong cu c s ng hàng ngày, s ph n ánh trong đó các l c l ng tr n th mang hình th c các l c l ng siêu ượ ượ ế ượ
  phàm. Ch nghĩa Mác coi tôn giáo là m t hi n t ng xã h i ch đ nh và vì v y là m t hi n t ng nh t th i trong l ch s . Trong su t m t ượ ế ượ
  th i kỳ l ch s lâu dài c a loài ng i, ng i ta không h bi t đ n m t tôn giáo nào c . Tôn giáo xu t hi n trong m t giai đo n nh t đ nh ườ ườ ế ế
  c a ch đ công xã nguyên thu v i t cách là s ph n ánh tình tr ng b t l c c a con ng i tr c các l c l ng kh ng khi p và bí n c a ế ư ườ ướ ượ ế
  t nhiên "
  (8)
  .
  2. Nguyên nhân t n t i tôn giáo trong ch nghĩa xã h i
  Nh đã nói trên, tôn giáo là m t hi n t ng ch t n t i trong m t giai đo n ư ượ
  nh t đ nh c a l ch s xã h i, t đ u th i công xã nguyên thu tr v tr c là ướ

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2015 , 10:52

Mô tả tài liệu:

Tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học: Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về giải quyết vấn đề tôn giáo trong Chủ nghĩa xã hội.

Ti u lu n ch nghĩa xã h i khoa h cể ậ ủ ộ ọ : Quan đi m c a ch nghĩa Mác-Lêninể ủ ủv gi i quy t v n đ tôn giáo trong Ch nghĩa xã h i.ề ả ế ấ ề ủ ộT t c các nhà tri t h c tr c ch nghĩa Mác, k c nh ng nhà duy v t, đ u là ấ ả ế ọ ướ ủ ể ả ữ ậ ềnh ng ng i theo ch nghĩa duy tâm trong quan ni m v đ i s ng xã h i, vì h ữ ườ ủ ệ ề ờ ố ộ ọm i d ng l i ch xác nh n m t s th t là: khác v i t nhiên - n i mà nh ng ớ ừ ạ ở ỗ ậ ộ ự ậ ớ ự ơ ữl c l ng vô tri vô giác đang ho t đ ng, thì trong xã h i, con ng i l i là m t ự ượ ạ ộ ộ ườ ạ ộtrong nh ng th c th có ý th c, có kh năng t ki m soát các ho t đ ng c a ữ ự ể ứ ả ự ể ạ ộ ủriêng mình. T đó mà h đ u cho r ng: xã h i v n hành theo m t cách riêng c a ừ ọ ề ằ ộ ậ ộ ủnó, ho c theo ý chí c a m t th l c siêu t nhiên có nhân tính ( nh Đ c Chúa ) ặ ủ ộ ế ự ự ư ứhay không có nhân tính ( nh Ý ni m tuy t đ i ), ho c theo ý chí ch quan c a ư ệ ệ ố ặ ủ ủchính loài ng i.ườ Xu t phát t cái nhìn duy tâm đó, tôn giáo - m t hình thái ý th c xã h i, đã ra đ iấ ừ ộ ứ ộ ờvà v n có c s đ phát tri n trong su t chi u dài l ch s nhân lo i, t cu i th i ẫ ơ ở ể ể ố ề ị ử ạ ừ ố ờkỳ công xã nguyên thu cho đ n t n bây gi . V y đâu là nguyên nhân cho s c ỷ ế ậ ờ ậ ứs ng dai d ng c a tôn giáo trong xã h i ? Và trong xã h i xã h i ch nghĩa, li u ố ẳ ủ ộ ộ ộ ủ ệcó còn t n t i tôn giáo ? ồ ạ Ch nghĩa Mác - Lêninủ có quan đi m nh th nào v ể ư ế ềvi c gi i quy t v n đ này ?ệ ả ế ấ ềTìm l i gi i đáp cho nh ng câu h i này là m t v n đ h t s c ph c t p.ờ ả ữ ỏ ộ ấ ề ế ứ ứ ạTrong tác ph m ẩ Nh ng nguyên lý c a Đ ng C ng s nữ ủ ả ộ ả ( năm 1847 ), tr c câu ướh i: " Nó ( t c t ch c c ng s n trong ch nghĩa xã h i ) s có thái đ nh th ỏ ứ ổ ứ ộ ả ủ ộ ẽ ộ ư ếnào đ i v i các tôn giáo hi n đ ng t n t i ?", Ăngghen vi t: " V n gi l i " ố ớ ệ ươ ồ ạ ế ẫ ữ ạ(1), t c là v n gi nguyên nh ng quan đi m tr c đây c a Ng i v v n đ ứ ẫ ữ ữ ể ướ ủ ườ ề ấ ềnày trong b n s th o C ng lĩnh c a Liên đoàn nh ng ng i C ng s n - ả ơ ả ươ ủ ữ ườ ộ ảnh ng tác ph m này đ n nay đã không còn n a. Chính s thi u xót này là m t ư ẩ ế ữ ự ế ộkhó khăn trong vi c nghiên c u các quan đi m c a ch nghĩa Mác - Lênin v tônệ ứ ể ủ ủ ềgiáo và gi i quy t v n đ tôn giáo trong ch nghĩa xã h i.ả ế ấ ề ủ ộNh ng cũng chính t đó mà v n đ này tr thành m t m ng r t đ c các h c ư ừ ấ ề ở ộ ả ấ ượ ọgi xã h i ch nghĩa quan tâm nghiên c u. B i v y, trong bài vi t này tôi xin ả ộ ủ ứ ở ậ ếtrình bày đ tài:ề " Quan đi m c a ch nghĩa Mác-Lênin v gi i quy t v n ể ủ ủ ề ả ế ấđ tôn giáo trong Ch nghĩa xã h i "ề ủ ộ .1. Tôn giáo d i cái nhìn c a ch nghĩa Mác - Lênin:ướ ủ ủTôn giáo là gì ? Và tôn giáo xu t hi n t đâu ?ấ ệ ừTác ph m Ch ng Duyhrinh chính là n i Ăngghen đã đ a ra nh ng nh n đ nh ẩ ố ơ ư ữ ậ ịquan tr ng vào lo i b c nh t c a nh ng ng i c ng s n v v n đ tôn giáo. ọ ạ ậ ấ ủ ữ ườ ộ ả ề ấ ềTrong tác ph m này, Ng i đã đ a ra đ nh nghĩa v tôn giáo, làẩ ườ ư ị ề " s ph n ánh ự ả

Tin mới nhất

Trang