Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 nguyễn long Thứ sáu, Tháng 1 5, 2018 - 10:10

Tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học: Chủ nghĩa xã hội và con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Ảnh của Ngocmai
Ngọc Mai(898 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 91
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 22 | Loại file: DOC
 • Ti u lu n ch nghĩa xã h i khoa h c : Ch nghĩa xã h i và con đ ng ti n lên ườ ế
  ch nghĩa xã h i Vi t Nam.
  Ch nghĩa xã h i và con đ ng ti n lên ch nghĩa xã h i n c ta là m t v n ườ ế ướ
  đ lý lu n và th c ti n r t c b n, tr ng y u liên quan tr c ti p đ n đ ng l i ơ ế ế ế ườ
  chính tr c a Đ ng, ph ng h ng phát tri n c a đ t n c. Đó là v n đ trung ươ ướ ướ
  tâm, c t l i trong đ ng l i cách m ng n c ta, nó chi ph i toàn b các ho t ườ ướ
  đ ng chính tr , kinh t , văn hoá, xã h i, đ i ngo i, an ninh, qu c phòng, xây ế
  d ng Đ ng…c a Đ ng và nhà n c ta. Tuy nhiên đây là m t v n đ r t r ng và ướ
  ph c t p nhi u cách ti p c n khác nhau và hi n v n không ít n i dung ph i ti p ế ế
  t c nghiêm c u, c t nghĩa, lí gi i, tr l i. Cu c đ u tranh t t ng di n ra gây ư ươ
  g t trong nhi u năm nay ch y u cũng trên v n đ này. ế
  Th c ti n ch ng minh trong cu c c ng xây d ng ch nghĩa xã h i Vi t Nam đã
  đ t đ c nhi u thành t u to l n. Nh ng thành t u đó luôn g n li n v i qúa trình ượ
  v n d ng sáng t o, b xung phát tri n lý lu n c a ch nghĩa xã h i khoa h c
  c a Mác - Lênin trong đi u ki n c th c a Vi t Nam, nh ng thành t u to l n
  và quan tr ng đó là c s kh ng đ nh s c s ng mãnh li t c a ch nghĩa Mác – ơ
  Lênin, t t ng H Chí Minhư ưở cũng nh tính đúng đ n, sáng t o trong đ ng l i ư ườ
  đ i m i c a Đ ng.
  B t ch p th c ti n hùng h n đó, trong nh ng năm qua và hi n nay v n có m t
  s ng i ho c do thông tin không đ y đ ho c do s b t c p trong nh n th c lý ườ
  lu n và th c ti n, b nh ng k ph n đ ng d d đã ra s c t n công, xuyên t c
  ch nghĩa xã h i, ch nghĩa Mác – Lênin, t t ng H Chí Minh và đ ng l i ư ưở ườ
  c a Đ ng. H ph nh n, xuyên t c nh ng thành qu đ i m i, t duy lý lu n v ư
  ch nghĩa xã h i, ph nh n con đ ng xã h i ch nghĩa n c ta, ph nh n vai ư ướ
  trò c a Đ ng, xuyên t c đ ng l i, chính sách c a Đ ng và nhà n c ta. ườ ướ
  Đ ch ng l i nh ng lu n đi u xuyên t c đó Đ ng và nhà n c đã th c hi n ướ
  nhi u chính sách tuyên truy n, giáo d c đ ng l i c a Đ ng, t t ng c a H ườ ư ưở
  Chí Minh và lý lu n c a ch nghĩa Mác- Lênin v ch nghĩa xã h i và kh ng
  đ nh s l a ch n con đ ng đúng đ n c a Đ ng ta. ườ
  Là sinh viên, l p trí th c tr , nh n th c rõ nghĩa v , trách nhi m c a mình đ ng
  th i mu n góp ph n công s c nh bé c a mình vào chính sách tuyên truy n
  đ ng l i c a Đ ng, t t ng c a H Chí Minh và ch nghĩa Mác – Lênin đ ườ ư ưở
  xây d ng ni m tin trong nhân dân và đánh b i m i âm m u “di n bi n hoà bình” ư ế
  c a nh ng k ph n đ ng. Đó là lí do chính đ em ch n đ tài này.
  M c dù đây là đ tài không m i, nh ng v i các ti p c n c th , rõ ràng, d ư ế
  hi u, hy v ng đây là ngu n t li u cho sinh viên ĐH Qu ng Nam h c t t môn ư
  h c nh ng nguyên lí c b n Mác – Lênin ơ ”.
  II/ M c đích nghiên c u
  Nh m trang b cho chúng ta nh ng quan đi m c b n c a ch nghĩa Mác-Lênin, ơ
 • t t ng H Chí Minh v Ch nghĩa xã h i và con đ ng ti n lên ch nghĩa xã ư ưở ườ ế
  h i Vi t Nam. Liên h nh ng quan đi m đó qua công cu c ti n lên ch nghĩa ế
  xã h i Vi t Nam.
  Trang b c s ph ng pháp lu n giúp chúng ta bi t v n d ng, phân tích c s ơ ươ ế ơ
  khoa h c và quán tri t sâu s c nh ng quan đi m c b n v ch nghĩa xã h i ch ơ
  nghĩa và con đ ng ti n lên ch nghĩa xã h i Vi t Namườ ế
  Góp ph n giáo d c t t ng chính tr , đ nh h ng cho m i ng i dân nh n th c ư ưở ướ ườ
  rõ nét h n v quan ni m c a Mác – Lênin và con đ ng ti n lên ch nghĩa xã ơ ườ ế
  h i Vi t Nam t đó bi t tránh đ c s d d c a b n ph n đ ng, ch ng phá, ế ượ
  xuyên tác ch nghĩa xã h i Vi t Nam.
  III/ Gi i h n đ tài
  Ph m vi nghiên c u c a đ tài là lý lu n c a ch nghĩa Mác- Lênin v ch
  nghĩa xã h i và v n d ng lí lu n đó trong công cu c xây d ng ch nghĩa xã h i
  Vi t Nam.
  IV/ Ph ng pháp nghiên c uươ
  Ph ng pháp phân tích và x lý tài li uươ
  Ph ng pháp lôgicươ
  Ph ng pháp t ng h pươ
  Ph ng pháp tra c u trông tin trên các trang web.ươ
  Ph ng pháp bi n ch ng duy v tươ
  B/ N I DUNG
  I/ C S LÝ LU NƠ
  1/ M t s quan đi m v ch nghĩa xã h i
  a) Qua đi m c a Mác - Lênin
  Ch nghĩa xã h i bao g m các t t ng chính tr ng h m t h th ng kinh t - ư ưở ế
  xã h i mà trong đó các s h u và các tài s n là thu c quy n đi u khi n c a toàn
  th c ng đ ng nh m m c đích ti n đ n s công b ng trong xã h i và trong kinh ế ế
  t cũng nh ti n đ n m t s h p tác t t h n.ế ư ế ế ơ
  Đ có cái nhìn m t cách chính xác và đ y đ chúng ta có th c m nh n v Ch
  nghĩa xã h i qua các quan đi m sau:
  Ch nghĩa xã h i v i nghĩa là phong trào đ u tranh Cách m ng c a qu n chúng
  nhân dân ch ng ch đ t h u, bóc l t áp b c, b t công đ đòi gi i phóng… ý ế ư
  nghĩa này nó đ c ghi nh n b i l ch s đ u tranh giai c p c a nhân lo i.ượ
  Ch nghĩa xã h i v i ý nghĩa là nhu c u ho t đ ng th c ti n c a nhân dân lao
  đ ng trong quá trình s n xu t ngày càng xã h i hóa và th c thi dân ch .
  Ch nghĩa xã h i v i t cách là c m , lý t ng v m t xã h i t t đ p: không ư ướ ơ ưở
  còn t h u, giai c p, áp b c bóc l t…Nó đ c xu t hi n khi nh ng cu c kh i ư ượ
 • nghĩa c a nô l b th t b i và đàn áp dã man.
  Nói đ n ch nghĩa xã h i là nói đ n m t xã h i bênh v c ng i lao đ ng, m t ế ế ườ
  xã h i không còn tình tr ng ng i b c l c ng i, m t xã h i mà m i con ng i ườ ườ ườ
  đ u có quy n t do. Ch nghĩa xã h i đêm l i cho con ng i nh ng đi u t t ườ
  đ p nh t c v đ i s ng v t ch t l n tinh th n. V i ý nghĩa này, ch nghĩa xã
  h i là m t tri n v ng t t y u c a nhân lo i. Dù thăng tr m, ch nghĩa xã h i ế
  v n là m c tiêu phát tri n c a ti n b xã h i trong m i th i đ i. ế
  N u nh cách m ng công nghi p th k XVIII - XIX đã quy t đ nh th ng l i ế ư ế ế
  c a ch nghĩa t b n đ i v i phong ki n, thì cu c cách m ng khoa h c và công ư ế
  ngh hi n đ i đang t o ra nh ng ti n đ v t ch t đ thay th ch nghĩa t b n ế ư
  b ng ch nghĩa xã h i.
  S ra đ i c a ch nghĩa xã h i g n li n v i s phát tri n c a hình thái kinh t . ế
  Theo h c thuy t hình thái kinh t - xã h i c a Mác thì l c l ng s n xu t, xét ế ế ượ
  đ n cùng, bao gi cũng là cái đóng vai trò quy t đ nh trong vi c thay đ i ph ngế ế ươ
  th c s n xu t, d n đ n thay đ i toàn b các quan h xã h i, thay đ i m t ch ế ế
  đ xã h i mà Mác g i là hình thái kinh t - xã h i. Trên c s đó, Mác đi đ n k t ế ơ ế ế
  lu n: xã h i loài ng i phát tri n tr i qua nhi u giai đo n k ti p nhau, ng v i ườ ế ế
  m i giai đo n c a s phát tri n đó là m t hình thái kinh t - xã h i. Và ti n b ế ế
  xã h i chính là s v n đ ng theo h ng ti n lên c a các hình thái kinh t - xã ướ ế ế
  h i, là s thay th hình thái kinh t - xã h i này b ng hình thái kinh t - xã h i ế ế ế
  cao h n, ti n b h n.ơ ế ơ
  V n d ng quan đi m này c a Mác chúng ta có th lý gi i s ra đ i c a ch
  nghĩa xã h i. Khi hình thái kinh t - xã h i c ng s n ch nghĩa ra đ i, sau m t ế
  th i gian quá đ lâu dài v i s chu n b c n thi t v c s v t ch t k thu t, ế ơ
  mang s c thái ch nghĩa xã h i và đáp ng m i yêu c u c a ch nghĩa xã h i thì
  ch nghĩa xã h i – giai đo n phát tri n th p c a hình thái kinh t - xã h i c ng ế
  s n ch nghĩa ra đ i.
  b) Quan đi m c a H Chí Minh v ch nghĩa xã h i:
  K th a, v n d ng và phát tri n sáng t o di s n kinh đi n c a ch nghĩa Mác - ế
  Lênin v ch nghĩa xã h i vào đi u ki n c th Vi t Nam, Ch t ch H Chí
  Minh cho r ng, n u nói m t cách v n t t, m c m c, thì ch nghĩa xã h i tr c ế ướ
  h t nh m làm cho nhân dân thoát kh i n n b n cùng, làm cho m i ng i có côngế ườ
  ăn vi c làm, đ c m no và có cu c s ng h nh phúc. Nói cách khác, m c tiêu ượ
  c a ch nghĩa xã h i là gi i phóng nhân dân kh i nghèo nàn, l c h u; là m t xã
  h i không có ch đ ng i bóc l t ng i, m i ng i đ c h ng quy n bình ế ườ ườ ườ ượ ưở

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2015 , 11:21

Mô tả tài liệu:

Tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học: Chủ nghĩa xã hội và con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Tiểu luận chủ nghĩa xã hội khoa học: Chủ nghĩa xã hội và con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Chủ nghĩa xã hội và con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là một vấn đề lý luận và thực tiễn rất cơ bản, trọng yếu liên quan trực tiếp đến đường lối chính trị của Đảng, phương hướng phát triển của đất nước. Đó là vấn đề trung tâm, cốt lỗi trong đường lối cách mạng nước ta, nó chi phối toàn bộ các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, đối ngoại, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng…của Đảng và nhà nước ta. Tuy nhiên đây là một vấn đề rất rộng và phức tạp nhiều cách tiếp cận khác nhau và hiện vẫn không ít nội dung phải tiếp tục nghiêm cứu, cắt nghĩa, lí giải, trả lời. Cuộc đấu tranh tư tương diễn ra gây gắt trong nhiều năm nay chủ yếu cũng trên vấn đề này. Thực tiễn chứng minh trong cuộc cộng xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Những thành tựu đó luôn gắn liền với qúa trình vận dụng sáng tạo, bổ xung phát triển lý luận của chủ nghĩa xã hội khoa học của Mác - Lênin trong điều kiện cụ thể của Việt Nam, những thành tựu to lớn và quan trọng đó là cơ sở khẳng định sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như tính đúng đắn, sáng tạo trong đường lối đổi mới của Đảng. Bất chấp thực tiễn hùng hồn đó, trong những năm qua và hiện nay vẫn có một số người hoặc do thông tin không đầy đủ hoặc do sự bất cập trong nhận thức lý luận và thực tiễn, bị những kẻ phản động dụ dỗ đã ra sức tấn công, xuyên tạc chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng. Họ phủ nhận, xuyên tạc những thành quả đổi mới, tư duy lý luận về chủ nghĩa xã hội, phủ nhận con đường xã hội chủ nghĩa ở nước ta, phủ nhận vai trò của Đảng, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước ta. Để chống lại những luận điệu xuyên tạc đó Đảng và nhà nước đã thực hiện nhiều chính sách tuyên truyền, giáo dục đường lối của Đảng, tư tưởng của Hồ Chí Minh và lý luận của chủ nghĩa Mác- Lênin về chủ nghĩa xã hội và khẳng định sự lựa chọn con đường đúng đắn của Đảng ta. Là sinh viên, lớp trí thức trẻ, nhận thức rõ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình đồng thời muốn góp phần công sức nhỏ bé của mình vào chính sách tuyên truyền đường lối của Đảng, tư tưởng của Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác – Lênin để xây dựng niềm tin trong nhân dân và đánh bại mọi âm mưu “diễn biến hoà bình” của những kẻ phản động. Đó là lí do chính để em chọn đề tài này. Mặc dù đây là đề tài không mới, nhưng với các tiếp cận cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu, hy vọng đây là nguồn tư liệu cho sinh viên ĐH Quảng Nam học tốt môn học “những nguyên lí cơ bản Mác – Lênin”.

Tin mới nhất

Trang