Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Tiến lên chủ nghĩa xã hội từ phương thức sản xuất châu Á

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 1
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 7 | Loại file: DOC
 • Ti n lên ch nghĩa xã h i t ph ng th c s n xu t châu Áế ươ
  Ca ng i ch a x ng v i công lao và s c ng hi n vĩ đ i ư ế
  Ch đ xã h i ch nghĩa Liên Xô đ c Đ ng ta đánh giá là thành ế ượ
  qu vĩ đ i do ch nghĩa Mác- Lênin đem l i. Ch c n 30 năm, n c ướ
  Nga t m t n c quân ch ti n t b n đã thu hút nhi u n c nh c ướ ư ướ ượ
  ti u quanh mình đ thành Liên Bang Xô Vi t chi m di n tích 1/6 đ a ế ế
  c u và tr nên hùng m nh, đ s c đ p tan cu c xâm l c c a trên ượ
  300 s đoàn phát xít Đ c, mà h qu ngo n m c sau đó là phe XHCN ư
  ra đ i. R i, Liên Xô đu i k p M v vũ khi nguyên t và v t M khi ượ
  phóng thành công v tinh nhân t o.
  Công lao đ ng nhiên thu c Stalin - lãnh t c a đ ng CS Liên Xô, c aươ
  phong trào CS qu c t , phong trào thu c đ a và phong trào Hoà Bình. ế
  Đ ng CS VN đ t Stalin v trí b t t , ngay sau Mác, Enghen và Lê
  nin, nh t là khi tác ph m Nh ng v n đ kinh t c a CNXH ra đ i - ế
  đ c coi nh m t trong tam b o pháp đ a Liên Xô và các n c trong ượ ư ư ướ
  phe đi lên CNXH (hai phép quý khác là chuyên chính vô s n và t p
  trung dân ch ).
  D u hi n nay dân Nga và các nhà s h c nh n đ nh v Stalin ra sao,
  nh ng Đ ng ta tr c sau v n tôn vinh và đ t Stalin vào v trí cao c ư ướ
  trong l ch s .
  Stalin m c dù có nh ng khuy t đi m nh ng ông có ni m tin chính tr ế ư
  kiên đ nh và ý chí thép, năng l c t ch c và kh năng v n d ng t
  ch c h n h n ng i khác. Stalin tham gia cách m ng r t s m; t năm ơ ườ
  1902 đ n năm 1913, t ng tám l n b b t, b y l n b l u đày, sáu l n ế ư
  tr n thoát khi b l u đày. Cu c đ u tranh đã tôi luy n nên tính cách ư
  kiên c ng c a Stalin. T lúc tham gia cách m ng cho đ n khi qua ườ ế
  đ i, ni m tin cách m ng c a ông không h lung lay. Trong su t th i
  gian c m quy n, đi m xu t phát và đi m đích c a ông đ u vì s l n
  m nh c a đ t n c, vì s sung túc c a nhân dân ướ (báo Nhân Dân đi n
  t ngày 04/10/2010 )
 • Tuy nhiên, m i l i ca ng i đ u ch a x ng v i công lao và c ng hi n ư ế
  c a Stalin, vì đã quên đi u quan tr ng d i đây. ướ
  Stalin: Ng i sáng t o thu t ng “Ch nghĩa Mác–Lênin” ườ
  Sinh th i, Mác và Lênin ch a bao gi tuyên b h c thuy t c a mình là ư ế
  “ch nghĩa”. Ch sau khi hai v quá c , m i xu t hi n các t “ch
  nghĩa Mác” (do Enghen nêu) và “ch nghĩa Lênin” (do phái bônsevich
  nêu).
  Vi c k t h p hai ch nghĩa này đ t o ra thu t ng “ch nghĩa Mác- ế
  Lênin” là công lao b t t v m t lý lu n c a Stalin. Không th coi đây
  ch là cách ghép t , hay phép c ng gi n đ n. Cũng không ph i vì s ơ
  dài dòng mà tên Enghen đã không đ c đ a vào c m t này. Đi u này ượ ư
  có nh ng căn c xác đáng, s đ c đ c p sau. ượ
  H n n a, Stalin còn xác đ nh cho “ch nghĩa Mác-Lênin” m t n i hàm ơ
  ch n l c, trong đó có nh ng đóng góp và sáng t o c a chính ông. Có
  ng i còn nói “quá” lên r ng: Ch nghĩa Mác-Lênin th c hi n d i ườ ướ
  ch đ Xô vi t chính là “ch nghĩa Stalin”. ế ế
  Ngay khi v a thành l p, đ ng CSVN đã nhi u l n c nhi u đ ng viên
  sang t n th đô Liên Xô tr c ti p ti p thu ch nghĩa Mác-Lênin v ế ế
  truy n bá trong toàn đ ng. H qu t c th i là ngay trong năm 1930 đã
  n ra Xô vi t Ngh -Tĩnh – khi Đ ng ch a đ m t tu i. ế ư
  Do v y, n u Đ ng ta còn nói “kiên đ nh ch nghĩa Mác-Lênin” thì toàn ế
  đ ng và m i đ ng viên còn ph i nh t i và ph i bi t n Stalin. Nó mãi ế ơ
  mãi g i lên tên tu i Stalin.
  Hôm nay, n i dung ch nghĩa Mác-Lênin có th đã có nh ng thay đ i,
  b sung, s a ch a… trên con đ ng phát tri n lý lu n, nh ng nguyên ườ ư
  g c c a nó v n có th tìm đ c trong sách L ch S đ ng CS (b) LX ượ
 • và các sách giáo khoa do Vi n Hàn Lâm Liên Xô n hành d i th i ướ
  Stalin.
  Nh sáng t o c a Stalin, Qu c t III thêm th ng nh t ế
  Khi lãnh đ o Qu c T II ế *), Enghen nh n ra ch nghĩa t b n ch a t i ư ư
  giai đo n thoái trào (nh d ki n) mà ng c l i, còn “đi lên”. Do v y, ư ế ượ
  ông ch p nh n đ u tranh ôn hoà đ giai c p công nhân có đ c nh ng ượ
  quy n l i c th và thi t thân – trong khi xây d ng l c l ng ch c ế ượ ơ
  h i giành chính quy n. Sau khi Ăng-ghen m t (1895), Qu c T II phân ế
  rã thành hai phái l n (1916). Do tr c kia cùng m t g c, nên c phái ướ
  “tr ” l n phái “già” đ u tuyên b trung thành v i Mác và đ u kh ng
  đ nh m c tiêu CNXH. Đi u khác nhau là cách th c th c hi n CNXH.
  Phái do Lênin (sinh 1870) đ ng đ u lên án phái kia – do Berstein (sinh
  1850) và Kautsky (sinh 1854) đ ng đ u - là “h u khuynh”, “xét l i” và
  c “ph n b i”. Phái này cũng c nh báo phái Lênin là “quá t và s tr
  thành chuyên ch . Đáp l i, Lênin coi t p trung dân ch là “nguyên t c ế
  thép” đ phòng ng a đ ng bi n thành đ c tài. Ngày nay ta v n có th ế
  ti p c n các lu n đi m c a m i phái, ví d cu n sách phê phán ế
  Kautsky do chính Lênin vi t ra. N u coi b o l c cách m ng và chuyên ế ế
  chính vô s n là “hòn đá th vàng” thì phái Lê nin là chân chính, tri t đ
  cách m ng.
  S phân rã trong qu c t II lan sang t ng đ ng m i n c, ví d ế ướ
  Nga (có bônsevich và mensevich), Pháp (phân hoá thành đ ng CS và
  đ ng XHCN – ta d ch c t l n là “đ ng Xã H i”), Anh có t ch c CS
  và đ ng Lao Đ ng – ta d ch sai là “Công đ ng”)…
  M i đ ng, b t k tên g i th nào (ví d đ ng Lao Đ ng Vi t Nam) ế
  n u mu n đ c Stalin – t năm 1924 thay Lênin lãnh đ o ế ượ Qu c T ế
  III*) - coi là chân chính, cách m ng, đ u ph i tuyên b trung thành v i

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2015 , 10:14

Mô tả tài liệu:

Tiến lên chủ nghĩa xã hội từ phương thức sản xuất châu Á

Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô được Đảng ta đánh giá là thành quả vĩ đại do chủ nghĩa Mác- Lênin đem lại. Chỉ cần 30 năm, nước Nga từ một nước quân chủ tiền tư bản đã thu hút nhiều nước nhược tiểu quanh mình để thành Liên Bang Xô Viết chiếm diện tích 1/6 địa cầu và trở nên hùng mạnh, đủ sức đập tan cuộc xâm lược của trên 300 sư đoàn phát xít Đức, mà hệ quả ngoạn mục sau đó là phe XHCN ra đời. Rồi, Liên Xô đuổi kịp Mỹ về vũ khi nguyên tử và vượt Mỹ khi phóng thành công vệ tinh nhân tạo. Công lao đương nhiên thuộc Stalin - lãnh tụ của đảng CS Liên Xô, của phong trào CS quốc tế, phong trào thuộc địa và phong trào Hoà Bình. Đảng CS VN đặt Stalin ở vị trí bất tử, ngay sau Mác, Enghen và Lê nin, nhất là khi tác phẩm Những vấn đề kinh tế của CNXH ra đời - được coi như một trong tam bảo pháp đưa Liên Xô và các nước trong phe đi lên CNXH (hai phép quý khác là chuyên chính vô sản và tập trung dân chủ). Dẫu hiện nay dân Nga và các nhà sử học nhận định về Stalin ra sao, nhưng Đảng ta trước sau vẫn tôn vinh và đặt Stalin vào vị trí cao cả trong lịch sử. Stalin mặc dù có những khuyết điểm nhưng ông có niềm tin chính trị kiên định và ý chí thép, năng lực tổ chức và khả năng vận dụng tổ chức hơn hẳn người khác. Stalin tham gia cách mạng rất sớm; từ năm 1902 đến năm 1913, từng tám lần bị bắt, bảy lần bị lưu đày, sáu lần trốn thoát khi bị lưu đày. Cuộc đấu tranh đã tôi luyện nên tính cách kiên cường của Stalin. Từ lúc tham gia cách mạng cho đến khi qua đời, niềm tin cách mạng của ông không hề lung lay. Trong suốt thời gian cầm quyền, điểm xuất phát và điểm đích của ông đều vì sự lớn mạnh của đất nước, vì sự sung túc của nhân dân (báo Nhân Dân điện tử ngày 04/10/2010) Tuy nhiên, mọi lời ca ngợi đều chưa xứng với công lao và cống hiến của Stalin, vì đã quên điều quan trọng dưới đây. Stalin: Người sáng tạo thuật ngữ “Chủ nghĩa Mác–Lênin” Sinh thời, Mác và Lênin chưa bao giờ tuyên bố học thuyết của mình là “chủ nghĩa”. Chỉ sau khi hai vị quá cố, mới xuất hiện các từ “chủ nghĩa Mác” (do Enghen nêu) và “chủ nghĩa Lênin” (do phái bônsevich nêu). Việc kết hợp hai chủ nghĩa này để tạo ra thuật ngữ “chủ nghĩa Mác-Lênin” là công lao bất tử về mặt lý luận của Stalin. Không thể coi đây chỉ là cách ghép từ, hay phép cộng giản đơn. Cũng không phải vì sợ dài dòng mà tên Enghen đã không được đưa vào cụm từ này. Điều này có những căn cứ xác đáng, sẽ được đề cập sau. Hơn nữa, Stalin còn xác định cho “chủ nghĩa Mác-Lênin” một nội hàm chọn lọc, trong đó có những đóng góp và sáng tạo của chính ông. Có người còn nói “quá” lên rằng: Chủ nghĩa Mác-Lênin thực hiện dưới chế độ Xô viết chính là “chủ nghĩa Stalin”.

Tin mới nhất

Trang