Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 C Vin Thứ ba, Tháng 9 13, 2016 - 11:10
2 hồ thanh thuyền Thứ tư, Tháng 2 22, 2017 - 14:26
3 Phùng Hiền Thứ sáu, Tháng 4 14, 2017 - 16:42
4 Thái Thư Thứ sáu, Tháng 6 9, 2017 - 16:44
5 Bích Ngọc Thứ ba, Tháng 10 24, 2017 - 12:27

Tiền công của chủ nghũa mác lê nin

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 121
5
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 16 | Loại file: DOC
 • L i M Đ u
  h i luôn mong mu n không ng ng s n xu t ra c a c i v t ch t đ nâng
  cao đ i s ng, các t ch c kinh t thì luôn mong mu n t o ra l i nhu n qua vi c ế
  s n xu t hàng hóa, d ch v . Đ đáp ng đ c mong mu n đó, con ng i ho c ượ ườ
  ph i tăng qu th i gian dùng cho s n xu t ho c ph i tăng năng su t lao đ ng.
  Trong các y u t đó, qu th i gian dành cho s n xu t h n m i ng i chế ườ
  t i đa 24 gi m ngày trong khi năng su t lao đ ng th tăng không ng ng
  do y u t khách quan ho c ch quan. Ti n công m t trong nh ng y u t quanế ế
  tr ng nh t đ tăng năng su t lao đ ng ti n công m c đích chính c a ng i ườ
  lao đ ng. Tuy nhiên, ti n côngng i lao đ ng đ c h ng tong nhi u doanh ườ ượ ưở
  nghi p Vi t Nam v n còn m c th p, ch a đáp ng đ c m c s ng t i thi u ư ượ
  c a ng i lao đ ng. Vi c nâng cao ti n l ng th c t c a ng i lao đ ng Vi t ườ ươ ế ườ
  Nam m t nhi m v c p bách, c n đ c th c hi n tri t đ . Trên c s lu n ượ ơ
  v ti n công c a ch nghĩa Mác-Lenin th c tr ng ti n công c a ng i lao ườ
  đ ng trong m t s doanh nghi p Vi t Nam, chúng ta s cùng nhau phân tích
  đ a ra nh ng gi i pháp c th đ nâng cao ti n công c a ng i lao đ ng cũngư ườ
  chính là t o ti n đ phát tri n v ng m nh n n kinh t . ế
  I.C s lí lu n:ơ
  Bài lu n đ c xây d ng trên c s lu n v ti n công c a Mac-lenin d i ượ ơ ướ
  ch nghĩa t b n. Nhìn nh n th c t r ng: giá tr th ng d m c tiêu c a m i ư ế ư
  ngành, m i nhà kinh t h ng đ n là m t ti n đ quan tr ng đ có cái nhìn đúng ế ướ ế
  đ n hách quan v nh ng lu n kinh t c a Mac-Lenin lu n v ti n ế
  công là m t trong nh ng lí thuy t c b n và ph c t p. ế ơ
  1.B n ch t kinh t c a ti n công ế
  Bi u hi n b ngoài c a đ i s ngh i t b n, công nhân làm vi c cho các ư
  nhà t b n m t th i gian nh t đ nh, s n xu t ra m t l ng hàng hóa hay hoànư ượ
  thành m t s công vi c nào đó thì nhà t b n tr cho công nhân m t s ti n nh t ư
  đ nh g i là ti n công. Hi n t ng đó làm cho ng i ta l m t ng r ng ti n công ượ ườ ưở
  giá c c a lao đ ng. S th t ti n công không ph i giá tr hay giá c c a
  lao đ ng, vì lao đ ng không ph i là hàng hóa.
  -Vi c th a nh n lao đ ng là hàng hóa d n t i m t trong hai mâu thu n v
  lu n sau đây:
  1
 • + N u lao đ ng hàng hóa đ c tao đ i ngang giá, thì nhà t b nế ượ ư
  không thu đ c l i nhu n; đi u này ph nh n s t n t i th c t c a quy lu t giáượ ế
  tr th ng d trong ch nghĩa t b n. ư ư
  + N u “hàng hóa lao đ ng đ c trao đ i không ngang giá đ giá tế ượ
  th ng d cho nhà t b n, thì ph i ph nh n quy lu t giá tr . ư ư
  -N u lao đ nghàng hóa, thì hàng hóa đó cũng ph i có giá tr . Nh ng laoế ư
  đ ng là th c th là th c đo n i t i c a giá tr , b n thân lao đ ng thì không có ướ
  giá tr . th lao đ ng không ph i hàng hóa, cái công ngân bán cho nhà t ế ư
  b n chính s c lao đ ng. Do đó, ti n công nhà t b n tr cho công nhân ư
  giá c c a s c lao đ ng.
  V y, b n ch t c a ti n công tong ch ngĩa t b n hình th c bi u hi n ư
  b ng ti n c a giá tr s c lao đ ng, hay giá c c a s c lao đ ng, nh ng l i bi u ư
  hi n ra b ngoài thành giá c c a s c lao đ ng.
  Hình th c bi u hi n đó đã y ra s nh m l n. Đi u đó do nh ng th c
  t sau đây:ế
  c đi m c a hàng hóa s c lao đ ng không bao gi tách kh i ng i ườ
  bán, nó ch nh n đ c giá c khi đã cung c p giá tr s d ng cho ng i mua, t c ượ ườ
  lao đ ng cho nhà t b n, do đó b ngoài ch th y nhà t b n tr giá tr cho lao ư ư
  đ ng.
  i v i công nhân, toàn b lao đ ng trong c ngày là ph ng ti n có ti n ươ
  đ sinh s ng, do đó b n than công nhân cũng t ng r ng mình bán lao đ ng. còn ưở
  đ i v i nhà t b n b ti n ra đ lao đ ng, nên cũng nghĩ r ng cái h ư
  mua là lao đ ng.
  -L ng c a ti n công ph thu c vào th i gian lao đ ng ho c s l ngượ ố ượ
  s n ph m s n xu t ra, đi u đó làm cho ng i ta l m t ng r ng ti n công g ườ ưở
  c lao đ ng.
  Ti n công đã che đ y m i d u v t c a s phân chia ngày lao đ ng thành ế
  th i gian lao đ ng t t y u th i gian lao đ ng th ng d , thành lao đ ng đ c ế ư ượ
  tr cônglao đông không đ c tr công, do đó ti n công che đ y m t b n ch t ượ
  bóc l t c a ch nghĩa t b n. ư
  2. Nh ng hình th c c b n c a ti n công trong ch nghĩa t b n ơ ư
  2
 • Ti n công hai hình th c c b n ti n công tính theo th i gian ti n công ơ
  tính theo s n ph m.
  2.1 Ti n công tính theo th i gian
  Ti n công tính theo th i gian hình th c ti n công s l ng c a ít ượ
  hay nhi u tùy theo th i gian lao đ ng c a công nhân (gi , ngày , tháng) dài hay
  ng n.
  C n phân bi t ti n công gi , ti n công ngày, ti n công tu n, ti n công
  tháng. Ti n công ngày ti n công tu n ch a nói đ c m c ti n công đó cao ư ượ
  hay th p, còn tùy theo ngày lao đ ng dài hay ng n. Do đó mu n đánh giá
  chính xác m c ti n công không ch căn c vào m c ti n công ngày, ph i căn
  c vào đ dài c a ngày lao đ ng c ng đ lao đ ng. Giá c c a m t gi lao ườ
  đ ng là th c đo chính xác m c ti n công tính theo th i gian. ướ
  Đ n v ti n công tính theo th i gian trung bình đ c tính theo công th c :ơ ượ
  Giá tr (hay giá c ) hàng ngày c a s c lao đ ng
  Ti n công theo gi =
  Th c hi n ch đ ế
  ti n công theo th i gian,
  nhà t b n có th không thay đ i ti n công ngày, ti n công tu n, mà v n h th pư
  đ c giá c lao đ ng do kéo dài ngày lao đ ng ho c tăng c ng đ lao đ ng. Trượ ườ
  ti n công kéo dài th i gian còn l i cho nhà t b n khi nh hình th tr ng ư ườ
  thu n l i, hành hóa tiêu th d dàng, th c hi n l im vi c thêm gi , t cm
  vi c ngoài s gi quy đ nh c a ngày lao đ ng. Còn khi th tr ng không thu n l i ườ
  bu c ph i thu h p s n xu t, nhà t b n bu c ph i rút ngày ngày lao đ ng và th c ư
  hi n l i tr công theo gi , do đó h th p ti n công xu ng r t nhi u. Nh v y, ư
  công nhân không nh ng thi t thòi khi ngày lao đ ng b kéo dài quá đ , còn b
  thi t khi ph i làm vi c b t gi .
  2.2 Ti n công tính theo s n ph m
  Ti n công tính theo s n ph mhình th c ti n công mà s l ng c aph ượ
  thu c vào s l ng s n ph m hay s l ng nh ng b ph n c a s n ph m ượ ố ượ
  công nhân đã s n xu t ra ho c s công vi c đã hoàn thành.
  M i s n ph m đ c tr công theo m t đ n giá nh t đ nh. Đ n giá ti n công ượ ơ ơ
  đ c xác đ nh nh sau:ượ ư
  3
  Ngày lao đ ng v i m t s gi nh t đ nh

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/08/2016 , 23:00

Mô tả tài liệu:

Tiền công của chủ nghũa mác lê nin

Tiền công của chủ nghũa mác lê nin: những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lê nin

Tin mới nhất

Trang