Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 C Vin Thứ ba, Tháng 9 13, 2016 - 11:07
2 Lưu Phú Hưng Thứ sáu, Tháng 10 14, 2016 - 22:54
3 Pham Ngan Thứ ba, Tháng 10 18, 2016 - 08:05
4 Nguyễn Hiền Anh Thứ ba, Tháng 10 18, 2016 - 11:35
5 Hà Nguyễn Thị Thứ ba, Tháng 12 20, 2016 - 13:14
6 chu anh Thứ năm, Tháng 2 16, 2017 - 13:31
7 chu anh Thứ năm, Tháng 2 16, 2017 - 13:31
8 Nguyễn Tuấn Thứ năm, Tháng 4 20, 2017 - 21:42
9 Trương Sâm Thứ ba, Tháng 6 13, 2017 - 20:18

Tích lũy tư bản

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 206
9
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 15 | Loại file: DOC
 • Tr ng Đ i H c Kinh T Qu c Dânườ ế
  M Đ U
  Ngày nay các qu c gia trên th gi i đ u nh n th y r ng đ phát tri n ế
  kinh t , ngoài vi c l a ch n đ ng l i phát tri n còn ph i y u t v tế ườ ế
  ch t đ th c hi n đ ng l i đó. Đ i v i các n c đã phát tri n m nh m ườ ướ
  nh M , Anh, Pháp… chúng ta đ u th y r ng h m t ti m l c kinh tư ế
  c bi t ti m l c v v n) r t m nh. Còn đ i v i nh ng n c đang ướ
  phát tri n nh n c ta v i đi m kh i đ u r t th p, ngu n v n t có r t ít, ư ướ
  m t trong nh ng đ c tr ng c a các n c đang phát tri n t l tích ư ướ ỷ ệ
  lũy th p, ch d i 10% thu nh p, tích lũy th p s d n đ n trình đ ướ ế
  thu t năng su t lao đ ng th p. Do đó đòi h i các n c đang phát tri n ướ
  ph i tìm bi n pháp đ phá v vòng lu n qu n này. Mu n v y ph i l a
  ch n hình phát tri n kinh t phù h p. Song trong các hình tăng ế
  tr ng kinh t hi n đ i, các nhà kinh t đ c bi t nh n m nh vai trò c aưở ế ế
  v n đ u t v i tăng tr ng kinh t . Do đó v n c s đ phát huy tác ư ưở ế ơ
  d ng c a các y u t khác. V n c s đ t o ra vi c làm, đ công ế ơ ể ạ
  ngh tiên ti n, tăng năng l c s n xu t c a các doanh nghi p c a n n ế
  kinh t , góp ph n thúc đ y phát tri n s n xu t theo chi u sâu và cu i cùngế
  c c u s d ng v n s đi u quan tr ng tác đ ng vào vi c chuy n d chơ
  c c u kinh t c a đ t n c.ơ ế ướ
  V i Vi t Nam, các chuyên gia kinh t đ u có nh n xét chung là chúng ta đã ế
  b c kh i đ u t t đ p trong giai đo n phát tri n m i. Nh ng đ đ tướ ư
  đ c t c đ tăng tr ng cao liên t c trong th i gian t i còn nhi u khóượ ưở
  khăn. M t trong nh ng khó khăn đó là thi u v n. ế
  Trên đây chúng ta đã th y v n quan tr ng nh th nào đ i v i vi c phát ư ế
  tri n kinh t . v y đi u chúng ta c n gi i quy t làm sao đ tăng ế ế
  ngu n v n c a mình b ng cách tích lũy, huy đ ng v n t trong ngoài
  n c. Song trong nh ng cách đ đ c ngu n v n thì tích lũy huyướ ượ
  TR NH TH HÀ - 11121072 1
 • Tr ng Đ i H c Kinh T Qu c Dânườ ế
  đ ng v n t trong n c quan tr ng nh t. nh th chúng ta m i ướ ư ế
  không b ph thu c vào bên ngoài, s phát tri n t n i l c bao gi cũng
  là s phát tri n v ng ch c nh t.
  Nh n th c đ c vai trò c a vi c tích lũy v n em l a ch n đ tài này. ượ
  Trong bài vi t em s trình bày nh ng lu n chung v tích lũy ngế
  d ng nh ng lý lu n đó trong phát tri n n c ta hi n nay. ướ
  I. TH C CH T C A TÍCH LŨY T B N VÀ NHÂN T QUY T Đ NH Ư
  QUY MÔ C A
  1. Th c ch t và đ ng c c a tích lũy t b n ơ ư
  Tái s n xu t gi n đ n không ph i hình thái đi n hình c a ch nghĩa ơ
  t b n. Hình th c ti n hành c a ch nghĩa t b n là tái s n xu t m r ng.ư ế ư ở ộ
  Tái s n xu t m r ng t b n ch nghĩa s l p l i quá trình s n xu t ư
  v i quy l n h n tr c, v i m t l ng t b n l n h n tr c. Mu n ơ ướ ượ ư ơ ướ
  v u ph i bi n m t b ph n giá tr th ng d thành t b n ph thêm. Vi c ế ư ư
  s d ng giá tr th ng d m t b n, hay chuy n hóa giá tr th ng d tr ư ư ư
  l i thành t b n g i là tích lũy t b n ư ư
  Nh v y, th c ch t c a tích lũy t b n t b n hóa giá tr th ng d .ư ư ư ư
  Xét m t cách c th , tích lũy t b n tái s n xu t ra t b n v i quy ư ư
  ngày càng m r ng. S giá tr th ng d th chuy n hóa thành t b nở ộ ư ư
  đ c giá tr th ng d mang s n nh ng y u t v t ch t c a t b nượ ư ế ư
  m i.
  Có th minh h a tích lũy t b n và tái s n xu t m r ng t b n ch nghĩa ư ở ộ ư
  b ng d sau: Năm th nh t: 80c + 20v + 20m. Gi đ nh 20m không b
  nhà t b n tiêu dùng t t c cho cá nhân, mà đ c phân thành 10m1 + 10m2ư ượ
  (trong đó 10m2 giành cho tiêu dùng cá nhân c a nhà t b n, còn 10m1 dùng ư
  đ tích lũy). Ph n giá tr th ng d 10m1 dùng đ tích lũy đ c phân thành ư ượ
  8c1 + 2v1. Khi đó quy s n xu t c a năm sau s 88c + 22v + 22m
  (n u m’ v n nh cũ). Nh v y, vào năm th hai, quy t b n b t bi nế ư ư ư ế
  và t b n kh bi n đ u tăng lên, giá tr th ng d cũng tăng lên t ng ng.ư ế ư ươ
  TR NH TH HÀ - 11121072 2
 • Tr ng Đ i H c Kinh T Qu c Dânườ ế
  Nghiên c u tích lũy và tái s n xu t m r ng t b n ch nghĩa cho phép ở ộ ư
  rút ra nh ng k t lu n v ch h n b n ch t c a quan h s n xu t t b n ế ơ ư
  ch nghĩa:
  M t là, ngu n g c duy nh t c a t b n tích lũy giá tr th ng d ư ư
  t b n tích lũy chi m t l ngày càng l n trong toàn b t b n. C.Mác nóiư ế ư
  r ng, t b n ng tr c ch m t gi t n c trong dòng sông c a tích lũy ư ướ ướ
  mà thôi. Trong quá trình tái s n xu t, lãi (m) c đ p vào v n, v n càng l n
  thì lãi càng l n, do đó lao đ ng c a công nhân trong quá kh l i tr thành
  ph ng ti n đ bóc l t chính ng i công nhân.ươ ườ
  Hai là, quá trình tích lũy t đã làm cho quy n s h u trong n n kinh tư ế
  hàng hóa bi n thành quy n chi m đo t t b n ch nghĩa. Trong s n xu tế ế ư
  hàng hóa gi n đ n, s trao đ i gi a ng i s n xu t hàng hóa theo nguyên ơ ườ
  t c ngang giá v c b n không d n t i ng i này chi m đo t lao đ ng ơ ườ ế
  không công c a ng i kia. Trái l i, n n s n xu t t b n ch nghĩa d n ườ ư
  đ n k t qu nhà t b n ch ng nh ng chi m đo t m t ph n lao đ ngế ế ư ế
  c a công nhân, còn ng i s h u h p pháp lao đ ng không công đó. ườ
  Nh ng đi u đó không vi ph m quy lu t giá tr .ư
  M c đích c a s n xu t t b n ch nghĩa s l n lên không ng ng c a ư ự ớ
  giá tr . Đ th c hi n m c đích đó, các nhà t b n không ng ng tích lũy ư
  tái s n xu t m r ng, xem đó ph ng ti n căn b n đ tăng c ng bóc ươ ườ
  l t c a ng i công nhân. ườ
  M t khác, do c nh tranh, các nhà t b n không ng ng làm cho t b n ư ư
  c a mình tăng lên, b ng cách tăng nhanh t b n tích lũy. Th t ra trong bu i ư
  đ u c a s n xu t t b n ch nghĩa, s ham mu n làm giàu c a ch nghĩa ư
  t b n th ng chi ph i tuy t đ i, nh ng đ n m t trình đ phát tri n nh tư ườ ư ế
  đ nh, s tiêu dùng xa x c a các nhà t b n ngày càng tăng lên kèm theo s ư
  tích lũy t b n.ư
  2. Nh ng nhân t quy t đ nh quy mô tích lũy t b n ế ư
  TR NH TH HÀ - 11121072 3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/08/2016 , 23:05

Mô tả tài liệu:

Tích lũy tư bản

Tr ng Đ i H c Kinh T Qu c Dânườ ạ ọ ế ốM Đ UỞ ẦNgày nay các qu c gia trên th gi i đ u nh n th y r ng đ phát tri nố ế ớ ề ậ ấ ằ ể ểkinh t , ngoài vi c l a ch n đ ng l i phát tri n còn ph i có y u t v tế ệ ự ọ ườ ố ể ả ế ố ậch t đ th c hi n đ ng l i đó. Đ i v i các n c đã phát tri n m nh mấ ể ự ệ ườ ố ố ớ ướ ể ạ ẽnh M , Anh, Pháp… chúng ta đ u th y r ng h có m t ti m l c kinh tư ỹ ề ấ ằ ọ ộ ề ự ế(đ c bi t là ti m l c v v n) r t m nh. Còn đ i v i nh ng n c đangặ ệ ề ự ề ố ấ ạ ố ớ ữ ướphát tri n nh n c ta v i đi m kh i đ u r t th p, ngu n v n t có r t ít,ể ư ướ ớ ể ở ầ ấ ấ ồ ố ự ấmà m t trong nh ng đ c tr ng c a các n c đang phát tri n là t l tíchộ ữ ặ ư ủ ướ ể ỷ ệlũy th p, ch d i 10% thu nh p, mà tích lũy th p s d n đ n trình đ kĩấ ỉ ướ ậ ấ ẽ ẫ ế ộthu t và năng su t lao đ ng th p. Do đó đòi h i các n c đang phát tri nậ ấ ộ ấ ỏ ướ ểph i tìm bi n pháp đ phá v vòng lu n qu n này. Mu n v y ph i l aả ệ ể ỡ ẩ ẩ ố ậ ả ựch n mô hình phát tri n kinh t phù h p. Song trong các mô hình tăngọ ể ế ợtr ng kinh t hi n đ i, các nhà kinh t đ c bi t nh n m nh vai trò c aưở ế ệ ạ ế ặ ệ ấ ạ ủv n đ u t v i tăng tr ng kinh t . Do đó v n là c s đ phát huy tácố ầ ư ớ ưở ế ố ơ ở ểd ng c a các y u t khác. V n là c s đ t o ra vi c làm, đ có côngụ ủ ế ố ố ơ ở ể ạ ệ ểngh tiên ti n, tăng năng l c s n xu t c a các doanh nghi p và c a n nệ ế ự ả ấ ủ ệ ủ ềkinh t , góp ph n thúc đ y phát tri n s n xu t theo chi u sâu và cu i cùngế ầ ẩ ể ả ấ ề ốc c u s d ng v n s là đi u quan tr ng tác đ ng vào vi c chuy n d chơ ấ ử ụ ố ẽ ề ọ ộ ệ ể ịc c u kinh t c a đ t n c.ơ ấ ế ủ ấ ướV i Vi t Nam, các chuyên gia kinh t đ u có nh n xét chung là chúng ta đãớ ệ ế ề ậcó b c kh i đ u t t đ p trong giai đo n phát tri n m i. Nh ng đ đ tướ ở ầ ố ẹ ạ ể ớ ư ể ạđ c t c đ tăng tr ng cao và liên t c trong th i gian t i còn nhi u khóượ ố ộ ưở ụ ờ ớ ềkhăn. M t trong nh ng khó khăn đó là thi u v n.ộ ữ ế ốTrên đây chúng ta đã th y v n quan tr ng nh th nào đ i v i vi c phátấ ố ọ ư ế ố ớ ệtri n kinh t . Vì v y đi u chúng ta c n gi i quy t là làm sao đ tăngể ế ậ ề ầ ả ế ểngu n v n c a mình b ng cách tích lũy, huy đ ng v n t trong và ngoàiồ ố ủ ằ ộ ố ừn c. Song trong nh ng cách đ có đ c ngu n v n thì tích lũy và huyướ ữ ể ượ ồ ốTR NH TH HÀ - 11121072Ị Ị 1

Tin mới nhất

Trang