Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 hai ba Thứ hai, Tháng 2 29, 2016 - 21:45
2 Nguyen Ninh Thứ hai, Tháng 8 28, 2017 - 13:47
3 Nguyen Ninh Thứ hai, Tháng 8 28, 2017 - 13:47
4 Nguyen Ninh Thứ hai, Tháng 8 28, 2017 - 13:47
5 Pham truong xa Thứ năm, Tháng 4 5, 2018 - 12:01
6 Pham truong xa Thứ năm, Tháng 4 5, 2018 - 12:01
7 deo biet Thứ hai, Tháng 4 16, 2018 - 19:36
8 Quyen Tran Thứ ba, Tháng 2 19, 2019 - 08:40
9 Quyen Tran Thứ ba, Tháng 2 19, 2019 - 08:40
10 Quyen Tran Thứ ba, Tháng 2 19, 2019 - 08:40

Thuyết minh về MÁY ĐÀO GẦU NGHỊCH

Ảnh của Trương Thế Diệu
Truong The Dieu(2,424 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 117
10
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 90 | Loại file: DOC
 • THUY T MINH Đ ÁN T T NGHI P Ph m Ng c Tuy n – L p 46KG ế
  Đ ÁN T T NGHI P
  ********************
  H VÀ TÊN : PH M NG C TUY N
  L P : 46KG
  TR NG : Đ I H C XÂY D NG - HÀ N IƯỜ
  1
 • THUY T MINH Đ ÁN T T NGHI P Ph m Ng c Tuy n – L p 46KG ế
  THUY T MINH Đ ÁN T T NGHI P
  PH N M Đ U: GI I THI U CHUNG V MÁY ĐÀO G U
  NGH CH
  I, Quá trình phát tri n c a máy làm đ t.
  Công nghi p ch t o máy nói chung, máy làm đ t nói riêng là n n công ế
  nghi p còn non tr quá trình phát tri n c a đ ng hành v i quá trình
  phát tri n c a các ngành khoa h c và công nghi p c a loài ng i. ườ
  B c tranh t ng th c a ngành ch t o máy làm đ t th chia thành ế ạ
  các giai đo n chính:
  1, Giai đo n 1: Th k XVI đ n th k XVIII ế ế ế
  Xu t hi n nh ng ph ng ti n c gi i c gi i hoá đ u tiên dùng ươ ơ ơ
  trong khâu làm đ t, đ ng l c dùng trên các ph ng ti n c gi i lúc đó ch ươ ơ
  y u s c ng i, s c ng a b c đ u dùng đ ng c h i n c. Loàiế ườ ướ ơ ơ ướ
  ng i đã ch t o và s d ng máy xúc m t g u q = 0,75 mườ ế
  3
  đ u tiên.
  2, Giai đo n 2: Th k XIX đ n năm 1910 ế ế
  Trong giai đo n này cùng v i s phát tri n các công trình xây d ng l n,
  nh t công trình xây d ng giao thông, giao thông đ ng s t, xu t hi n ườ
  máy xúc m t g u quay toàn vòng 360
  0
  ch y trên ray, cùng các lo i máy
  làm đ t khác.
  3, Giai đo n 3: T sau năm 1910
  Khâu làm đ t trong công tác xây d ng đã đ c ti n hành c gi i hoá ượ ế ơ
  m c đ ngày càng cao do xu t hi n nhi u lo i máy làm đ t nh : máy xúc ư
  đ t quay toàn vòng 360
  0
  , di chuy n b ng bánh l p, bánh xích k c máy
  xúc di chuy n b ng thi t b t b c. Đ ng th i đ đáp ng kh i l ng ế ướ ượ
  công tác đ t ngày càng l n trong xây d ng c b n. N n công nghi p đã ơ
  ch t o nhi u lo i y làm đ t ch c năng, công d ng, k t c u khácế ế
  nhau.
  2
 • THUY T MINH Đ ÁN T T NGHI P Ph m Ng c Tuy n – L p 46KG ế
  Xu h ng phát tri n máy làm đ t trong giai đo n này nâng cao năngướ
  su t làm vi c, tăng v n t c di chuy n máy v n t c làm vi c; s d ng
  v t li u kim lo i, phi kim lo i ch t l ng cao đ gi m kh i l ng riêng ượ ượ
  c a máy, nâng cao đ tin c y c a các chi ti t máy, gi m th i gian b o ế
  d ng trong quá trình s d ng, hoàn thi n các thi t b đ ng l c truy nưỡ ế
  đ ng cùng các h th ng khác trên máy, ch t o các b công tác (thi t b ế ế
  làm vi c) thay th đ máy th làm vi c các đi u ki n, ch đ khác ế ế
  nhau (t c v n năng hoá máy làm đ t) nên năng su t làm vi c c a máy
  ngày càng đ c nâng cao.ượ
  Trong nh ng năm g n đây, kh i l ng c a m t s máy làm đ t gi m ượ
  nh đi 20 30% nh ng công su t máy tăng lên đ n 50 ư ế 80%. Công su t
  trang b trên máy tăng lên kéo theo hi u su t m vi c c a y tăng lên.
  Cũng v i vi c không ng ng c i ti n, hoàn thi n v nguyên lý, k t c u, ế ế
  ng i ta còn s d ng các b ph n, các máy c s đ c ch t o theo tiêuườ ơ ượ ế ạ
  chu n, theo môdun đ hoà nh p xu h ng th ng nh t hoá, tiêu chu n hoá ướ
  và v n năng hoá ngành s n xu t máy làm đ t.
  II, Ý nghĩa c gi i hoá công tác đ t.ơ
  Trong xây d ng c b n: xây d ng dân d ng, công nghi p, xây d ng ơ
  giao thông, xây d ng thu l i… Đ i t ng thi công tr c tiên kh i ượ ướ
  l ng l n th nói l n nh t công tác đ t. Trong các công trình xâyượ
  d ng, đ t đ i t ng đ c x v i các ph ng pháp, m c đích khác ượ ượ ươ
  nhau nh ng th t p h p theo các quy trình công ngh chính: Đào Khaiư
  thác, v n chuy n, đ p, san b ng đ m ch t. Trong đó, máy đào g u
  ngh ch thi công ch y u khâu Đào – Khai thác. ế
  C gi i hoá công tác đ t ý nghĩa tr ng y u đó v n đ c pơ ế
  bách, c n thi t do kh i l ng công vi c r t l n, đòi h i nhi u nhân l c, ế ượ
  lao đ ng n ng nh c, nh h ng đ n ti n đ thi công năng su t lao ưở ế ế
  đ ng nói chung.
  Nhi m v ch y u c a c gi i hoá là nâng cao năng su t lao đ ng nh ế ơ ư
  V.I. Lênin nói “ Năng su t lao đ ng là đi u ki n quan tr ng c b n nh t ơ
  đ xã h i m i chi n th ng xã h i cũ” ế
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2015 , 10:57

Mô tả tài liệu:

Thuyết minh về MÁY ĐÀO GẦU NGHỊCH

PHẦN MỞ ĐẦU: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÁY ĐÀO GẦU NGHỊCH I, Quá trình phát triển của máy làm đất. Công nghiệp chế tạo máy nói chung, máy làm đất nói riêng là nền công nghiệp còn non trẻ và quá trình phát triển của nó đồng hành với quá trình phát triển của các ngành khoa học và công nghiệp của loài người. Bức tranh tổng thể của ngành chế tạo máy làm đất có thể chia thành các giai đoạn chính: 1, Giai đoạn 1: Thế kỷ XVI đến thế kỷ XVIII Xuất hiện những phương tiện cơ giới và cơ giới hoá đầu tiên dùng trong khâu làm đất, động lực dùng trên các phương tiện cơ giới lúc đó chủ yếu là sức người, sức ngựa và bước đầu dùng động cơ hơi nước. Loài người đã chế tạo và sử dụng máy xúc một gầu q = 0,75 m3 đầu tiên. 2, Giai đoạn 2: Thế kỷ XIX đến năm 1910 Trong giai đoạn này cùng với sự phát triển các công trình xây dựng lớn, nhất là công trình xây dựng giao thông, giao thông đường sắt, xuất hiện máy xúc một gầu quay toàn vòng 3600 – chạy trên ray, cùng các loại máy làm đất khác. 3, Giai đoạn 3: Từ sau năm 1910 Khâu làm đất trong công tác xây dựng đã được tiến hành cơ giới hoá ở mức độ ngày càng cao do xuất hiện nhiều loại máy làm đất như: máy xúc đất quay toàn vòng 3600, di chuyển bằng bánh lốp, bánh xích kể cả máy xúc di chuyển bằng thiết bị tự bước. Đồng thời để đáp ứng khối lượng công tác đất ngày càng lớn trong xây dựng cơ bản. Nền công nghiệp đã chế tạo nhiều loại máy làm đất có chức năng, công dụng, kết cấu khác nhau. Xu hướng phát triển máy làm đất trong giai đoạn này là nâng cao năng suất làm việc, tăng vận tốc di chuyển máy và vận tốc làm việc; sử dụng vật liệu kim loại, phi kim loại chất lượng cao để giảm khối lượng riêng của máy, nâng cao độ tin cậy của các chi tiết máy, giảm thời gian bảo dưỡng trong quá trình sử dụng, hoàn thiện các thiết bị động lực và truyền động cùng các hệ thống khác trên máy, chế tạo các bộ công tác (thiết bị làm việc) thay thế để máy có thể làm việc ở các điều kiện, chế độ khác nhau (tức là vạn năng hoá máy làm đất) nên năng suất làm việc của máy ngày càng được nâng cao. Trong những năm gần đây, khối lượng của một số máy làm đất giảm nhẹ đi 20  30% nhưng công suất máy tăng lên đến 50  80%. Công suất trang bị trên máy tăng lên kéo theo hiệu suất làm việc của máy tăng lên. Cũng với việc không ngừng cải tiến, hoàn thiện về nguyên lý, kết cấu, người ta còn sử dụng các bộ phận, các máy cơ sở được chế tạo theo tiêu chuẩn, theo môdun để hoà nhập xu hướng thống nhất hoá, tiêu chuẩn hoá và vạn năng hoá ngành sản xuất máy làm đất.

Tin mới nhất

Trang