Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Thực trạng và những giải pháp nâng cao năng lực thực hành công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 21
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 17 | Loại file: DOC
 • Đ bài : Th c tr ng nh ng gi i pháp nâng cao năng l c th c hành công
  v c a đ i ngũ cán b , công ch c .
  L I M Đ U
  Đ t n c ta đang trong giai đo n Công nghi p hóa Hi n đ i hóa ướ
  đang trong th i kỳ h i nh p kinh t qu c t . Song song v i quá trình đó s ế ế
  phát tri n không ng ng v kinh t - h i, s ti n b c a khoa h c thu t, ế ế
  đ i s ng nhân dân ngày càng đ c nâng cao. Quá trình đó đã t o cho đ t n c ượ ướ
  chúng ta nh ng c h i l n, bên c nh đó cũng có nh ng thách th c không nh ơ
  chúng ta c n ph i c g ng đ v t qua ượ
  Tình hình m i đòi h i nh ng ng i cán b , công ch c trong c quan ườ ơ
  hành chính Nhà n c, không ch c p Trung ng c c p đ a ph ng c ngướ ươ ươ
  ph i đ năng l c, gi i v chuyên môn t t v ph m ch t chính tr m i
  th đ a n c ta v t qua nh ng thách th c và khó khăn đ đ a n c ta ti n lên ư ướ ượ ư ướ ế
  con đ ng XHCN mà Đ ng và Nhà n c ta đã ch nườ ướ
  Ch t ch H Chí Minh đã nói: “Cán b là g c c a v n đ ”. Đ i ngũ cán
  b , công ch c n c ta l c lu ng nòng c t c a B máy hành chính Nhà n c, ướ ướ
  đóng vai trò r t quan tr ng, cán b công ch c là công b c c a dân, là ng i th c ườ
  thi chính sách c a Nhà n c, ng i đ i di n cho quy n l i c a nhân dân. ướ ườ
  trong th i kỳ h i nh p kinh t qu c t , nhi u m i quan h đã đ c thi t l p, ế ế ượ ế
  nh v y nghĩa là gia tăng kh i l ng các v n đ , các công vi c c n nghiênư ượ
  c u. Cán b , công ch c nh ng ng i ph i đóng góp s c mình vào công cu c ườ
  phát tri n đ t n c, đ c bi t là phát tri n kinh t , h i, gi i thi u Vi t Nam ướ ế
  đ n v i th gi i, đ th gi i bi t đ n dân t c Vi t Nam b t khu t, kiên c ng.ế ế ế ế ế ườ
  Mu n đ c nh v y thì ng i cán b , công ch c ph i không ng ng h c h i, ượ ư ườ
  trao d i các ki n th c, phát huy n i l c c a b n thân đ t o s c m nh cho t p ế
  th .
  Tuy nhiên th c t cho th y năng l c th c hành công v c a cán b , ế
  công ch c còn nhi u m t y u kém, ch a đáp ng đ c yêu c u trong công cu c ế ư ượ
  đ i m i d n đ n nhi u b t c p trong công tác qu n cũng nh trách nhi m ế ư
  ph c v nhân dân. V i đ tài: Th c tr ng nh ng gi i pháp nâng cao năng
 • l c th c hành công v c a đ i ngũ cán b , công ch c. ”, tôi mu n đóng góp m t
  chút ít công s c c a mình vào vi c nghiên c u th c tr ng và tìm ra các gi i pháp
  c b n nh m nâng cao năng l c cán b , công ch c trong B máy c quan hànhơ ơ
  chính Nhà n c.ướ
  Ngoài ph n m đ u và k t lu n, đ tài đ c chia làm 2 ph n: ế ượ
  Ph n I : Đ t v n đ nghiên c u
  Ch ng I : M c đích và ý nghĩa c a v n đ nghiên c uươ
  Ch ng II : Đ i t ng và ph m vi nghiên c u c a đ tài ươ ượ
  Ph n II : N i dung
  Ch ng I : ươ C s lý lu nơ
  Ch ng II : ươ Pháp lu t ho c ch đ pháp lý v v n đ nghiên c u ế
  Ch ng III : Th c tr ng v năng l c th c hành công v c a đ i ngũ cán b ,ươ
  công ch c
  Ch ng IV : ươ Gi i pháp nh m nâng cao năng l c th c hành công v c a đ i
  ngũ cán b , công ch c.
  PH N I : Đ T V N Đ NGHIÊN C U
  I. M c đích và ý nghĩa c a v n đ nghiên c u
  Hi n nay, c i cách hành chính nhà n c Vi t Nam th c tr ng năng l c ướ
  th c hành công v c a đ i ngũ cán b , công ch cv n đ nh c nh i đ c ượ
  quan tâm hàng đ u. Đã đ n lúc chúng ta c n ph i nhìn nh n l i v n đ ch tế
  l ng cán b , công ch c trong đi u ki n hi n nay, t đó tìm ra nh ng gi iượ
  pháp h n ch nh ng đi m y u nâng cao nh ng đi m m nh c a h đ ế ế
  cho n n hành chính c a n c ta th c s trong s ch v ng m nh h n, đ ướ ơ
  nhà n c th c s nhà n c c a dân, do dân, dân. Bài lu n này ra đ iướ ướ
 • nh m m c đích giúp cho chúng ta m t cái nhìn s l c v cán b , công ơ ượ
  ch c c a Vi t Nam.
  II. Đ i t ng, ph m vi nghiên c u c a đ tài ượ
  Đ i t ng ph m vi nghiên c u c a đ tài đ i ngũ cán b công ch c ượ
  trong b máy hành chính nhà n c Vi t Nam, trong đó làm th c tr ng: v ướ
  trí, vai trò,đi m m nh, đi m y u c a đ i ngũ cán b , công ch c nêu lên ế
  nh ng gi i pháp đ nâng cao năng l c th c hành công v c a h .
  PH N II: N I DUNG
  I. C s lý lu nơ
  - C.Mác Enghen cho r ng: Giai c p s n chính đ ng c a mình
  mu n giành đ c quy n lãnh đ o, gi v ng chính quy n thì ph i xây d ng ượ
  m t đ i ngũ cán b trung thành tài năng, đáp ng đ c nhi m v c a cách ượ
  m ng”.
  - V.I Lênin, ng i đ c bi t coi tr ng vi c xây d ng m t đ i ngũ cán bườ
  chuyên nghi p cho phong trào cách m ng s n. Sau th ng l i Cách m ng
  Tháng 10 Nga, khi đánh giá v vi c th c hi n xây d ng CNXH c a chính
  quy n Vi t, Lênin nh n m nh: “Nghiên c u con ng i, m ng i cán b ế ườ ườ
  b n lĩnh, năng l c, hi n nay đó v n đ then ch t, n u không m i ế
  m nh l nh ch là m gi y l n”.
  - theo quan đi m c a H Chí Minh: Ng i kh ng đ nh ườ “Cán b
  cái g c c a v n đ …” “ công vi thành công hay th t b i do cán b t t
  hay kém” hay “ cán b là ng i đ y t c a nhân dân”. ườ
  Nh v y nhi u cách suy nghĩ khác nhau v vai trò c a cán b nh ng hư ư
  đ u kh ng đ nh t m quan tr ng c a m t đ i ngũ cán b năng l c trong vi c
  xây d ng và b o v t qu c
  Các quan đi m c a Đ ng trong th i kỳ m i: tr c tình hình m i nhi u ướ
  thay đ i, Đ ng ta đ a ra 5 quan đi m, trong đó quan đi m cho r ng: ư Ph i
  quán tri t quan đi m c a công nhân, c a Đ ng, phát huy truy n th ng yêu n c ướ
  đoàn k t dân t c. Th ng xuyên đào t o b i d ng, giáo d c các l p tr ng,ế ườ ưỡ ườ
  quan đi m ý th c t ch c cho đ i ngũ cán b nh m nâng cao năng l c cho h ”.

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2016 , 23:23

Mô tả tài liệu:

Thực trạng và những giải pháp nâng cao năng lực thực hành công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức

Đề bài : Thực trạng và những giải pháp nâng cao năng lực thực hành công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. LỜI MỞ ĐẦU Đất nước ta đang trong giai đoạn Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa và đang trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Song song với quá trình đó là sự phát triển không ngừng về kinh tế - xã hội, sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Quá trình đó đã tạo cho đất nước chúng ta những cơ hội lớn, bên cạnh đó cũng có những thách thức không nhỏ mà chúng ta cần phải cố gắng để vượt qua Tình hình mới đòi hỏi những người cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính Nhà nước, không chỉ ở cấp Trung ương mà cả cấp địa phương củng phải có đủ năng lực, giỏi về chuyên môn và tốt về phẩm chất chính trị mới có thể đưa nước ta vượt qua những thách thức và khó khăn để đưa nước ta tiến lên con đường XHCN mà Đảng và Nhà nước ta đã chọn Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Cán bộ là gốc của vấn đề”. Đội ngũ cán bộ, công chức nước ta là lực luợng nòng cốt của Bộ máy hành chính Nhà nước, đóng vai trò rất quan trọng, cán bộ công chức là công bộc của dân, là người thực thi chính sách của Nhà nước, là người đại diện cho quyền lợi của nhân dân. Và trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, nhiều mối quan hệ đã được thiết lập, như vậy có nghĩa là gia tăng khối lượng các vấn đề, các công việc cần nghiên cứu. Cán bộ, công chức là những người phải đóng góp sức mình vào công cuộc phát triển đất nước, đặc biệt là phát triển kinh tế, xã hội, giới thiệu Việt Nam đến với thế giới, để thế giới biết đến dân tộc Việt Nam bất khuất, kiên cường. Muốn được như vậy thì người cán bộ, công chức phải không ngừng học hỏi, trao dồi các kiến thức, phát huy nội lực của bản thân để tạo sức mạnh cho tập thể. Tuy nhiên thực tế cho thấy năng lực thực hành công vụ của cán bộ, công chức còn nhiều mặt yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu trong công cuộc đổi mới dẫn đến nhiều bất cập trong công tác quản lý cũng như trách nhiệm phục vụ nhân dân. Với đề tài: “Thực trạng và những giải pháp nâng cao năng lực thực hành công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.”, tôi muốn đóng góp một chút ít công sức của mình vào việc nghiên cứu thực trạng và tìm ra các giải pháp cơ bản nhằm nâng cao năng lực cán bộ, công chức trong Bộ máy cơ quan hành chính Nhà nước. Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài được chia làm 2 phần: Phần I : Đặt vấn đề nghiên cứu Chương I : Mục đích và ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu Chương II : Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài Phần II : Nội dung Chương I : Cơ sở lý luận Chương II : Pháp luật hoặc chế độ pháp lý về vấn đề nghiên cứu Chương III : Thực trạng về năng lực thực hành công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức Chương IV : Giải pháp nhằm nâng cao năng lực thực hành công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Tin mới nhất

Trang