Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 vũ đức ngọc Chủ nhật, Tháng 4 24, 2016 - 21:54
2 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 8, 2016 - 16:50
3 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 8, 2016 - 16:50

Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch mạo hiểm tại Lâm Đồng

Ảnh của Trương Thế Diệu
Truong The Dieu(2,424 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 27
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 194 | Loại file: DOC
 • Lu n văn th c sĩ du l ch Ph m Th Kim Cúc
  M Đ U
  1. Lý do ch n đ tài
  Sau g n 20 năm phát tri n, du l ch Vi t Nam đã nh ng
  thành t u đáng k . S l ng khách qu c t n i đ a ngày càng ượ ế
  gia tăng, năm 1990 Vi t Nam ch đón đ c ượ 250.000 l t kháchượ
  qu c t 1 tri u l t khách n i đ a. Hi n nay, 6 tháng đ u năm ế ượ
  2007 con s đó 2.117.466 l t khách qu c t kho ng 20ượ ế
  tri u l t khách n i đ a [Báo cáo c a T ng c c Du l ch, 7/2007]. ượ
  Đi u đó ch ng t hình nh du l ch Vi t Nam đ c b n bè qu c t ượ ế
  đón nh n r ng rãi h n. ơ
  Trên th gi i, du l ch m o hi m đã đ c bi t đ n t nh ngế ượ ế ế
  năm đ u c a th k 20 s tăng tr ng khá nhanh thông qua ế ưở
  vi c ra đ i c a các s n ph m cũng nh đi m đ n m i trong ư ế
  nh ng năm g n đây, đ c bi t khu v c Đông Nam Á. Các nhà
  nghiên c u v du l ch m o hi m tiêu bi u nh : Sung, H. ư
  Morrison, O’Leary,…Vi c kh ng đ nh m t lo i hình du l ch
  hi n v n đang còn nhi u s tranh cãi, cũng nh ng ý ki n ế
  đ ng hóa gi a lo i hình du l ch m o hi m v i lo i hình du l ch
  th thao m o hi m. Tuy nhiên thu t ng du l ch m o hi m đã
  đ c khách du l ch ch p nh n đã tr thành m t lo i hình duượ
  l ch quen thu c. Vi c nghiên c u đ đ nh v ràng du l ch m o
  hi m trong h th ng các lo i hình du l ch r t quan tr ng thông
  qua vi c h th ng hóa các đ c đi m chính c a du l ch m o hi m
  1
 • Lu n văn th c sĩ du l ch Ph m Th Kim Cúc
  đ phân bi t v m t thu t ng .
  Hi n nay Vi t Nam đã đang phát tri n nhi u lo i hình du
  l ch, tuy nhiên du l ch Vi t Nam cũng r t c n nh ng lo i hình du
  l ch m i m . M t trong nh ng lo i hình du l ch m i, hi n đang
  xu h ng phát tri n t i Vi t Nam đó du l ch m o hi m, đ cướ ượ
  b t đ u t khi công ty Raid Gauloises đã ch n Vi t Nam n i t ơ
  ch c tour du l ch th thao m o hi m l n th 11. Tour du l ch
  Raid Gauloises đ u tiên đ c t ch c vào năm 1989 t i ượ
  Newzealand. T thành công c a tour du l ch Raid Gauloises, du
  khách bi t đ n Vi t Nam n i t ng cho lo i hình du l chế ế ơ ưở
  m o hi m.
  M c kh năng phát tri n lo i hình du l ch m o hi m t i
  Vi t Nam r t l n, tuy nhiên do các y u t khách quan ch ế
  quan, lo i hình du l ch m o hi m vào Vi t Nam r t mu n s
  phát tri n c a cho đ n nay cũng ch a t ng x ng v i ti m ế ư ươ
  năng to l n c a Vi t Nam. Đi u đó cho th y c n thi t ph i ế
  nh ng nghiên c u v m t lu n cũng nh th c t đ lo i hình ư ế
  này tr thành m t trong nh ng lo i hình h p d n khách du l ch,
  làm phong phú thêm các s n ph m du l ch còn đang nghèo nàn
  đ n đi u c a Vi t Nam.ơ
  Lâm Đ ng t nh nhi u ti m năng du l ch ph c v cho
  lo i hình du l ch m o hi m lo i hình này xu t hi n t i Lâm
  Đ ng t nh ng năm 90 th kh ng đ nh r ng Lâm Đ ng
  2
 • Lu n văn th c sĩ du l ch Ph m Th Kim Cúc
  cái nôi c a du l ch m o hi m, tuy nhiên ch a có nh ng nghiên c u ư
  chính th c v du l ch m o hi m, n u ch nghiên c u d i ế ướ
  góc đ du l ch m o hi m núi. Vi c khai thác kinh doanh du l ch
  m o hi m t tr c đ n nay ch a s quan tâm đ u t c a ướ ế ư ư
  các c p chính quy n cũng nh các đ n v kinh doanh du l ch m o ư ơ
  hi m, do đó du l ch m o hi m phát tri n ch a t ng x ng v i ư ươ
  ti m năng c a nó. Nhi u đ n v t ch c kinh doanh du l ch ơ
  m o hi m t phát, thi u trách nhi m v i đi m đ n, ch a chuyên ế ế ư
  nghi p hi u bi t v lo i hình du l ch này còn h n ch cho nên ế ế
  ch a t o đ c hi u qu cao. Du l ch m o hi m t i Lâm Đ ngư ượ
  c n đ c nhìn nh n, t ng h p, đánh giá quá trình hình thành ượ
  phát tri n đ nh n ra nh ng đi m m nh đi m y u c n kh c ế
  ph c, t đó đ a ra các gi i pháp phát tri n m t cách đúng h ng, ư ướ
  t ch c, quy ho ch. Đi u đó s góp ph n đa d ng hóa s n
  ph m du l ch cũng nh xây d ng hình nh v lo i hình du l ch đã, ư
  đang và s phát tri n t i Lâm Đ ng.
  T nh ng v n đ trên, tác gi ti n hành nghiên c u đ tài: ế
  “Th c tr ng gi i pháp phát tri n du l ch m o hi m t i Lâm
  Đ ng”.
  2. M c tiêu nghiên c u
  Lu n văn đ t ra các m c tiêu nghiên c u ch y u sau đây: ế
  - H th ng hóa c s lý lu n v du l ch m o hi m ơ
  - Đánh giá th c tr ng ho t đ ng du l ch m o hi m t i Lâm
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2016 , 18:40

Mô tả tài liệu:

Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch mạo hiểm tại Lâm Đồng

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH MẠO HIỂM 1.1. Tổng quan về du lịch mạo hiểm 1.1.1. Thuật ngữ và định nghĩa du lịch mạo hiểm Thuật ngữ du lịch mạo hiểm Trước hết cần khẳng định rằng, du lịch mạo hiểm là một loại hình du lịch còn mới do đó thuật ngữ du lịch mạo hiểm vẫn chưa được thống nhất trong cả tiếng Anh và tiếng Việt. Vì vậy cần làm rõ nội hàm của thuật ngữ này và từ đó sẽ xác định được bản chất của loại hình du lịch mạo hiểm cũng như đưa ra được định nghĩa một cách chính xác nhất về du lịch mạo hiểm. Có tác giả cho rằng du lịch mạo hiểm là một hoạt động giải trí, vì vậy có nhiều tên để chỉ loại hình du lịch này: Adventure recreation, High adventure (sự mạo hiểm thú vị), Natural adventure recreation (hoạt động giải trí mạo hiểm tự nhiên), Outdoor pursuits (sự theo đuổi những hoạt động ngoài trời), Risk recreation (hoạt động giải trí mạo hiểm) của Ewert, 1989. Hoặc các tác giả cũng dùng nhiều từ khác để chỉ du lịch mạo hiểm: Risky tourism, Adventure tourism, Adventure travel…trong đó thuật ngữ “Ricky tourism” ít được dùng trong các tài liệu, nghiên cứu hoặc tạp chí chuyên ngành vì thuật ngữ này chủ yếu nhấn mạnh đến yếu tố mạo hiểm, trong đó yếu tố mạo hiểm chỉ giữ vai trò trung bình trong 6 yếu tố chính của loại hình du lịch mạo hiểm: Hoạt động (Activity), Kinh nghiệm (Experience), Môi trường (Environment), Động lực (Motivation), Mạo hiểm (Risk), Trình diễn (Performance). Vấn đề là cần phân biệt giữa hai thuật ngữ “Adventure travel” và “Adventure tourism”. Ở nhiều nơi, thậm chí ở Việt Nam đều đồng nhất giữa thuật ngữ “travel” (lữ hành) và “tourism” (du lịch), tuy nhiên giữa chúng có sự khác biệt. “Lữ hành là việc thực hiện chuyến đi từ nơi cư trú và làm việc thường xuyên của con người đến một nơi khác nhằm những mục đích nhất định và những hoạt động phục vụ cho chuyến đi ấy.” [PGS.TS Đinh Trung Kiên, ThS Nguyễn Quang Vinh, 2007]. Như vậy, những chuyến đi không nhất thiết nhằm mục đích du lịch cũng được coi là chuyến lữ hành. Khái niệm “travel” (lữ hành) mở rộng hơn khái niệm “tourism” (du lịch) cả về nội hàm và ngoại diên của nó. Như vậy ta có thể thấy rằng “Adventure travel” là một thuật ngữ rộng lớn hơn “Adventure tourism” vì nó bao gồm những hoạt động, lĩnh vực khác có liên quan, do đó nội hàm thuật ngữ “Adventure tourism” thể hiện đầy đủ, chính xác và sát nhất bản chất của loại hình du lịch mạo hiểm. Trong thực tiễn nghiên cứu, Thuật ngữ “Adventure tourism” được sử dụng phổ biến nhất và trở thành tên gọi chính thức của loại hình du lịch mạo hiểm trong các nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới như Adventure tourism: the new frontier [John Swarbrooke], Adventure tourism [Ralf Buckley]… Khi dịch sang tiếng Việt, những thuật ngữ tiếng Việt phổ biến là: du lịch thử thách, du lịch khám phá, du lịch phiêu lưu, du lịch mạo hiểm.. Sự đa dạng về mặt thuật ngữ tiếng Việt đã khẳng định yêu cầu và xu thế đề xuất thuật ngữ tiếng Việt cho các loại hình du lịch nhằm phục vụ công tác nghiên cứu và triển khai thực tiễn phát triển du lịch ở Việt Nam. Các thuật ngữ trên ra đời theo hai cách: một là đưa ra những thuật ngữ dựa trên một đặc trưng cụ thể của loại hình , hai là dịch những thuật ngữ tiếng Anh sang tiếng Việt . Theo cách thức thứ hai, thuật ngữ “Du lịch khám phá”, “Du lịch thử thách” không thể hiện được bao quát nội dung và bản chất của loại hình. Cách thức thứ nhất có vẻ phù hợp hơn và trong thực tế (các công trình nghiên cứu, các tạp chí chuyên ngành...) thì thuật ngữ “Du lịch mạo hiểm” được sử dụng phổ biến nhất. Vì vậy, tác giả sẽ dùng thuật ngữ “Adventure tourism” hay “Du lịch mạo hiểm” trong nghiên cứu của mình. Định nghĩa du lịch mạo hiểm Đã có rất nhiều nhà nghiên cứu đưa ra khái niệm, cách hiểu, khái niệm, định nghĩa thể hiện những quan điểm khác nhau về du lịch mạo hiểm: Những yếu tố không thể thiếu để tạo nên một chuyến du lịch mạo hiểm là điểm đến. Đó phải là một nơi xa xôi, thưa thớt dân cư, hạn chế sử dụng phương tiện trong việc đi lại. [Smith and Jenner, 1999]. Du lịch mạo hiểm là một hoạt động giải trí được tổ chức tại một nơi xa nơi cư trú thường xuyên, mới lạ và hoang sơ, kết hợp với các hoạt động có mức độ vận động cao, chủ yếu là các hoạt động ngoài trời. Người tham gia loại hình DLMH mong muốn được trải nghiệm sự mạo hiểm ở nhiều mức độ mạo hiểm khác nhau, cảm nhận sự thú vị, tận hưởng sự mới lạ và rèn luyện bản thân.[Millington, 2001].

Tin mới nhất

Trang