Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 nguyen thanh doan Chủ nhật, Tháng 8 23, 2015 - 07:54
2 nguyễn viết vĩnh nghiệp Chủ nhật, Tháng 4 10, 2016 - 11:23

THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LƯU TRÚ TẠI KHÁCH SẠN THÁI BÌNH DƯƠNG

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 11
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 46 | Loại file: DOC
 • KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: TR NG TH MINH TH OƯƠ
  L I C M N Ơ
  Trong qua trình th c t p t i khách s n thái Bình D ng, đ c ti p xúc làm ươ ượ ế
  vi c v i đ i ngũ nhân viên đ y kinh nghi m nhi t tình, em đã h c thêm cho
  mình nh ng kinh nghi m trong công vi c. Em xin c m n ban qu n lý, cùng các ơ
  anh ch nhân viên trong khách s n đã t o đi u ki n t t nh t cho em hoàn thành
  khóa th c t p t i khách s n.
  Bên c nh đó, góp m t ph n r t l n vào s hoàn thành bài báo cáo, là s h ng ướ
  d n c a giáo h ng d n. Em xin chân thành c m n đã h ng d n, ch b o ướ ơ ướ
  chúng em vi t và hoàn thành bài báo cáo th c t p này.ế
  M t l n n a em xin chân thành c m n s tân tâm h ng d n c a giáo ơ ướ
  s nhi t tình giúp đ chu đáo c a t p th cán b công nhân viên khách s n Thái
  Bình D ng thành ph Đà N ng đã t o đi u ki n đ cho em trong su t quá trìnhươ
  th c t p c a mình.
  SVTH: L U VŨ Y N MINHƯ TRANG 0
 • KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: TR NG TH MINH TH OƯƠ
  M C L C
  TRANG
  L i m đ u ..................................................................................................trang 1
  CH NG 1: C S LÝ LU N V HO T Đ NG KINH DOANH ƯƠ Ơ
  L U TRÚ TRONG KHÁCH S NƯ .............................................................trang 3
  1.1.Các v n đ liên quan t i khách s n ....................................................trang 3
  1.1.1.Khái ni m v khách s n .....................................................................trang 3
  1.1.2.Ch c năng và phân lo i khách s n ....................................................trang 3
  1.1.3.Ý nghĩa c a ho t đ ng kinh doanh khách s n ..................................trang 5
  1.1.4. C c u t ch c và các ho t đ ng ch c năngơ ..................................trang 5
  1.2.Các b ph n liên quan tr c ti p đ n ho t đ ng kinh doanh l u trú ế ế ư
  c a khách s n ..............................................................................................trang 7
  1.2.1. B ph n bu ng phòng .......................................................................trang 7
  1.2.1.1. Khái ni m và phân lo i bu ng phòng ...............................................trang 7
  1.2.1.2. Ch c năng và nhi m v c a bu ng phòng ......................................trang 8
  1.2.1.3. C c u t ch c c a b ph n bu ngơ ................................................trang10
  1.2.2. L tân ...................................................................................................trang 10
  1.2.2.1. Khái ni m l tân ...............................................................................trang 10
  1.2.2.2. Vai trò và nhi m v c a b ph n l tân ..........................................trang 10
  1.3. Các y u t nh h ng đ n ho t đ ng kinh doanh l u trú ế ưở ế ư
  c a khách s n .............................................................................................trang 11
  1.3.1. C s v t ch t – k thu tơ ..................................................................trang 11
  1.3.2. T ch c lao đ ng trong khách s n ...................................................trang 12
  1.3.3. Đ i ngũ nhân viên ph c v ...............................................................trang 12
  1.3.4. V sinh .................................................................................................trang 13
  CH NG 2: TH C TR NG HO T Đ NG KINH DOANH ƯƠ
  C A KHÁCH S N THÁI BÌNH D NG ƯƠ ...............................................trang 16
  2.1. Gi i thi u v khách s n Thái Bình D ng ươ .......................................trang 16
  2.1.1. L ch s hình thành và phát tri n .......................................................trang 16
  2.1.2. Môi tr ng và lĩnh v c kinh doanhườ ...................................................trang 16
  2.1.3. C c u t ch c và các ho t đ ng ch c năngơ ..................................trang 19
  SVTH: L U VŨ Y N MINHƯ L P: 07CDKS2A
 • KHÓA LU N T T NGHI P GVHD: TR NG TH MINH TH OƯƠ
  2.1.4. C s v t ch t k thu t c a khách s nơ ...........................................trang 21
  2.1.5. Th c tr ng kinh doanh c a khách s n qua 3 năm 2007 đ n 2009 ế .trang 23
  2.2. Thực trng kinh doanh lưu trú của khách sạn 3m 2007
  đến 2009....................................................................................................trang 26
  2.2.1. Tình hình và k t qu kinh doanh c a khách s n qua 3 năm ế
  t 2007 đ n 2009 ế ..........................................................................................trang 26
  2.2.2. Quy trình ph c v khách l u trú tai khách s n. ư ..............................trang 28
  2.2.3. Đ i ngũ nhân viên lao đ ng. ..............................................................trang 30
  CH NG 3: M T S GI I PHÁP NH M Đ Y M NH HO T Đ NG ƯƠ
  KINH DOANH L U TRÚ T I KHÁCH S NƯ .........................................trang 33
  3.1. Vài nét v tình hình kinh doanh khách s n hi n nay ........................trang 33
  3.1.1. Đ i th c nh tranh ............................................................................trang 33
  3.1.2. Ngu n l c c a khách s n .................................................................trang 33
  3.2. Gi i pháp đ y m nh ............................................................................trang 34
  3.2.1. Ph ng h ngươ ướ ...................................................................................trang 34
  3.2.2. Gi i pháp .............................................................................................trang 34
  3.2.2.1. Hoàn thi n c v t ch t k thu t ơ .......................................................trang 34
  3.2.2.2. Đào t o đ i ngũ lao đ ng .................................................................trang 35
  3.2.2.3. V n đ v t ch c và qu n lý ..........................................................trang 37
  K t lu n và ki n nghế ế .................................................................................trang 39
  SVTH: L U VŨ Y N MINHƯ L P: 07CDKS2A

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2015 , 11:37

Mô tả tài liệu:

THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LƯU TRÚ TẠI KHÁCH SẠN THÁI BÌNH DƯƠNG

Ngày nay, khi nền kinh tế đất nước đã có những bước chuyển mới, với những thành quả đạt được cùng với sự tiến bộ vế trình độ văn hoá, nhận thức thì đời sống nhân dân cũng được nâng cao. Du lịch đã trở thành nhu cầu phổ biến và đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của nhiều nước. Kinh doanh khách sạn ngày nay không phải chỉ đơn thuần để đáp ứng nhu cầu chỗ ngủ nghỉ nữa mà phải đáp ứng được nhu cầu được nhu cầu ngủ nghỉ đó với yêu cầu đa dạng của khách hàng như yêu cầu được ngủ nghỉ trong phòng sạch sẽ an toàn, tiện nghi sang trọng, có phòng cảnh đẹp để ngắm nhìn… và đặc biệt là chất lượng dịch vụ lưu trú phải thật tốt. Trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, muốn tồn tại vững, phát triển và củng cố uy tín của mình, mỗi khách sạn phải vận động tích cực, phát huy tìm tòi mọi biện pháp giảm thiểu chi phí và không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh lưu trú. Qua quá trình tìm hiểu thực tế tại khách sạn Thái Bình Dương, đã cho thấy rằng hoạt động kinh doanh lưu trú là một vấn đề then chốt của khách sạn. Chính vì thế, em đã chọn đề tài: “THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LƯU TRÚ TẠI KHÁCH SẠN THÁI BÌNH DƯƠNG” 2. Mục tiêu nghiên cứu: Qua đề tài này với mục đích cuối cùng là nhằm đưa ra những giải pháp để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh lưu trú tại khách sạn Thái Bình Dương nói riêng, và tìm ra câu trả lời cho việc tổ chức hoạt động kinh doanh lưu trú ở các khách sạn nói chung. 3. Ý nghĩa nghiên cứu: Trong đề tài này những cơ sở lý luận và thực tiễn để phát triển hoạt động kinh doanh lưu trú khách sạn được làm rõ nhằm giúp các doanh nghiệp xử lý vấn đề một các dễ dàng và có hệ thống. Đây là vấn đề chưa được nghiên cứu một cách đầy đủ mang tính hệ thống và toàn diện ở Việt Nam từ trước tới nay. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Là hoạt động kinh doanh lưu trú tại khách sạn Thái Bình Dương. - Phạm vi nghiên cứu: Không gian tại khách sạn Thái Bình Dương. Thời gian từ ngày 19 tháng 4 năm 2010 đến ngày 15 tháng 6 năm 2010 5. Phương pháp nghiên cứu: Báo cáo được hoàn thành dựa trên sử dụng các phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau: - Phương pháp nghiên cứu lý luận kết hợp với quan sát tìm hiểu và khảo sát thực tế. - Phương pháp thu thập và xử lý thông tin. - Phương pháp phân tích. - Phương pháp tổng hợp. 6. Bố cục đề tài: Gồm 3 phần: Phần I: Phẩn mở đầu Phần II: Nội dung và kết quả nghiên cứu. Gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động kinh doanh lưu trú trong khách sạn Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh của khách sạn Thái Bình Dương Chương 3: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh lưu trú tại khách sạn Phần III: Kết luận và kiến nghị PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LƯU TRÚ TRONG KHÁCH SẠN 1.1. Các vấn đề liên quan tới khách sạn 1.1.1. Khái niệm khách sạn Khách sạn là một cơ sở lưu trú được xếp hạng, có các buồng và các căn hộ với các trang thiết bị tiện nghi nhằm thõa mãn nhu cầu nghỉ ngơi của khách trong thời gian lưu trú. Khách sạn phải có ít nhất từ 10 đến 15 buồng ngủ với các tiện nghi tối thiểu như phòng vệ sinh, máy điện thoại,…. Khách sạn là một tòa nhà có ít nhất 15 buồng ngủ để cho thuê. Theo Morcel Gotie cho rằng: “ Khách sạn là nơi lứu trú tạm thời của du khách. Cùng với các buồng ngủ còn có nhà hàng.” Khách sạn là một tòa nhà được xây dựng kiên cố, được trang bị hiện đại, nhằm phục vụ lưu trú cho khách du lịch về các đối tượng có nhu cầu lưu trú khi đi du lịch và các đối tượng khách không phải là khách du lịch, khách buôn bán và các mục đích khác nhằm mục đích sinh lợi. 1.1.2. Chức năng và phân loại khách sạn 1.1.2.1. Chức năng của khách sạn Sản xuất và cung cấp dịch vụ lưu trú, đáp ứng nhu cầu ăn ở của du khách. Tổ chức kinh doanh các dịch vụ khách ngoài dịch vụ lưu trú nhằm đem lại lợi nhuận cho khách sạn. 1.1.2.2. Phân loại khách sạn Các loại hình khách sạn hết sức đa dạng, tùy thuộc vào người điều hành, quy mô của khách sạn và thị trường mục tiêu của khách sạn. Thông thường, khách sạn được phân loại như sau: a/ Theo quy mô của khách sạn Khách sạn được chia làm ba loại: - Khách sạn cỡ nhỏ. - Khách sạn cỡ trung bình. - Khách sạn cỡ lớn. b/ Theo hình thức sỡ hữu và quản lý - Khách sạn tư nhân. - Khách sạn nhà nước (quốc doanh). - Khách sạn liên doanh. - Khách sạn liên kết và sỡ hữu gọi là khách sạn cổ phần. - Khách sạn liên kết đặc quyền. - Khách sạn hợp đồng quản lý. - Khách sạn liên kết hỗn hợp. c/ Theo thị trường mục tiêu - Khách sạn công vụ phục vụ khách đi dự hội nghị, hội thảo. - Khách sạn hàng không phục vụ người quá cảnh. - Khách sạn du lịch phục vụ khách nghĩ dưỡng, đi hưởng tuần trăng mật. - Khách sạn căn hộ. - Khách sạn sòng bạc phục vụ khách thương gia. d/ Theo mức độ cung cấp dịch vụ - Khách sạn sang trọng. - Khách sạn với dịch vụ đầy đủ. - Khách sạn cung cấp hạn chế số lượng dịch vụ. - Khách sạn hạng thấp. e/ Theo trọng tâm kinh doanh hay vị trí địa lý - Khách sạn thành phố. - Khách sạn nghỉ dưỡng ở vùng núi, làng quê. - Khách sạn ven đô. - Khách sạn ven đường. - Khách sạn sân bay. f/ Theo mức giá bán sản phẩm - Khách sạn có mức giá cao nhất. - Khách sạn có mức giá cao. - Khách sạn có mức giá trung bình. - Khách sạn có mức giá bình dân. - Khách sạn có mức giá thấp nhất. 1.1.3. Ý nghĩa của hoạt động kinh doanh khách sạn 1.1.3.1. Ý nghĩa về mặt kinh tế Là một trong những hoạt động chính của ngành du lịch và thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của ngành. Thông qua kinh doanh lưu trú và ăn uống của khách sạn một phần trong quỹ tiêu dùng của người dân được sử dụng vào việc tiêu dùng các dịch vụ và hàng hóa của các doanh nghiệp khách sạn tại điểm du lịch. Vì vậy, kinh doanh khách sạn còn làm gia tăng GDP của vùng và của cả một quốc gia. Kinh doanh khách sạn phát

Tin mới nhất

Trang