Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyễn Phương Hà Thứ năm, Tháng 9 22, 2016 - 00:44
2 quan tai Thứ hai, Tháng 2 13, 2017 - 09:32

THỰC TRẠNG QUảN LÝ CHI TIÊU CÔNG Ở VIỆT NAM – NHÌN TỪ VỤ PMU18, VINASHIN

Ảnh của anhkhoa96
khoa95 Anh(142 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 44
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 32 | Loại file: DOC
 • Tr ng ĐH kinh t TP.H Chí Minh
  Khoa tài chính doanh nghi p
  
  Môn h c: Tài chính công
  Đ tài : TH C TR NG QU N LÝ CHI TIÊU CÔNG VI T NAM – NHÌN
  T V PMU18, VINASHIN,….
  TP.H Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2010
  Trang 0
 • M C L C
  A. Nh ng v n đ chung v qu n lý chi tiêu công Vi t Nam ........................2
  I.Khái quát v nh hình chi tiêu công Vi t Nam trong th i gian qua ........2
  1.Đ c tính chung c a chi tiêu công Vi t Nam ..........................................2
  2. Nh ng khó khăn đ ngân sách nhà n c đ t đ c tr ng thái cân b ng ướ ượ
  ...........................................................................................................................3
  3. M t s gi i pháp nh m h ng đ n s cân b ng ngân sách trong dài ướ ế
  h n Vi t Nam .................................................................................................3
  3.1 Trên ph ng di n chi ngân sách nhà n cươ ướ ........................................4
  3.2 Trên ph ng di n thu ngân sách nhà n cươ ướ ........................................4
  II.Th c tr ng qu n lý chi tiêu công Vi t Nam hi n nay ............................5
  1.Qu n lí chi tiêu công vi t nam kém năng đ ng: ...................................5
  2.Kém hi u qu trong phân b ....................................................................5
  3.Tính kém hi u qu ho t đ ng ....................................................................6
  4.Thi u m i liên k t ch t chế ế .....................................................................6
  5.V ph ng th c c p phát các kho n chi tiêu công ươ .................................6
  6.Có nhi u khi m khuy t trong h th ng thông tin qu n lý chi tiêu công ế ế . 7
  III.Các gi i pháp nâng cao hi u qu qu n lý chi tiêu công c a Vi t nam
  trong th i gian t i ..........................................................................................7
  1.Xác đ nh m c tiêu chi n l c qu n lý chi tiêu công ế ượ ................................7
  2.Quan đi m xây d ng chi n l c qu n lý chi tiêu công ế ượ .............................8
  3. Các n i dung đ i m i qu n lý chi tiêu công ............................................9
  B. M t s d n ch ng v tính kém hi u qu trong qu n lý chi tiêu công Vi t
  Nam.................................................................................................................10
  I. V PMU18 ................................................................................................10
  1.Khái quát chung v v vi c .....................................................................10
  2. Nguyên nhân............................................................................................11
  3. H u qu ....................................................................................................12
  4. Bài h c kinh nghi m ................................................................................12
  II. V VINASHIN ............................................................................................13
  1. Khái quát v vi c .....................................................................................13
  Trang 1
 • 2. Nguyên nhân..............................................................................................14
  3. H u qu ....................................................................................................16
  4. Bi n pháp ..................................................................................................17
  5. Bài h c kinh nghi m .................................................................................18
  THC TRNG QUN LÝ CHI TIÊU CÔNG VIT NAM – NHÌN T
  V PMU18 VÀ VINASHIN,…..
  A. Nh ng v n đ chung v qu n lý chi tiêu công Vi t Nam:
  I. Khái quát v tình hình chi tiêu công Vi t Nam trong th i gian qua :
  Chi tiêu công là m t ph m trù tài chính g n li n v i ch c năng qu n lý
  c a Nhà n c và có liên quan đ n nhi u lĩnh v c kinh t , chính tr , xã h i. 
  Hi u qu qu n lý chi tiêu công đ c đ t ra trong b i c nh là ngu n l c tài 
  chính c a m i qu c gia có s gi i h n nh t đ nh nh ng làm th nào đ th a
  mãn t t nh ng nhu c u c n thi t nh m đ t các m c tiêu qu n lý kinh t , ! ! " #
  chính tr , xã h i c a Nhà n c. 
  Trang 2

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/12/2015 , 09:52

Mô tả tài liệu:

THỰC TRẠNG QUảN LÝ CHI TIÊU CÔNG Ở VIỆT NAM – NHÌN TỪ VỤ PMU18, VINASHIN

Tr ng ĐH kinh t TP.H Chí Minh  Khoa tài chính doanh nghi pMôn h c: Tài chính côngĐ tàiề : TH C TR NG QU N LÝ CHI TIÊU CÔNG VI T NAM – NHÌN    T V PMU18, VINASHIN,….  TP.H Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2010ồ Trang 0

Tin mới nhất

Trang