Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyễn Phương Hà Thứ ba, Tháng 9 20, 2016 - 14:06

Thực trạng pháp luật về chấm dứt hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và một số kiến nghị

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 6
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 91 | Loại file: DOC
 • Kho lu n t t nghi p Hoàng Th H ng Nhung
  L i m đ u
  B o hi m nhân th lĩnh v c kinh doanh đã xu t hi n t r t
  lâu trên th gi i, nh ng lĩnh v c này ch m i xu t hi n Vi t Namế ư
  t năm 1996.
  Đây là m t ho t đ ng kinh doanh b o hi m mang l i nhi u l i
  ích cho con ng i n n kinh t , h i. Đ i v i con ng i, bênườ ế ườ
  c nh y u t b o hi m (bên mua b o hi m đ c doanh nghi p b o ế ượ
  hi m chi tr đ đ p nh ng thi t h i khi r i ro x y ra), b o hi m
  nhân th còn tính ti t ki m, giúp bên mua b o hi m th th c ế
  hi n đ c m c đích c a nh khi đ c doanh nghi p b o hi m tr ượ ượ
  s ti n b o hi m. Đ i v i n n kinh t , cùng v i các th tr ng ngân ế ườ
  hàng, b t đ ng s n, ch ng khoán, th tr ng b o hi m công c ườ
  huy đ ng v n nhàn r i trong dân chúng, đ u t phát tri n s n xu t ư
  thông qua vi c doanh nghi p b o hi m thu phí b o hi m t bên mua
  b o hi m dùng s ti n này đ đ u t . Doanh nghi p b o hi m ư
  do đó đã tr thành m t trong nh ng t ch c tài chính h u hi u trong
  công cu c đ u t , phát tri n kinh t đ t n c. Tr c xu th h i ư ế ướ ướ ế
  nh p c a n n kinh t n c ta v i n n kinh t th gi i, thông qua ế ướ ế ế
  hình th c n c ta gia nh p các t ch c AFTA, APEC, WTO, vi c ướ
  huy đ ng v n đ đ u t phát tri n n n kinh t c n thi t h n bao ư ế ế ơ
  gi h t. Bên c nh đó, b o hi m nhân th góp ph n t o nên m t l i ế
  s ng m i trong dân chúng, đó ý th c, thói quen v vi c dành ra
  m t ph n thu nh p đ có m t t ng lai an toàn h n. B o hi m nhân ươ ơ
  th cũng góp ph n gi i quy t m t s v n đ h i: ph ng th c ế ươ
  ph c v t i nhà c a doanh nghi p b o hi m c n tuy n d ng l c
  1
 • Kho lu n t t nghi p Hoàng Th H ng Nhung
  l ng l n đ i khai thác b o hi m s gi i quy t vi c làm cho ượ ế
  h i, thông qua gi i quy t vi c làm s h n ch t n n h i; b o ế ế
  hi m nhân th góp ph n tăng v n đ u t cho giáo d c, b o hi m ư
  nhân th ra đ i đ c tri n khai nh lo i hình an sinh giáo d c ượ ư
  gi i pháp hi u qu huy đ ng ngu n v n dài h n đ gia đình đ u t ư
  cho vi c h c t p c a con cái, đ m b o đ c qu gia đình dành cho ượ
  con cái ngay c khi r i ro x y ra.
  H p đ ng b o hi m nhân th th hi n m i quan h gi a
  doanh nghi p b o hi mbên mua b o hi m v n đ chính đ c ượ
  quan tâm trong lĩnh v c kinh doanh này. H p đ ng b o hi m nhân
  th đ c các bên tho thu n, v a công c th c hi n pháp lu t, ượ
  v a m t s n ph m c a th tr ng b o hi m nhân th . M i h p ườ
  đ ng b o hi m nhân th đ c k t m t s thành công c a ượ ế
  doanh nghi p b o hi m. Đ ng th i vi c khi nào h p đ ng đó ch m
  d t, h u qu pháp lý ra sao là s quan tâm c a c doanh nghi p b o
  hi m và bên mua b o hi m, và c a c Nhà N c. ướ
  Khoá lu n nghiên c u h p đ ng b o hi m nhân th - lo i h p
  đ ng b o hi m đ i t ng tu i th c a con ng i, song khoá ượ ườ
  lu n không nghiên c u t t c nh ng v n đ liên quan đ n h p đ ng ế
  b o hi m nhân th ch nghiên c u ch đ pháp v ch m d t ế
  h p đ ng b o hi m nhân th . Khoá lu n s làm rõ nh ng v n đ c ơ
  b n v ch m d t h p đ ng b o hi m nhân th , các quy đ nh c a
  pháp lu t hi n hành, th c tr ng pháp lu t và m t s ki n ngh nh m ế
  hoàn thi n pháp lu t đi u ch nh vi c ch m d t h p đ ng b o hi m
  nhân th .
  2
 • Kho lu n t t nghi p Hoàng Th H ng Nhung
  Pháp lu t hi n hành ch a có quy đ nh c th v ch m d t h p ư
  đ ng b o hi m nhân th , các quy đ nh chung v v n đ này còn
  nhi u mâu thu n, nhi u khi ch a ràng, ch a tho đáng. Ng i ư ư ườ
  vi t mong r ng v i s nghiên c u c a mình v v n đ trên th hi nế
  qua khoá lu n, s đóng góp ý ki n cho vi c hoàn thi n quy đ nh ế
  pháp lu t đi u ch nh vi c ch m d t h p đ ng b o hi m nhân th .
  Khoá lu n cũng đánh giá th c tr ng khi áp d ng các quy đ nh v
  ch m d t h p đ ng b o hi m nhân th , làm rõ nh ng b t c p trong
  các quy đ nh pháp lu t và trong th c ti n áp d ng chúng.
  Khoá lu n đ c nghiên c u d a trên c s ph ng pháp ượ ơ ươ
  nghiên c u duy v t bi n ch ng c a Ch nghĩa Mác nin s
  v n d ng quan đi m, đ ng l i c a Đ ng trong vi c xây d ng n n ườ
  kinh t th tr ng, xây d ng Nhà N c pháp quy n Vi t Nam.ế ườ ướ
  Các ph ng pháp nghiên c u c th đ c s d ng bao g m: phânươ ượ
  tích, t ng h p, quy n p, so sánh…
  Ngoài L i m đ u K t lu n, khoá lu n đ c k t c u g m ế ượ ế
  3 ch ng:ươ
  Ch ng I: Nh ng v n đ lu n c b n v ch m d t h pươ ơ
  đ ng b o hi m nhân th
  Ch ng II: Pháp lu t hi n hành v ch m d t h p đ ng b oươ
  hi m nhân th
  Ch ng III: Th c tr ng pháp lu t v ch m d t h p đ ng b oươ
  hi m nhân th và m t s ki n ngh ế
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2016 , 11:16

Mô tả tài liệu:

Thực trạng pháp luật về chấm dứt hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và một số kiến nghị

Thực trạng pháp luật về chấm dứt hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và một số kiến nghị

Tin mới nhất

Trang