Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Đặng Tịnh Yên Thứ sáu, Tháng 9 18, 2015 - 16:41
2 Nguyễn Thảo Thứ năm, Tháng 10 22, 2015 - 22:48
3 trần tuấn kiệt Thứ sáu, Tháng 11 6, 2015 - 20:16
4 Âu Hải Thứ ba, Tháng 11 10, 2015 - 21:19
5 Thành Lợi Nguyễn Thứ ba, Tháng 11 10, 2015 - 22:31
6 Thành Lợi Nguyễn Thứ ba, Tháng 11 10, 2015 - 22:32
7 Nguye Tuan Thứ hai, Tháng 11 30, 2015 - 18:48
8 nguyen trung dung Thứ hai, Tháng 12 14, 2015 - 09:26
9 hoang yen son Thứ sáu, Tháng 12 18, 2015 - 15:22
10 pinpin A chip Thứ ba, Tháng 1 5, 2016 - 21:42

Trang

Thực trạng ô nhiễm môi trường ở Việt Nam

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 203
17
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 5 | Loại file: DOC
 • ------------------------
  Ô nhi m môi tr ng Vi t Nam ườ
  Ngày nay, v n đ ô nhi m môi tr ng đã và đang ngày càng tr ườ
  nên nghiêm tr ng h n Vi t Nam. Trên các ph ng ti n thông ơ ươ
  tin đ i chúng h ng ngày, chúng ta có th d dàng b t g p nh ng
  hình nh, nh ng thông tin v vi c môi tr ng b ô nhi m. B t ườ
  ch p nh ng l i kêu g i b o v môi tr ng, tình tr ng ô nhi m ườ
  càng lúc càng tr nên tr m tr ng. Đi u này khi n ta ph i suy ế
  nghĩ…
  {Bi u hi n}
  Môi tr ng đang kêu c u!ườ
  T đ u năm đ n nay, đã có thêm không bi t bao nhiêu th ng kê ế ế
  m i v tình tr ng môi tr ng Vi t Nam ta. Và đáng bu n thay, ườ
  đó là nh ng con s gây th t v ng…
  {-Ch s chung}
  Theo b n t ng k t môi tr ng toàn c u do Ch ng trình Môi ế ườ ươ
  tr ng Liên H p Qu c (UNEP) Hà N i và Tp. HCM n m trong ườ
  danh sách 6 thành ph ô nhi m không khí nghiêm tr ng nh t th ế
  gi i. V n ng đ b i, hai thành ph l n nh t Vi t Nam này ch
  đ ng sau B c Kinh, Th ng H i, New Delhi và Dhaka. M i đe ượ
  do ti m tàng này ch c ch n s c n tr quá trình phát tri n h n ơ
  n a c a các thành ph này. Cũng theo m t nghiên c u v các ch
  s môi tr ng n đ nh do Tr ng Đ i h c Yale (M ) th c hi n, ườ ườ
  Vi t Nam đ ng th h ng th p nh t trong s 8 n c Đông Nam ướ
  Á.
  {-Ô nhi m môi tr ng n c} ườ ướ
  Tình tr ng quy ho ch các khu đô th ch a g n v i v n đ x ư
  ch t th i, n c th i nên ô nhi m môi tr ng các thành ph ướ ườ
  l n, các khu công nghi p, khu đô th đang m c báo đ ng. Trong
  t ng s 183 khu công nghi p trong c n c, có trên 60% khu ướ
 • công nghi p ch a có h th ng x lý n c th i t p trung. Các đô ư ướ
  th ch có kho ng 60% - 70% ch t th i r n đ c thu gom, c s ượ ơ
  h t ng thoát n c và x lý n c th i, ch t th i nên ch a đáp ướ ướ ư
  ng yêu c u v b o v môi tr ng...H u h t l ng n c th i ườ ế ượ ướ
  ch a đ c x lý đ u đ th ng ra sông, h và d báo đ n năm ư ượ ế
  2010 là 510.000m3/ngày. M t ví d đau lòng c a vi c x n c ướ
  th i, h n không ai không bi t, là tr ng h p c a con sông Th ế ườ
  V i b ô nhi m b i hoá ch t th i ra t nhà máy c a công ti b t
  ng t Vê Đan su t 14 năm li n. Đi u này khi n cho con sông b ô ế
  nhi m nghiêm tr ng nh h ng t i cu c s ng c a nhi u ng i ưở ườ
  dân xung quanh. M t ví d khác chính là vi c ô nhi m h
  Hoàn Ki m, m t bi u t ng c a n n văn hoá dân t c.ế ượ
  Không ch có môi tr ng n c mà môi tr ng không khí và môi ườ ướ ườ
  tr ng đ t cũng b ô nhi m nghiêm tr ng. Môi tr ng không khí ườ ườ
  h u h t các đô th Vi t Nam đ u v t quá tiêu chu n cho ế ượ
  phép.Riêng t i thành ph H Chí Minh, k t qu đo đ c t i 6 ế
  tr m quan tr c không khí cho th y 89% m u ki m tra không khí
  không đ t tiêu chu n cho phép, luôn m c nguy h i cao cho s c
  kh e, trong đó l ng b i l l ng đang là nhân t gây ô nhi m ượ ơ
  nghiêm tr ng hàng đ u trên đ a bàn. Bên c nh đó, tình tr ng ô
  nhi m không khí do chì cũng gia tăng nhanh chóng, c th n ng
  đ chì đo đ c đ u năm 2009 đ n nay th ng dao đ ng ượ ế ườ
  ng ng 0,22 - 0,38g/m³, quá chu n cho phép kho ng 1,5 l n. V ưỡ
  môi tr ng đ t, k t qu c a m t s kh o sát cho th y hàm ườ ế
  l ng kim lo i n ng trong đ t g n các khu công nghi p đã tăng ượ
  lên trong nh ng năm g n đây. Nh t i c m công nghi p Ph c ư ướ
  Long (Bình Ph c) hàm l ng Cr cao g p 15 l n so v i tiêu ướ ượ
  chu n, Cd cao t 1,5 đ n 5 l n, As cao h n tiêu chu n 1,3 l n. ế ơ
  (Cr,Cd,As: các ch t hoá h c đ c h i) Thu c b o v th c v t
  cũng gây nh h ng đ n đ t. M c dù kh i l ng thu c b o v ưở ế ượ
  th c v t đ c s d ng Vi t nam còn ít, trung bình t 0,5-1,0 ượ
  kg/ha/năm, tuy nhiên, nhi u n i đã phát hi n d l ng thu c ơ ư ượ
  b o v th c v t trong đ t.
 • V y nguyên nhân c a nh ng s vi c trên là do đâu?
  Đ u tiên, đó chính là s thi u ý th c nghiêm tr ng c a nhi u ế
  ng i dân mà đ c bi t là các b n tr . Nhi u ng i nghĩ r ng ườ ườ
  nh ng vi c mình làm là quá nh bé, không đ đ m h i môi
  tr ng. M t s ng i khác l i cho r ng vi c b o v môi tr ng ườ ườ ườ
  là trách nhi m c a nhà n c, c a chính quy n mà không ph i là ướ
  c a mình. S khác l i nghĩ r ng vi c môi tr ng đã b ô nhi m ườ
  thì có làm gì đi chăng n a cũng không đáng k , và vi c ô nhi m
  môi tr ng cũng không nh h ng gì t i mình nhi u...Th y v y ườ ưở
  nh ng không ph i v y! Vi c phá ho i môi tr ng c a m t ư ườ
  ng i tuy ch nh h ng nh nh ng t p h p nhi u ng i l i là ườ ưở ư ườ
  l n. Trách nhi m b o v môi tr ng tuy cũng có m t ph n là ườ
  c a nhà n c nh ng đa ph n l i là c a ng i dân. Và nh ng ướ ư ườ
  vi c chúng ta làm đ i v i môi tr ng, tuy hi n gi ta ch a th y ườ ư
  đ c, nh ng v lâu v dài nó s nh h ng t i ta ít nhi u.ượ ư ưở
  M t nguyên nhân khác gây ra ô nhi m môi tr ng chính là s ườ
  thi u trách nhi m c a các doanh nghi p. Do đ t n ng m c tiêu ế
  t i đa hóa l i nhu n, không ít doanh nghi p đã vi ph m quy trình
  khai thác, góp ph n đáng k gây ô nhi m môi tr ng. Bên c nh ườ
  đó, chính s ch a ch t ch trong vi c qu n lý b o v môi ư
  tr ng c a nhà n c cũng đã ti p tay cho các hành vi phá ho i ườ ướ ế
  môi tr ng ti p di n. Vi t Nam thi u nh ng chính sách và quy ườ ế ế
  đ nh b o v môi tr ng nghiêm ng t và do đang thu hút m nh ườ
  các ngu n v n đ u t đ phát tri n nên d m c vào "c m b y": ư
  tr thành n i ti p nh n nhi u ngành công nghi p "b n". Ví nh , ơ ế ư
  ngành cán thép làm t n nhi u tài nguyên nh đ t, n c, năng ư ướ
  l ng, th i ra nh ng ch t th i nguy h i cho môi tr ng. Ngoài ượ ườ
  ra, l ng xe cô l u thông ngày càng nhi u n c ta cũng góp ượ ư ướ
  ph n không nh vào vi c gây ô nhi m b u không khí.
  Đi u này đã đ l i h u qu gì?
  Nhi u ng i đã tr thành n n nhân b t đ c dĩ c a n n ô nhi m ườ

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2015 , 23:53

Mô tả tài liệu:

Thực trạng ô nhiễm môi trường ở Việt Nam

Ngày nay, vấn đề ô nhiễm môi trường đã và đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn ở Việt Nam. Trên các phương tiện thông tin đại chúng hằng ngày, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những hình ảnh, những thông tin về việc môi trường bị ô nhiễm. Bất chấp những lời kêu gọi bảo vệ môi trường, tình trạng ô nhiễm càng lúc càng trở nên trầm trọng. Điều này khiến ta phải suy nghĩ… {Biểu hiện} Môi trường đang kêu cứu! Từ đầu năm đến nay, đã có thêm không biết bao nhiêu thống kê mới về tình trạng môi trường ở Việt Nam ta. Và đáng buồn thay, đó là những con số gây thất vọng… {-Chỉ số chung} Theo bản tổng kết môi trường toàn cầu do Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) Hà Nội và Tp. HCM nằm trong danh sách 6 thành phố ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất thế giới. Về nồng độ bụi, hai thành phố lớn nhất Việt Nam này chỉ đứng sau Bắc Kinh, Thượng Hải, New Delhi và Dhaka. Mối đe doạ tiềm tàng này chắc chắn sẽ cản trở quá trình phát triển hơn nữa của các thành phố này. Cũng theo một nghiên cứu về các chỉ số môi trường ổn định do Trường Đại học Yale (Mỹ) thực hiện, Việt Nam đứng thứ hạng thấp nhất trong số 8 nước Đông Nam Á. {-Ô nhiễm môi trường nước} Tình trạng quy hoạch các khu đô thị chưa gắn với vấn đề xử lý chất thải, nước thải nên ô nhiễm môi trường ở các thành phố lớn, các khu công nghiệp, khu đô thị đang ở mức báo động. Trong tổng số 183 khu công nghiệp trong cả nước, có trên 60% khu công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Các đô thị chỉ có khoảng 60% - 70% chất thải rắn được thu gom, cơ sở hạ tầng thoát nước và xử lý nước thải, chất thải nên chưa đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường...Hầu hết lượng nước thải chưa được xử lý đều đổ thẳng ra sông, hồ và dự báo đến năm 2010 là 510.000m3/ngày. Một ví dụ đau lòng của việc xả nước thải, hẳn không ai không biết, là trường hợp của con sông Thị Vải bị ô nhiễm bởi hoá chất thải ra từ nhà máy của công ti bột ngọt Vê Đan suốt 14 năm liền. Điều này khiến cho con sông bị ô nhiễm nghiêm trọng ảnh hưởng tới cuộc sống của nhiều người dân ở xung quanh. Một ví dụ khác chính là việc ô nhiễm hồ Hoàn Kiếm, một biểu tượng của nền văn hoá dân tộc. Không chỉ có môi trường nước mà môi trường không khí và môi trường đất cũng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Môi trường không khí ở hầu hết các đô thị Việt Nam đều vượt quá tiêu chuẩn cho phép.Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, kết quả đo đạc tại 6 trạm quan trắc không khí cho thấy 89% mẫu kiểm tra không khí không đạt tiêu chuẩn cho phép, luôn ở mức nguy hại cao cho sức khỏe,

Tin mới nhất

Trang