Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 tot hoc Thứ bảy, Tháng 2 27, 2016 - 13:44
2 Nguyen Duc Truong Thứ tư, Tháng 4 6, 2016 - 10:02
3 dang nguyen Thứ năm, Tháng 5 26, 2016 - 08:33
4 dang nguyen Thứ năm, Tháng 5 26, 2016 - 08:33
5 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:10
6 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:10
7 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:10
8 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:10
9 Tân Tao Là Thứ hai, Tháng 11 7, 2016 - 01:26
10 Tân Tao Là Thứ hai, Tháng 11 7, 2016 - 01:27

Trang

Thực trạng ô nhiễm môi trường không khí ở Hà Nội như thế nào, nguyên nhân tại sao và cần phải làm gì để hạn chế tình trạng này

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 63
14
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 18 | Loại file: DOC
 • L I M Đ U
  Hi n nay, v n đ ô nhi m môi tr ng không khí, đ c bi t ườ
  t i các đô th không ch còn v n đ riêng l c a m t qu c gia
  hay m t khu v c đã tr thành v n đ toàn c u. Th c tr ng
  phát tri n kinh t - h i c a các qu c gia trên th gi i trong ế ế
  th i gian qua đã nh ng tác đ ng l n đ n môi tr ng, đã làm ế ườ
  cho môi tr ng s ng c a con ng i b thay đ i ngày càng trườ ườ
  nên t i t h n. Nh ng năm g n đây nhân lo i đã ph i quan tâm ơ
  nhi u đ n v n đ ô nhi m môi tr ng không khí. Đó s bi n ế ườ ế
  đ i c a khí h u nóng lên toàn c u, s suy gi m t ng ôzôn
  m a axít. Vi t Nam ô nhi m ư môi tr ngườ không khí đang là m t
  v n đ b c xúc đ i v i môi tr ng đô th , công nghi p các ườ
  làng ngh . Đ c bi t th đô N i đang ph i đ i m t v i
  v n đ ô nhi m môi tr ng không khí n ng n . các khu công ườ
  nghi p, các tr c đ ng giao thông l n đ u b ô nhi m v i các ườ
  c p đ khác nhau, n ng đ các ch t ô nhi m đ u v t quá tiêu ượ
  chu n cho phép. Nh n th y tính c p thi t c a đ tài, nên em l a ế
  ch n v n đ Ô nhi m môi tr ng không khí N i” ườ đ
  nghiên c u nh m m c đích làm câu h i Th c tr ng ô nhi m
  môi tr ng không khí N i nh th nào, nguyên nhân t iườ ư ế
  sao c n ph i làm đ h n ch tình tr ng này ế ? Hi v ng bài
  ti u lu n này th đem đ n cho b n đ c m t cái nhìn khái quát ế
  nh t v tình tr ng ô nhi m không khí N i, nh ng nguyên
  nhân căn b n c a nó và m t s ph ng h ng gi i quy t. ươ ướ ế
 • I. Nguyên nhân ô nhi m môi tr ng không khí Hà N i ườ
  1. Khái ni m ô nhi m không khí
  Ô nhi m không khí hi n t ng làm cho không khí s ch ượ
  thay đ i thành ph n tính ch t do b t c nguyên nhân nào,
  nguy c gây tác h i t i đ ng, th c v t, đ n môi tr ng xungơ ế ườ
  quanh và đ n s c kh e con ng i.ế ườ
  2. Nguyên nhân gây ô nhi m môi tr ng không khí ườ
  N i
  2.1 Ho t đ ng s n xu t công nghi p
  “Theo th ng hi n nay N i t i 400 c s công ơ
  nghi p đang ho t đ ng. Trong đó, kho ng 147 c s công ơ
  nghi p ti m năng th i các ch t th i gây ô nhi m môi tr ng ườ
  không khí”
  1
  . Các khí th i đ c h i sinh ra t các nhà máy,
  nghi p ch y u do quá trình chuy n hoá năng l ng (tiêu th ế ượ
  than xăng d u các lo i). Trong khi nhiên li u ch a nhi u t p
  ch t không t t đ i v i môi tr ng, c th hàm l ng Benzen ườ ượ
  1
  http://www.imh.ac.vn/b_tintuc_sukien/bc_hoinghi_hoithao/L555-
  thumuccuoi/mlfolder.2007-04-13.0942968377/15%20Bai_Bao_Doan%20110-119.pdf
 • trong xăng quá cao (5% so v i 1%), hàm l ng l u huỳnh trong ượ ư
  Diezen cao 0,5-1% so v i 0,05%. L ng than tiêu th hàng năm ượ
  trung bình 250.000 t n, xăng d u 230.000 t n đã th i ra m t
  l ng l n b i, khí SOượ
  2
  , CO NO
  2
  gây tác đ ng x u đ n ch t ế
  l ng không khí.ượ
  3. Ho t đ ng giao thông đô th và xây d ng.
  3.1 Ô nhi m không khí do giao thông đô th
  V i m c đ tăng tr ng trung bình hàng năm v xe y ưở
  15% ôtô 10% năm 1996 thì thành ph N i 600.000 xe
  máy 34.000 ô nh ng sau 14 năm thì l ng ô tăng lên conư ượ
  s 300.000, xe máy tăng lên g n 4 tri u. Đây chính m t trong
  nh ng ngu n gây ô nhi m môi tr ng không khí ch y u trên các ườ ế
  tuy n đ ng giao thông c a Hà N i. Trong khi đó, c s h t ngế ườ ơ
  giao thông còn th p (tiêu chu n lu ng đ ng, t c đ l u thông, ườ ộ ư
  ch t l ng con đ ng,…), c ng đ dòng xe l n, đ t trên 1.800 ượ ườ ườ
  – 3.600 xe/h, đ ng h p, nhi u giao đi m (ngã ba, ngã t ), ý th cườ ư
  ng i tham gia giao thông kém,… T t c nh ng y u t trên d nườ ế
  đ n l ng khí đ c h i nh CO, SOế ượ ư
  2
  , NO
  2
  các h p ch t ch a
  b i, chì, khói đ c th i ra tăng, gây ô nhi m môi tr ng không ượ ườ
  khí t i các tr c giao thông chính các nút giao thông đ c bi t
  vào các gi cao đi m.
  Bên c nh đó, ch t l ng các ph ng ti n giao thông cũng ượ ươ
  nh ý th c ng i dân khi tham gia giao thông nguyên nhân làmư ườ
  tăng n ng đ ch t ô nhi m. Hàng lo t các y u t nh : quá cũ, ế ư
  hay quá th i gian s d ng, h th ng th i không đ t yêu c u,

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2016 , 15:14

Mô tả tài liệu:

Thực trạng ô nhiễm môi trường không khí ở Hà Nội như thế nào, nguyên nhân tại sao và cần phải làm gì để hạn chế tình trạng này

I. Nguyên nhân ô nhiễm môi trường không khí ở Hà Nội 1. Khái niệm ô nhiễm không khí Ô nhiễm không khí là hiện tượng làm cho không khí sạch thay đổi thành phần và tính chất do bật cứ nguyên nhân nào, có nguy cơ gây tác hại tới động, thực vật, đến môi trường xung quanh và đến sức khỏe con người. 2. Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khí ở Hà Nội 2.1 Hoạt động sản xuất công nghiệp “Theo thống kê hiện nay ở Hà Nội có tới 400 cơ sở công nghiệp đang hoạt động. Trong đó, có khoảng 147 cơ sở công nghiệp có tiềm năng thải các chất thải gây ô nhiễm môi trường không khí” . Các khí thải độc hại sinh ra từ các nhà máy, xí nghiệp chủ yếu do quá trình chuyển hoá năng lượng (tiêu thụ than và xăng dầu các loại). Trong khi nhiên liệu chứa nhiều tạp chất không tốt đối với môi trường, cụ thể là hàm lượng Benzen trong xăng quá cao

Tin mới nhất

Trang