Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Van tc Chủ nhật, Tháng 1 17, 2016 - 19:30
2 vo tanphong Chủ nhật, Tháng 1 24, 2016 - 14:01
3 TiCN Au Thứ tư, Tháng 2 24, 2016 - 21:20
4 tot hoc Thứ bảy, Tháng 2 27, 2016 - 13:43
5 Nguyen Duc Truong Thứ tư, Tháng 4 6, 2016 - 10:00
6 K Yanii Thứ năm, Tháng 6 9, 2016 - 05:46
7 Key Gold Thứ năm, Tháng 7 14, 2016 - 17:06
8 nguyễn thảo Thứ năm, Tháng 7 14, 2016 - 20:42
9 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:09
10 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:09

Trang

THỰC TRẠNG Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ Ở VIỆT NAM VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 174
22
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 120 | Loại file: DOC
 • M C L C
  L I M Đ U ....................................................................................................
  A. LÝ LU N CHUNG .......................................................................................
  I. Không khí - s ô nhi m không khí ...............................................................
  1. Không khí và các thành ph n không khí ....................................................
  2. Ô nhi m không khí và các v n đ liên quan đ n ô nhi m không khí ......
  II. Ô nhi m không khí - Hi n t ng, tác h i và nguyên nhân ượ .....................
  1. Các hi n t ng ô nhi m không khí  ...........................................................
  2. nh h ng c a ô nhi m không khí đ n khí h u toàn c u  .......................
  3. Tác h i c a ô nhi m không khí đ n môi tr ng s ng  .............................
  4. Các nguyên nhân gây ra ô nhi m không khí ..............................................
  4.1. Do ho t đ ng Công nghi p .................................................................
  4.2. Ho t đ ng giao thông v n t i .............................................................
  4.3. Ho t đ ng sinh ho t, tiêu dùng ...........................................................
  5. H th ng tiêu chu n môi tr ng không khí:  .............................................
  B. TH C TR NG TÁC Đ NG C A Ô NHI M KHÔNG KHÍ
  VI T NAM ........................................................................................................22
  I. TH C TR NG Ô NHI M KHÔNG KHÍ T I VI T NAM ................22
  1. Ô nhi m môi tr ng không khí do b i  ....................................................22
  2. Ô nhi m môi tr ng không khí do các khí đ c h i  ................................26
  2.1 Ô nhi m khí SO2: ...............................................................................26
  2.2 Ô nhi m chì (Pb) trong không khí đô th : ...........................................30
  3 M a axít (l ng đ ng axít): ........................................................................30
  4. Ô nhi m ti ng n đô th : ..........................................................................31
  II. NGU N G C C A Ô NHI M KHÔNG KHÍ ...................................33
  1 Ngu n ô nhi m không khí t ho t đ ng công nghi p .............................33
  2 Ngu n ô nhi m không khí do ho t đ ng giao thông v n t i ...................35
  IKIDOC – TÀI LI U MI N PHÍ
  1
 • 3 Ngu n ô nhi m không khí do ho t đ ng xây d ng ..................................36
  4 Ngu n ô nhi m không khí t sinh ho t đun n u c a nhân dân ...............36
  III. TÁC Đ NG C A Ô NHI M KHÔNG KHÍ VI T NAM HI N
  NAY................................................................................................................37
  1 M a axit: ....................................................................................................37
  2 Hi u ng nhà kính .....................................................................................38
  3 Bi n đ i khí h u .......................................................................................40
  4. Nh ng ngành ch u nh h ng n ng n c a BĐKH Vi t Nam  ...........41
  5 nh h ng x u đ n s c kh e con ng i   ................................................41
  6 Gây thi t h i kinh t .................................................................................43
  C. PHÁP LU T V KI M SOÁT Ô NHI M KHÔNG KHÍ ....................44
  I. H TH NG CÁC VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T V KI M
  SOÁT Ô NHI M KHÔNG KHÍ .................................................................44
  1. Pháp lu t Qu c gia ...................................................................................44
  2. Các đi u c Qu c t mà Vi t Nam gia nh p ! ........................................44
  2. Pháp lu t v công tác phòng ch ng, nghiên c u, d đoán, đánh giá các
  tác đ ng t i ô nhi m không khí: ! ................................................................46
  3. Pháp lu t trong lĩnh v c khuy n khích s d ng năng l ng s ch, năng " 
  l ng tái t o nh m gi m thi u ô nhi m không khí: # $ ................................50
  4. Pháp lu t v đi u ki n c a các khu v c kinh t đ a bàn dân c v
  b o v môi tr ng không khí :  ..................................................................50
  5. Pháp lu t v ki m soát ngu n gây ô nhi m không khí: $ ..........................52
  II. X VI PH M PHÁP LU T V KI M SOÁT Ô NHI M
  KHÔNG KHÍ.................................................................................................54
  1. X lý vi ph m hành chính v vi ph m pháp lu t gây ra ô nhi m không" k
  ....................................................................................................................55
  2. X lý hình s trong lĩnh v c vi ph m pháp lu t gây ra ô nhi m không kh" í
  ....................................................................................................................58
  IKIDOC – TÀI LI U MI N PHÍ
  2
 • III.TH C TR NG PHÁP LU T V KI M SOÁT Ô NHI M
  KHÔNG KHÍ VI T NAM HI N NAY. ..................................................60
  1. Th c tr ng h th ng văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành v ki m $
  soát ô nhi m không khí. .............................................................................60
  2. Th c tr ng áp d ng pháp lu t v ki m soát ô nhi m không khí. $ ..........61
  2.1.Pháp lu t v công tác phòng ch ng, nghiên c u, d đoán, đánh giá
  các tác đ ng t i ô nhi m không khí ! ...................................................61
  2.1.2.Ho t đ ng ĐTM và ĐMC. ......................................................64
  2.1.3.Ho t đ ng thông tin v môi tr ng không khí.  .....................73
  2.1.4.Ho t đ ng kh c ph c ô nhi m không khí. ............................74
  2.1.5.Ho t đ ng c i thi n ch t l ng không khí.  ..........................77
  2.2.Pháp lu t trong lĩnh v c khuy n khích s d ng năng l ng s ch, " 
  năng l ng tái t o nh m gi m thi u ô nhi m không khí. # $ ......................79
  2.2.1.Các d ng NLTT và ti m năng Vi t Nam ............................79
  2.2.2.Khung chính sách v phát tri n NLTT $ ...................................82
  2.2.3.M t s ho t đ ng v NLTT Vi t Nam ...............................86
  2.3.Pháp lu t v vi c ki m soát ngu n gây ô nhi m không khí. $ ............88
  2.3.1.Ki m soát các ngu n th i tĩnh.$ ..............................................88
  2.3.2.Ki m soát ngu n th i đ ng.$ ...................................................94
  2.4.H th ng tiêu chu n môi tr ng không khí.  .....................................97
  2.5.H th ng các c quan ki m soát ô nhi m không khí. % $ .......................98
  2.6.X lý vi ph m pháp lu t v ki m soát ô nhi m không khí" $ ..............99
  D. GI I PHÁP ................................................................................................105
  1. Gi i pháp pháp lý ....................................................................................105
  2. Bi n pháp khoa h c kĩ thu t ..................................................................108
  3. Bi n pháp kinh t ...................................................................................110
  4. Bi n pháp giáo d c .................................................................................110
  DANH M C TÀI LI U THAM KH O .....................................................111
  IKIDOC – TÀI LI U MI N PHÍ
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2016 , 15:25

Mô tả tài liệu:

THỰC TRẠNG Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ Ở VIỆT NAM VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ

I. Không khí - sự ô nhiễm không khí 2 1. Không khí và các thành phần không khí 2 2. Ô nhiễm không khí và các vấn đề liên quan đến ô nhiễm không khí 2 II. Ô nhiễm không khí - Hiện tượng, tác hại và nguyên nhân 2 1. Các hiện tượng ô nhiễm không khí 2 2. Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đến khí hậu toàn cầu 3 3. Tác hại của ô nhiễm không khí đến môi trường sống 5 4. Các nguyên nhân gây ra ô nhiễm không khí 7 4.1. Do hoạt động Công nghiệp 7 4.2. Hoạt động giao thông vận tải 8 4.3. Hoạt động sinh hoạt, tiêu dùng 8 5. Hệ thống tiêu chuẩn môi trường không khí: 9 B. THỰC TRẠNG VÀ TÁC ĐỘNG CỦA Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ Ở VIỆT NAM 22 I. THỰC TRẠNG Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TẠI VIỆT NAM 22 1. Ô nhiễm môi trường không khí do bụi 22 2. Ô nhiễm môi trường không khí do các khí độc hại 26 2.1 Ô nhiễm khí SO2: 26 2.2 Ô nhiễm chì (Pb) trong không khí đô thị: 30 3 Mưa axít (lắng đọng axít): 30 4. Ô nhiễm tiếng ồn đô thị: 31 II. NGUỒN GỐC CỦA Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ 33 1 Nguồn ô nhiễm không khí từ hoạt động công nghiệp 33 2 Nguồn ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông vận tải 35 3 Nguồn ô nhiễm không khí do hoạt động xây dựng 36 4 Nguồn ô nhiễm không khí từ sinh hoạt đun nấu của nhân dân 36 III. TÁC ĐỘNG CỦA Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Tin mới nhất

Trang