Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 tot hoc Thứ bảy, Tháng 2 27, 2016 - 10:35
2 vu ly Thứ bảy, Tháng 4 9, 2016 - 16:13
3 vu ly Thứ bảy, Tháng 4 9, 2016 - 16:13
4 Chuyen viết luận văn Thứ hai, Tháng 5 2, 2016 - 22:23
5 Chuyen viết luận văn Thứ hai, Tháng 5 2, 2016 - 22:23
6 Chuyen viết luận văn Thứ hai, Tháng 5 2, 2016 - 22:23
7 Chuyen viết luận văn Thứ hai, Tháng 5 2, 2016 - 22:23
8 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:08
9 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:08
10 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:08

Trang

Thực trạng môi trường và quản lý môi trường tại làng nghề dệt nhuộm Vạn Phúc - thành phố Hà Đông - tỉnh Hà Tây

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 73
15
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 76 | Loại file: DOC
 • ♥M C L C
  DANH M C CÁC B NG BI U
  L I NÓI Đ U .......................................................................................................1
  L I C M N Ơ .......................................................................................................4
  L I CAM ĐOAN ..................................................................................................5
  CH NG I C S LÝ LU N C A QU N LÝ MÔI TR NG VÀ QU N ƯƠ Ơ ƯỜ
  LÝ MÔI TR NG V LÀNG NGHƯỜ ................................................................6
  1.1T ng quan chung v qu n lý môi tr ng (QLMT) ườ .....................................6
  1.2 Các công c QLMT ....................................................................................9
  1.2.1 Công c pháp lý ..................................................................................9
  1.2.2 Công c kinh t ế.................................................................................12
  1.2.3 Công c kĩ thu t ...............................................................................15
  1.2.4 Công c tuyên truy n, giáo d c nâng cao nh n th c ......................15
  1.2.5 Công c h n h p .................................................................................15
  1.3 Qu n lý môi tr ng làng ngh ườ ...............................................................16
  1.3.1 Gi i thi u chung v làng ngh ...........................................................16
  1.3.2 Th c tr ng môi tr ng t i các làng ngh ườ ......................................19
  1.3.2.1 Hi n tr ng môi tr ng n c ườ ướ .......................................................20
  1.3.2.2 Hi n tr ng môi tr ng không khí ườ ..............................................22
  1.3.2.3 Hi n tr ng môi tr ng đ t ườ .........................................................25
  1.3.3 M t s gi i pháp nh m gi i quy t v n đ môi tr ng làng ngh ế ườ
  .......................................................................................................................25
  1.3.3.1 Gi i pháp v công ngh ............................................................26
  1.3.3.2 Gi i pháp v qu n lý .................................................................27
  Phan Th Quỳnh Lê L p KTMT46
 • CH NG II TH C TR NG MÔI TR NG, QLMT T I LÀNG NGH ƯƠ ƯỜ
  V N PHÚC - THÀNH PH HÀ ĐÔNG - T NH HÀ TÂY ..............................31
  2.1 T ng quan v làng ngh và các v n đ môi tr ng làng ngh c a Hà ườ
  Đông.................................................................................................................31
  2.2 Gi i thi u v làng ngh V n Phúc ..........................................................34
  2.2.1 Gi i thi u chung v làng ngh V n Phúc ..........................................34
  2.2.2 Tình hình ho t đ ng s n xu t c a làng ngh V n Phúc ...................36
  2.2.2.1. S n ph m làng ngh : ..................................................................36
  2.2.2.2. Tình hình công ngh s n xu t và môi tr ng lao đ ng: ườ ...........37
  2.2.2.3. Tình hình nguyên, v t li u đ u vào: ..........................................38
  2.3 Th c tr ng môi tr ng làng ngh V n Phúc ườ ..........................................39
  2.3.1 Công ngh s n xu t và các v n đ môi tr ng liên quan ườ .................39
  2.3.2 Th c tr ng môi tr ng t i làng ngh V n Phúc ườ .............................41
  2.3.2.1 V hi n tr ng môi tr ng n c: ườ ướ .................................................41
  2.3.2.2 Hi n tr ng môi tr ng không khí: ườ ...............................................42
  2.3.2.3 Hi n tr ng môi tr ng đ t: ườ .........................................................42
  2.4 Th c tr ng QLMT làng ngh V n Phúc ..................................................43
  2.4.1 Th c tr ng ho t đ ng QLMT làng ngh trên đ a bàn thành ph
  Đông..............................................................................................................43
  2.4.1.1 H th ng t ch c QLMT làng ngh t i thành ph Hà Đông .....43
  2.4.1.2 Công tác qu n lý nhà n c v b o v môi tr ng ướ ườ ....................46
  2.4.2 Th c tr ng QLMT làng ngh V n Phúc ............................................52
  2.4.2.1 Xây d ng làng ngh k t h p s n xu t du l ch: ế ..........................52
  2.4.2.2 Xây d ng c m công nghi pV n Phúc: ......................................53
  2.4.2.3 Huy đ ng s h tr c a các t ch c trong và ngoài n c: ướ ........53
  Phan Th Quỳnh Lê L p KTMT46
 • 2.4.2.4 Thành l p t thu gom rác t qu n: ..............................................55
  CH NG III CÁC GI I PHÁP VÀ KI N NGH CHO CÔNG TÁC QLMT ƯƠ
  T I LÀNG NGH V N PHÚC- THÀNH PH HÀ ĐÔNG ............................58
  3.1. C s các gi i pháp và ki n nghơ ế .............................................................58
  3.1.1 Nh ng thu n l i và khó khăn trong công tác QLMT t i làng ngh
  V n Phúc .......................................................................................................58
  3.1.1.1. Nh ng thu n l i ..........................................................................58
  3.1.1.2 Nh ng khó khăn ...........................................................................59
  3.2 Các gi i pháp nh m nâng cao hi u qu QLMT t i làng ngh V n Phúc
  ..........................................................................................................................61
  3.2.1. M c tiêu phát tri n c a làng ngh .....................................................61
  3.2.1 Gi i pháp nâng cao năng l c QLMT ..................................................62
  3.2.2 Gi i pháp phát tri n làng ngh thành làng du l ch .............................63
  3.2.3 Gi i pháp quy ho ch đi m công nghi p làng ngh ...........................63
  3.2.4 Gi i pháp v tuyên truy n, giáo d c ..................................................64
  3.2.5 Gi i pháp v v n và công ngh .........................................................65
  3.3 Ki n nghế ..................................................................................................66
  K T LU N .........................................................................................................68
  DANH M C TÀI LI U THAM KH O ............................................................69
  Phan Th Quỳnh Lê L p KTMT46

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2016 , 12:38

Mô tả tài liệu:

Thực trạng môi trường và quản lý môi trường tại làng nghề dệt nhuộm Vạn Phúc - thành phố Hà Đông - tỉnh Hà Tây

♥M C L C Ụ ỤDANH M C CÁC B NG BI UỤ Ả ỂL I NÓI Đ UỜ Ầ .......................................................................................................1L I C M NỜ Ả Ơ .......................................................................................................4L I CAM ĐOANỜ ..................................................................................................5CH NG I C S LÝ LU N C A QU N LÝ MÔI TR NG VÀ QU N ƯƠ Ơ Ở Ậ Ủ Ả ƯỜ ẢLÝ MÔI TR NG V LÀNG NGHƯỜ Ề Ề................................................................61.1T ng quan chung v qu n lý môi tr ng (QLMT)ổ ề ả ườ .....................................61.2 Các công c QLMTụ ....................................................................................91.2.1 Công c pháp lýụ ..................................................................................91.2.2 Công c kinh tụ ế.................................................................................121.2.3 Công c kĩ thu tụ ậ ...............................................................................151.2.4 Công c tuyên truy n, giáo d c nâng cao nh n th cụ ề ụ ậ ứ ......................151.2.5 Công c h n h pụ ỗ ợ .................................................................................151.3 Qu n lý môi tr ng làng nghả ườ ề...............................................................161.3.1 Gi i thi u chung v làng nghớ ệ ề ề...........................................................161.3.2 Th c tr ng môi tr ng t i các làng nghự ạ ườ ạ ề......................................191.3.2.1 Hi n tr ng môi tr ng n cệ ạ ườ ướ .......................................................201.3.2.2 Hi n tr ng môi tr ng không khíệ ạ ườ ..............................................221.3.2.3 Hi n tr ng môi tr ng đ tệ ạ ườ ấ .........................................................251.3.3 M t s gi i pháp nh m gi i quy t v n đ môi tr ng làng nghộ ố ả ằ ả ế ấ ề ườ ề.......................................................................................................................251.3.3.1 Gi i pháp v công nghả ề ệ............................................................261.3.3.2 Gi i pháp v qu n lýả ề ả .................................................................27Phan Th Quỳnh Lê L p KTMT46ị ớ

Tin mới nhất

Trang