Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 vũ đức ngọc Chủ nhật, Tháng 4 24, 2016 - 22:10
2 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 8, 2016 - 16:53

Thực trạng hoạt động quản trị kinh doanh của khách sạn Nam Cường Hải Dương

Ảnh của Trương Thế Diệu
Truong The Dieu(2,424 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 12
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 155 | Loại file: DOC
 • M C L C
  M Đ U ...........................................................................................7
  1. S c n thi t c a v n đ nghiên c u ế ...........................................7
  2. M c đích nghiên c u và nhi m v nghiên c u ............................8
  3. Ph m vi nghiên c u ......................................................................8
  4. Ph ng pháp nghiên c uươ ..............................................................9
  5. Đóng góp c a lu n văn ...............................................................10
  6. K t c u c a lu n vănế .................................................................10
  Ch ng 1.ươ C S LÝ LU N V QU N TR KINH DOANH Ơ
  KHÁCH S N ...................................................................................11
  1.1 Khái ni m ..................................................................................11
  1.1.1 Kinh doanh khách s n ............................................................11
  1.1.2 Qu n tr kinh doanh ...............................................................11
  1.1.3 Qu n tr kinh doanh khách s n ............................................12
  1.2 N i dung qu n tr kinh doanh khách s n .................................12
  1.2.1. Qu n tr theo lĩnh v c ho t đ ng ........................................12
  1.2.2. Qu n tr theo ch c năng .......................................................15
  1.3. Hi u qu kinh doanh ................................................................30
  1.3.1. Khái ni m .............................................................................30
  1.3.2. M t s các ch tiêu đánh giá hi u qu kinh doanh ..............30
  Ti u k t ch ng 1 ế ươ ...........................................................................32
  Ch ng 2.ươ TH C TR NG HO T Đ NG QU N TR KINH
  DOANH C A KHÁCH S N NAM C NG H I D NG ƯỜ ƯƠ .........33
  2.1 T ng quan v khách s n Nam C ng H i D ng ườ ươ .................33
  1
 • 2.1.1 Khái quát v tình hình phát tri n kinh t - xã h i c a t nh ế
  H i D ng ươ ......................................................................................33
  2.1.2 Quá trình hình thành và phát tri n .........................................35
  2.1.3 T ch c và nhân l c ..............................................................36
  2.1.4 Các lĩnh v c kinh doanh ........................................................40
  2.1.5 Đ c đi m ngu n khách c a khách s n ................................43
  2.2 Công tác qu n tr kinh doanh t i khách s n ............................47
  2.2.1 Th c tr ng công tác qu n tr kinh doanh l u trú ư ..................47
  2.2.2 Th c tr ng công tác qu n tr kinh doanh ăn u ng ...............49
  2.2.3 Th c tr ng công tác qu n tr ngu n nhân l c ......................53
  2.2.4 Qu n tr ch t l ng ượ ..............................................................60
  2.2.5 Qu n tr marketing .................................................................65
  2.2.6 Qu n tr r i ro ........................................................................70
  2.3 Đánh giá hi u qu kinh doanh c a khách s n Nam C ng H i ườ
  D ngươ .............................................................................................76
  2.3.1 K t qu kinh doanh c a khách s nế .......................................76
  2.3.2 Hi u qu kinh doanh c a khách s n .....................................77
  2.3.3 L i nhu n ..............................................................................78
  2.3.4 Năng su t lao đ ng ...............................................................79
  2.3.5 Công su t s d ng bu ng .....................................................80
  Ti u k t ch ng 2 ế ươ ...........................................................................82
  Ch ng 3.ươ M T S GI I PHÁP CH Y U NH M HOÀN THI N
  CÔNG TÁC QU N TR KINH DOANH C A KHÁCH S N NAM
  C NG H I D NGƯỜ ƯƠ ....................................................................83
  2
 • 3.1 Nh ng thu n l i và khó khăn trong phát tri n ho t đ ng kinh
  doanh c a khách s n giai đo n 2010 - 2015 .................................83
  3.1.1 Thu n l i ..............................................................................83
  3.1.2 Khó khăn................................................................................85
  3.2 M c tiêu và đ nh h ng ho t đ ng c a khách s n giai đo n ướ
  2010 - 2015......................................................................................86
  3.2.1 M c tiêu phát tri n kinh doanh c a khách s n .....................86
  3.2.2 Đ nh h ng phát tri n c a khách s n giai đo n 2010 – 2015 ướ
  .........................................................................................................87
  3.3 M t s gi i pháp nâng cao hi u qu qu n tr kinh doanh cho
  khách s n .........................................................................................88
  3.3.1 Hoàn thi n công tác qu n tr ngu n nhân l c ......................88
  3.3.2 Hoàn thi n chi n l c marketing ế ượ .........................................95
  3.3.3 Các bi n pháp h n ch r i ro ế .............................................104
  Ti u k t ch ng 3 ế ươ .........................................................................109
  K T LU N ....................................................................................110
  DANH M C CÁC TÀI LI U THAM KH O ................................112
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2016 , 18:21

Mô tả tài liệu:

Thực trạng hoạt động quản trị kinh doanh của khách sạn Nam Cường Hải Dương

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁCH SẠN 1.1 Khái niệm 1.1.1 Kinh doanh khách sạn Khái niệm KDKS lúc đầu dùng để chỉ hoạt động cung cấp chỗ ngủ cho khách trong khách sạn (Hotel) và quán trọ. Khi nhu cầu lưu trú và ăn uống với các mong muốn khác nhau của khách ngày càng đa dạng, KDKS đã mở rộng đối tượng và bao gồm cả khu cắm trại, làng du lịch, các khách sạn – căn hộ, motel…Nhưng dù sao khách sạn vẫn chiếm tỷ trọng lớn và là cơ sở chính với các đặc trưng cơ bản nhất của hoạt động kinh doanh phục vụ nhu cầu lưu trú cho khách, vì vậy loại hình này có tên là “kinh doanh khách sạn”. Từ sự phát triển đó ta có khái niệm KDKS “KDKS là hoạt động kinh doanh trên cơ sở cung cấp các dịch vụ lưu trú, ăn uống và các dịch vụ bổ sung cho khách nhằm đáp ứng các nhu cầu ăn, nghỉ và giải trí của họ tại các điểm du lịch nhằm mục đích có lãi” [ 8, 12] 1.1.2 Quản trị kinh doanh Quản trị theo tiếng Anh là management, được dịch ra tiếng Việt vừa có nghĩa là quản lý, vừa có nghĩa là quản trị. Quản lý là thuật ngữ được dùng chỉ việc điều khiển nói chung. Quản trị là thuật ngữ chỉ việc điều khiển của chủ doanh nghiệp sử dụng trong nội bộ doanh nghiệp. “Quản trị là sự tác động của chủ thể quản trị lên đối tượng bị quản trị nhằm đạt được mục tiêu đặt ra trong điều kiện biến động của môi trường” [6, 8] . “QTKD là sự tác động liên tục, có tổ chức, có định hướng của chủ thể lên tập thể những người lao động trong doanh nghiệp, sử dụng một cách tốt nhất mọi tiềm năng và cơ hội nhằm đạt được mục tiêu đề ra theo đúng luật định và thông lệ của xã hội” [1, 17]. 1.1.3 Quản trị kinh doanh khách sạn Từ cách tiếp cận trên thì “QTKDKS là sự tác động liên tục, có tổ chức, có định hướng của chủ thể doanh nghiệp khách sạn lên tập thể những người lao động trong doanh nghiệp khách sạn, sử dụng một cách tốt nhất mọi tiềm năng cơ hội nhằm đạt được mục tiêu đề ra theo pháp luật và quy định hiện hành”. 1.2 Nội dung quản trị kinh doanh khách sạn Có thể tiếp cận quản trị kinh doanh khách sạn theo hai hướng: quản trị theo lĩnh vực hoạt động và quản trị theo chức năng. Theo quan điểm của một số tác giả, nội dung của QTKDKS thường bao gồm: QTKD lưu trú, QTKD ăn uống; QTKD lữ hành v.v… Theo chức năng có quản trị nguồn nhân lực (một số học giả gọi là quản trị tài nguyên con người), quản trị tác nghiệp, quản trị chất lượng, quản trị tài chính, quản trị rủi ro, quản trị marketing… Luận văn này kết hợp phân tích hoạt động QTKDKS theo hai cách tiếp cận kể trên để có cái nhìn tổng thể và đầy đủ hơn. 1.2.1. Quản trị theo lĩnh vực hoạt động 1.2.1.1. Quản trị kinh doanh lưu trú Kinh doanh lưu trú là hoạt động cơ bản trong các khách sạn, do đó QTKD lưu trú có vai trò quan trọng, quyết định đến hiệu quả kinh tế của khách sạn. QTKD lưu trú được thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Nhà quản trị cần kiểm tra, giám sát nhân viên lễ tân trong quá trình nhận đăng ký thuê phòng của khách. Đối với nhân viên bộ phận này cần đảm bảo yêu cầu: - Trực theo ca trong cả ngày (24/24h) để nhận đăng ký của khách và đón tiếp khách vãng lai. - Có thái độ ân cần niềm nở và lắng nghe yêu cầu của khách. - Có phương pháp, kỹ năng giao tiếp linh hoạt trong ứng xử với khách hàng và nghệ thuật thu hút khách. Tiếp nhận đăng ký của khách là khâu đầu tiên có ý nghĩa quan trọng trong việc giữ khách, gây cảm tình với khách. Do đó nhà quản trị cần kiểm tra, theo dõi thường xuyên để kịp thời giải quyết những ách tắc và đưa ra những quyết định kịp thời ngoài phạm vi quyền hạn của nhân viên. Bước 2: Cần yêu cầu nhân viên hướng dẫn khách nhận phòng và sử dụng các trang thiết bị, dụng cụ trong phòng. Bằng phương pháp kiểm tra đột xuất hay qua ý kiến của khách, nhà quản trị cần nắm được các thông tin cụ thể về: - Thái độ và trách nhiệm của nhân viên trong khi hướng dẫn cho khách sử dụng phòng. - Đảm bảo đầy đủ những trang thiết bị tối thiểu cần thiết cho phòng khách. - Thực hiện các quy định của khách sạn trong việc dọn phòng, phục vụ các yêu cầu của khách, đảm bảo an toàn cho khách… Nếu có ý kiến phàn nàn của khách hàng, trưởng bộ phận lễ tân phải kịp thời giải quyết; kiểm điểm sai sót của nhân viên và yêu cầu sửa chữa kịp thời. Bước 3: Khi khách trả phòng, cần yêu cầu nhân viên kiểm tra toàn bộ trang thiết bị, dụng cụ theo danh mục tài sản cho thuê phòng về số lượng, chủng loại và tình trạng làm việc của các thiết bị, kịp thời phát hiện những thất thoát do khách gây ra để xử lý theo quy định của khách sạn; yêu cầu nhân viên thực hiện nhanh, gọn và chính xác thủ tục thanh toán với khách. 1.2.1.2. Quản trị kinh doanh ăn uống Kinh doanh ăn uống luôn là một mảng hoạt động không thể thiếu trong KDKS hiện đại. Quy trình tổ chức hoạt

Tin mới nhất

Trang