Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 tot hoc Thứ bảy, Tháng 2 27, 2016 - 11:25
2 nguyễn thị thủy Thứ ba, Tháng 10 11, 2016 - 15:52
3 Ngô Trung Thứ ba, Tháng 10 18, 2016 - 17:02
4 Lê Thùy Dung Thứ sáu, Tháng 10 21, 2016 - 10:08
5 Le Dung Thứ sáu, Tháng 10 21, 2016 - 19:29
6 Le Dung Thứ sáu, Tháng 10 21, 2016 - 19:29
7 Le Dinh Quan Chủ nhật, Tháng 10 23, 2016 - 17:19
8 Le Dung Chủ nhật, Tháng 10 23, 2016 - 18:23
9 Le Dung Chủ nhật, Tháng 10 23, 2016 - 18:23
10 Le Dinh Quan Chủ nhật, Tháng 10 23, 2016 - 19:14

Trang

Thực trạng hoạt động của các tổ chức tài chính trung gian ở Việt Nam hiện nay

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 598
31
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 32 | Loại file: DOC
 • L i c m n ơ
  Đ án này k t qu c a quá trình h c t p t i tr ng Đ i h c Kinh ế ườ
  t Qu c dân và nghiên c u tìm hi u th c tế ế
  Em xin chân thành c m n Th c Nguy n Th Minh Qu đã t n ơ ế
  tình ch b o , h ng d n và giúp đ em trong quá trình th c hi n đ án môn ướ
  h c thuy t Tài chính ti n t này, ng i đã tr c ti p gi ng d y môn ế ườ ế
  thuy t Tài chính ti n t đã cung c p cho em nh ng ki n th c c b n làmế ế ơ
  n n t ng ki n th c đ em có th hoàn thành đ án môn h c. ế
  Hà N i, ngày 01 tháng 10 năm 2015
  Nguy n Đ c L ng ươ
  1
 • L i m đ u
  Các t ch c tài chính trung gian là m t thành ph n r t quan tr ng trong
  n n kinh t . M t n n kinh t phát tri n lành m nh n đ nh không th ế ế
  thi u kênh d n v n t nh ng ng i ti n nh ng mu n chi ti u ít h n t iế ườ ư ế ơ
  nh ng ng i ít ti n nh ng l i mu n chi tiêu nhi u h n. Nghiên c u v vth ườ ư ơ
  tr ng tài chính cho ta bi t hai kênh d n v n chính tài chính tr c ti pườ ế ế
  tài chính gián ti p. Đ i v i m t n n kinh t đang phát tri n nh Vi tế ế ư
  Nam thì tài chính gián ti p là kênh d n v n ch y u cho n n kinh t .ế ế ế
  Trong b i c nh kinh t đang di n ra sôi đ ng , môi tr ng kinh doanh ế ườ
  ngày m t tr nên kh c nghi t h n, khó khăn h n thì ho t đ ng c a các ơ ơ
  trung gian tài chính càng tr nên linh ho t c n thi t. Vi c huy đ ng v n ế
  c a các t ch c trung gian tài chính trong b i c nh n n kinh t hi n nay ế
  góp ph n l n trong s thúc đ y phát tri n kinh t cho đ t n c. V i các ế ướ
  kênh huy đ ng v n linh ho t c a các trung gian tài chính, n n kinh t đã ế
  đ c m t ngu n v n d i dào t nh ng ng i v n. cũng thông quaượ ườ
  các trung gian tài chính l ng v n l n đ c đ u t m t cách hi uượ ượ ư
  qu nh t giúp n đ nh và phát tri n n n kinh t . Tuy nhiên bên c nh đó, các ế
  t ch c trung gian tài chính v n còn nh ng h n ch nh s phát tri n quá ế ư
  m c c a các trung gian tài chính đã lúc khi n th tr ng tài chính Vi t ế ườ
  Nam đ c nh m t “l h i”, hay s ch y đua v đ u t c a các trungượ ư ơ ư
  gian tài chính mà xem ra hi u qu c a các d án đ u t đ c th y rõ. ư ượ
  Trong quá trình h c t p và nghiên c u tìm hi u v th tr ng tài chính, ườ
  em nh n th y ho t đ ng c a các trung gian tài chính vai trò cùng
  quan tr ng làm th nào đ nâng cao hi u qu ho t đ ng c a các trung ế
  gian tài chính bài toán r t khó. Nh t trong th i bu i kinh t hi n nay, ế
  khi n n kinh t nhi u bi n đ ng thì s ho t đ ng c a các trung gian tài ế ế
  chính càng tr nên quan tr ng. Do v y, em đã l a ch n đ tài cho Đ án
  thuy t tài chính ti n t c a mình ế Th c tr ngho t đ ng c a các t
  2
 • ch c tài chính trung gian Vi t Nam hi n nay”. K t c u c a đ án g mế
  hai ph n:
  I. C s lý lu n v các t ch c tài chính trung gianơ
  II . Th c tr ng c a các t ch c tài chính trung gian Vi t Nam hi n
  nay
  Đ tìm hi u k l ng sâu s c v tình hình ho t đ ng c a các t ưỡ
  ch c tài chính trung gian Vi t Nam đòi h i ph i nhi u th i gian. Do
  trình đ còn h n ch th i gian nghiên c u không nhi u nên em ch t p ế ỉ ậ
  trung vào nh ng v n đ c b n nh t v ho t đ ng c a các t ch c tài ơ
  chính trung gian. Đ án ch c ch n không tránh kh i sai sót, em r t mong s
  đóng góp c a th y cô, b n bè và nh ng ng i ng i quan tâm. ườ ườ
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/01/2016 , 23:41

Mô tả tài liệu:

Thực trạng hoạt động của các tổ chức tài chính trung gian ở Việt Nam hiện nay

Thực trạng hoạt động của các tổ chức tài chính trung gian ở Việt Nam hiện nay I. Cơ sở lý luận về các tổ chức tài chính trung gian II . Thực trạng của các tổ chức tài chính trung gian ở Việt Nam hiện nay

Tin mới nhất

Trang