Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Kết Nối Thứ tư, Tháng 8 17, 2016 - 10:13

Thực tiễn giải quyết các tranh chấp kinh tế, thương mại

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 3
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 23 | Loại file: DOC
 • Chuyên đthực tập - 1 - Hoàng n ng KT28F
  Ph n I
  L i nói đ u
  Trong đi u ki n kinh t ngày ng pt tri n, các tranh ch p v kinh ế
  doanh, th ng m i ngày càng đa d ng và ph c t p. M t khác khi n c taươ ướ
  đã gia nh p t ch c th ng m i th gi i (WTO). Nhi u quan h kinh t ươ ế ế
  ng mang nh ng di n m o s c ti m i. T ng ng v i s đa d ng phong ươ
  phú c a các quan h này, các tranh ch p kinh t ngày càng muôn nh muôn ế
  v và v i s l ng l n. vi t nam các đ ng s th ng l a ch hình th c ượ ươ ườ
  gi i quy t tranh ch p kinh t b ng T án nh m t gi i pháp cu i cùng đ ế ế ư
  b o v có hi u qu nh t c quy n và l i ích c a nh khi th t b i trong
  vi c s d ng c ch th ng l ng, h gi i. Cnh vì v y, T án có vai ơ ế ươ ượ
  trò vô ng quan tr ng. H n n a, T án là m t thi t ch c a N n c; ơ ế ế ướ
  ho t đ ng c a T án là m t ho t đ ng r t đ c bi t và mang tính k ng
  ngh nghi p cao; l đó, ho t đ ng t x c a T án ph i đ m b o công
  minh, nhanh chóng, cnh c k p th i tnh tình tr ng t n đ ng án, gi i
  quy t án kéo dài, d gây phi n hà, m t m i cho các bên đ ng s . Do v y,ế ươ
  vi c nghn c u th c ti n v gi i quy t tranh ch p kinh t , th ng m i t i ế ế ươ
  T án đ c nhi u ng i quan tâm. Đ ng th i vi c gi i quy t tranh ch pượ ườ ế
  y n góp ph n đ m b o quy n l i ích c a đ ng s , đ m b o i ươ
  tr ng kinh doanh lành m nh an ninh qu c gia. xu t pt t v trí, vai tườ
  ý nghĩa c a ph ng th c gi i quy t tranh ch p kinh t , th ng m i t i ươ ế ế ươ
  T án. Cnh vì nh ng lý do trên, em xin ch n chuyên đ này.
  Thực tiễn giải quyếtc tranh chấp kinh tế, thương mại tại T án
 • Ph n II
  Th c ti n gi I quy t tranh ch p kinh t , th ng m i t i t kinh t -toà án ế ế ươ ế
  nhân dân t nh phú th
  2.1. Khái ni m v tranh ch p kinh t , th ng m i và vi c gi i ế ươ
  quy t tranh ch p kinh t , th ng m i t i T ánế ế ươ
  c v vi c phát sinh t ho t đ ng kinh doanh, th ng m i đa d ng ươ
  ph c t p. Quy n l a ch n c a các đ ng s trong v tranh ch p cũng ươ
  r ng h n, có th tho thu n v i nhau l a ch n con đ ng Toà án ho c ơ ườ
  Tr ng i.Trong th c ti n t x c v án tranh ch p kinh t , th ng m i. ế ươ
  B c đ u tiên m phát sinh quy n và nga v c a các bên trong ho tướ
  đ ng t t ng là vi c kh i ki n c a nguyên đ n . Sau khi nh n đ c đ n ơ ượ ơ
  kh i ki n c a nguyên đ n và các ch ng c , tài li u m theo t Toà án ơ
  ph i vào s nh n đ n xemt. ơ
  Sau đó c quan T án ph i xem t v đi u ki n th v án kinhơ
  t , n u nó thu c th m quy n c a Toà kinh t t Toà s nh n đ n kh iế ế ế ơ
  ki n c a ngun đ n và thông o cho ng i kh i ki n bi t đ h n p ti n ơ ườ ế
  t m ng án p. Sau khi ng i kh i ki n n p ti n t m ng án p t Toà ườ
  án quy t đ nh nh n gi i quy t v án o s th v án kinh t đ gi iế ế ế
  quy t. Th i đi m th lý chính là m c xác đ nh c th i h n t t ng ngế
  bu c trách nhi m và nghĩa v c a Toà. Sau khi th v án, Th m phán
  ph i tri u t p đ ng s đ n đ xác minh h gi i . ươ ế
  T án ph i tn th đúng các th i h n lu t đ nh v chu n b xét x
  m phiên T, b o đ m quy n và l i ích h p pháp c a các đ ng s . ươ
  T án s tr l i đ n ki n n u tranh ch p đó thu c m t trong các tr ng ơ ế ườ
  h p đ c quy đ nh t i Đi u 168 c a BLTTDS năm 2004.V y chúng ta ượ
  hi u nh th nào là tranh ch p kinh t , th ng m i. Đây m t v n đ còn ư ế ế ươ
  nhi u quan đi m, chúng tang tìm hi u nó.
  a. Khái ni m tranh ch p kinh t ế
  Trong q trình gi i quy t tranh ch p, m t trong nh ng công vi c đ u ế
  tiên Toà án c n làm là xem xét tranh ch p đó có thu c th m quy n c a
  Thực tiễn giải quyết các tranh chấp kinh tế, thương mại
 • mình hay kng, và vi c c đ nh th o tranh ch p kinh t nh ế ế
  h ng l n đ n th m quy n c a T án trong vi c gi i quy tc tranh ch pưở ế ế
  y. Trên th c t , tranh ch p kinh t nhi u cách hi u, nh ng trong ế ế ư
  khoa h c pháp lý, khái ni m “tranh ch p kinh t th đ c ti p c n ế ượ ế
  nhi u c đ khác nhau nh : t c đ pháp lu t n i dung, t góc đ pháp ư
  lu t t t ng.
  Trong khoa h c pháp lý Vi t Nam, thu t ng Tranh ch p kinh t ế
  đ c s d ng k ph bi n. Tuy nhiên, bên c nh thu t ng này n có cượ ế
  thu t ng khác nh “Tranh ch p th ng m i”, “Tranh ch p h p đ ng kinh ư ươ
  t . Có quan đi m cho r ng, tranh ch p kinh t trong kinh doanh ph n oế ế
  s khác bi t v i tranh ch p kinh t i chung. B i l , ki ni m “kinh ế
  t cũng nh Quan h kinh t thông th ng đ c hi u r ng h n kiế ư ế ườ ượ ơ
  ni m Kinh doanh”, “Quan h kinh doanh”. Kinh doanh ch là ho t đ ng vì
  m c tiêu l i nhu n và mang nh ngh nghi p nh s n xu t, buôn n, d ch ư
  v v.v Trong khi đó, kinh t có s bao hàm c y u t qu n lý y u tế ế ế
  chính tr khác. Cnh v y, vi c gi i quy t tranh ch p trong kinh doanh ế
  ng có nh ng nét đ c tso v i gi i quy t tranh ch p kinh t . ế ế
  Khác v i quan đi m trên, m t s quan đi m l i đ ng nga Tranh
  ch p kinh t v i “tranh ch p kinh doanh” ho c cho r ng “Tranh ch p kinh ế
  t tranh ch p phát sinh t vi ph m h p đ ng kinh t .ế ế
  D i góc đ pháp lu t n i dung,Tranh ch p kinh t là nh ng tranhướ ế
  ch p pt sinh t các quan h kinh t đ c đi u ch nh b i pháp lu t kinh ế ượ
  t . Tuy nhn, v i ki ni m Tranh ch p kinh t nh v y k có th choế ế ư
  phép phân bi t đ c v i các lo i tranh ch p v i các lo i tài s n kc nh ượ ư
  tranh ch p dân s n i hàm c a nó q r ng.
  D i c đ pháp lu t t t ng hi n nh Vi t Nam hi n nay, tranhướ
  ch p kinh t (hay tranh ch p th ng m i) bao g m nh ng tranh ch p pt ế ươ
  sinh trong n i b công ty, trong ho t đ ng kinh doanh v.v Có th i cách
  ti p c n y có ph m vi n i m h p nên kng th bao qt h t các tranhế ế
  ch p đã và đang phát sinh trong n n kinh t th tr ng n c ta hi n nay. ế ườ ướ
  Thực tiễn giải quyết các tranh chấp kinh tế, thương mại

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2016 , 15:44

Mô tả tài liệu:

Thực tiễn giải quyết các tranh chấp kinh tế, thương mại

Chuyên đề thực tập - 1 - Hoàng Văn Hùng – KT28F Ph n IầL i nói đ uờ ầTrong đi u ki n kinh t ngày càng phát tri n, các tranh ch p v kinhề ệ ế ể ấ ềdoanh, th ng m i ngày càng đa d ng và ph c t p. M t khác khi n c taươ ạ ạ ứ ạ ặ ướđã gia nh p t ch c th ng m i th gi i (WTO). Nhi u quan h kinh tậ ổ ứ ươ ạ ế ớ ề ệ ếcũng mang nh ng di n m o s c thái m i. T ng ng v i s đa d ng phongữ ệ ạ ắ ớ ươ ứ ớ ự ạphú c a các quan h này, các tranh ch p kinh t ngày càng muôn hình muônủ ệ ấ ếv và v i s l ng l n. vi t nam các đ ng s th ng l a ch hình th cẻ ớ ố ượ ớ ở ệ ươ ự ườ ự ọ ứgi i quy t tranh ch p kinh t b ng Toà án nh m t gi i pháp cu i cùng đả ế ấ ế ằ ư ộ ả ố ểb o v có hi u qu nh t các quy n và l i ích c a mình khi th t b i trongả ệ ệ ả ấ ề ợ ủ ấ ạvi c s d ng c ch th ng l ng, hoà gi i. Chính vì v y, Toà án có vaiệ ử ụ ơ ế ươ ượ ả ậtrò vô cùng quan tr ng. H n n a, Toà án là m t thi t ch c a Nhà n c;ọ ơ ữ ộ ế ế ủ ướho t đ ng c a Toà án là m t ho t đ ng r t đ c bi t và mang tính k năngạ ộ ủ ộ ạ ộ ấ ặ ệ ỹngh nghi p cao; vì l đó, ho t đ ng xét x c a Toà án ph i đ m b o côngề ệ ẽ ạ ộ ử ủ ả ả ảminh, nhanh chóng, chính xác và k p th i tránh tình tr ng t n đ ng án, gi iị ờ ạ ồ ọ ảquy t án kéo dài, d gây phi n hà, m t m i cho các bên đ ng s . Do v y,ế ễ ề ệ ỏ ươ ự ậvi c nghiên c u th c ti n v gi i quy t tranh ch p kinh t , th ng m i t iệ ứ ự ễ ề ả ế ấ ế ươ ạ ạToà án đ c nhi u ng i quan tâm. Đ ng th i vi c gi i quy t tranh ch pượ ề ườ ồ ờ ệ ả ế ấnày còn góp ph n đ m b o quy n và l i ích c a đ ng s , đ m b o môiầ ả ả ề ợ ủ ươ ự ả ảtr ng kinh doanh lành m nh và an ninh qu c gia. xu t phát t v trí, vai tròườ ạ ố ấ ừ ịvà ý nghĩa c a ph ng th c gi i quy t tranh ch p kinh t , th ng m i t iủ ươ ứ ả ế ấ ế ươ ạ ạToà án. Chính vì nh ng lý do trên, em xin ch n chuyên đ này.ữ ọ ềThực tiễn giải quyết các tranh chấp kinh tế, thương mại tại Toà án

Tin mới nhất

Trang