Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Thông tư 04/2015/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng viên chức

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 10
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 3 | Loại file: DOC
 • B N I V
  -------
  C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T
  NAM
  Đ c l p - T do - H nh phúc
  ---------------
  S : 04 /2015/TT-BNV Hà N i, ngày 31 tháng 08 năm 2015
  THÔNG TƯ
  S A Đ I, B SUNG ĐI U 6 THÔNG T S 15/2012/TT-BNV NGÀY 25 Ư
  THÁNG 12 NĂM 2012 C A B N I V H NG D N V TUY N D NG, ƯỚ
  KÝ K T H P Đ NG LÀM VI C VÀ Đ N BÙ CHI PHÍ ĐÀO T O, B I
  D NG Đ I V I VIÊN CH CƯỠ
  Căn c Ngh đ nh s 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 c a Chính ph
  quy đ nh v tuyn d ng, s d ng và qu n lý viên ch c;
  Căn c Ngh đ nh s 58/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 c a Chính ph
  quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và c c uơ t ch c c a B N i v ;
  Theo đ ngh c a V tr ng V Công ch c - Viên ch c, B N i v ; ưở
  B tr ng B N i v ban hành Thông t s a đ ưở ư i, b sung Điu 6 Thông t sư
  15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 c a B N i v h ng ướ d n v
  tuyn d ng, k t h p đ ng làm vi c đ ế n chi phí đào t o, b i d ng đưỡ i
  v i viên ch c.
  Đi u 1. S a đ i, b sung Đi u 6 Thông t s 15/2012/TT-BNV ư
  “Đi u 6. Quy t đ nh tuy ế n d ng và nh n vi c
  1. Trong th i h n 15 ngày, k tể ừ ngày quy t đ nh phê duy t k t qu tuyế ế n
  d ng, ng i đ ng đ u c quan, đ n v ườ ơ ơ th m quy n tuyn d ng viên ch c
  phi g i thông báo công nh n k t qu trúng tuy ế n bng văn b n t i ng i d ườ
  tuyn qua đ ng b u điườ ư n theo đa ch ng i d ườ tuy n đã đăng thông
  báo công khai t i tr s làm vi c và trên trang thông tin đi n t c a c quan, đ n ụ ở ơ ơ
  v có th m quy n tuy n d ng viên ch c.
  2. Ng i trúng tuyườ n viên ch c ph i đ n h p đ ng làm vi c nh n vi c ế
  theo quy đ nh t i Kho n 1, Kho n 2 Đi u 19 Ngh đ nh s 29/2012/NĐ-CP.
  Ng i đ ng đ u đ n v s nghi p công l p trách nhi m thườ ơ m tra, xác minh
 • văn b ng, ch ng ch c a ng i trúng tuy ườ n b o đ m chính xác theo quy đ nh
  c a pháp lu t tr c khi ký h p đ ướ ng làm vi c v i ng i trúng tuy ườ n viên ch c.
  3. Tr ng h pườ đ n v s nghi p công l p phát hi n ng i trúng tuyơ ị ự ườ n viên ch c
  s d ng văn b ng, ch ng ch không h p pháp thì ng i đ ng đ u ườ đ n vơ s
  nghi p công l p không th c hi n vi c h p đ ng làm vi c văn b n g i
  người đ ng đ u c quan, ơ đ n vơ th m quy n tuyn d ng viên ch c đ h y
  b kết qu trúng tuy n.
  4. Tr ng h pườ ng i trúng tuyườ n b h y b k t quế trúng tuyn ho c ch m d t
  h p đ ng đã k t theo quy đ nh t i Kho n 3 Đi u 19 Ngh đ nh s ế
  29/2012/NĐ-CP Kho n 3 Đi u này t ng i đ ng đ u c quan, đ n v ườ ơ ơ
  th m quy n tuy n d ng viên ch c quy t đ nh tuy ế n d ng ng i k t qu ườ ế
  tuyn d ng th p h ơn li n k v trí tuy n d ng đó, n u ng i đó b o đ m ế ườ
  đ các đi u ki n quy đ nh t i Kho n 1 Đi u 10 Ngh đ nh s 29/2012/NĐ-CP
  (trong tr ng h pườ t ch c thi tuyn viên ch c) ho c quy đ nh t i Đi m a Kho n
  1 Đi u 13 Ngh đ nh s 29/2012/NĐ-CP (trong tr ng h pườ t ch c xét tuy n
  viên ch c).
  Tr ng h pườ t 02 ng i tr ư lên k t quế tuyn d ng th p h n li n kơ
  b ng nhau th ì ng i đ ng đ u c quan, đ n v ườ ơ ơ th m quy n tuyn d ng viên
  ch c quy t đ nh ng i trúng tuy ế ườ n theo quy đ nh t i Kho n 2 Đi u 10 Ngh
  đ nh s 29/2012/NĐ-CP (trong tr ng h p ườ t ch c thi tuyn viên ch c) ho c
  quy đ nh t i Kho n 2, Kho n 3 Đi u 13 Ngh đ nh s 29/2012/NĐ-CP (trong
  tr ng h pườ t ch c xét tuyn viên ch c).
  Đi u 2. Hi u l c thi hành
  Thông t này có hi u l c kư t ngày 15 tháng 10 năm 2015.
  Đi u 3. Trách nhi m t ch c th c hi n
  Các B tr ng, Th tr ng c quan ngang B , Th tr ng c quan thu c Chính ưở ưở ơ ưở ơ
  ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ng các c ươ ơ
  quan, t ch c , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Thông t ư này./.
  N i nh n:ơ
  KT. B TR NG ƯỞ
  TH TR NG ƯỞ
 • - Các B , c quan ngang B , c ơ ơ
  quan thu c Chính ph ;
  - HĐND, UBND các t nh, thành
  ph tr c thu c TW;
  - Văn phòng Trung nươ g và các
  Ban c a Đ ng;
  - Văn phòng Qu c h i;
  - Văn phòng Ch t c h nước;
  - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao;
  - Tòa án nhân dân t i cao;
  - Ki m toán nhà n c; ướ
  - y ban Giám sát tài chính Qu c
  gia;
  - y ban TW M t tr n T qu c
  Vi t Nam;
  - C quan Trung ơ ương c a các
  đoàn th ;
  - C c Ki m tra văn b n QPPL (B
  T pháp);ư
  - S N i v các t nh, thành ph
  tr c thu c TW;
  - Công báo, Website Chính ph ;
  - B N i v : B tr ng, các Th ưở
  tr ng, V Pháp ch và các V , ưở ế
  C c, t ch c , đ n v thu c B ;ơ
  - Trang thông tin đi n t B N i
  v ;
  - L u: VT, ư CCVC (10).
  Tr n Anh Tu n

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2016 , 16:24

Mô tả tài liệu:

Thông tư 04/2015/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng viên chức

Thông tư 04/2015/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng viên chức

Tin mới nhất

Trang