Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 C Vin Thứ bảy, Tháng 9 24, 2016 - 12:01
2 C Vin Thứ bảy, Tháng 9 24, 2016 - 12:01
3 C Vin Thứ bảy, Tháng 9 24, 2016 - 12:01
4 Nguyễn Ngọc Hà Thứ hai, Tháng 9 26, 2016 - 17:29
5 nguyen phuc Thứ ba, Tháng 5 9, 2017 - 23:42
6 nguyen phuc Thứ ba, Tháng 5 9, 2017 - 23:42
7 Dương Hiển Chánh Thứ sáu, Tháng 11 30, 2018 - 20:07
8 Dương Hiển Chánh Thứ sáu, Tháng 11 30, 2018 - 20:07
9 Dương Hiển Chánh Thứ sáu, Tháng 11 30, 2018 - 20:07
10 Dương Hiển Chánh Thứ sáu, Tháng 11 30, 2018 - 20:07

Trang

Thiết kế và chế tạo phần khung và mạch điều khiển cho nhà để xe tự động

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 19
11
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 103 | Loại file: PDF
 • i
  B GIÁO DC ĐÀO TO
  TRƯỜNG ĐẠI HC NHA TRANG
  KHOA CƠ KHÍ
  ------------------
  TRN HU KIT
  THIT K, CH TO PHN KHUNG VÀ
  MCH ĐIU KHIN CHO NHÀ ĐỂ XE T
  ĐỘNG KIU VÒNG XOAY ĐỨNG
  ĐỀ TÀI TT NGHIP ĐẠI HC
  CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGH CƠ ĐIN T
  Nha Trang, năm 2013
 • ii
  B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
  TRƯỜNG ĐẠI HC NHA TRANG
  KHOA CƠ KHÍ
  ------------------
  TRN HU KIT
  THIT K, CH TO PHN KHUNG
  MCH ĐIU KHIN CHO NHÀ ĐỂ XE T
  ĐỘNG KIU VÒNG XOAY ĐỨNG
  CÁN B HƯỚNG DN
  PGS.TS NGUYN VĂN NHN
  KS. NGUYN NAM
  Nha Trang, năm 2013
 • iii
  NHN XÉT CA CÁN B HƯNG DN
  H tên: Trn Hu Kit Lp: 51CKCD
  Chuyên ngành: Công ngh Cơ Đin T Mã ngành:
  Tên đề tài: Thiết kế, chế to phn khung mch điu khin cho Nhà để xe t động
  kiu vòng xoay đứng”
  S trang: 91 S chương: 4 Tài liu tham kho: 6
  Hin vt: 02 quyn báo cáo, 02CD, 01 mô hình.
  Nhn xét
  ............................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................
  Kết lun: ............................................................................................................................
  ............................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................
  Nha Trang, ngày… tháng … năm…
  Cán b hướng dn
  (Kí và ghi rõ hn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2016 , 08:58

Mô tả tài liệu:

Thiết kế và chế tạo phần khung và mạch điều khiển cho nhà để xe tự động

Thiết kế và chế tạo phần khung và mạch điều khiển cho nhà để xe tự động kiểu vòng xoay đứng

Tin mới nhất

Trang