Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 tot hoc Thứ bảy, Tháng 2 27, 2016 - 14:41

THIẾT KẾ PHẦN CƠ KHÍ TUYẾN ĐƯỜNG DÂY CAO ÁP CẤP ĐIỆN CHO XÃ

Ảnh của Trương Thế Diệu
Truong The Dieu(2,424 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 5
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 50 | Loại file: DOC
 • Đ án t t nghi p Thi t k c p ế ế
  đi n
  L I NÓI Đ U
  Hi n nay công nghi p hoá hi n đ i hoá đ t n c đang di n ra ướ
  r t m nh m n c ta. Mu n th c hi n t t m c tiêu đó chúng ta ướ
  ph i thúc đ y phát tri n m t s ngành công nghi p mũi nh n
  nh : C khí, Đi n, Đi n t , Công ngh thông tin… Trong đó ngànhư ơ
  Đi n đóng 1 voi trò h t s c quan tr ng trong n n kinh t qu c dân. ế ế
  đ m nhi m công vi c cung c p đi n cho h u h t quan tr ng ế
  trong n n kinh t qu c dân. Nó đ m nhi m công vi c cung c p đi n ế
  cho h u h t các ngành trong m i lĩnh v c c a n n kinh t ngoài ra ế ế
  cung c p đi n cho các đ a ph ng thúc đ y s phát tri n c a đ a ươ
  ph ng đó đ d n cân b ng v đ i s ng gi a nông thôn thànhươ
  th .
  1
 • Đ án t t nghi p Thi t k c p ế ế
  đi n
  CH NG I: XÁC Đ NH T NG CÔNG SU T C P CHO XÃƯƠ
  I. Đ T V N Đ .
  Xác đ nh t ng công su t c n c p cho đóng vai trò h t s c ế
  quan tr ng trong vi c l a ch n máy bi n áp, l a ch n các ph n t ế
  trong m ng cao áp và tính toán thi t k đ ng dây t i đi n. ế ế ườ
  Đ tính toán t ng công su t c n c p cho ta l n l t tính ượ
  toán công su t c a t ng thôn theo s li u đã cho m t b ng c a
  ta đ a các ph t i nh : Bách hoá, tr s xã, tr m xá, tr ng h cư ư ườ
  vào thôn 1; các ph t i Tr i chăn nuôi, tr m xay xát vào thôn 2 đ
  ti n tính toán và ch n MBA cho các thôn.
  II. TÍNH TOÁN CÔNG SU T C P CHO XÃ.
  T ng công su t c n c p cho xã là.
  P
  tt
  = P
  tt1
  + P
  tt2
  + P
  tt3
  + P
  tt4
  + P
  ttb
  V i P
  tt1
  là công su t tính toán c a thôn 1.
  P
  tt2
  là công su t tính toán c a thôn 2.
  P
  tt3
  là công su t tính toán c a thôn 3.
  P
  tt4
  là công su t tính toán c a thôn 4.
  P
  ttb
  là công su t tính toán c a tr m b m. ơ
  1. Công su t tính toán c a thôn 1.
  1.1. Bách hoá 250m
  2
  .
  Công su t tính toán: P
  tt
  = P
  0
  . S.N
  V i S: di n tích (m
  2
  )
  N: S phòng
  2
 • Đ án t t nghi p Thi t k c p ế ế
  đi n
  P
  0
  : Công su t/1m
  2
  ; P
  0
  = 20 W/m
  2
  = 20.10
  -3
  kW/m
  2
  .
  P
  tt
  = 20 . 10
  -3
  . 250 . 1 = 5kW.
  1.2. Tr s xã 200m
  2
  .
  P
  tt
  = 20.10
  -3
  . 200 . 1 = 4kW.
  1.3. Tr m xá 6 phòng, m i phòng 20m
  2
  .
  L y P
  0
  = 13 W/m
  2
  = 13.10
  -3
  kW/m
  2
  .
  P
  tt
  = 13.10
  -3
  . 20 . 6 = 1,56 kW.
  1.4. Tr ng h c 11 phòng, t ng 120mườ
  2- .
  L y P
  0
  = 20W/m
  2
  = 20. 10
  -3
  kW/m
  2
  .
  P
  tt
  = 20. 10
  -3
  . 120 = 2,4 kW.
  1.5. S h dân 250 h .
  L y P
  0
  = 0,6 kW/ h
  P
  tt
  = 250. 0,6 = 150 kW.
  V y công su t c p cho thôn 1.
  P
  tt1
  = 5 + 4 + 1,56 + 2,4 + 150 = 165,96 (kW)
  S
  tt1
  =
  tt1
  P
  cos
  l y cos = 0,85 S
  tt1
  =
  162,96
  0,85
  = 191,72 (kVA).
  2. Công su t thôn 2.
  2.1. Tr i chăn nuôi.
  500 đ u l n c n dùng 3 máy thái rau m i y 1,7kW; 2
  máy b m lo i 2,8kW 1 máy b m lo i 1,7kW đ s d ng vàoơ ơ
  vi c t m r a cho l n và chu ng tr i.
  P
  đm
  = 3 . 1,7 + 2 . 2,8 + 1 . 1,7 = 12,4 (kW)
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2016 , 21:22

Mô tả tài liệu:

THIẾT KẾ PHẦN CƠ KHÍ TUYẾN ĐƯỜNG DÂY CAO ÁP CẤP ĐIỆN CHO XÃ

CHƯƠNG I: XÁC ĐỊNH TỔNG CÔNG SUẤT CẤP CHO XÃ I. ĐẶT VẤN ĐỀ. Xác định tổng công suất cần cấp cho xã đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc lựa chọn máy biến áp, lựa chọn các phần tử trong mạng cao áp và tính toán thiết kế đường dây tải điện. Để tính toán tổng công suất cần cấp cho xã ta lần lượt tính toán công suất của từng thôn theo số liệu đã cho và mặt bằng của xã ta đưa các phụ tải như: Bách hoá, trụ sở xã, trạm xá, trường học vào thôn 1; các phụ tải Trại chăn nuôi, trạm xay xát vào thôn 2 để tiện tính toán và chọn MBA cho các thôn. II. TÍNH TOÁN CÔNG SUẤT CẤP CHO XÃ. Tổng công suất cần cấp cho xã là. Ptt = Ptt1 + Ptt2 + Ptt3 + Ptt4 + Pttb Với Ptt1 là công suất tính toán của thôn 1. Ptt2 là công suất tính toán của thôn 2. Ptt3 là công suất tính toán của thôn 3. Ptt4 là công suất tính toán của thôn 4. Pttb là công suất tính toán của trạm bơm. 1. Công suất tính toán của thôn 1. 1.1. Bách hoá 250m2. Công suất tính toán: Ptt = P0. S.N Với S: diện tích (m2) N: Số phòng P0: Công suất/1m2; P0 = 20 W/m2 = 20.10-3kW/m2.  Ptt = 20 . 10-3. 250 . 1 = 5kW. 1.2. Trụ sở xã 200m2.  Ptt = 20.10-3 . 200 . 1 = 4kW. 1.3. Trạm xá 6 phòng, mỗi phòng 20m2. Lấy P0 = 13 W/m2 = 13.10-3 kW/m2.  Ptt = 13.10-3. 20 . 6 = 1,56 kW. 1.4. Trường học 11 phòng, tổng 120m2 . Lấy P0 = 20W/m2 = 20. 10-3 kW/m2.  Ptt = 20. 10-3. 120 = 2,4

Tin mới nhất

Trang