Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Ban Nguoi Thứ năm, Tháng 10 29, 2015 - 07:57
2 Ban Nguoi Thứ năm, Tháng 10 29, 2015 - 07:57
3 Ban Nguoi Thứ năm, Tháng 10 29, 2015 - 07:57
4 Ban Nguoi Thứ năm, Tháng 10 29, 2015 - 07:57
5 Le Quang Thứ bảy, Tháng 5 7, 2016 - 13:07

Thể loại phỏng vấn trong báo chí truyền hình

Ảnh của dreamme458
MS QUỲNH ANH(1,104 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 9
5
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 31 | Loại file: DOC
 • PH N M Đ U
  Trong nh ng năm qua, báo chí truy n hình n c ta đã nh ng ti n b ướ ế
  v t b c, đáp ng ngày càng tôt h n nhu c u thông tin, gi i trí c a công chúngượ ơ
  trong ngoài n c… Song song s phát tri n c a h th ng lu n các thướ
  lo i báo báo chí truy n hình. Xu h ng hi n nay vi c giao thoa gi a các k ướ
  năng các th lo i báo chí trong cùng m t tác ph m truy n hình. Tuy nhiên, cũng
  không th ph nh n vai trò c a t ng th lo i, ng i làm truy n hình ph i ườ
  luôn n m v ng nh ng c s lu n này đ t o ra m t s n ph m t t ph c v
  khán gi .
  Ph ng v n m t lo i hình báo chí ph bi n, xu t hi n ngay t khi ế
  ngh báo m i ra đ i. Trong đi u ki n bùng n thông tin hi n nay, th lo i ph ng
  v n ngày càng ý nghĩa quan tr ng kh năng khai thác thông tin m t
  cách khách quan và chân th c nh t. Có ng i còn cho r ng, n u n m đ c ngh ườ ế ượ
  thu t ph ng v n thì s chi ph i đ c t t c các th lo i khác. B i ph ng v n ượ
  ngoài m t th lo i, còn m t ph ng pháp đ khai thác thông tin trong ươ
  báo chí.
  V i t cách là m t sinh viên báo chí đ c h c t p tìm hi u v các ư ượ
  nghành báo chí truy n hình th y đ c vai trò quan tr ng c a ph ng v n ượ
  trong truy n hình, tôi xin đ c góp m t ph n nh b ng nhũng tìm hi u qua ượ
  sách báo c a mình v đ tài Th lo i ph ng v n trong báo chí truy n hình ”.
  h p trong ph m vi m t bài ti u lu n nên nh ng đ c trình bày r t ượ
  h n.
  Trong ti u lu n này, tôi ch tìm hi u v th lo i ph ng v n v i t cách ư
  m t th lo i báo chí truy n hình ch không đi sâu vào ph ng v n v i t cách ư
  m t ph ng pháp. ươ
  N i dung c a bài ti u lu n g m có nh ng ph n sau:
  Ch ng I : Th lo i ph ng v n và ph ng v n báo chí truy n hình.ươ
  0
 • Ch ng II : Đ th c hi n t m t tác ph m ph ng v n truy n hìnhươ
  Ch ng III : K ch b n ph ng v n truy n hình.ươ
  Sau đây tôi xin đ c đi vào n i dung chi ti t.ượ ế
  Ch ng 1. TH LO I PH NG V Nươ
  VÀ PH NG V N BÁO CHÍ TRUY N HÌNH
  I . TH LO I PH NG V N:
  1 . Ph ng pháp ph ng v n và th lo i ph ng v nươ
  Chúng ta đ u th th y, ph ng v n m t th lo i báo chí khai thác
  thông tin m t cách khách quan chân th c và tr c ti p nh t. Nó gi i thi u nh ng ý ế
  ki n, thông tin cho m i ng i trong m t hình th c không ch tái d ng l i b nế ườ
  ch t c a vi c h i ý ki n, còn t o dung đ c tính h p c a đ n nh ng ế ượ ế
  s c thái nh nh t. Ph ng v n có th xem xét vói hai t cách: ph ng pháp ph ng ư ươ
  v n và th lo i ph ng v n.
  Ph ng v n là m t ph ng pháp: ươ
  Trong ph ng th c ho t đ ng c a nhà báo, 3 ph ng pháp chính: quanươ ươ
  sát, thu th p tài li u qua văn b n, ph ng v n. Các ph ng pháp này g n li n ươ
  v i nhau đ c s d ng song song v i nhau. phóng viên th o s d ng ượ
  ph ng pháp này ít th o s d ng ph ng pháp kia nh ng đó v m c đ , cònươ ươ ư
  ít nhi u c 3 ph ng pháp đ u đ c s d ng. Cũng khó đ th y đ c ph ng ươ ượ ượ ươ
  pháp nào quan tr ng h n ph ng pháp nào. ơ ươ
  Ph ng pháp ph ng v n nh ng u đi m nh ng ph ng pháp khácươ ư ươ
  không có đ c. Và nó có nh ng đ c đi m sau:ượ
  - Đ i v i lo i thông tin bao g m quan đi m, ý ki n, suy nghĩ, tình c m ế
  đ c thu th p ch y u b ng ph ng pháp ph ng v n là ch c ch n nh t.ượ ế ươ
  - B ng ph ng v n th thu nh n đ c thông tin v các s ki n, s vi c ượ
  đã x y ra ho c đang x y ra, nh ng không đ c ho c không đi u ki n ghi ư ượ
  nh n qua quan sát và văn b n.
  1
 • - Nh ng thông tin thu th p b ng quan sát và văn b n đ u mang d u n c a
  lăng kính ch quan. Nh ng so v i các ph ng pháp trên, ph ng pháp ph ng ư ươ ươ
  v n còn ch a đ ng nhi u y u t ch quan h n. Đó là do các thông tin c a ng i ế ơ ườ
  tr l i ph ng v n là nh ng thông tin thu n tuý ch quan. Ngay c trong tr ngả ờ ư ườ
  h p ng i tr lòi ph ng v n mu n cung c p thông tin trung th c khách quan v ườ
  s kiên b n thân ng i đó đã chúng ki n thì v n s sai l ch do kh năng v ườ ế
  th tr ng riêng, trí nh c a t ng ng i b i c nh cu c nói chuy n, m i quan h ư
  gi a ng i ph ng v n ng i đ c ph ng v n, ngh thu t h i chuy n c a ườ ườ ượ
  ng i ph ng v n… Còn tr ng h p ng i tr l i đem ra các ch ng c , suyườ ườ ườ
  lu n riêng c a mình, ho c nh t là khi có s c ý xuyên t c s th t thì y u t ch ế
  uan l i càng l n.
  Ngoài m t ph ng pháp trong ho t đ ng báo chí, ph ng v n còn đ c ươ ượ
  s d ng nhi u trong đi u tra h i h c, ph ng v n đi u tra h i h c
  nh ng đ c đi m khác so v i ph ng pháp ph ng v n trong báo chí. V i t cáchư ươ ư
  m t ph ng pháp, ph ng v n đ c s d ng r ng rãI nhi u th lo i báo chí ươ ượ
  khác nhau, t tin truy n hình, phóng d truy n hình, phim tàI li u truy n hình
  cho đ n s truy n hình… Tuy nhiên, v n đ c s d ng nhi u nh t ế ượ
  th lo i ph ng v n.
  Ph ng v n v i t cách là m t th lo i báo chí ư
  Ph ng v n m t th lo i hình th c c a m t cu c nói chuy n gi a
  phóng viên va ng i cung c p thông tin. Trong đó báo chí cũng nh ng hìnhườ
  th c t ng t nh v y, trong đàm lu n, trong h p báo… th phân bi t th ươ ư
  lo i ph ng v n v i các th loai đó nh sau: ư
  - Ph ng v n khác đàm lu n ch :
  + V trí c a ng i ph ng v n ng i tr l i ph ng v n khác nhau. ườ ườ
  Trong đàm lu n, c phóng viên cũng đ a ra quan đi m, chính ki n c a mình đ ư ế
  trao đ i v i ng i khác, v trí đàm lu n gi a phóng viên ng òi tr l i ườ ư ư
  2

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2015 , 16:40

Mô tả tài liệu:

Thể loại phỏng vấn trong báo chí truyền hình

PH N M Đ UẦ Ở ẦTrong nh ng năm qua, báo chí truy n hình n c ta đã có nh ng ti n bữ ề ướ ữ ế ộv t b c, đáp ng ngày càng tôt h n nhu c u thông tin, gi i trí c a công chúngượ ậ ứ ơ ầ ả ủtrong và ngoài n c… Song song là s phát tri n c a h th ng lý lu n các thướ ự ể ủ ệ ố ậ ểlo i báo báo chí truy n hình. Xu h ng hi n nay là vi c giao thoa gi a các kạ ề ướ ệ ệ ữ ỹnăng các th lo i báo chí trong cùng m t tác ph m truy n hình. Tuy nhiên, cũngể ạ ộ ẩ ềkhông th ph nh n vai trò c a t ng th lo i, và ng i làm truy n hình ph iể ủ ậ ủ ừ ể ạ ườ ề ảluôn n m v ng nh ng c s lý lu n này đ t o ra m t s n ph m t t ph c vắ ữ ữ ở ở ậ ể ạ ộ ả ẩ ố ụ ụkhán gi .ảPh ng v n là m t lo i hình báo chí ph bi n, nó xu t hi n ngay t khiỏ ấ ộ ạ ổ ế ấ ệ ừngh báo m i ra đ i. Trong đi u ki n bùng n thông tin hi n nay, th lo i ph ngề ớ ờ ề ệ ổ ệ ể ạ ỏv n ngày càng có ý nghĩa quan tr ng vì nó có kh năng khai thác thông tin m tấ ọ ả ộcách khách quan và chân th c nh t. Có ng i còn cho r ng, n u n m đ c nghự ấ ườ ằ ế ắ ượ ệthu t ph ng v n thì s chi ph i đ c t t c các th lo i khác. B i ph ng v nậ ỏ ấ ẽ ố ượ ấ ả ể ạ ở ỏ ấngoài là m t th lo i, nó còn là m t ph ng pháp đ khai thác thông tin trongộ ể ạ ộ ươ ểbáo chí.V i t cách là m t sinh viên báo chí đ c h c t p và tìm hi u v cácớ ư ộ ượ ọ ậ ể ềnghành báo chí truy n hình và th y rõ đ c vai trò quan tr ng c a ph ng v nề ấ ượ ọ ủ ỏ ấtrong truy n hình, tôi xin đ c góp m t ph n bé nh b ng nhũng tìm hi u quaề ượ ộ ầ ỏ ằ ểsách báo c a mình v đ tài “ủ ề ề Th lo i ph ng v n trong báo chí truy n hìnhể ạ ỏ ấ ề ”.Bó h p trong ph m vi m t bài ti u lu n nên nh ng gì đ c trình bày là r t cóẹ ạ ộ ể ậ ữ ượ ấh n.ạTrong ti u lu n này, tôi ch tìm hi u v th lo i ph ng v n v i t cách làể ậ ỉ ể ề ể ạ ỏ ấ ớ ưm t th lo i báo chí truy n hình ch không đi sâu vào ph ng v n v i t cách làộ ể ạ ề ứ ỏ ấ ớ ưm t ph ng pháp.ộ ươN i dung c a bài ti u lu n g m có nh ng ph n sau:ộ ủ ể ậ ồ ữ ầCh ng I : Th lo i ph ng v n và ph ng v n báo chí truy n hình.ươ ể ạ ỏ ấ ỏ ấ ề0

Tin mới nhất

Trang