Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 vũ chinh Thứ năm, Tháng 3 24, 2016 - 14:57

Thay đổi hành vi tung tin đồn, nói xấu trên facebook của giới trẻ hiện nay

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 6
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 38 | Loại file: DOC
 • MARKETING XÃ H I
  Đ TÀI: Thay đ i hành vi tung tin đ n, nói x u trên facebook c a gi i tr
  hi n nay.
  Nhóm 6:
  Nguy n Th H i Y n ế CQ524395 (NT)
  Đ ng Văn Bình CQ525304
  Tr n Qu c Kh i CQ521815
  Nguy n Văn Giang CQ520893
  Ngô Minh Th ư CQ523613
 • PH N I: NGHIÊN C U Đ NH TÍNH
  I. B i c nh s b ơ
  G n đây, trào l u facebook đ c xem nh m t “c n l c” v i gi i tr , đi u này ư ượ ư ơ
  l không h sai chút nào b i theo nh ng con s th ng không chính th c thì h n ơ
  90% h c sinh sinh viên Vi t Nam s d ng facebook nh m t kênh gi i trí th ng ư ườ
  xuyên thay cho game âm nh c. ng i đã cho r ng Facebook dân s đ ng th ườ
  3 trên th gi i sau Trung Qu c n Đ , t ng đ ng v i dân s c a M hi n nay.ế ươ ươ
  Ph i chăng có nên nhìn nh n, xem xét l i văn hóa s d ng ph ng ti n gi i trí này? ươ
  T i Vi t Nam, s ng i s d ng facebook đã tăng nhanh chóng t 8,5 tri u ườ
  ng i vào tháng 10 năm 2012 lên t i 12 tri u ng i vào tháng 2 năm 2013. Nh v y, ườ ườ ư
  theo tính toán c a m ng Techinasia, s ng i dùng facebook tăng bình quân là g n 1 ườ
  tri u ng i/ 1 tháng. Con s th ng kê trên cho th y face đã tr thành m t dòng trào l u ườ ư
  c c kì m nh m trên các trang m ng và nó có s c hút ghê g m v i gi i tr dù cho đ
  tu i nào. Đa ph n nh ng b n h c sinh các tr ng THPT và sinh viên các tr ng Đ i ườ ườ
  h c t i Hà N i và các thành ph khác đ c h i h đ u tr l i là có s d ng facebook ượ
  th m chí có nhi u b n còn s d ng t 2-3 nick face. Đi u này không h khó hi u b i
  ch c n có ph ng ti n k t n i Internet nh máy tính, đi n tho i truy c p m ng đ c ươ ế ư ượ
  là b n d dàng vào facebook không m t chút khó khăn.
  Facebook có nhi u đi u h p d n gi i tr khi n h d dàng b “nghi n” nh : đó ế ư
  là c ng đ ng o nên b n có th k t b n đ c v i vô s nh ng ng i b n không quen ế ượ ườ
  bi t trên toàn th gi i, đó là n i các b n có th chia s v i nhau nh ng s thích, nh ngế ế ơ
  ni m vui hay n i bu n khó nói trong cu c s ng…Nhi u b n xem đây nh m t ng i ư ườ
  b n chân thành vì đó b n đ c th hi n cái tôi cá nhân, đ c bình lu n và chia s ượ ượ
  nh ng t m hình b n cho là tâm đ c nh t và h n n a có th nh ng đi u này làm b n ơ
  đ c t tin h n khi đ c là chính mình. B n cũng có th chia s v i b n bè nh ng ượ ơ ượ
  thông tin h u ích cho cu c s ng b ng vi c trích d n nh ng bài báo có liên quan m t
  thi t đ n đ iế ế s ng gi i tr nh : n n tr m c p, v n đ v h c t p và đ i s ng c a ư
  gi i h c đ ng, tình yêu, nh ng t m g ng sáng trong h c t p và trong đ i s ng hàng ườ ươ
  ngày.
  Tuy nhiên facebook cũng là n i mà ơ đó gi i tr có th nói b t c đi u gì, dù
  đúng, dù sai, dù th t, dù gi và không ít nh ng ng i v i m c đích x u đã s d ng ườ
  m ng xã h i đ nói x u, xâm ph m bí m t đ i t , xúc ph m danh d , nhân ph m cá ư
  nhân, t ch c...
  II. do ch n đ tài
  Facebook là n i đ m i ng i giao l u, liên l c v i nhau, nh ng nhi u teen đã ơ ườ ư ư
  bi n đây thành công c đ “làm màu”, “l y le”.ế Th m chí, nhi u facebooker còn dùng
  tài kho n cá nhân c a mình đ nói x u, s v các b n cùng trang l a. Quy mô h n, ơ
  nhi u ng i còn l p h n nh ng page chuyên đi bôi x u, h nh c... ng i khác. Trào ườ ườ
 • l u l p page anti đang là trào l u đang n r th i gian qua, mang l i nhi u h l y ư ư
  x u. nh h ng l n đ n nh ng ng i b nói x u và ngay c cho nh ng ng i nói x u ưở ế ườ ườ
  ng i khác. Đã có nhi u v vi c đáng ti c x y ra trong th i gian qua đã minh ch ng ườ ế
  cho nh ng tác h i và h l y mà vi c tung tin đ n, nói x u ng i khác trên facebook. ườ
  Đi n hình nh v m i đây, d lu n xã h i rúng đ ng b i v m t n sinh Đà N ng ư ư
  u ng thu c ng an th n đ t t vì b nói x u trên page “B m t th t c a các hot teen
  Đà thành”. Tuy v y may m n là gia đình đã k p phát hi n và đ a b n n sinh này đi ư
  c p c u. V vi c d y lên h i chuông c nh t nh cho trào l u l p page anti, nói x u ư
  nhau trên facebook. Chính vì th nh ng page anti, nói x u nh th này s tr thành ế ư ế
  m i hi m h a khôn l ng n u không ngăn ch n k p th i. S vi c t m th i l ng ườ ế
  xu ng khi nh ng admin c a page anti này b c quan công an x lí. Đây là bài h c c nh ơ
  t nh cho nh ng b n teen trót dùng facebook đ bôi x u ng i khác. ườ
  Do đó, v i th c tr ng đáng báo đ ng nh hi n nay, nhóm th c hi n đ tài này ư
  v i mong mu n s giúp gi i tr hi u rõ tác h i c a vi c tung tin đ n, nói x u ng i ườ
  khác, t đó giúp nh n th c đ c hành vi c a mình và có nh ng bi n pháp đ thay đ i ượ
  nh ng hành vi đó.
  III. Đ ng c , phanh hãm c a công chúng m c tiêu ơ
  1. Ai là công chúng m c tiêu?
  Công chúng m c tiêu mà nhóm mu n h ng đ n là nh ng ng i tr có đ tu i ướ ế ườ
  t 14 đ n 25, còn đang là h c sinh, sinh viên ho c m i b t đ u ra tr ng. Đ i t ng ế ườ ượ
  công chúng này th ng xuyên s d ng facebook (m t n i có tính t ng tác cao) nh ườ ơ ươ ư
  m t công c gi i trí, công c thi t l p m i quan h v i b n bè. Đây cũng là đ i ế
  t ng ch a đ c ti p xúc nhi u v i xã h i, suy nghĩ còn khá non tr và ngây th , ượ ư ượ ế ơ
  ch a l ng tr c đ c h t nh ng h u qu có th x y ra v i nh ng vi c mình làm, ư ườ ướ ượ ế
  còn hành đ ng theo c m tính và ch a th c s đ ý đ n suy nghĩ c a nh ng ng i ư ế ườ
  xung quanh.
  2. Đ ng c đ th c hi n hành vi tung tin đ n, nói x u trên facebook c a công ơ
  chúng m c tiêu
  - Đ ng c h ng th : ng i tung tin đ n, nói x u trên facebook đ x c n gi n ơ ưở ườ ơ
  ho c th a đ c n i lòng ghen ghét đ i v i ng i b tung tin đ n, nói x u. Hay ượ ườ
  m t hành vi khác c a đ ng c h ng th nh ng i dùng có th ng i m t ch ơ ưở ư ườ
  s d ng máy tính hay đi n tho i m i lúc m i n i đ c p nh t thông tin th i s ơ
  cũng nh thông tin v b n bè mà ko c n có m t t i các n i x y ra nh các thongư ơ
  tin mà các b n dùng facebook khác c p nh t lên.

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2016 , 00:15

Mô tả tài liệu:

Thay đổi hành vi tung tin đồn, nói xấu trên facebook của giới trẻ hiện nay

Tiểu luận Thay đổi hành vi tung tin đồn, nói xấu trên facebook của giới trẻ hiện nay

Tin mới nhất

Trang