Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Vu Duc Thinh Chủ nhật, Tháng 10 16, 2016 - 14:24
2 hồ thanh thuyền Thứ tư, Tháng 2 22, 2017 - 14:25
3 Ruồi Ti Thứ hai, Tháng 9 11, 2017 - 16:56
4 le linh Thứ ba, Tháng 9 26, 2017 - 20:44
5 Giày Đỏ Chủ nhật, Tháng 10 8, 2017 - 22:22
6 Nguyễn Quý Dương Thứ hai, Tháng 10 9, 2017 - 22:08
7 NGUYEN HA Thứ sáu, Tháng 10 13, 2017 - 09:35
8 NGUYEN HA Thứ sáu, Tháng 10 13, 2017 - 09:36
9 Bảo Quốc Đồng Thứ sáu, Tháng 10 20, 2017 - 23:26
10 bui dung Thứ tư, Tháng 11 15, 2017 - 14:22

Trang

Thất nghiệp trong triết học

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 355
14
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 8 | Loại file: DOC
 • L I M Đ U
  Th t nghi p là m t hi n t ng kinh t xã h i t n t i nhi u th i kỳ, nhi u ượ ế
  xã h i. Th t nghi p đ c xem là v n đ trung tâm c a các xã h i hi n đ i. ượ
  Khi t l th t nghi p cao nó s tr c ti p hay gián ti p tác đ ng vào m i m t ế ế
  c a đ i s ng xã h i.
  Khi t l th t nghi p gia tăng thì m t ph n tài nguyên s b lãng phí, thu
  nh p c a ng i dân b gi m sút. V m t xã h i, th t nghi p gây ra nhi u t n ườ
  th t n ng n v con ng i, tâm lý và xã h i. V m t kinh t , khi t l th t ườ ế
  nghi p tăng s kéo theo s gia tăng c a t l s n l ng b b đi ho c không ượ
  s n xu t.
  Cho dù, thât nghi p gây ra r t nhi u nh ng h u qu x u đ i v i xã h i.
  Nh ng đ yêu c u m t xã h i hoàn toàn không có th t nghi p là m t v n đ ư
  r t khó khăn. Vì v y, Chính ph luôn đ a ra các chính sách, các bi n pháp ư
  nh m m c đích gi m t l th t nghi p xu ng đúng b ng t l th t nghi p t
  nhiên. Vi c đ a ra các gi i pháp nh m h t l th t nghi p là m i quan tâm ư
  c a m i qu c gia, m i xã h i.
  Trong công cu c đ i m i đ t n c hi n nay, v n đ th t nghi p và các ướ
  chính sách gi i quy t vi c làm đang là v n đ nóng b ng, b c bách đ c toàn ế ượ
  xã h i quan tâm. Đ i v i n c ta là m t n c có dân s đông thì v n đ gi i ướ ướ
  quy t vi c làm cho ng i lao đ ng đang g p r t nhi u khó khăn. Đ c bi t là ế ườ
  trong nh ng năm g n đây, khi đ t n c đang v n mình đ i m i thì tình ướ ươ
  tr ng th t nghi p l i ngày càng tr nên nh c nh i. Nh t là đ i v i th h sinh ế
  viên, khi mà s sinh viên sau khi ra tr ng b r i vào th t nghi p năm nay luôn ườ ơ
  cao h n năm tr c.ơ ướ
  Trong bài vi t này, em xin đ c trình bày m t s quan đi m c a b n thân ế ượ
  v th t nghi p n c ta. Tuy nhiên, do l ng ki n th c và th i gian có h n ướ ượ ế
  nên bài vi t c a em s không tránh kh i nh ng thi u sót, mong cô h ng d n ế ế ướ
  và b sung thêm đ bài vi t sau em có th th c hi n t t h n. ế ơ
  1
 • I. Lý thuy t th t nghi pế
  1. Các khái ni m v th t nghi p
  Trong th c t , không ph i m i ng i đ u mu n có vi c làm. Vì v y không ế ườ
  th nói r ng nh ng ng i không có vi c làm đ u là nh ng ng i th t nghi p. ườ ườ
  Đ có c s xác đ nh th t nghi p và t l th t nghi p m t cách đúng đ n, ơ
  chúng ta c n ph i phân bi t m t s khái ni m sau.
  - Ng i th t nghi p là nh ng ng i hi n ch a có vi c nh ng mong mu n ườ ườ ư ư
  và đang tìm ki m vi c làm.ế
  - Ng i có vi c làm là nh ng ng i đang làm trong các c s kinh t , văn ườ ườ ơ ế
  hóa, xã h i, trong l c l ng vũ trang và trong c quan nhà n c. ượ ơ ướ
  - Ngoài nh ng ng i có vi c làm và th t nghi p, nh ng ng i còn l i trong ườ ườ
  đ tu i lao đ ng đ c coi là không n m trong l c l ng lao đ ng bao ượ ượ
  g m: ng i v h u, đi h c, n i tr gia đình, nh ng ng i không có kh ườ ư ườ
  năng lao đ ng do đau m, tàn t t và m t b ph n không mu n tìm vi c
  làm vì nh ng lý do khác nhau.
  - Nh ng ng i trong đ tu i lao đ ng là nh ng ng i đ tu i có nghĩa ườ ườ
  v và quy n l i lao đ ng theo quy đ nh đã ghi trong hi n pháp. ế
  - L c l ng lao đ ng là nh ng ng i đang trong đ tu i lao đ ng đã có ượ ườ
  ho c ch a có vi c làm nh ng đang tìm ki m vi c làm. ư ư ế
  2. T l th t nghi p
  - T l th t nghi p là t l ph n trăm s ng i th t nghi p so v i t ng l c ườ
  l ng lao đ ng.ượ
  - T l th t nghi p là ch tiêu phán ánh khái quát tình tr ng th t nghi p c a
  m t qu c gia
  3. Các lo i th t nghi p
  a, Phân lo i theo ngu n g c th t nghi p
  Vi c tìm hi u ngu n g c th t nghi p có ý nghĩa phân tích sâu s c v th c
  tr ng th t nghi p, t đó đ a ra các ph ng án gi i quy t. ư ươ ế
  - Th t nghi p c đi n (th t nghi p ti n công th c t ): x y ra khi ti n ế
  l ng đ c n đ nh không b i các l c l ng th tr ng mà cao h n m c ươ ượ ượ ườ ơ
  ti n l ng th c t cân b ng c a th tr ng. ươ ế ườ
  - Th t nghi p c c u: do ng i lao đ ng và ng i thuê không tìm đ c nhau ơ ườ ượ
  do khác bi t v đ a lý, thi u thông tin… ế
  - Th t nghi p chu kỳ (th t nghi p Keynes): th i kỳ suy thoái s n xu t
  đình tr , c u lao đ ng gi m không nh ng không tuy n thêm lao đ ng mà
  còn m t s lao đ ng b c t gi m biên ch , d n đ n th t nghi p. (Theo ế ế
  kinh nghi m c a các nhà kinh t , khi s n xu t xã h i gi m 1% so v i kh ế
  năng thì th t nghi p s tăng 2%).
  2
 • - Th t nghi p ma sát: là t m th i do lao đ ng đang tìm công vi c mà h kỳ
  v ng, ch không ph i là không th tìm đ c vi c làm. ượ
  - Th t nghi p trá hình: lao đ ng không đ c s d ng h t, không đúng v i ượ ế
  k năng c a mình.
  - Th t nghi p n: là th t nghi p không đ c báo cáo. ượ
  b, Phân theo lo i hình th t nghi p
  M t trong nh ng v n đ mà các nhà qu n lý r t quan tâm là s th t nghi p
  t p chung đâu, b phân dân c nào, ngành ngh nào. ư C n ph i bi t nh ng ế
  đi u đó đ hi u rõ đ c đi m,tính ch t,m c đ tác h i c a th t nghi p trong
  th c t . ế
  - Th t nghi p chia theo vùng lãnh th (thành th - nông thôn).
  - Th t nghi p chia theo gi i tình (nam – n ).
  - Th t nghi p chia theo dân t c, ch ng t c.
  - Th t nghi p chia theo ngành ngh .
  - Th t nghi p chia theo l a tu i (tu i – ngh ).
  Thông th ng trong xã h i thì t l th t nghi p n gi i th ng cao ườ ườ
  h n nam gi i, t l th t nghi p ng i tr tu i th ng cao h n so v i ơ ườ ườ ơ
  nh ng ng i l n tu i có tay ngh cao.
  c, Phân lo i theo lý do th t nghi p
  - B vi c: m t s ng i t b công vi c hi n t i c a mình vì nhi u lý do ườ
  nh cho r ng l ng quá th p, đi u ki n làm vi c ch a t t…ư ươ ư
  - M t vi c: m t s lao đ ng b sa th i do doanh nghi p thu h p s n xu t,
  c t gi m biên ch . ế
  - M i vào: là nh ng ng i m i đ c b sung vào l c l ng lao đ ng ườ ượ ượ
  nh ng ch a tìm đ c vi c làm. Ví d nh sinh viên m i t t nghi p ra ư ư ượ ư
  tr ng và ch a tìm đ c vi c làm, thanh niên đ n tu i tr ng thành ườ ư ượ ế ưở
  nh ng ch a tìm đ c vi c làm.ư ư ượ
  - Quay l i: là nh ng ng i đã t ng có vi c làm, sau đó thôi vi c và th m chí ườ
  còn không đăng ký th t nghi p, nay mu n quay l i làm vi c nh ng ch a tìm ư ư
  đ c vi c làm.ượ
  M t ng i lao đ ng không th t nghi p vĩnh vi n, ng i ta s ra kh i đ i ườ ườ
  quân th t nghi p theo các cách khác nhau. M t s ng i may m n tìm đ c ườ ượ
  vi c làm, m t s khác thì quy t đ nh t b vi c tìm ki m công vi c và hoàn ế ế
  toàn rút ra kh i l c l ng lao đ ng . Dù trong nhóm rút lui hoàn toàn này có m t ượ
  s ng i do đi u ki n b n thân v n không phù h p v i yêu c u c a th tr ng ườ ườ
  lao đ ng, nh ng đa ph n trong s h không h ng thú làm vi c, h chán n n v ư
  tri n v ng có th tìm đ oc vi c làm và t đó h quy t đ nh không làm vi c n a. ế
  Nh v y s ng i th t nghi p không ph i là con s c đ nh mà là con s mang ư ườ
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/08/2016 , 23:02

Mô tả tài liệu:

Thất nghiệp trong triết học

Thất nghiệp trong triết học: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lê nin

Tin mới nhất

Trang