Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Math Hight Thứ sáu, Tháng 10 14, 2016 - 16:27
2 Math Hight Thứ sáu, Tháng 10 14, 2016 - 16:27
3 Math Hight Thứ sáu, Tháng 10 14, 2016 - 16:27
4 Nguyễn Minh Phương Thứ bảy, Tháng 10 15, 2016 - 10:57
5 Nguyễn Minh Phương Thứ bảy, Tháng 10 15, 2016 - 10:57
6 Nguyễn Minh Phương Thứ bảy, Tháng 10 15, 2016 - 10:57
7 Nguyễn Minh Phương Thứ bảy, Tháng 10 15, 2016 - 10:57
8 Dang Khoa Nguyen Thứ ba, Tháng 1 2, 2018 - 06:03
9 Dang Khoa Nguyen Thứ ba, Tháng 1 2, 2018 - 06:15
10 Dang Khoa Nguyen Thứ ba, Tháng 1 2, 2018 - 06:15

Trang

Thạc sỹ Trắc Nghiệm Trực Tuyến

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 15
12
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 78 | Loại file: PDF
 • B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
  TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA HÀ NI
  ---------------------------------------------
  LUN VĂN THC SĨ KHOA HC
  TRC NGHIM TRC TUYN
  NGÀNH: CÔNG NGH THÔNG TIN
  MÃ S: gfg
  LÊ ANH THNG
  Người hướng dn khoa hc: TS. QUÁCH TUN NGC
  HÀ NI 2006
 • 1
  MC LC
  DANH MC CÁC BNG................................................................................ 3
  DANH SÁCH CÁC HÌNH ............................................................................... 4
  CHƯƠNG I: TNG QUAN .............................................................................6
  1.1. Tng quan v e-Learning ..................................................................6
  1.1.1. Khái nim e-Learning ..................................................................... 7
  1.1.2. Mt s hình thc e-Learning........................................................... 9
  1.1.3. Vài nét v lch s e-Learning........................................................10
  1.1.4. Li ích ca e-Learning:.................................................................11
  1.2. Tình hình phát trin và ng dng e-Learning trên thế gii............. 18
  1.3. Tình hình phát trin và ng dng e-Learning Vit Nam ............. 20
  1.4. Xu hướng chung v trc nghim trc tuyến.................................... 22
  1.5. Lý do chn đề tài............................................................................. 22
  CHƯƠNG II: CHUN TRC NGHIM VÀ ĐẶC T IMSQTI ................. 23
  2.1. Lch s các phiên bn IMSQTI....................................................... 24
  2.2. Cu trúc t chc bài thi và câu hi..................................................26
  2.2.1. Cu trúc chung ........................................................................26
  2.2.2. Assessment.............................................................................. 26
  2.2.3. Section..................................................................................... 26
  2.2.4. AssessmentItem ...................................................................... 26
  CHƯƠNG III: PHÂN LOI CÂU HI TRC NGHIM ............................ 27
  3.1. Sơ đồ lp interaction.......................................................................27
  3.2. Sơ đồ lp choice.............................................................................. 27
  3.3. Các loi câu hi phân loi theo interaction..................................... 28
  3.3.1. choiceInteraction........................................................................... 28
  3.3.2. orderInteraction............................................................................. 29
  3.3.3. associateInteraction....................................................................... 29
  3.3.4. matchInteraction............................................................................ 30
  3.3.5. gapMatchInteraction .....................................................................30
  3.3.6. inlineChoiceInteraction................................................................. 31
  3.3.7. textEntryInteraction ...................................................................... 31
  3.3.8. extendedTextInteraction................................................................ 32
  3.3.9. hottextInteraction .......................................................................... 32
  3.3.10. hotspotInteraction........................................................................ 33
  3.3.11. selectPointInteraction.................................................................. 34
  3.3.12. graphicOrderInteraction.............................................................. 35
  3.3.13. graphicAssociateInteraction........................................................ 36
  3.3.14. graphicGapMatchInteraction ...................................................... 37
  3.3.15. positionObjectInteraction............................................................38
  3.3.16. sliderInteraction........................................................................... 39
  3.3.17. drawingInteraction ......................................................................40
  3.3.18. uploadInteraction.........................................................................40
 • 2
  3.3.19. customInterraction ...................................................................... 40
  CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH H THNG ..................................................... 41
  4.1. Kho sát h thng............................................................................41
  4.1.1. Đặc đim và cơ cu hot động ca khoa CNTT .....................41
  4.1.2. Cách t chc và lưu tr thông tin ...........................................41
  4.2. Đánh giá ưu, nhược đim ca h thng cũ và gii pháp khc phc42
  4.2.1. Mt s hn chế ca h thng cũ.............................................. 42
  4.2.2. Gii pháp khc phc h thng cũ............................................ 42
  4.3. Phân tích h thng...........................................................................42
  4.4. Sơ đồ phân cp chc năng...............................................................44
  4.4.1. Chc năng qun lý câu hi......................................................44
  4.4.2. Chc năng qun lý đề thi ........................................................ 44
  4.4.3. Chc năng qun lý thí sinh ..................................................... 45
  4.4.4. Chc năng qun lý giáo viên................................................... 45
  4.4.5. Chc năng qun lý môn hc ................................................... 46
  4.4.6. Qun lý đim...........................................................................47
  4.5. Mô hình lung d liu..................................................................... 47
  4.5.1. Mô hình lung d liu mc khung cnh..................................... 47
  4.5.2. Mô hình lung d liu mc đỉnh ................................................48
  4.5.3. Mô hình lung d liu mc dưới đỉnh.................................... 49
  CHƯƠNG V: THIT K VÀ CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH........................ 53
  5.1. Mô hình thc th liên kết ................................................................ 53
  5.1.1. Các thc th............................................................................. 53
  5.1.2. Mô hình thc th liên kết ........................................................ 61
  5.2. Gii thiu v TESTONLINE .......................................................... 62
  5.2.1. Nhng li ích ca TESTONLINE .......................................... 62
  5.2.2. Nhng đim mi ca h thng:............................................... 63
  5.2.3. Kiến trúc h thng TESTONLINE .........................................63
  5.3. Giao din chương trình và mt s Form......................................... 64
  5.3.1. Form trang ch: trangchu.asp .................................................64
  5.3.2. Form dành cho thành viên:...................................................... 64
  5.3.3. Form dành cho người qun tr................................................. 69
  5.3.4. Form dành cho giáo viên.........................................................71
  CHƯƠNG VI: KT LUN VÀ NHNG NGHIÊN CU TIP THEO ...... 75
  6.1. Kết lun ...........................................................................................75
  6.2. Nhng nghiên cu tiếp theo............................................................ 75
  TÀI LIU THAM KHO............................................................................... 77

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2016 , 12:29

Mô tả tài liệu:

Thạc sỹ Trắc Nghiệm Trực Tuyến

Thạc sỹ Trắc Nghiệm Trực Tuyến

Tin mới nhất

Trang