Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 nguyen thanh doan Chủ nhật, Tháng 8 23, 2015 - 07:58
2 lê thị phương Thứ ba, Tháng 8 9, 2016 - 08:52

Tâm lý khách du lịch Trung Quốc

Ảnh của dreamme458
MS QUỲNH ANH(1,104 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 76
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 19 | Loại file: DOC
 • Đ i h c qu c gia Hà N i
  Tr ng Đ i h c khoa h c xã h i và nhân vănườ
  khoa tâm lý h c
  ------
  Tâm lý h c du l ch
  Tâm lý khách du l ch Trung Qu c
  I. Khái quát chung.
  0
 • Trung Qu c luôn là th tr ng du l ch đ y ti m năng đ i v i ườ
  Vi t Nam. Theo T ng c c Du l ch Vi t Nam, trong 5 tháng đ u
  năm nay, s khách qu c t đ n Vi t Nam là g n 1,16 tri u ng i, ế ế ườ
  tăng kho ng 20% so v i cùng kì năm tr c. Trong l ng khách đó, ướ ượ
  khách đ n Vi t Nam đông nh t v n là t Trung Qu c v i x p xế
  320.000 ng i. Vi c tìm hi u v tâm lí khách du l ch Trung Qu cườ
  là r t c n thi t đ t o đi u ki n cho vi c khai thác t t th tr ng ế ườ
  khách du l ch l n này.
  Trung Qu c n m phía Đông Châu á v i di n tích 9,78 tri u
  kilômet vuông. Xét v m t đ a lí, Trung Qu c là n c l n th ba ướ
  trên th gi i. Trung Qu c có chung lãnh th v i 15 n c, trong đóế ướ
  có Vi t Nam. Trung Qu c có m t l ch s r t lâu đ i và c x a v i ư
  m t n n văn hoá r c r giàu b n s c. T m nh h ng c a văn ưở
  hoá Trung Hoa r t r ng l n và kh p Châu á. Chính vì th , ng i ế ườ
  Trung Qu c r t t hào v truy n th ng c a dân t c c a đ t n c ướ
  mình. Ng i Trung Qu c s ng kh p n i trên th gi i, nh ng ườ ơ ế ư
  đâu h v n gi đ c nét truy n th ng c a dân t c b i lòng t ượ
  hào, t tôn dân t c c a h r t cao.
  Hi n nay, qu c gia này là m t trong nh ng n n kinh t l n ế
  v i t c đ tăng tr ng cao nh t trên th gi i. M c s ng c a ưở ế
  ng i dân không ng ng đ c nâng cao, nhu c u h ng th cu cườ ượ ưở
  s ng ngày càng c n thi t. Ng i Trung Qu c đi du l ch ngày càng ế ườ
  nhi u. R t nhi u khách Trung Qu c đã ch n đ n Vi t Nam du l ch ế
  v a do vi c đi l i gi a hai qu c gia r t thu n ti n v i r t nhi u
  c a kh u đ ng b , v a b i văn hoá Vi t Nam có r t nhi u đi m ườ
  t ng đ ng v i Trung Qu c. Không vì có nhi u nét t ng đ ngươ ươ
  1
 • mà vi c ph c v khách du l ch Trung Qu c đ n gi n, c n ph i tìm ơ
  hi u rõ v văn hoá, tâm lí ng i Trung Qu c thì vi c ph c v m i ườ
  đ t k t qu t t nh t. ế ả ố
  Trung Qu c là m t qu c gia đa ch ng t c. Nhóm dân t c l n
  nh t c a Trung Qu c là ng i Hán chi m kho ng 95% dân s ; 5% ườ ế
  dân s còn l i bao g m 55 dân t c thi u s khác nhau. Nhóm thi u
  s đông nh t là ng i Chuang v i 15,5 tri u ng i, dân t c nh ườ ườ
  nh t là ng i Lobo ch g m 2.300 ng i. Có th đi m qua m t s ườ ườ
  các dân t c thi u s Trung Qu c v i nh ng nét tính cách chính.
  Ng i Tây T ng v i dân s 4,6 tri u ng i v i tín ng ng là đ oườ ườ ưỡ
  Lâm - m t hình th c c a đ o Ph t, nên ng i Tây T ng r t hi n ườ
  lành và s ng l ng thi n. Ng i Tây T ng là nh ng ng i r t ươ ườ ườ
  hi u khách và thân tình, h yêu ca hát nh y múa, và s ng b ngế
  ngh nông và chăn nuôi. V i 15,5 tri u ng i, ng i Chuang là ườ ườ
  dân t c thi u s l n nh t Trung Qu c. H s ng h u h t tình ế
  Qu ng Tây vùng Tây Nam Trung Qu c. H n i ti ng vì các bài ca ế
  và nh ng l h i c a mình. Ng i Hán chi m kho ng 95% dân s ườ ế
  Trung Qu c nên khi nghiên c u v tâm lí ng i Trung Qu c cũng ườ
  chính là nghiên c u v tâm lí ng i Hán. ườ
  II. N i dung.
  1. Đ c đi m chung c a ng i Trung Qu c ườ .
  Ng i Trung Qu c ch u nh h ng l n b i Kh ng giáo vàườ ưở
  Đ o giáo, Ph t giáo. Thiên chúa giáo cũng khá phát tri n Trung
  Qu c nh ng ch a th b ng kh ng giáo và Đ o giáo, đ c bi t là ư ư
  Kh ng giáo. Thái đ c a ng i Trung Qu c đ i v i cu c s ng ườ
  ch u nh h ng b i đ o đ c Kh ng giáo. Nó d y cho ng i Trung ưở ườ
  2

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2015 , 09:37

Mô tả tài liệu:

Tâm lý khách du lịch Trung Quốc

Trung Quốc luôn là thị trường du lịch đầy tiềm năng đối với Việt Nam. Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm nay, số khách quốc tế đến Việt Nam là gần 1,16 triệu người, tăng khoảng 20% so với cùng kì năm trước. Trong lượng khách đó, khách đến Việt Nam đông nhất vẫn là từ Trung Quốc với xấp xỉ 320.000 người. Việc tìm hiểu về tâm lí khách du lịch Trung Quốc là rất cần thiết để tạo điều kiện cho việc khai thác tốt thị trường khách du lịch lớn này. Trung Quốc nằm ở phía Đông Châu á với diện tích 9,78 triệu kilômet vuông. Xét về mặt địa lí, Trung Quốc là nước lớn thứ ba trên thế giới. Trung Quốc có chung lãnh thổ với 15 nước, trong đó có Việt Nam. Trung Quốc có một lịch sử rất lâu đời và cổ xưa với một nền văn hoá rực rỡ giàu bản sắc. Tầm ảnh hưởng của văn hoá Trung Hoa rất rộng lớn và khắp Châu á. Chính vì thế, người Trung Quốc rất tự hào về truyền thống của dân tộc của đất nước mình. Người Trung Quốc sống ở khắp nơi trên thế giới, nhưng ở đâu họ vẫn giữ được nét truyền thống của dân tộc bởi lòng tự hào, tự tôn dân tộc của họ rất cao. Hiện nay, quốc gia này là một trong những nền kinh tế lớn với tốc độ tăng trưởng cao nhất trên thế giới. Mức sống của người dân không ngừng được nâng cao, nhu cầu hưởng thụ cuộc sống ngày càng cần thiết. Người Trung Quốc đi du lịch ngày càng nhiều. Rất nhiều khách Trung Quốc đã chọn đến Việt Nam du lịch vừa do việc đi lại giữa hai quốc gia rất thuận tiện với rất nhiều cửa khẩu đường bộ, vừa bởi văn hoá Việt Nam có rất nhiều điểm tương đồng với Trung Quốc. Không vì có nhiều nét tương đồng mà việc phục vụ khách du lịch Trung Quốc đơn giản, cần phải tìm hiểu rõ về văn hoá, tâm lí người Trung Quốc thì việc phục vụ mới đạt kết quả tốt nhất. Trung Quốc là một quốc gia đa chủng tộc. Nhóm dân tộc lớn nhất của Trung Quốc là người Hán chiếm khoảng 95% dân số; 5% dân số còn lại bao gồm 55 dân tộc thiểu số khác nhau. Nhóm thiểu số đông nhất là người Chuang với 15,5 triệu người, dân tộc nhỏ nhất là người Lobo chỉ gồm 2.300 người. Có thể điểm qua một số các dân tộc thiểu số ở Trung Quốc với những nét tính cách chính. Người Tây Tạng với dân số 4,6 triệu người với tín ngưỡng là đạo Lâm - một hình thức của đạo Phật, nên người Tây Tạng rất hiền lành và sống lương thiện. Người Tây Tạng là những người rất hiếu khách và thân tình, họ yêu ca hát nhảy múa, và sống bằng nghề nông và chăn nuôi. Với 15,5 triệu người, người Chuang là dân tộc thiểu số lớn nhất Trung Quốc. Họ sống hầu hết ở tình Quảng Tây vùng Tây Nam Trung Quốc. Họ nổi tiếng vì các bài ca và những lễ hội của mình. Người Hán chiếm khoảng 95% dân số Trung Quốc nên khi nghiên cứu về tâm lí người Trung Quốc cũng chính là nghiên cứu về tâm lí người Hán. II. Nội dung. 1. Đặc điểm chung của người Trung Quốc. Người Trung Quốc chịu ảnh hưởng lớn bởi Khổng giáo và Đạo giáo, Phật giáo. Thiên chúa giáo cũng khá phát triển ở Trung Quốc nhưng chưa thể bằng khổng giáo và Đạo giáo, đặc biệt là Khổng giáo. Thái độ của người Trung Quốc đối với cuộc sống chịu ảnh hưởng bởi đạo đức Khổng giáo. Nó dạy cho người Trung Quốc biết kính trọng và yêu thương đồng bào mình. Ngày nay, khi Trung Quốc dần dân muốn khẳng định vị trí lớn mạnh của mình trên thế giới thì người Trung Quốc lại càng đề cao Khổng giáo. Người Trung Quốc nói chung là những người mê tín. Người Trung Quốc tin vào triết lí âm dương, tin vào việc giữ gìn sự hài hoà với thiên nhiên và vũ trụ. Những việc quan trọng như cưới xin, chuyển nhà, xây nhà… phải chọn ngày lành, tháng tốt mới đem lại may mắn, suôi xe… Tuy vậy, các nhà cầm quyền Trung Quốc không khuyến khích sự mê tín quá đáng vẫn còn trong tư tưởng và hành động của dân chúng, hiến pháp Trung Quốc vẫn đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng nhưng đa số người Trung Quốc là vô thần. Thế hệ trẻ ngày nay ít mê tín hơn nhưng trong giao tiếp với người Trung Quốc vẫn phải chú ý nhiều đến những điều mê tín kiêng kị của người Trung Quốc. Khi hai người Trung Quốc làm quen với nhau, họ thiết lập một quan hệ. Họ có nghĩa vụ phải chiếu cố lẫn nhau, người này không bao giờ nói không với người kia, mà nói “để sau” hoặc “có thể”. Họ rất chú ý tới mối quan hệ cá nhân khi quan hệ thương mại. Khi tiếp khách, chức vụ và bằng cấp là rất quan trọng. Thường đưa card với hai thứ tiếng: tiếng Trung Quốc và tiếng Anh. Trong quan hệ làm ăn, tuy vẫn có cách ứng xử theo “tình” hay “chiếu cố lẫn nhau” nhưng n người Trung Quốc rất giữ chữ tín và uy tín của mình. Tuy nền kinh tế Trung Quốc ngày càng phát triển, nhiều các công ty tư nhân, nước ngoài, các tập đoàn kinh tế song còn rất đông một bộ phận dân cư làm trong các công ty nhà nước. Các cơ quan này đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của họ. Các cơ quan nhà nước trả lương và các khoản trợ cấp và những phúc lợi xã hội cơ bản. Vì thế, quan hệ giữa các đồng nghiệp trong một cơ quan khá thân thiết. Các cơ quan vẫn có các hình thức tổ chức đi du lịch tập thể cho các nhân viên của mình. Xu hướng ngày nay của người dân Trung Quốc là làm cho các công ty tư nhân, nước ngoài. Người Trung Quốc khá năng động và có rất nhiều người thành đạt trong công việc kinh doanh. Hiện nay, ở Trung Quốc có rất nhiều thành phố lớn, các đặc khu kinh tế phát triển hiện đại và năng động. Thủ đô Bắc Kinh là một thành phố thương mại nhộn nhịp với 10.8 triệu dân. Thượng Hải từ lâu đã là một hải cảng quan trọng của Trung Quốc, được mệnh danh là thành phố không ngủ về đêm với dân số trên 12

Tin mới nhất

Trang