Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Tác động của TPP đến kinh tế và các doanh nghiệp Việt Nam?

Ảnh của Trương Thế Diệu
Truong The Dieu(2,424 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 7
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 7 | Loại file: DOC
 • TR NG Đ I H C KINH T QU C DÂNƯỜ
  VI N TH NG M I VÀ KINH T QU C T ƯƠ
  B MÔN: KINH DOANH QU C T
  -------o0o-------
  BÀI T P L N
  MÔN MÔI TR NG KINH T TOÀN C U V I DOANHƯỜ
  NGHI P
  Đ tài:
  Hi n nay Vi t Nam đang tích c c đàm phán gia nh p Hi p đ nh
  quan h đ i tác xuyên Thái Bình D ng (TPP). Anh (Ch ) đánh ươ
  giá nh th nào v tác đ ng c a TPP đ n kinh t & các doanh ư ế ế ế
  nghi p Vi t Nam?
  Gi ng viên h ng d n ướ : TS Nguy n Anh Minh
  H và tên sinh viên : Ngô Th Xuân
  Mã h c viên : CH22-0625
  H : Cao h c
  Khóa : 22
  L p : T
  Hà N i, 2014
  1
 • Đ TÀI:
  Hi n nay Vi t Nam đang tích c c đàm phán gia nh p Hi p đ nh
  quan h đ i tác xuyên Thái Bình D ng (TPP). Anh (Ch ) đánh giá ươ
  nh th nào v tác đ ng c a TPP đ n kinh t & các doanh nghi pư ế ế ế
  Vi t Nam?
  BÀI LÀM:
  1. Gi i thi u v TPP:
  1.1. Thành l p:
  TPP - Hi p đ nh Đ i tác Kinh t Chi n l c xuyên Thái Bình D ng ế ế ượ ươ
  (ti ng Anhế : Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement -
  vi t t t ế TPP) m t hi p đinh/th a thu n th ng m i t do ươ v i m c
  đích h i nh p các n n kinh t thu c khu v c ế châu Á-Thái Bình D ngươ .
  Th a thu n ban đ u đ c các n c ượ ướ Brunei, Chile, New Zealand
  Singapore vào ngày 03 tháng 06, 2005 hi u l c ngày 28 tháng
  05, 2006. Hi n t i, thêm 5 n c đang đàm phán đ gia nh p, đó các ướ
  n c ướ Australia, Malaysia, Peru, Hoa Kỳ, Vi t Nam. Ngày 14 tháng
  11, 2010, ngày cu i cùng c a H i ngh th ng đ nh ượ APEC t i Nh t
  B n , lãnh đ o c a 9 n c (8 n c trên Nh t B n) đã tán thành l i ướ ướ
  đ ngh c a t ng th ng Obama v vi c thi t l p m c tiêu c a các cu c ế
  đàm phán thu c H i ngh th ng đ nh APEC năm 2011 s di n ra t i ượ
  Hoa Kỳ.
  2
 • Tr c đây, TPP đ c bi t đ n v i tên ti ng Anh ướ ượ ế ế ế Pacific Three
  Closer Economic Partnership (P3-CEP) đ c t ng th ng Chileượ
  Ricardo Lagos, th t ng Singapore ướ Goh Chok Tongth t ng New ướ
  Zealand Helen Clark đ a ra th o lu n t i m t cu c h p các nhà lãnhư
  đ o c a APEC di n ra t i Los Cabos, Mexico. Brunei nhanh chóng
  tham gia đàm phán vòng 5 vào tháng 04 năm 2005. Sau vòng đàm
  phán này, hi p đ nh l y tên là Pacific-4 (P4).
  M c tiêu ban đ u c a Hi p đ nh gi m 90% các lo i thu xu tế
  nh p kh u gi a các n c thành viên tr c ngày 01 tháng 01, 2006 ướ ướ
  c t gi m b ng không t i năm 2015. Đây m t th a thu n toàn di n
  bao quát t t c các khía c nh chính c a m t hi p đ nh th ng m i t ươ
  do, bao g m trao đ i hàng hóa, các quy đ nh v xu t x , can thi p, rào
  c n k thu t, trao đ i d ch v , v n đ s h u trí tu , các chính sách
  c a chính quy n…
  M c tiêu chính c a TPP thi t l p m t b ng th ng m i t do ế ươ
  chung cho các n c khu v c châu Á - Thái Bình D ng, v i ph m viướ ươ
  r ng m c đ cam k t sâu, TPP đ c đánh giá hi p đ nh th ng ế ượ ươ
  m i c a th k XXI. ế
  1.2 Thành viên
  Hi n th i TPP ch 4 thành viên chính th c Brunei, Chile, New
  Zealand Singapore. M c nhi u khác bi t v văn hóa đ a lý,
  4 qu c gia này đ u nhi u đi m chung nh : nh ng qu c gia nh ư
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2016 , 16:53

Mô tả tài liệu:

Tác động của TPP đến kinh tế và các doanh nghiệp Việt Nam?

BÀI LÀM: 1. Giới thiệu về TPP: 1.1. Thành lập: TPP - Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (tiếng Anh: Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement - viết tắt TPP) là một hiệp đinh/thỏa thuận thương mại tự do với mục đích hội nhập các nền kinh tế thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thỏa thuận ban đầu được các nước Brunei, Chile, New Zealand và Singapore ký vào ngày 03tháng 06, 2005 và có hiệu lực ngày 28tháng 05, 2006. Hiện tại, thêm 5 nước đang đàm phán để gia nhập, đó là các nước Australia, Malaysia, Peru, Hoa Kỳ, và Việt Nam. Ngày 14 tháng 11, 2010, ngày cuối cùng của Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Nhật Bản, lãnh đạo của 9 nước (8 nước trên và Nhật Bản) đã tán thành lời đề nghị của tổng thống Obama về việc thiết lập mục tiêu của các cuộc đàm phán thuộc Hội nghị thượng đỉnh APEC năm 2011 sẽ diễn ra tại Hoa Kỳ. Trước đây, TPP được biết đến với tên tiếng Anh là Pacific Three Closer Economic Partnership (P3-CEP) và được tổng thống Chile Ricardo Lagos, thủ tướng Singapore Goh Chok Tong và thủ tướng New Zealand Helen Clark đưa ra thảo luận tại một cuộc họp các nhà lãnh đạo của APEC diễn ra tại Los Cabos, Mexico. Brunei nhanh chóng tham gia đàm phán ở vòng 5 vào tháng 04 năm 2005. Sau vòng đàm phán này, hiệp định lấy tên là Pacific-4 (P4). Mục tiêu ban đầu của Hiệp định là giảm 90% các loại thuế xuất nhập khẩu giữa các nước thành viên trước ngày 01 tháng 01, 2006 và cắt giảm bằng không tới năm 2015. Đây là một thỏa thuận toàn diện bao quát tất cả các khía cạnh chính của một hiệp định thương mại tự do, bao gồm trao đổi hàng hóa, các quy định về xuất xứ, can thiệp, rào cản kỹ thuật, trao đổi dịch vụ, vấn đề sở hữu trí tuệ, các chính sách của chính quyền… Mục tiêu chính của TPP là thiết lập mặt bằng thương mại tự do chung cho các nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với phạm vi rộng và mức độ cam kết sâu, TPP được đánh giá là hiệp định thương mại của thế kỷ XXI. 1.2 Thành viên Hiện thời TPP chỉ có 4 thành viên chính thức Brunei, Chile, New Zealand và Singapore. Mặc dù có nhiều khác biệt về văn hóa và địa lý, 4 quốc gia này đều có nhiều điểm chung như: là những quốc gia nhỏ (có dân số ít hơn 16 triệu), tương đối phát triển cao và cùng là thành viên của APEC. 2. Tiến trình Việt Nam gia nhập TPP: Đàm phán Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) là một đàm phán thương mại tự do nhiều bên, với mục tiêu thiết lập một khu vực thương mại tự do chung cho các nước đối tác trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Cho đến nay, đã có 12 nước tham gia vào đàm phán TPP (bao gồm New Zealand, Brunei, Chile, Singapore, Australia, Peru, Hoa Kỳ, Malaysia, Việt Nam, Canada, Mexico và Nhật Bản). Đàm phán TPP hiện đang là một trong những đàm phán thương mại quan trọng nhất của Việt Nam, bao gồm không chỉ các vấn đề về mở cửa thị trường hàng hóa và dịch vụ mà còn cả những vấn đề phi thương. 3. Tác động của TPP đến nền Kinh tế & các doanh nghiệp Việt Nam 3.1 Tác động của TPP đến nền Kinh tế: * Cơ hội: TPP là một hiệp định thương mại tư do khu vực toàn diện có thể đem đến những cơ hội rất lớn cho Việt Nam kết nối nền kinh tế của mình với Hoa Kỳ và các thành viên TPP khác. Nó có thể mang lại lợi ích kinh tế lớn cho Việt Nam trong việc phát triển kinh tế và đẩy mạnh xuất khẩu, tạo thuận lợi cho thương mại và hiệu quả trong chuỗi cung ứng, hiện đại hoá các lĩnh vực dịch vụ, đẩy nhanh cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước, mở cửa thị trường mua sắm; thuận lợi trong tiếp cận thị trường tất cả các nước TPP, trong đó có các lĩnh vực quan trọng của Việt Nam như nuôi trồng thuỷ sản, dệt may, da giầy, đồ nội thất; được giảm thuế đối với hàng hoá xuất khẩu sang Hoa Kỳ, cắt giảm thuế đối với nhà nhập khẩu Hoa Kỳ; cải thiện các biện pháp hạn chế nhập khẩu; có cơ hội được công nhận là nền kinh tế thị trường sớm hơn... Nếu Việt Nam tham gia TPP, sẽ có một số lĩnh vực, mặt hàng được hưởng lợi khi xuất khẩu vào các nước thuộc TPP có thể được hưởng thuế suất nhập khẩu bằng 0. Nếu Việt Nam vượt qua được đàm phán về vấn đề xuất xứ đảm bảo theo quy chế riêng của các nước đang phát triển thì các mặt hàng như dệt may, da giày... của Việt Nam sẽ có nhiều lợi thế ở thị trường TPP. Các lĩnh vực khác như đầu tư, dịch vụ... thị trường các nước TPP sẽ mở rộng cửa, doanh nghiệp Việt Nam có thể tận dụng để khai thác thêm lợi thế. * Thách thức: Tuy nhiên, tham gia TPP Việt Nam cũng phải đối mặt với các thách thức lớn, trong đó có những thách thức do hệ thống pháp luật chưa chuyển đổi kịp thời hết cho phù hợp, nhất là những vấn đề liên quan đến quan hệ lao động, quan hệ giữa các nghiệp đoàn... làm sao đáp ứng yêu cầu hội nhập mà vẫn đảm bảo phù hợp với hệ thống chính trị. Một số thách thức khác là vấn đề về mua sắm Chính phủ, mở cửa thị trường Việt Nam cũng chưa thể đáp ứng và làm ngay được. Các lĩnh vụ dịch vụ, đầu tư... Việt Nam đã mở cửa lại tiếp tục phải mở cửa rộng hơn, toàn diện hơn sẽ gây sức ép rất lớn đối với nền kinh tế. Tôi cho rằng, nếu có tham gia đàm phán thì Việt Nam cũng không thể đáp ứng việc gia nhập TPP với mọi yêu cầu được. Ngoài ra, thách thức đối với Việt Nam trong việc tham gia TPP cũng sẽ rất lớn trong việc c

Tin mới nhất

Trang