Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Ban Nguoi Thứ năm, Tháng 10 29, 2015 - 07:51
2 Ban Nguoi Thứ năm, Tháng 10 29, 2015 - 07:51
3 Ban Nguoi Thứ năm, Tháng 10 29, 2015 - 07:51
4 Ban Nguoi Thứ năm, Tháng 10 29, 2015 - 07:51
5 Ban Nguoi Thứ năm, Tháng 10 29, 2015 - 07:54
6 Hoàng Sơn Thứ ba, Tháng 11 14, 2017 - 14:35
7 Hoàng Sơn Thứ ba, Tháng 11 14, 2017 - 14:35

Sự vượt trội của Báo Điện Tử so với Báo Giấy

Ảnh của dreamme458
MS QUỲNH ANH(1,104 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 7
7
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 181 | Loại file: PDF
 • MC LC
  Chương 1. TNG QUAN.......................................................................................5
  1. VÌ SAO CHÚNG TÔI CHN “TÒA SON BÁO ĐIN T” ? ...................5
  1.1. Cách nhìn nhn vo đin t :............................................................5
  1.2. S vượt tri ca báo đin t so vi báo giy thông thường..................6
  1.3. S thành công ca các t báo đin t hin nay.....................................7
  1.4. S gia tăng v s lượng độc gi ca các báo đin t ............................9
  1.5. Mc tiêu đề tài.....................................................................................10
  1.5.1 Tìm hiu B portal mã ngun m DotNetNuke..............................10
  1.5.2 Xây dng tòa son báo đin t........................................................11
  2. LÝ DO CHN DOTNETNUKE LÀM NN TNG NG DNG .............11
  2.1. Tính mi và tính m ca DotNetNuke................................................12
  2.2. Kiến trúc và tính đóng gói ca DotNetNuke ......................................14
  2.2.1 Kiến trúc ca DotNetNuke..............................................................14
  2.2.2 Tính đóng gói ca DotNetNuke ......................................................15
  2.3. Tính tin dng ca DotNetNuke.........................................................19
  2.4. Trin vng ca DotNetNuke...............................................................22
  2.5. DotNetNuke và vic xây dng mt t báo đin t .............................23
  3. CÔNG C H TR VIC LY TIN T ĐỘNG........................................24
  3.1. Tính kh thi ca vic ly tin t động ..................................................24
  3.1.1 Tng quan........................................................................................24
  3.1.2 Cơ s lý thuyết ................................................................................24
  3.1.3 Phương án gii quyết.......................................................................27
  3.1.4 Kết lun ...........................................................................................30
  3.2. Công c h tr vic thu thp tin tc t các báo đin t khác .............30
  Chương 2. PHÂN TÍCH HIN TRNG..............................................................31
  1. PHÂN TÍCH YÊU CU H THNG ..........................................................32
  1.1. Yêu cu chc năng, phi chc năng và các yêu cu khác ....................32
  1.2. Nhn xétđịnh hướng......................................................................34
  2. THAM KHO QUY TRÌNH HOT ĐỘNG CA TÒA SON ĐIN T
  BÁO TUI TR ............................................................................................34
  2.1. Mô hình h thng ................................................................................34
  2.1.1 Mô hình ng dng...........................................................................34
  2.1.2 Các tác nghip ca h thng............................................................43
  3. ĐỀ XUT GII PHÁP..................................................................................50
  3.1. Sơ đồ t chc.......................................................................................51
  3.2. Mô t hot động ..................................................................................52
  3.3. Mô hình DFD Quan nim h thng mi.............................................54
  3.3.1 Mô hình DFD Cp 1........................................................................54
  3.3.2 Mô hình DFD Cp 2........................................................................56
  3.3.3 Mô hình DFD Cp 3........................................................................60
  3.4. Sưu liu phn mô hình quan nim h thng mi ................................61
 • 3.4.1 Mô t dòng d liu ..........................................................................61
  3.4.2 Mô t kho d liu ............................................................................61
  3.4.3 Mô t ô x ...................................................................................61
  4. MÔ HÌNH THC TH KT HP................................................................61
  4.1. Mô hình thc th kết hp....................................................................61
  4.2. Thuyết minh cho mô hình thc th kết hp........................................62
  4.3. Mô t thc th .....................................................................................64
  4.4. Mô t mi kết hp ...............................................................................65
  4.5. Bng tng kết khi lượng....................................................................65
  4.6. Danh sách thuc tính...........................................................................65
  4.7. Mô t ràng buc toàn vn....................................................................67
  4.7.1 Ràng buc min giá tr ....................................................................67
  4.7.2 Ràng buc ph thuc tn ti............................................................71
  4.7.3 Ràng buc liên thuc tính, liên quan h..........................................76
  4.7.4 Bng tm nh hưởng .......................................................................78
  Chương 3. THIT K...........................................................................................81
  1. THIT K D LIU.....................................................................................81
  1.1. Mô hình PDM (Physical Data Model) ................................................81
  1.2. Mô t thc th .....................................................................................82
  1.3. Mô t mi kết hp ...............................................................................82
  1.4. Danh sách các thuc tính ....................................................................83
  1.5. Mô t ràng buc toàn vn....................................................................86
  1.5.1 Ràng buc min giá tr ....................................................................86
  1.5.2 Ràng buc ph thuc tn ti............................................................88
  1.5.3 Ràng buc liên thuc tính, liên quan h liên thuc tính..................93
  1.5.4 Bng tm nh hưởng .......................................................................96
  1.6. Mô hình dòng d liu mc thiết kế..................................................99
  1.6.1 Phân h Báo chí...............................................................................99
  1.6.2 Phân h Qun lý ............................................................................102
  2. THIT K X LÝ.......................................................................................103
  2.1. Cu trúc chc năng ca h thng......................................................103
  2.1.1 Các x lý t động chính trong h thng........................................103
  2.1.2 Các chc năng v danh mc, s liu ban đầu ...............................103
  2.1.3 Các chc năng h thng ................................................................104
  2.1.4 Tin ích..........................................................................................106
  2.2. Thiết kế chc năng phn mm ..........................................................107
  2.2.1 Kiến trúc client-sever ....................................................................107
  2.2.2 Kiến trúc phn mm ......................................................................108
  2.2.3 Thiết kế chc năng ........................................................................109
  Chương 4. CÀI ĐẶT ..........................................................................................137
  1. CÔNG C VÀ MI TRƯỜNG PHÁT TRIN H THNG.....................137
  1.1. Xây dng tòa son Báo đin t.........................................................137
  1.2. Xây dng công c h tr vic thu thp tin t động ..........................137
 • 2. MT VÀI GIAO DIN CHÍNH CA CHƯƠNG TRÌNH: .......................138
  2.1. Phân h tòa son báo đin t.............................................................138
  2.2. Phân h công c h tr thu thp tin t động .....................................144
  Chương 5. TNG KT.......................................................................................145
  1. KT QU ĐẠT ĐƯỢC...............................................................................145
  1.1. V mt lý thuyết................................................................................145
  1.2. V mt thc nghim..........................................................................145
  2. HƯỚNG PHÁT TRIN...............................................................................145
  Tài liu Tham kho .................................................................................................147
  Chương 6. PH LC..........................................................................................148
  1. SƯU LIU CHO MÔ HÌNH QUAN NIM H THNG MI .................148
  1.1. Mô t dòng d liu ............................................................................148
  1.2. Mô t các kho d liu........................................................................151
  1.3. Mô t các ô x...............................................................................156
  2. SƯU LIU CHO MÔ HÌNH THC TH KT HP.................................162
  2.1. Mô t các thc th.............................................................................162
  2.1.1 Thc th Tinchuadang...................................................................163
  2.1.2 Thc th Phienbantin ....................................................................163
  2.1.3 Thc th Loainguoidung...............................................................164
  2.1.4 Thc th Nguoidung......................................................................165
  2.1.5 Thc th Muc ................................................................................165
  2.1.6 Thc th Tindadang ......................................................................166
  2.1.7 Thc th Tieudiem ........................................................................167
  2.1.8 Thc th Ykienthamdo..................................................................168
  2.1.9 Thc th Cacchonlua.....................................................................169
  2.2. Mô t các mi kết hp.......................................................................169
  2.2.1 Thc th Tinlienquan ....................................................................169
  2.2.2 Thc th Tintieudiem....................................................................170
  2.2.3 Thc th Tinhtrangtinchuadang ....................................................170
  2.2.4 Thc th Capquanly ......................................................................171
  2.2.5 Thc th Nguoidung - Vaitro........................................................171
  2.2.6 Thc th Quanlymuc.....................................................................172
  3. SƯU LIU CHO MÔ HÌNH PDM..............................................................172
  3.1. Mô t thc th ...................................................................................172
  3.1.1 Thc th _NewsCategory..............................................................173
  3.1.2 Thc th Users ..............................................................................173
  3.1.3 Thc th _tNews ...........................................................................174
  3.1.4 Thc th _tNewsVersion...............................................................175
  3.1.5 Thc th _tNewsProcess ...............................................................175
  3.1.6 Thc th _News ............................................................................176
  3.1.7 Thc th _Roles_PostRight...........................................................177
  3.1.8 Thc th _Focus............................................................................177
  3.1.9 Thc th _FocusModules..............................................................177

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2015 , 09:23

Mô tả tài liệu:

Sự vượt trội của Báo Điện Tử so với Báo Giấy

MỤC LỤC Chương 1. TỔNG QUAN.......................................................................................5 1. VÌ SAO CHÚNG TÔI CHỌN “TÒA SOẠN BÁO ĐIỆN TỬ” ? ...................5 1.1. Cách nhìn nhận về báo điện tử :............................................................5 1.2. Sự vượt trội của báo điện tử so với báo giấy thông thường..................6 1.3. Sự thành công của các tờ báo điện tử hiện nay.....................................7 1.4. Sự gia tăng về số lượng độc giả của các báo điện tử ............................9 1.5. Mục tiêu đề tài.....................................................................................10 1.5.1 Tìm hiểu Bộ portal mã nguồn mở DotNetNuke..............................10 1.5.2 Xây dựng tòa soạn báo điện tử........................................................11 2. LÝ DO CHỌN DOTNETNUKE LÀM NỀN TẢNG ỨNG DỤNG .............11 2.1. Tính mới và tính mở của DotNetNuke................................................12 2.2. Kiến trúc và tính đóng gói của DotNetNuke ......................................14 2.2.1 Kiến trúc của DotNetNuke..............................................................14 2.2.2 Tính đóng gói của DotNetNuke ......................................................15 2.3. Tính tiện dụng của DotNetNuke.........................................................19 2.4. Triển vọng của DotNetNuke...............................................................22 2.5. DotNetNuke và việc xây dựng một tờ báo điện tử .............................23 3. CÔNG CỤ HỖ TRỢ VIỆC LẤY TIN TỰ ĐỘNG........................................24 3.1. Tính khả thi của việc lấy tin tự động ..................................................24 3.1.1 Tổng quan........................................................................................24 3.1.2 Cơ sở lý thuyết ................................................................................24 3.1.3 Phương án giải quyết.......................................................................27 3.1.4 Kết luận ...........................................................................................30 3.2. Công cụ hỗ trợ việc thu thập tin tức từ các báo điện tử khác .............30 Chương 2. PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG..............................................................31 1. PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG ..........................................................32 1.1. Yêu cầu chức năng, phi chức năng và các yêu cầu khác ....................32 1.2. Nhận xét và định hướng......................................................................34 2. THAM KHẢO QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TÒA SOẠN ĐIỆN TỬ BÁO TUỔI TRẺ ............................................................................................34 2.1. Mô hình hệ thống ................................................................................34 2.1.1 Mô hình ứng dụng...........................................................................34 2.1.2 Các tác nghiệp của hệ thống............................................................43 3. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP..................................................................................50 3.1. Sơ đồ tổ chức.......................................................................................51 3.2. Mô tả hoạt động ..................................................................................52 3.3. Mô hình DFD Quan niệm hệ thống mới.............................................54 3.3.1 Mô hình DFD Cấp 1........................................................................54 3.3.2 Mô hình DFD Cấp 2........................................................................56 3.3.3 Mô hình DFD Cấp 3........................................................................60 3.4. Sưu liệu phần mô hình quan niệm hệ thống mới ................................61

Tin mới nhất

Trang