Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Hoàng Sơn Thứ ba, Tháng 11 14, 2017 - 14:32
2 Hoàng Sơn Thứ ba, Tháng 11 14, 2017 - 14:32

Sự mất cân đối và bất bình đẳng trong việc hưởng thụ thông tin giữa các khu vực trên thế giới

Ảnh của dreamme458
MS QUỲNH ANH(1,104 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 5
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 152 | Loại file: DOC
 • Ch ng 1: M T S V N Đ LU N CHUNG V VI C H NG ươ ƯỞ
  TH THÔNG TIN C A CÔNG CHÚNG TRÊN TH GI I
  1.1. Các quan đi m v “thông tin”, “h ng th thông tin”, “m t cân đ i” và ưở
  “b t bình đ ng” trong vi c h ng th thông tin. ưở
  1.2. Các nhân t nh h ng t i v n đ h ng th thông tin c a công chúng ưở ưở
  báo chí
  1.3. Phân chia các khu v c h ng th thông tin trên th gi i theo h tiêu chí ưở ế
  Ch ng 2: S M T CÂN Đ I VÀ B T BÌNH Đ NG TRONG VI C ươ
  H NG TH THÔNG TIN GI A CÁC KHU V C TRÊN TH GI IƯỞ
  2.1. T ng quan chung v th c tr ng m t cân đ i và b t bình đ ng trong vi c
  h ng th thông tin gi a các khu v c trên th gi i.ưở ế
  2.2. Khu v c Châu Á.
  2.3. Khu v c Châu Âu.
  2.4. Khu v c Châu Phi.
  2.5. Khu v c Châu M .
  2.6. Khu v c Châu Đ i D ng. ươ
  2.7. H u qu c a s m t cân b ng và b t bình đ ng trong vi c h ng th ưở
  thông tin
  2.8. Gi i pháp gi i quy t th c tr ng m t cân đ i và b t bình đ ng trong ế
  h ng th thông tin gi a các khuc v c trên th gi i.ưở ế
  Ch ng 3ươ : S M T CÂN Đ I VÀ B T BÌNH Đ NG TRONG VI C
  H NG TH THÔNG TIN C A CÔNG CHÚNG VI T NAM.ƯỞ
  3.1. Th c tr ng h ng th thông tin c a công chúng Vi t Nam. ưở
  3.2. Các gi i pháp gi i quy t th c tr ng m t cân đ i v h ng th thông tin ế ưở
  c a công chúng Vi t Nam.
  TÀI LI U THAM KH O
 • M Y L I TH A TR C Ư ƯỚ
  1. Đ tài nghiên c u “S m t cân đ i b t bình đ ng trong vi c h ng th ưở
  thông tin gi a các khu v c trên th gi i” là m t đ tài thú v thu c lãnh đ a L ch s ế
  Báo chí Th gi i. Vi c th c hi n đ tài này s t c d ng m t b c tranh toàn c nh vế
  th c tr ng h ng th thông tin hi n nay trên th gi i, nh ng khu v c tràn ng p ưở ế
  thông tin và nh ng khu v c thi u th n thông tin h t s c. ế ế
  2. Nhóm tác gi đ tài, v i v n ki n th c ít i c a mình, hy v ng làm sáng ế
  các c c h ng th thông tin trên th gi i, s m t cân đ i b t bình đ ng trong ưở ế
  vi c h ng th thông tin. Trong quá trình nghiên c u, chúng tôi c g ng tr ra căn ưở
  nguyên c a th c tr ng, h lu cũng nh ki n ngh nh ng gi i pháp b c đ u. ư ế ướ
  3. Đây m t đ a h t thú v c a truy n thông nh ng ch a nh ng đ tài ư ư
  nghiên c u m t cách bài b n và h th ng. Nhóm tác gi đ tài d a trên đ i t ng, ượ
  ph m vi nghiên c u các tài li u h u ích trên báo, đài, internet; các tài li u các
  cu n sách, giáo trình v l ch s báo chí... gi i quy t v n đ trên c s các thao tác ế ơ
  khoa h c: t ng h p, phân tích, đ i chi u so sánh... ế
  4. Đ tài g m 3 ch ng, đ c c u trúc nh sau: ươ ượ ư
  Ch ng 1:ươ M t s v n đ lu n chung v vi c h ng th thông tin c a ưở
  công chúng trên th gi iế
  Ch ng 2:ươ S m t cân đ i b t bình đ ng trong vi c h ng th thông tin ưở
  gi a các khu v c trên th gi i ế
  Ch ng 3:ươ S m t cân đ i b t bình đ ng trong vi c h ng th thông tin ưở
  c a công chúng Vi t Nam
  5. Hy v ng đây s tài li u tham kh o h u ích, thú v cho các b n sinh viên
  khoá sau c a Khoa Báo chí - Truy n thông cũng tài li u tham kh o cho b t c
  ai quan tâm t i lĩnh v c này.
  6. Do h n ch v kh năng, ch c ch n đ tài c a chúng tôi còn nhi u b t ế
  c p. Chúng tôi mong đ i nh ng đóng góp thi n chí trên tinh th n xây d ng.
 • Ch ng 1ươ
  1.1. Các quan đi m v “thông tin”, “h ng th thông tin”, m t cân ưở
  đ i” và “b t bình đ ng” trong vi c h ng th thông tin. ưở
  1.1.1. Quan đi m v “thông tin”, v n đ “h ng th thông tin” c a công ưở
  chúng.
  Khái ni m “thông tin” đ c b t ngu n t ti ng La Tinh ượ ế infometio, g c
  c a t ti ng Anh ế information. L n đ u tiên thông tin đ c con ng i chú ý ượ ườ
  nghiên c u v m t ý nghĩa h i c a đ c đ c p đ n trong thuy t ượ ế ế
  báo chí vào nh ng năm 20 - 30 c a th k XX. Theo cách hi u kinh đi n thì ế
  thông tin chính là nh ng cái m i khác v i nh ng đi u đã bi t. ế
  K th a t t ng trên, khái ni m thông tin đi vào khoa h c hi n đ i,ế ư ưở
  tr c h t làthuy t thông tin c a Shannon (nhà toán h c, v t lý) đ a ra nămướ ế ế ư
  1948. r t nhi u đ nh nghĩa v thông tin. Ngoài cách ti p c n theo góc đ ế
  trên, m t s cách ti p c n đã t m khái quát h n, ch ng h n " ế ơ thông tin
  d li u th nh n th y, hi u đ c s p x p l i v i nhau hình thành ượ ế
  ki n th cế ", hay "thông tin s truy n đ a đ đa d ng ư " (R.Esbi) ho c " thông
  tin n i dung th gi i bên ngoài đ c th hi n trong s nh n th c c a con ế ượ
  ng iườ " (N.Viner).
  Trong cu n sách bùng n truy n thông, hai ông Philippe Breton và Serge
  Proulx gi i thích theo hai h ng nghĩa: Th nh t là, ướ nói v m t hành đ ng c
  th đ t o ra m t hình d ng (forme) , th hai là, nói v s truy n đ t m t ý
  t ng, m t khái ni m hay m t bi u t ngưở ượ . Hai h ng này cùng t n t i, m tướ
  nh m vào s t o l p c th , m t nh m vào s t o l p ki n th c truy n đ t. ự ạ ế
  Nó th hi n s g n k t c a hai lĩnh v c kĩ thu t và ki n th c. ế ế
  Theo t Đ i đi n Ti ng Vi t - Nguy n Nh Ý thì ế ư thông tin đ c hi uượ
  m t cách khái quát là: truy n tin, đ a tin báo cho nhau bi t ư ế ho c: tin t c đ c ượ
  truy n đi cho bi t; tin t c v các s ki n di n ra trong th gi i xung quanh. ế ế

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2015 , 09:28

Mô tả tài liệu:

Sự mất cân đối và bất bình đẳng trong việc hưởng thụ thông tin giữa các khu vực trên thế giới

Ch ng 1: M T S V N Đ LÝ LU N CHUNG V VI C H NG ươ Ộ Ố Ấ Ề Ậ Ề Ệ ƯỞTH THÔNG TIN C A CÔNG CHÚNG TRÊN TH GI IỤ Ủ Ế Ớ1.1. Các quan đi m v “thông tin”, “h ng th thông tin”, “m t cân đ i” và ể ề ưở ụ ấ ố“b t bình đ ng” trong vi c h ng th thông tin.ấ ẳ ệ ưở ụ1.2. Các nhân t nh h ng t i v n đ h ng th thông tin c a công chúng ố ả ưở ớ ấ ề ưở ụ ủbáo chí1.3. Phân chia các khu v c h ng th thông tin trên th gi i theo h tiêu chíự ưở ụ ế ớ ệCh ng 2: S M T CÂN Đ I VÀ B T BÌNH Đ NG TRONG VI C ươ Ự Ấ Ố Ấ Ẳ ỆH NG TH THÔNG TIN GI A CÁC KHU V C TRÊN TH GI IƯỞ Ụ Ữ Ự Ế Ớ2.1. T ng quan chung v th c tr ng m t cân đ i và b t bình đ ng trong vi c ổ ề ự ạ ấ ố ấ ẳ ệh ng th thông tin gi a các khu v c trên th gi i.ưở ụ ữ ự ế ớ2.2. Khu v c Châu Á.ự2.3. Khu v c Châu Âu.ự2.4. Khu v c Châu Phi.ự2.5. Khu v c Châu M .ự ỹ2.6. Khu v c Châu Đ i D ng.ự ạ ươ2.7. H u qu c a s m t cân b ng và b t bình đ ng trong vi c h ng th ậ ả ủ ự ấ ằ ấ ẳ ệ ưở ụthông tin2.8. Gi i phápả gi i quy t th c tr ng m t cân đ i và b t bình đ ng trong ả ế ự ạ ấ ố ấ ẳh ng th thông tin gi a các khuc v c trên th gi i.ưở ụ ữ ự ế ớCh ng 3ươ : S M T CÂN Đ I VÀ B T BÌNH Đ NG TRONG VI C Ự Ấ Ố Ấ Ẳ ỆH NG TH THÔNG TIN C A CÔNG CHÚNG VI T NAM.ƯỞ Ụ Ủ Ệ3.1. Th c tr ng h ng th thông tin c a công chúng Vi t Nam.ự ạ ưở ụ ủ ệ3.2. Các gi i pháp gi i quy t th c tr ng m t cân đ i v h ng th thông tin ả ả ế ự ạ ấ ố ề ưở ục a công chúng Vi t Nam.ủ ệTÀI LI U THAM KH OỆ Ả

Tin mới nhất

Trang