Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Sử dụng IP cho mạng di động thế hệ mới

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 5
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 113 | Loại file: PDF
 • Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o
  Trêng ®¹i häc B¸ch khoa hµ néi
  --------------o0o---------------
  LuËn v¨n th¹c sÜ khoa häc
  Sö dông IP cho m¹ng di ®éng
  thÕ hÖ míi
  Ngµnh: Xö lý th«ng tin vµ truyÒn th«ng
  M sè:
  Ph¹m thÞ thanh huyÒn
  Ngêi híng dÉn khoa häc: TS. PH¹m Huy Hoµng
  Hµ néi 2006
 • 1
  DANH MC CÁC CH VIT TT
  STT Ch viết tt Tiếng Anh
  1 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  2 ATM Asynchronous Transfer Mode
  3 CDMA Code division multiple access
  4 CN Correspondant Node
  5 COA Care-Of-Address
  6 DHCP Dynamic Host Configuration Protocol
  7 EDGE Enhanced Data rates for GSM Evolution
  8 FA Foreign Agent
  9 FA Foreign Agent
  10 FDMA Frequency Division Multiple Access
  11 FN Foreign Network
  12 FN Foreign network
  13 GGSN Gateway GPRS Support Node
  14 GPRS General Packet Radio Service
  15 GRU Globally Routable Unicast
  16 GSM Global System for Mobile Communications
  17 HA Home Agent
  18 HN Home network
  19 HN Home network
  20 HSCSD High-Speed Circuit-Switched Data
  21 ICMP Internet Control Message Protocol
  22 ICMP Internet Control Message Protocol
  23 IETF Internet Engineering Task Force
 • 2
  24 IETF Internet Engineering Task Force
  25 IMT-2000 International Mobile Telecommunications-2000
  26 IP Internet Protocol
  27 MIP Mobile Internet Protocol
  28 MN Mobile Node
  29 MN Mobile Node
  30 MTU Maximum Transfer Unit
  31 NGN Next Generation Network
  32 NLA Next level gregator
  33 PSDN Packet Data Serving Node
  34 TDMA Time Division Multiple Access
  35 TTL Time to Live
  36 UMTS Universal Mobile Telecommunications
  37 UTRAN UMTS Terrestrial Radio Access

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2015 , 23:59

Mô tả tài liệu:

Sử dụng IP cho mạng di động thế hệ mới

Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Tr−êng ®¹i häc B¸ch khoa hµ néi --------------o0o--------------- LuËn v¨n th¹c sÜ khoa häc Sö dông IP cho m¹ng di ®éng thÕ hÖ míi Ngµnh: Xö lý th«ng tin vµ truyÒn th«ng M∙ sè: Ph¹m thÞ thanh huyÒn Ng−êi h−íng dÉn khoa häc: TS. PH¹m Huy Hoµng Hµ néi 2006

Tin mới nhất

Trang