Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 bảo trâm Thứ năm, Tháng 3 31, 2016 - 10:59
2 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:41
3 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:41
4 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:41
5 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:41

Sự cần thiết của hoạch định tổng hợp cho các mặt hàng nông sản tại Việt Nam

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 5
5
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 20 | Loại file: DOC
 • M c l c
  M Đ U ..................................................................................................................2
  I. Khái quát v ho ch đ nh t ng h p. ...........................................................3
  1. B n ch t c a ho ch đ nh t ng h p .......................................................3
  2. Các chi n l c trong ho ch đ nh t ng h p.ế ượ .........................................4
  3. Các ph ng pháp ho ch đ nh t ng h p.ươ ..............................................7
  II. M t s chi n l c ho ch đ nh t ng h p cho các m t hàng nông s n ế ượ
  Vi t Nam. ..............................................................................................................8
  1. Đ c đi m ngành nông s n. ......................................................................8
  2. M t s chi n l c ho ch đ nh t ng h p cho các m t hàng nông s n ế ượ
  Vi t Nam ............................................................................................................9
  III. K t lu n.ế ..................................................................................................19
  1
 • M Đ U
  S c n thi t c a ho ch đ nh t ng h p cho các m t hàng nông s nt i Vi t ế
  Nam
  Ho ch đ nh t ng h p là m t trong nh ng ch c năng quan tr ng trong qu n
  tr s n xu t/tác nghi p. Ph m vi ng d ng c a ho ch đ nh t ng h p r t r ng t
  nh ng doanh nghi p s n xu t đ n các doanh nghi p cung ng d ch v nh b nh ế ư
  vi n, ngân hàng, tr ng h c… Vi t Nam, ho ch đ nh t ng h p đang đ c các ườ ượ
  nhà qu n tr quan m đ c bi t trong nh v c hàng nông s n xu t kh u. Do đ c
  đi m n c ta m t n c nông nghi p, l ng lao đ ng tr d i dào, công ướ ướ ượ
  ngh thu t đang t ng b c ti p c n v i khu v c nh ng v n ch u nh h ng ướ ế ư ưở
  b i khí h u nhi t đ i gió mùa…trong khi đó ch s phát tri n năng l c c nh
  tranh khu v c kinh t t nhân gi m; không c i thi n đáng k trong thu hút ế ư
  đ u t n c ngoài; năng l c c nh tranh hàng hóa nông s n v n ch a cao; năng ư ướ ư
  l c c nh tranh c a các DN trong khu v c v s n ph m còn th p h n s n ph m ơ
  cùng lo i c a nhi u n c trong khu v c châu Á và th gi i.ướ ế
  Khi môi tr ng kinh doanh hi n đ i v i áp l c c nh tranh ngày m t giaườ
  tăng bu c doanh nghi p luôn tìm ki m gi i pháp cung c p s n ph m d ch v ế
  t i khách hàng nhanh h n, r h n, và t t h n đ i th . Đ v n t i m c tiêu này, ơ ơ ơ ươ
  doanh nghi p s n xu t đang n l c hoàn thi n công tác qu n đ s d ng
  hi u qu nh t các ngu n l c trong quá trình s n xu t kinh doanh c a mình.
  Bài phân tích sau s đóng góp m t ph n nào đó giúp chúng ta cái nhìn
  t ng quát h n v ho ch đ nh t ng h p đ t đó các nhà qu n tr h ng đi ơ ướ
  đúng đ n cho doanh nghi p mình.
  2
 • I. Khái quát v ho ch đ nh t ng h p.
  1. B n ch t c a ho ch đ nh t ng h p
  Ho ch đ nh t ng h p là xác đ nh s l ng s n ph m và phân b th i gian ượ
  s n xu t cho m t t ng lai trung h n, th ng t 3 tháng đ n 3 năm. ươ ườ ế
  Th c ch t là vi c nhà qu n tr ph i làm sao tìm ra cách t t nh t, h p lý nh t v i
  chi phí th p nh t đ th c thi đáp ng nhu c u trung h n đã đ c d báo. ượ
  Có 3 lo i k ho ch ng n h n, trung h n, dài h n, trong đó trung h n là h t ế
  nhân c a ho ch đ nh t ng h p:
  K ế
  ho ch
  N i dung
  K ho ch dài h nế K ho ch trung h nế K ho ch ng n h nế
  Th i gian Trên 1 năm T 6 tháng đ n 3 năm ế D i 6 thángướ
  Căn c
  xây d ng
  Thu c v chi n l c ế ượ
  c a doanh nghi p
  Đ c xây d ng sau khiượ
  đã có k ho ch dài h nế
  Căn c vào k ho ch ế
  dài h n, th ng là k ườ ế
  ho ch ngày, tu n,
  tháng, quý
  N i dung
  k ho chế
  - Nghiên c u, phát tri n
  s n ph m m i
  - Đ nh v doanh nghi p
  - Đ u t thi t b ư ế
  - S p x p nhân l c ế
  - K ho ch bán hàng, ế
  d tr
  - Thay đ i gi làm,
  thuê gia công ngoài
  - Đi u đ s n xu t
  - Đ t hàng
  - L p l ch trình s n
  xu t
  - Nhu c u nguyên v t
  li u
  K t quế
  - T o s n ph m m i,
  công ngh m i
  - Công su t còn thay đ i
  Công su t không thay
  đ i, nhi u cách đ s
  d ng t t nh t công
  su t
  Phân công, b trí, u ư
  tiên
  Ng i l pườ T ng (phó) giám đ c
  Giám đ c, tr ng ưở
  phòng
  Qu n đ c, t tr ng ưở
  Theo cách ti p c n th i gian nh trên, ho ch đ nh t ng h p là quá trình l p ế ư
  k ho ch, phân b và b trí các ngu n l c có th huy đ ng đ c cho th i kì ế ượ
  trung h n (t 6 tháng đ n 3 năm) nh m cân b ng kh năng s n xu t c a doanh ế
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2016 , 09:51

Mô tả tài liệu:

Sự cần thiết của hoạch định tổng hợp cho các mặt hàng nông sản tại Việt Nam

Sự cần thiết của hoạch định tổng hợp cho các mặt hàng nông sản tại Việt Nam

Tin mới nhất

Trang