Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Mạnh Cường Thứ ba, Tháng 3 14, 2017 - 14:41

So sánh cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương chính trị đầu tiên

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 22
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 21 | Loại file: PPT
 • Ch đ thuy t trình: ế
  SO SÁNH C NG LĨNH CHÍNH TR Đ U TIÊN ƯƠ
  VÀ LU N C NG CHÍNH TR 10/1930 ƯƠ
  Nguy n Long Phú 61302991
  Nguy n Nh t Kh ng ươ 61301920
  Nguy n Huỳnh Đăng Khoa 61301865
  Nguy n Đ c Toàn 21103690
  Nguy n H u Khang 21101553
  Mai Hoàng Khôi 21101677
  NHÓM 9
 • Hoàn c nh ra đ i: Ngày 3/2/1930,
  H i ngh h p nh t ba t ch c
  c ng s n đã nh t trí thành l p
  m t Đ ng th ng nh t là Đ ng
  C ng s n Vi t Nam.
  C ng lĩnh đ u tiên c a Đ ng ươ
  C ng s n Vi t Nam do Nguy n
  Ái Qu c so n th o, đ c H i ượ
  ngh thành l p Đ ng thông qua
  CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ
 • Phương hướng chiến lược
  cách mạng là tiến hành
  cuộc “tư sản dân quyền
  cách mạng và thổ địa
  cách mạng để đi tới xã
  hội cộng sản
  Nội dung chủ yếu

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2016 , 00:44

Mô tả tài liệu:

So sánh cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương chính trị đầu tiên

Tiểu luận: So sánh cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương chính trị đầu tiên - Bộ môn lịch sử đảng

Tin mới nhất

Trang