Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Phạm Ngọc Hà Thứ ba, Tháng 1 19, 2016 - 11:36
2 Phạm Ngọc Hà Thứ ba, Tháng 1 19, 2016 - 11:36
3 nguyen linh Thứ hai, Tháng 4 18, 2016 - 10:19
4 nguyen linh Thứ hai, Tháng 4 18, 2016 - 10:19
5 nguyen linh Thứ hai, Tháng 4 18, 2016 - 10:25
6 nguyen linh Thứ hai, Tháng 4 18, 2016 - 10:25
7 tran heocon Thứ năm, Tháng 4 28, 2016 - 20:35
8 tran heocon Thứ năm, Tháng 4 28, 2016 - 20:35
9 Duc Duong Thứ hai, Tháng 5 2, 2016 - 21:05
10 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 08:36

Trang

Sáng kiến kinh nghiệm; MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ 4 -5 TUỔI HỌC TỐT MÔN ÂM NHẠC

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 3,328
42
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 17 | Loại file: DOC
 • Phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o thanh oai
  Tr êng MÇm Non Ph ¬ng trung I
  SÁNG KI N KINH NGHI M
  Đ TÀI:
  M T S BI N PHÁP GIÚP TR 4 -5 TU I H C T T MÔN ÂM NH C
     
    
    
   
  C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
  Đ c l p - T do - H nh phúc
  
  
  SÁNG KI N KINH NGHI M
  Đ TÀI: M T S BI N PHÁP GIÚP TR 4 -5 TU I H C TÔT LĨNH V C ÂM
  NH C
  S Y U LÝ L CHƠ
 •  : Lê Th Thu Hà
   ! : ngày 31 tháng 12 năm 1988
   : Tháng 5 năm 2010
    : Giáo viên
  "  #ơ : Tr ng M m Non Ph ng Trung Iườ ươ
  $%  # : Trung c p
  % : Chính quy
  A. M Đ U :
  I . Lý do ch n đ tài :
  &   '( )#  %  !  ư ế ượ
    * +*,(*% +* - .+ /  ế ư
  !  ,*  % . * ,0 ,%  , 1 ươ ướ ườ
    1#   23-   #'* ờ ấ
  ' 1#'#  %   )   ,+. .  ế
   )  (14$% %(#%/'# ,$5! ,ế
  % $* ! 63 ..+.    ' - 71 
  #  * #% 3  43 #- ,(' $3 -- 
  %/*   1 ế
  II. C s khoa h c c a đ tài:ơ
  1. C s v m t lý lu n:ơ
  2  *)* , % 2  %  3 ượ
  *! )44!(% /+./. 4#!* 1 ư
  +*%/3 - %  *  )5 #)ế ườ
 • % 2   * 1& %   '   )89 %  ượ ế ơ ế
  :+1-  -  !,'#'#  .:+ - ' ơ ế
   )#    1;%   ' *  - '# ế
  +. . 9  1#0*&  ! ' *, 9 ,
  #0* ! %  *)  .)<'  ế
   ,) % 2 ! +% !  %   ,! * )='=, ơ
  3 3 9 9*0*% 1
  2. Lý do v m t th c ti n:
  9 & ' %   (9 9   
  *(5+. . 4 , ()      :+
  0$    & >2 ,   % 4 , ượ
  $  *& ,      :+(. 1ưở
  "  & ?9 9  %     ! %  *%  ế ượ
  ! ,+. $! ' 1 .%     -! = , ưở
    !#  *3 )+   , . ) @Aế
  9 , ' ! % * % $  ,!-' () '  ư ế
  3 @11; #)9  -    340 +.#+ , ư ế
    % .)   ' .1 ượ ườ
  ;$    'B9 ,#'# $. ' % ế
  +.    3 #- ,#%/)# ! ,  .!
  ,% $*   9  *#   .   ư
   1A   !  ' ,  %(,#   . B  *$
  %/  % 1 ượ
  III. Đ i t ng nghiên c u, đ i t ng kh o sát- th c nghi m nghiên c u: ượ ượ
  1. Đ i t ng nghiên c u: ượ
  C ! 3 ..+.    ' - 1
  2. Nhi m v nghiên c u:
   . ..+. D   #- 1 ươ
  IV.Ph ng pháp nghiên c u:ươ
  "  % #%/! 9 . ..!* ươ
  1 #   .1 ườ
  1     ,' 1 ế
  E1" * 9 # #  1ư ế
  1F 9 '   %*9 1
  1F 9 ' *. -  +
  G1>  .-  #)1ế
  H1+B<  .,<)  1 ế
  B. NH NG BI N PHÁP Đ I M I Đ GI I QUY T V N Đ :
  I. Kh o sát tình hình:
  1. Đ a bàn nghiên c u:

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2015 , 14:17

Mô tả tài liệu:

Sáng kiến kinh nghiệm; MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP TRẺ 4 -5 TUỔI HỌC TỐT MÔN ÂM NHẠC

Phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o thanh oaiTr êng MÇm Non Ph ¬ng trung ISÁNG KI N KINH NGHI MẾ ỆĐ TÀI:ỀM T S BI N PHÁP GIÚP TR 4 -5 TU I H C T T MÔN ÂM NH C Ộ Ố Ệ Ẻ Ổ Ọ Ố Ạ ự   ể ẩ ỹả  ị ứ ụ  ọC NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ ỆĐ c l p - T do - H nh phúcộ ậ ự ạSÁNG KI N KINH NGHI MẾ ỆĐ TÀI: M T S BI N PHÁP GIÚP TR 4 -5 TU I H C TÔT LĨNH V C ÂMỀ Ộ Ố Ệ Ẻ Ổ Ọ ỰNH C ẠS Y U LÝ L CHƠ Ế Ị

Tin mới nhất

Trang