Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Kết Nối Thứ tư, Tháng 8 17, 2016 - 10:15
2 Nguyen Hien Thứ tư, Tháng 8 31, 2016 - 21:34
3 Dong Yeu Thứ tư, Tháng 11 2, 2016 - 13:08
4 Dong Yeu Thứ tư, Tháng 11 2, 2016 - 13:08
5 Dong Yeu Thứ tư, Tháng 11 2, 2016 - 13:08
6 Dong Yeu Thứ tư, Tháng 11 2, 2016 - 13:08
7 huỳnh thị thanh phương Thứ năm, Tháng 11 10, 2016 - 04:39
8 Dong Yeu Thứ năm, Tháng 11 17, 2016 - 19:45

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 4: Rèn chữ viết cho học sinh lớp 4

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 201
8
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 24 | Loại file: DOC
 • BM 01
  PHÒNG GIÁO D C VÀ ĐÀO T O HY N
  Đ n v …………............................................……….
  Mã s : ................................
  (Do HĐ xét SKKN ghi)
  SÁNG KI N, KINH NGHI M
  ………………………………………………………………………
  (Ghi đ y đ tên g i c a SKKN)
  ngh công nh n danh hi u:….ghi c th danh hi u đ ngh )
  Ng i th c hi n: …………………………........................ườ
  Lĩnh v c nghiên c u:
  - Qu n lý giáo d c
  - Ph ng pháp d y h c b môn: ............................. ươ
  (Ghi rõ tên b môn)
  - Lĩnh v c khác: .......................................................
  (Ghi rõ tên lĩnh v c)
  Có đính kèm: Các s n ph m không th hi n trong b n in SKKN
  Mô hình Đĩa CD (DVD) Phim nh Hi n v t khác
  (các phim, nh, s n ph m ph n m m)
  Năm h c: ..............................
  PHÒNG GIÁO D C VÀ ĐÀO T O HUY N NAM ĐÔNG
  Đ n v : Tr ng ti u h c H ng L cườ ươ
  Mã s : ................................
  (Do HĐ xét SKKN ghi)
  SÁNG KI N, KINH NGHI M
  RÈN CH VI T CHO H C SINH L P 4
  Đ ngh công nh n danh hi u Lao đ ng Tiên ti n
  Ng i th c hi n: Võ Th Bé C m.ườ
  Lĩnh v c nghiên c u:
  - Qu n lý giáo d c
  - Ph ng pháp d y h c b môn: ............................. ươ
  (Ghi rõ tên b môn)
  - Lĩnh v c khác: .......................................................
  (Ghi rõ tên lĩnh v c)
  Có đính kèm: Các s n ph m không th hi n trong b n in SKKN
  Mô hình Đĩa CD (DVD) Phim nh Hi n v t khác
  (các phim, nh, s n ph m ph n m m)
  Năm h c: 2015-2016
  BM 01
 • I. THÔNG TIN CHUNG V CÁ NHÂN
  1. H và tên: Võ Th Bé C m
  2. Ngày tháng năm sinh: 01-01-1974
  3. Nam, n : N
  4. Đ a ch : T dân ph 2 Th tr n Khe Tre
  5. Đi n tho i: (CQ)/ (NR); ĐTDĐ:
  6. Fax: E-mail:
  7. Ch c v : Giáo viên
  8. Nhi m v đ c giao ượ (qu n lý, đoàn th , công vi c hành chính, công
  vi c chuyên môn, gi ng d y môn, l p, ch nhi m l p,…) :
  9. Đ n v công tác: Tr ng ti u h c H ng L cơ ườ ươ
  II. TRÌNH Đ ĐÀO T O
  - Chuyên ngành đào t o: Cao đ ng Ti u h c
  - Trình đ : 12/12
  III. KINH NGHI M
  - Lĩnh v c chuyên môn có kinh nghi m: Gi ng d y
  S năm có kinh nghi m:
  - Các sáng ki n, kinh nghi m đã có trong 3 năm g n đây:ế
  BM 02
 • RÈN CH VI T CHO H C SINH L P 4
  Đ ngh công nh n danh hi u: Lao đ ng Tiên ti n
  I. LÝ DO CH N Đ TÀI
  T th c t trên cho th y vi c rèn ch vi t cho h c sinh m t vi c c n thi t, ế ế ế
  đ giúp các em ch vi t đ p h c t p t t môn Ti ng Vi t cũng nh các ế ế ư
  môn h c khác, đ ng th i góp ph n quan tr ng vào vi c gi v s ch, vi t ch ế
  đ p cho các em. Nh ông cha ta câu : " Nét ch , n t ng i "; ch vi t th ư ế ườ ế
  hiên tính cách ph m ch t đ o đ c c a con ng i, nhìn nét ch ng i ta th ườ ườ
  đánh giá đ c con ng i đó, c n th n hay c u th , tinh th n k lu t hayượ ườ
  không? tôn tr ng mình ng i khác hay không? óc th m m hay không? ườ
  Có đ c tính kiên trì hay không?...
  Nh chúng ta th ng nghe nói: "Ch t t do hoa tay, văn hay là do trí óc".ư ườ
  Trên th c t x a nay cho th y đi u đó không hoàn toàn đúng, quan tr ng ế ư
  h n c s "ơ ở ự rèn luy n" . H n các b n còn nh câu chuy n "Ông Cao Quát
  đã t ng luy n ch "?
  Nh ng v n đ đ t ra làm sao rèn ch vi t đ p cho h c sinh rèn nh th ế ư ế
  nào đ đ t hi u qu ? V i ý th c l ng tâm, trách nhi m c a ng i giáo viên ươ ườ
  Ti u h c, b n tôi luôn trăn tr , suy nghĩ đ m ra ph ng pháp d y h c thích ươ
  h p giúp các em có đ c ch vi t đúng đ n đ p. ượ ế ế
  Qua m t s năm th c hi n, tôi rút ra m t vài kinh nghi m nh , th ch a ư
  ph i t i u ho c cũng th nhi u đ ng nghi p v n th ng làm, song ố ư ườ
  qua vi c áp d ng kinh nghi m cho tôi th y nh ng k t qu nh t đ nh.v y, ế
  tôi m nh d n đ a ra đ các đ ng nghi p th tham kh o, v n d ng góp ư
  thêm ý ki n. ế
  II. GI I QUY T V N Đ
  Gi i pháp 1. Ôn l i t ư th ng i vi tế ế cách c m bút đúng :
  a. T th ng i vi t
  BM03

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2016 , 10:47

Mô tả tài liệu:

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 4: Rèn chữ viết cho học sinh lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 4: Rèn chữ viết cho học sinh lớp 4

Tin mới nhất

Trang