Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 trinh thanh Hai Thứ sáu, Tháng 10 14, 2016 - 08:23

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM KINH NGHIỆM GIẢI TOÁN TÌM SỐ THEO PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CẤU TẠO SỐ

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 23
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 10 | Loại file: DOC
 • - 1 -
  SÁNG KI N KINH NGHI M
  KINH NGHI M GI I TOÁN
  TÌM S THEO PH NG PHÁP PHÂN TÍCH C U T O S ƯƠ
  I. Đ T V N Đ :
  Giúp h c sinh gi i l p 4- 5 làm t t các bài toán “ Tìm s theo ph ng ươ
  pháp phân tích c u t o s ” lâu nay đ c nhi u giáo viên quan tâm , song ượ
  đ tìm ra ph ng pháp gi i m t cách t i u giúp cho vi c b i d ng h c ươ ư ưỡ
  sinh gi i l p 4- 5 đ t hi u qu là đi u trăn tr đ i v i nhi u giáo
  viên .Vi c phân tích c u t o s ngay t l p 3 các em đã đ c làm quen, ựơ
  song vi c gi i toán tìm s theo ph ng pháp phân tích c u t o s không ươ
  nh ng h c sinh l p 3 mà l p 4,5 cũng còn h n ch . Các em còn lúng ế
  túng, áp d ng các ki n th c đã h c vào gi i toán còn h n ch , năng l c ế ế
  phân tích, t ng h p còn y u. Giúp h c sinh làm t t lo i toán này, tìm ra ế
  đ c ph ng pháp, các b c gi i làm cho tôi trăn tr , suy nghĩ. Sau ượ ươ ướ
  nhi u năm gi ng d y, b i d ng h c sinh gi i, tôi rút ra đ c m t kinh ưỡ ượ
  nghiêm mà tôi c m th y có hi u qu .
  II . TH C TR NG.
  1.D ng toán tìm s trong ch ng trình c a sách giáo khoa không đ c p ươ
  đ n, nên m t s giáo viên ít quan tâm, th ng thì giáo viên cho h c sinh ế ườ
  làm đ c các bài t p trong sách giáo khoa là đ t m c tiêu đ raượ
  2. Vi c v n d ng các ki n th c đã h c vào gi i toán c a các em còn r t ế
  nhi u h n ch .Vì v y vi c bi n đ i bi u th c t d ng ph c t p thành ế ế
  đ n gi n các em ơ
  găp nhi u khó khăn
  3.Nhi u em làm các bài t p tìm s theo ph ng pháp phân tích c u t o ươ
  s , các em th ng phân tích khá dài dòng, làm bài tóan ph c t p thêm và ườ
  kéo dài th i gian bi n đ i bi u th c và bi n đ i bi u th c hay sai ế ế
  Ví d: Tìm s có ba ch s ,bi t r ng khi vi t thêm ch s 1 vào bên trái ữ ố ế ế ữ ố
  đ c s m i g p 5 l n s ph i tìm?ượ
  Sau khi vi t đ c bi u th c: 1abc = abc x 5ế ượ
  Các em th ng phân tích: 1 000 + aoo + bo + c = ( aoo + bo + c ) x 5ườ
  Mà ch a bi t phân tích : abc = abc x 5 ư ế
  1 000 + abc = abc x 5
  4. Khi làm xong th ng không th l i đ ki m đ nh k t qu ườ ế
  5. H u h t các em không l y h t nghi m ( đáp s ) ế ế
 • T nh ng th c tr ng đó tôi đ a ra m t s gi i pháp nh m giúp h c sinh ư
  gi m b t nh ng khó khăn trong khi gi i toán.
  Trong quá trình gi ng d y tôi đ a ra nhi u d ng toán đ giúp các ư
  em làm quen . V i cách phân tích c u t o s và các b c gi i toán tìm ướ
  s theo ph ng pháp phân tích c u t o đã đ t hi u qu . ươ
  - 2 -
  III. BI N PHÁP GIÚP H C SINH N M V NG PH NG PHÁP ƯƠ
  GI I TOÁN TÌM S THEO PH NG PHÁP PHÂN TÍCH C U ƯƠ
  T O S
  1. C ng c và cung c p m t s ki n th c c b n th ng đ c v n ế ơ ườ ượ
  d ng khi gi i toán:
  a) M t s ki n th c v dãy s t nhiên ế
  - Là dãy s b t đ u t s 0, không có s cu i cùng.Hai s liên ti p nhau ừ ố ế
  h n kém nhau 1 đ n v : 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;…ơ ơ
  - Dãy s l : Có ch s t n cùng bên ph i là 1,3,5,7,9.
  - Dãy s ch n: Có ch s t n cùng bên ph i là 0,2,4,6,8. ữ ố
  - T ng hai s l là s ch n.
  - N u s các s l là l thì t ng các s đó là l : ( a,b,c,x,y là s l )ế
  ( a +b + c + …..+ x + y = A ; A là s l n u n l ế
  n sô h ng
  - N u s các s l là ch n thì t ng các s đó là ch n:( a,b,c,x,y là s l )ế
  ( a +b + c + …..+ x + y = A ; A là s ch n n u n là s ch n ế
  n sô h ng
  - T ng các s ch n bao gi cũng là s ch n.
  - Tích các s l là s l ; tích các s ch n là s ch n; tích s ch n và s
  l là s ch n.
  b) M t s tính ch t c a các phép tính:
  Phép c ng: - Tính ch t giao hoán : a + b = b + a
  - Tính ch t k t h p : a + (b + c) = (a + b) + c = (a + c) + b. ế
  - a + 0 = 0 + a = a
  - a + ( b – c ) = a + b – c
  * Phép nhân: - Tính ch t giao hoán : a x b = b x a
  - Tính ch t k t h p : a x (b x c) = (a x b) x c = (a x c) x b ế
  - a x 1 = 1 x a = a ; a x 0 = 0 x a = 0
  - Quy t c m t s nhân v i m t t ng: a x ( b + c ) = a x b + a x c
  - Tích hai s l là s l .
 • - Tích các th a s là s ch n thì trong tích ít nh t có m t th a s là s
  ch n
  * Phép tr : Quy t c m t s tr đi m t hi u: a – ( b – c ) = a – b + c
  Quy t c m t s tr đi m t t ng: a – ( b+ c ) = a – b – c
  Quy t c m t s nhân v i m t hi u: a x ( b – c ) = a x b – a x c
  * Phép chia : a : ( b x c ) = a : b : c
  * M t s tính ch t khác:
  - N u A- B = C thì (A – m) – (B – m) = (A + m) – (B + m) = Cế
  - N u A = B thì : A : m = B : m (A,B chia h t cho m)ế ế
  A – m = B – m
  A + m = B + m
  A,B,m là m t s t nhiên ho c là m t bi u th c )
  - 3 -
  2 . H ng d n h c sinh phân tích c u t o sướ
  Tôi đã cung c p cho h c sinh m t s cách phân tích sau:
  * S có hai ch s :
  ab = a x 10 + b
  ab = ao + b
  * S có ba ch s
  abc = a x100 + a x 10 + c
  abc = ab x 10 + c
  abc = aoo + bo + c
  * S có 4 ch s :
  abcd = a x 1000 + b x 100 + c x 10 + d
  abcd = abc x 10 + d
  abcd = ab x 100 + c x 10 + d
  abcd = aooo + boo + co + d
  T ng t các s có 5,6,… ch s cũng có các cách phân tích nh v y , ươ ữ ố ư
  càng nhi u ch s thì có nhi u cách phân tích song tuỳ theo bài toán đ ữ ố
  có cách phân tích phù h p đ gi i bài toán v a ti n l i ,v a nhanh g n.
  3. H ng d n cho h c sinh các b c gi i:ướ ướ
  a) Qua nhi u năm gi ng d y tôi rút ra đ c 6 b c gi i d ng bài toán “ ượ ướ
  Tìm s b ng ph ng pháp phân tích s ươ
  - B c 1 : Dùng ch thay cho s ph i tìm và đ t đi u kiên cho các chướ
  - B c 2 : Vi t bi u th c thi t l p m i quan h gi a s m i v i s c nướ ế ế
  tìm.

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2016 , 11:32

Mô tả tài liệu:

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM KINH NGHIỆM GIẢI TOÁN TÌM SỐ THEO PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CẤU TẠO SỐ

- 1 -SÁNG KI N KINH NGHI MẾ Ệ KINH NGHI M GI I TOÁNỆ Ả TÌM S THEO PH NG PHÁP PHÂN TÍCH C U T O SỐ ƯƠ Ấ Ạ ỐI. Đ T V N Đ :Ặ Ấ Ề Giúp h c sinh gi i l p 4- 5 làm t t các bài toán “ Tìm s theo ph ng ọ ỏ ớ ố ố ươpháp phân tích c u t o s ” lâu nay đ c nhi u giáo viên quan tâm , song ấ ạ ố ượ ềđ tìm ra ph ng pháp gi i m t cách t i u giúp cho vi c b i d ng h cể ươ ả ộ ố ư ệ ồ ưỡ ọsinh gi i l p 4- 5 đ t hi u qu là đi u trăn tr đ i v i nhi u giáo ỏ ớ ạ ệ ả ề ở ố ớ ềviên .Vi c phân tích c u t o s ngay t l p 3 các em đã đ c làm quen, ệ ấ ạ ố ừ ớ ựơsong vi c gi i toán tìm s theo ph ng pháp phân tích c u t o s không ệ ả ố ươ ấ ạ ốnh ng h c sinh l p 3 mà l p 4,5 cũng còn h n ch . Các em còn lúng ữ ọ ớ ớ ạ ếtúng, áp d ng các ki n th c đã h c vào gi i toán còn h n ch , năng l c ụ ế ứ ọ ả ạ ế ựphân tích, t ng h p còn y u. Giúp h c sinh làm t t lo i toán này, tìm ra ổ ợ ế ọ ố ạđ c ph ng pháp, các b c gi i làm cho tôi trăn tr , suy nghĩ. Sau ượ ươ ướ ả ởnhi u năm gi ng d y, b i d ng h c sinh gi i, tôi rút ra đ c m t kinh ề ả ạ ồ ưỡ ọ ỏ ượ ộnghiêm mà tôi c m th y có hi u qu .ả ấ ệ ảII . TH C TR NG.Ự Ạ1.D ng toán tìm s trong ch ng trình c a sách giáo khoa không đ c p ạ ố ươ ủ ề ậđ n, nên m t s giáo viên ít quan tâm, th ng thì giáo viên cho h c sinh ế ộ ố ườ ọlàm đ c các bài t p trong sách giáo khoa là đ t m c tiêu đ raượ ậ ạ ụ ề2. Vi c v n d ng các ki n th c đã h c vào gi i toán c a các em còn r t ệ ậ ụ ế ứ ọ ả ủ ấnhi u h n ch .Vì v y vi c bi n đ i bi u th c t d ng ph c t p thành ề ạ ế ậ ệ ế ổ ể ứ ừ ạ ứ ạđ n gi n các em ơ ả găp nhi u khó khănề 3.Nhi u em làm các bài t p tìm s theo ph ng pháp phân tích c u t o ề ậ ố ươ ấ ạs , các em th ng phân tích khá dài dòng, làm bài tóan ph c t p thêm và ố ườ ứ ạkéo dài th i gian bi n đ i bi u th c và bi n đ i bi u th c hay saiờ ế ổ ể ứ ế ổ ể ứVí dụ: Tìm s có ba ch s ,bi t r ng khi vi t thêm ch s 1 vào bên trái ố ữ ố ế ằ ế ữ ốđ c s m i g p 5 l n s ph i tìm?ượ ố ớ ấ ầ ố ảSau khi vi t đ c bi u th c: 1abc = abc x 5ế ượ ể ứCác em th ng phân tích: 1 000 + aoo + bo + c = ( aoo + bo + c ) x 5ườMà ch a bi t phân tích : abc = abc x 5 ư ế 1 000 + abc = abc x 54. Khi làm xong th ng không th l i đ ki m đ nh k t qu ườ ử ạ ể ể ị ế ả5. H u h t các em không l y h t nghi m ( đáp s )ầ ế ấ ế ệ ố

Tin mới nhất

Trang