Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Tran Xuan Chien Thứ sáu, Tháng 8 26, 2016 - 17:04
2 MD Ngô Minh Dũng Thứ hai, Tháng 11 28, 2016 - 21:52
3 MD Ngô Minh Dũng Thứ hai, Tháng 11 28, 2016 - 21:52
4 Huynh Thai Son Thứ hai, Tháng 1 23, 2017 - 16:06
5 chu anh Thứ năm, Tháng 2 16, 2017 - 13:30
6 chu anh Thứ năm, Tháng 2 16, 2017 - 13:30
7 xuan dao Thứ năm, Tháng 3 16, 2017 - 19:22
8 Trần Anh Quang Thứ sáu, Tháng 7 21, 2017 - 20:32
9 tran tony Thứ hai, Tháng 8 7, 2017 - 23:41
10 Pham Hue Thứ ba, Tháng 9 26, 2017 - 19:49

Trang

Quy luat gia tri trong nen san xuat hang hoa va van dung quy luat nay

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 344
11
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 10 | Loại file: DOC
 • L I NÓI Đ U
  Các quy lu t kinh t vai trò đi u ti t n n s n xu t hàng hóa m t ế ế
  cách h p lí. Trong đó quy lu t giá tr quy lu t kinh t quan tr ng nh t, n m ế
  vai trò c s cho s chi ph i n n s n xu t hàng hóa. giúp đi u ti t s nơ ế
  xu t l u thông hàng hóa; kích thích c i ti n thu t, h p hóa s n xu t, ư ế
  tăng năng su t lao đ ng, thúc đ y l c l ng s n xu t h i phát tri n; th c ượ
  hi n s l a ch n t nhiên phân hóa ng i s n xu t hàng hóa thành ng i ườ ườ
  giàu ng i nghèo. Chúng ta c n nghiên c u v quy lu t giá tr , tìm hi u vaiườ
  trò tác đ ng c a t i n n kinh t đ th áp d ng m t cách phù h p ế
  đem l i hi u qu cao nh t đ i v i s phát tri n c a n n kinh t . Đó cũng là lí ế
  do em ch n đ bài:
  Quy lu t giá tr trong n n s n xu t hàng hóa s v n d ng quy
  lu t này trong quá trình xây d ng n n kinh t th tr ng đ nh h ng ế ườ ướ
  XHCN Vi t Nam .
  1
 • I. Lí lu n chung v quy lu t giá tr .
  S n xu t hàng hóa ch u s tác đ ng c a nhi u quy lu t kinh t nh : quy ế ư
  lu t giá tr , quy lu t cung c u, quy lu t l u thông ti n t ,… Nh ng vai trò ư ư
  c s cho s chi ph i n n s n xu t hàng hóa thu c v quy lu t giá tr .ơ
  1. N i dung c a quy lu t giá tr .
  đâu ho t đ ng s n xu t trao đ i hàng hóa thì đó s xu t
  hi n c a quy lu t giá tr cho đó h i t b n hay h i h i ch ư
  nghĩa. M i ho t đ ng c a các ch th kinh t trong s n xu t l u thông ế ư
  hàng hóa đ u ch u s tác đ ng chi ph i c a quy lu t này. Tuân theo yêu
  c u c a quy lu t giá tr thì m i l i nhu n, m i t n t i phát tri n đ c, ư
  ng c l i s b thua l và phá s n.ượ
  Quy lu t giá tr đòi h i vi c s n xu t trao đ i hàng hóa ph i d a trên
  c s hao phí lao đ ng h i c n thi t.ơ ế Trong n n kinh t hàng hóa, m i ế
  ng i s n xu t t quy t đ nh hao phí lao đ ng cá bi t c a mình nh ng giá trườ ế ư
  hàng hóa không ph i đ c quy t đ nh b i lao đ ng hao phí lao đ ng c a t ng ượ ế
  ng i s n xu t b i hao phí lao đ ng h i c n thi t. v y, mu n bánườ ế
  đ c hàng đ p đ c chi phí lãi ng i s n xu t ph i đi u ch nh làmượ ượ ườ
  cho hao phí lao đ ng bi t c a mình phù h p v i m c chi phí h i
  ch p nh n đ c. ượ
  Trong l u thông quy lu t đòi h i vi c trao đ i hàng hóa ph i theo nguyênư
  t c ngang giá . T c v i m t hàng hóa m t th i đi m nào đó do c nh
  tranh, quan h cung c u, s c mua c a đ ng ti n tác đ ng t i giá c c a
  hàng hóa đó th cao h n ho c th p h n giá tr c a nó. Tuy nhiên n u xét ơ ơ ế
  trên ph m vi toàn h i trong th i gian dài thì t ng giá c hàng hóa b ng
  t ng giá tr hàng hóa.
  2
 • Quy lu t giá tr cũng tr u t ng nh ph m trù giá tr . Chúng ta nh n ượ ư
  th c quy lu t giá tr thông qua quy lu t giá c . Trong t ng giai đo n phát
  tri n s n xu t hàng hóa thì quy lu t giá tr có bi u hi n, ho t đ ng khác nhau.
  Tóm l i, yêu c u chung c a quy lu t giá tr mang tính khách quan, đ m
  b o s công b ng h p lý, bình đ ng gi a nh ng ng i s n xu t trao đ i ườ
  hàng hóa.
  2. Tác d ng c a quy lu t giá tr trong n n kinh t hàng hóa. ế
  Trong s n xu t hàng hóa, quy lu t giá tr có ba tác đ ng ch y u sau: ế
  Đi u ti t s n xu t và l u thông hàng hóa ế ư
  Đi u ti t s n xu t t c đi u hòa, phân b các y u t s n xu t gi a các ế ế
  ngành, các lĩnh v c c a n n kinh t . ế Tác đ ng này c a quy lu t giá tr thông
  qua s bi n đ ng c a giá c hàng hóa trên th tr ng d i tác đ ng c a quy ế ườ ướ
  lu t cung c u . N u ngành nào đó khi cung nh h n c u, giá c hàng hóa sế ơ
  cao h n giá tr , hàng hóa bán ch y, lãi cao, thì ng i s n xu t s đ vàoơ ườ
  ngành y. Do đó, t li u s n xu t s c lao đ ng đ c chuy n d ch vào ư ượ
  ngành đó tăng lên ng c l i. Đi u ti t l u thông c a quy lu t giá tr cũngượ ế ư
  thông qua giá c trên th tr ng. S bi n đ ng c a giá c th tr ng cũng ườ ế ườ
  tác d ng thu hút lu ng hàng t n i giá c th p đ n n i giá c cao, do đó làm ơ ế ơ
  l u thông hàng hóa thông su t. Nh v y, s bi n đ ng c a giá c trên thư ư ế
  tr ng không nh ng ch s bi n đ ng v kinh t còn tác đ ng đi uườ ế ế
  ti t n n kinh t hàng hóa.ế ế
  Kích thích c i ti n thu t, h p lí hóa s n xu t, tăng năng su t lao ế
  đ ng, thúc đ y l c l ng s n xu t xã h i phát tri n ượ
  Trong n n kinh t hàng hóa, các hàng hóa đ c s n xu t trong nh ng ế ượ
  đi u ki n khác nhau nên giá tr bi t khác nhau, nh ng trên th tr ng ư ườ
  đ u ph i trao đ i theo giá tr h i. Đ tránh b phá s n giành u th ư ế
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/08/2016 , 23:16

Mô tả tài liệu:

Quy luat gia tri trong nen san xuat hang hoa va van dung quy luat nay

Quy luat gia tri trong nen san xuat hang hoa va van dung quy luat nay

Tin mới nhất

Trang