Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Quy hoạch treo-Thực trạng và giải pháp

Ảnh của dreamme458
MS QUỲNH ANH(1,104 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 1
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 14 | Loại file: DOC
 • Quy hoạch “treo”- thực trạng và giải pháp
  PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ QUY HOẠCH “TREO”
  1. Th c tr ng quy ho ch treo n c ta hi n nay ướ :
  các n c trên th gi i, l s hi m khi ta b t g p c m t quy ho ch ướ ế ế
  “treo’ hay d án “treo”. Tuy nhiên, n c ta, trong kho ng th i gian dài, “D án ướ
  treo” m t c m t nóng gây nên nhi u b c xúc trong h i. Trên kh p các t nh
  thành t b c vào nam, trên nhi u lĩnh v c đ u d dàng b t g p c m t “treo”
  đ y n d v i n i hàm cùng phong phú. th nh n th y đây m t v n đ
  đã gây ra nhi u khó khăn trong ti n trình phát tri n kinh t - xã h i đ t n c. ế ế ướ
  Nhìn chung, có 3 d ng quy ho ch “ treo” chính:
  Th nh t , đ a ph ng công b quy ho ch m t khu đ t đ xây d ng công trình, ươ
  d án nh ng sau đó không làm đ th c hi n quy ho ch. Trong khi ng i dân ư ườ
  s ng trong khu quy ho ch mu n xây d ng, s a ch a, chuy n nh ng l i g p khó ượ
  khăn.
  Th hai, đã quy t đ nh thu h i đ t đ th c hi n d án nh ng vi c thu h iế ư
  không d t đi m, kéo dài t năm này sang năm khác, khi ch v ng m t vài ướ
  th a, trong khi nhà đ u t m i m t ch giao đ t. Tình tr ng “treo” này làm ch m ư
  tr ti n đ th c hi n d án đ u t ế ư
  Th ba, đ t đã giao nh ng ch đ u t không đ u t ho c đ u t m t ít r i b ư ư ư ư
  đó gây lãng phí.
  V a qua, B TN - MT đã ti n hành ki m tra 63 t nh, thành ph v quy ho ch, ế
  k ho ch s d ng đ t. Theo đó, c p huy n, v n còn 150/681 huy n ch a hoàn ế ư
  thành ho c ch a tri n khai vi c l p quy ho ch, k ho ch s d ng đ t. c p xã ư ế
  cũng v n còn 1.991/11.074 xã ch a tri n khai (chi m 17,98%). ư ế Theo th ng kê
  c a B TN-MT, ch trong 3 năm (t 2006-2008), t i 53 t nh, thành ph , có t i
  1.763 tr ng h p quy ho ch treoườ
  Quy ho ch “treo” “đi” t B c vào Nam; “treo” trong 1 năm, 10 năm và
  lâu h n th n a…ơ ế
  T i N i , vi c hoàn thành xây d ng đ ng Láng - Hòa L c i l Thăng ườ
  Long) và nâng c p Qu c l 32 đ c kỳ v ng là "l c đ y" cho các d án b t đ ng ượ
  s n (BĐS) phía Tây N i. Nh ng đ ng đã thông, h u h t d án v n ng n ư ườ ế
  ngang. C th nh : ư
  Nhóm 1 Trang 1
 • Quy hoạch “treo”- thực trạng và giải pháp
  M t trong nh ng d án đã đ c đ c gi i thi u đình đám cách đây nhi u năm, ượ ượ
  d báo s tr thành tâm đi m trong chu i đô th phía Tây N i Khu đô th
  B c An Khánh (đã đ i tên thành D án Splendora cách đây h n 1 năm). D án này ơ
  do Công ty Vinaconex T p đoàn Posco E & Cm ch đ u t , v i s v n h n ư ơ
  2,5 t USD, di n tích chi m đ t h n 264 ha.Công trình đ c chính th c kh i ế ơ ượ
  công t tháng 4/2007 và d ki n s hoàn thành vào năm 2013. Tuy nhiên, đ n th i ế ế
  đi m này, ph n l n di n tích D án v n ch a hoàn thành vi c san l p m t b ng. ư
  Ngay c trung tâm marketing di n tích 50 ha trong giai đo n I c a d án hi n
  v n trong quá trình xây d ng và san l p m t b ng.
  D án Khu đô th m i Kim Chung - Di Tr ch, do Công ty c ph n Th ng m i ươ
  Vietracimex làm ch đ u t , v i di n tích h n 170 ha, cũng đã t ng đ c gi i ư ơ ượ
  đ u t đ t Hà N i h t s c quan tâm kho ng 1 năm v tr c. Đ n th i đi m hi n ư ế ướ ế
  t i, bên ngoài t ng rào c a D án đã đ c ch đ u t d ng bi n gi i thi u v ườ ượ ư
  các h ng m c công trình, nh ng bên trong h u nh v n là khu đ t hoang. ư ư
  T i Tp.HCM , có d án b treo g n 15 năm vì không làm. Trong khi đó, cũng có
  d án đã hoàn thành xây d ng g n 90% nh ng v n b treo. ư
  Năm 1995, khi S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Tp.HCM xin làm ch đ u
  t d án khu sinh thái văn hoá h Vĩnh L c, huy n Bình Chánh thì ng i dânư ườ
  kh p kh i m ng đây d án đ c đ u t l n nh t t tr c đ n nay t i đ a ượ ư ướ ế
  ph ng, h a h n mang l i m t di n m o hoàn toàn khác h n cho huy n này.ươ
  Tuy nhiên, sau g n 14 năm đ c phê duy t, d án r ng trên 423 ha, v i v n đ u ượ
  t d ki n 2.500 t đ ng này v n ch n m trên gi y. Khu sinh thái trong m v nư ế ơ
  ch nh ng ngôi nhà l p x p c a ng i dân xen gi a các kho ng đ t tr ng đ y ườ
  c .
  Đ c bi t, d án này đ c thành ph chuy n cho b n ch đ u t khác nhau.ượ ế ượ ư
  M i nh t gi a năm 2008, UBND Tp.HCM ch p thu n cho T ng công ty Nông
  nghi p Sài Gòn liên doanh đ thành l p Công ty C ph n Sinh thái văn hoá h
  Vĩnh L c. Tuy nhiên, s h p tác này cũng ch ng đem l i s thay đ i nào.
  Nguy n Th Nh , Ph m Văn Hai cho bi t, quý 3/2009, ch đ u t đã t ế ư
  ch c h p dân h a đ n cu i năm 2009 s đ n bù, nh ng đ n nay v n không ế ư ế
  th y đ ng tĩnh gì. Theo gi i thích c a đ i di n UBND huy n Bình Chánh, vì tr c
  tr c v m t pháp do l c l ng ban b i th ng quá m ng so v i s d án ượ ư
  tri n khai trên đ a bàn nên quá trình ki m tra hi n tr ng nhà c a, m m , hoa màu
  đ l p ph ng án b i th ng ch m tr . Ph i đ n quý 2/2010 m i tri n khai công ươ ườ ế
  tác đ n gi i phóng m t b ng.
  Nhóm 1 Trang 2
 • Quy hoạch “treo”- thực trạng và giải pháp
  Trong khi đó, đ i di n ch đ u t kh ng đ nh: nhanh nh t thì 9 năm n a d án ư
  này m i hoàn thành!
  Quy ho ch “treo” trên m i lĩnh v c đ u t : ư
  D án Khu đô th sinh thái l n bi n C n Gi , v nh M t Tr i m t th i cũng đ c ượ
  tung d án l n bi n đ u tiên l n nh t Vi t Nam, t o hích cho vi c
  phát tri n kinh t , thay đ i b m t huy n C n Gi . ế
  Theo quy ho ch, m t đ xây d ng chung c a khu l n bi n này không quá 20%
  v i chi u cao kho ng ba t ng, khu ngh d ng cao c p, bi t th , resort, sân th ưỡ
  thao, bãi t m nhân t o... đ u h ng m t ra bi n. T ng v n ban đ u kho ng 500 ướ
  tri u USD sau đó d ki n tăng lên 600 tri u USD t c trên 11.000 t đ ng. ế
  đ c kh i công t tháng 12/2007 nh ng đ n nay, nhà đ u t v n ch a th cư ư ế ư ư
  hi n cam k t ban đ u là hoàn thành san l p bi n trong năm 2010. Ch đ u t d ế ư
  án Công ty C ph n Du l ch bi n C n Gi cho bi t, trong tr ng h p ch a ế ườ ư
  huy đ ng đ c v n, công ty s th c hi n tr c m t ti u d án quy kho ng ượ ướ
  100 ha, thay ph i tri n khai trên di n r ng.Vì còn ch phê duy t quy ho ch
  chung c a Th đô Hà N i.
  Tr c th c tr ng quy ho ch treo tràn lan, gây thi t h i n ng n đ n sướ ế
  phát tri n kinh t -xã h i, các B , ngành và nhi u đ a ph ng đã đ a ra bi n ế ươ ư
  pháp kh c ph c tình tr ng trên. Tuy nhiên, các bi n pháp v n đ c th c ượ
  hi n nh ng quy ho ch thì v n “treo”: ư
  Quy t Đ nh 68/2010/QĐ-UBND 14 tháng 9 năm 2010 ban hành quy đ nh v c pế
  gi y phép xây d ng qu n xây d ng theo gi y phép trên đ a n thành ph
  H Chí t i các vùng quy ho ch nh ng ch a quy t đ nh thu h i đ t, ng i ư ư ế ườ
  dân có th xây nhà t i đa 5 t ng. Song th c t t i h u h t các d án “treo”, ng i ế ế ườ
  dân v n không th xây d ng đ c. ượ
  Quy t đ nh 68 khi n ng i dân khu v c p Doi, ph ng 15, qu n Gò V p - m tế ế ườ ườ
  khu dân c l n gi a lòng thành ph b b quên h n 30 năm, vì quy ho ch “treo” -ư ơ
  nh đ c “c i trói”. Nh ng đã 2 tháng quy t đ nh trên hi u l c, ng i dânư ượ ư ế ườ
  n i đây cho bi t, nhi u l n liên h v i ph ng, qu n xin đ c xây nhà c p 4 đơ ế ườ ượ
  , v n b “l c đ u”. ng i li u xây nhà t m cũng b qu n đô th xu ng ườ
  “c t” nóc.
  Nhóm 1 Trang 3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2015 , 23:16

Mô tả tài liệu:

Quy hoạch treo-Thực trạng và giải pháp

Quy hoạch “treo”- thực trạng và giải phápPHẦN I. TỔNG QUAN VỀ QUY HOẠCH “TREO”1. Th c tr ng quy ho ch treo n c ta hi n nayự ạ ạ ở ướ ệ : các n c trên th gi i, có l s hi m khi ta b t g p c m t quy ho chỞ ướ ế ớ ẽ ẽ ế ắ ặ ụ ừ ạ“treo’ hay d án “treo”. Tuy nhiên, n c ta, trong kho ng th i gian dài, “D ánự ở ướ ả ờ ựtreo” là m t c m t nóng gây nên nhi u b c xúc trong xã h i. Trên kh p các t nhộ ụ ừ ề ứ ộ ắ ỉthành t b c vào nam, trên nhi u lĩnh v c đ u d dàng b t g p c m t “treo”ừ ắ ề ự ề ễ ắ ặ ụ ừđ y n d v i n i hàm vô cùng phong phú. Có th nh n th y đây là m t v n đầ ẩ ụ ớ ộ ể ậ ấ ộ ấ ềđã gây ra nhi u khó khăn trong ti n trình phát tri n kinh t - xã h i đ t n c. ề ế ể ế ộ ấ ướNhìn chung, có 3 d ng quy ho ch “ treo” chính:ạ ạTh nh tứ ấ , đ a ph ng công b quy ho ch m t khu đ t đ xây d ng công trình,ị ươ ố ạ ộ ấ ể ựd án nh ng sau đó không làm gì đ th c hi n quy ho ch. Trong khi ng i dânự ư ể ự ệ ạ ườs ng trong khu quy ho ch mu n xây d ng, s a ch a, chuy n nh ng l i g p khóố ạ ố ự ử ữ ể ượ ạ ặkhăn. Th hai,ứ đã có quy t đ nh thu h i đ t đ th c hi n d án nh ng vi c thu h iế ị ồ ấ ể ự ệ ự ư ệ ồkhông d t đi m, kéo dài t năm này sang năm khác, có khi ch v ng m t vàiứ ể ừ ỉ ướ ộth a, trong khi nhà đ u t m i m t ch giao đ t. Tình tr ng “treo” này làm ch mử ầ ư ỏ ắ ờ ấ ạ ậtr ti n đ th c hi n d án đ u tễ ế ộ ự ệ ự ầ ưTh ba,ứ đ t đã giao nh ng ch đ u t không đ u t gì ho c đ u t m t ít r i bấ ư ủ ầ ư ầ ư ặ ầ ư ộ ồ ỏđó gây lãng phí. V a qua, B TN - MT đã ti n hành ki m tra 63 t nh, thành ph v quy ho ch, ừ ộ ế ể ỉ ố ề ạk ho ch s d ng đ t. Theo đó, c p huy n, v n còn 150/681 huy n ch a hoàn ế ạ ử ụ ấ ở ấ ệ ẫ ệ ưthành ho c ch a tri n khai vi c l p quy ho ch, k ho ch s d ng đ t. c p xã ặ ư ể ệ ậ ạ ế ạ ử ụ ấ Ở ấcũng v n còn 1.991/11.074 xã ch a tri n khai (chi m 17,98%). ẫ ư ể ế Theo th ng kê ốc a B TN-MT, ủ ộ ch trong 3 năm (t 2006-2008), t i 53 t nh, thành ph , có t i ỉ ừ ạ ỉ ố ớ1.763 tr ng h p quy ho ch treoườ ợ ạQuy ho ch “treo” “đi” t B c vào Nam; “treo” trong 1 năm, 10 năm và ạ ừ ắlâu h n th n a…ơ ế ữT i Hà N iạ ộ , vi c hoàn thành xây d ng đ ng Láng - Hòa L c (Đ i l Thăngệ ự ườ ạ ạ ộLong) và nâng c p Qu c l 32 đ c kỳ v ng là "l c đ y" cho các d án b t đ ngấ ố ộ ượ ọ ự ẩ ự ấ ộs n (BĐS) phía Tây Hà N i. Nh ng dù đ ng đã thông, h u h t d án v n ng nả ộ ư ườ ầ ế ự ẫ ổngang. C th nh :ụ ể ưNhóm 1 Trang 1

Tin mới nhất

Trang