Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Quy chuẩn quốc gia về sản phẩm, hàng hóa, vật liệu xây dựng QCVN 16-2014

Ảnh của sunmid
Mid Sun(1 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 4
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 40 | Loại file: PDF
 • CNG A XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
  QCVN 16:2014/BXD
  QUY CHUN K THUT QUC GIA
  V SN PHM, NG A VT LIU Y DNG
  National Technical Regulations
  on Products, Goods of Building Materials
  NI 2014
 • QCVN 16:2014/BXD
  2
 • QCVN 16:2014/BXD
  3
  MC LC
  Li nói đu 4
  Phn 1. QUY ĐNH CHUNG 5
  1.1.
  Phm vi điu chnh 5
  1.2.
  Đối tượng áp dng 5
  1.3.
  Gii thích t ng 5
  1.4.
  Quy đnh chung 8
  1.5.
  Tài liu vin dn 8
  PHN 2. QUY ĐỊNH K THUT 15
  2.1.
  Nhóm sn phm clanhke xi măng xi măng 15
  2.2.
  Nhóm sn phm kính y dng 19
  2.3.
  Nhóm sn phm ph gia cho xi măng, ng va 22
  2.4.
  Nhóm sn phm vt liu y dng cha si cơ, si hu cơ tng hp;
  sn phm nhôm hp kim nhôm đnh nh; ng nha polyvinyl clorua
  không a do (PVC-U) sn phm trên cơ s g
  25
  2.5.
  Nhóm sn phm sơn, vt liu chng thm và vt liu xm khe 29
  2.6.
  Nhóm sn phm gch, đá p t 32
  2.7.
  Nhóm sn phm s v sinh 34
  2.8.
  Nhóm sn phm ct liu cho bê tông va 35
  2.9.
  Nhóm sn phm ca s, ca đi 37
  2.10.
  Nhóm sn phm vt liu xây 38
  PHN 3. QUY ĐỊNH V QUN LÝ 39
  3.1.
  Quy đnh v chng nhn hp quy, ng b hp quy 39
  3.2.
  Quy đnh v bao gói, ghi nhãn, vn chuyn bo qun 40
  3.3.
  T chc thc hin 40

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2016 , 11:08

Mô tả tài liệu:

Quy chuẩn quốc gia về sản phẩm, hàng hóa, vật liệu xây dựng QCVN 16-2014

Quy chuẩn quốc gia về sản phẩm, hàng hóa, vật liệu xây dựng QCVN 16-2014

Tin mới nhất

Trang