Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 tot hoc Thứ bảy, Tháng 2 27, 2016 - 10:36
2 Trọng Nghĩa Nguyễn Thứ ba, Tháng 3 8, 2016 - 09:02
3 Trọng Nghĩa Nguyễn Thứ ba, Tháng 3 8, 2016 - 09:02
4 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:09
5 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:09
6 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:09
7 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:09
8 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:09

Quản lý môi trường tại làng nghề Đồng Kỵ

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 5
8
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 89 | Loại file: DOC
 • Đ tài: Qu n lý môi tr ng t i làng ngh Đ ng K - Th xã T ườ
  S n – T nh B c Ninhơ
  L I M Đ U
  I. Lý do ch n đ tài
  Tr i qua bao nhiêu đ i nay, các làng ngh th công truy n th ng t
  lâu đã là m t nét đ p r t riêng c a vùng nông thôn Vi t Nam. Trong nhi u
  năm v a qua, cùng v i s phát tri n không ng ng c a kinh t - h i nói ư ế
  chung thì nhi u ngành ngh th công truy n th ng đã đ c khôi ph c ượ
  cũng đ t đ c nh ng b c ti n khá m nh t o thành phong trào r ng kh p ượ ướ ế
  trong c n c, góp ph n c i thi n đáng k cho đ i s ng nhân dân trongả ướ
  vùng. Tuy nhiên, s phát tri n y còn m ng n ng tính t phát, tùy ti n,
  ch a có quy ho ch đ nh h ng c th cũng nh quy mô s n xu t còn nh ,ư ướ ư
  quy trình s n xu t trang thi t b còn l c h u. T t c nh ng m t h n ế
  ch trên không ch nh h ng đ n s phát tri n c a các làng ngh truy nế ưở ế
  th ng còn gây ra nh ng tác đ ng không nh đ n ch t l ng môi ế ượ
  tr ng làng ngh , đ c bi t đ i v i s c kh e c ng đ ng t i đ a bàn ườ
  c các vùng lân c n. v y, l ng ghép s phát tri n đ duy trì v ng ch c
  ho t đ ng c a các làng ngh v i vi c b o đ m BVMT là vi c c n th ng ườ
  xuyên đ c chú tr ng quan tâm c a các c p chính quy n, c quan ch cượ ơ
  năng, th ng nh t t Trung ng đ n đ a ph ng. Ươ ế ươ
  T nh B c Ninh tính đ n nay 62 làng ngh truy n th ng chi m ế ế
  10% l ng làng ngh truy n th ng trong c n c, ch y u trong trongượ ướ ủ ế
  các lĩnh v c s n xu t s n xu t gi y, đ g m ngh đem xu t kh u, g m,
  s t thép tái ch , đúc đ ng. Trong đó, th T S n c a t nh B c Ninh t ế ơ
  lâu đã n i ti ng v i s phát tri n c a làng ngh đ g m ngh ế Đ ng K .
  Làng ngh Đ ng K v i chuyên môn là s n xu t đ g g m nhi u ch ng
  lo i s n ph m, nhi u năm qua đã đem l i thu nh p đáng k cho ng i ườ
 • dân, không nh ng trong vùng còn c nh ng vùng mi n lân c n, góp
  ph n cho s phát tri n kinh t c a làng ngh , c a th T S n nói riêng ế ừ ơ
  c t nh B c Ninh nói chung. Nh ng cũng không n m ngoài th c trang ư
  chung, vi c ho t đ ng s n xu t c a làng đang gây ra m t v n n n v s ô
  nhi m môi tr ng. Do đó, yêu c u hi n nay đòi h i công tác qu n ườ
  môi tr ng cho làng ngh Đ ng K c n đ c các c p chính quy n, cácườ ượ
  c quan ch c năng, các nhà chuyên môn quan tâm sát sao đ đ nhơ
  h ng, quy ho ch gi i quy t. ướ ế
  Nh ng m qua, công tác qu n môi tr ng cho làng ngh Đ ng ườ
  K cũng đã đ t đ c nh ng k t qu nh t đ nh nh ng bên c nh đó v n ượ ế ư
  không tránh kh i nhi u h n ch do nhi u nguyên nhân khác nhau. Ý th c ế
  đ c v n đ trên, b n thân tôi là m t sinh viên chuyên ngành Kinh t ượ ế
  qu n môi tr ng r t mu n nghiên c u sâu h n đ th tìm ra nh ng ườ ơ
  gi i pháp cho v n đ môi tr ng n i đây. V y nên, tôi quy t đ nh xin l a ườ ơ ế
  ch n đ tài : Qu n lý môi tr ng t i làng ngh Đ ng K - Th T ườ
  S n – T nh B c Ninhơ ” làm chuyên đ t t nghi p c a mình.
  II. M c tiêu
  Đ tài nghiên c u c a đ tài nh m đi đ n 2 m c tiêu: ế
  Th nh t, phân ch th c tr ng môi tr ng tình hình th c hi n ườ
  công tác qu n lý môi tr ng đ c quan tâm, ti n hành ra sao t i làng ngh ườ ượ ế
  Đ ng K - T S n - B c Ninh. Sau đó, rút ra nh ng đi m t t c n phát huy ơ
  đ ng th i nhìn ra nh ng h n ch ph i kh c ph c k p th i. ế
  Th hai, t nh ng đi m m nh đi m y u đó chính nh ng căn c ế
  đ a ra đ c nhi u gi i pháp, ki n ngh c n thi t nh t góp ph n đ yư ượ ế ế
  m nh công tác qu n môi tr ng t i làng ngh Đ ng K đ c t t h n ườ ượ ơ
  cho nh ng năm sau này.
 • III. Đ i t ng và ph m vi nghiên c u c a đ tài. ượ
  Đ i t ng nghiên c u: Các v n đ liên quan đ n công tác QLMT ượ ế
  làng ngh Đ ng K - th xã T S n – T nh B c Ninh. ơ
  Ph m vi nghiên c u: Các v n đ liên quan đ n công tác QLMT t i ế
  làng ngh Đ ng K - th xã T S n – B c Ninh ơ
  Th i gian: t 2005 đ n nay. ế
  Đ a đi m : làng ngh đ g m ngh Đ ng K - th T S n ề ồ ỗ ơ
  T nh B c Ninh.
  IV. Ph ng pháp nghiên c u.ươ
  Ph ng pháp k th a, t ng h p có ch n l c.ươ ế
  Ti n hành thu th p tài li u, s li u quan tr c liên quan t các cế ơ
  quan, S ban ngành nh các Báo cáo hi n tr ng môi tr ng các s li u ư ườ ố ệ
  th ng kê, văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan.
  Ph ng pháp so sánh, đánh giá.ươ
  Ti n hành đi u tra th c đ a b ng các b ng h i c th , rõ ràng.ế
  Căn c vào các đánh giá thu đ c qua b ng h i c ng v i các s li u ượ
  nói chung liên quan các s li u tiêu chí đánh giá, đ t đó phân
  tích đ c s hi u qu cũng nh ch a đ t yêu c u qua các th i kỳ khácượ ư ư
  nhau c a hi n tr ng môi tr ng và công tác qu n lý môi tr ng. ườ ườ
  Ph ng pháp đánh giá tác đ ng môi tr ng.ươ ườ
  T nh ng s li u s n s so sánh v i các tiêu chí đánh giá
  đ phân tích nh ng nh h ng đ n các m t kinh t - h i môi ưở ế ế
  tr ng.ườ

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2016 , 12:32

Mô tả tài liệu:

Quản lý môi trường tại làng nghề Đồng Kỵ

Đ tài: Qu n lý môi tr ng t i làng ngh Đ ng K - Th xã Tề ả ườ ạ ề ồ ỵ ị ừS n – T nh B c Ninhơ ỉ ắL I M Đ UỜ Ở ẦI. Lý do ch n đ tàiọ ềTr i qua bao nhiêu đ i nay, các làng ngh th công truy n th ng tả ờ ề ủ ề ố ừlâu đã là m t nét đ p r t riêng c a vùng nông thôn Vi t Nam. Trong nhi uộ ẹ ấ ủ ệ ềnăm v a qua, cùng v i s phát tri n không ng ng c a kinh t - xã h i nóiừ ớ ư ể ừ ủ ế ộchung thì nhi u ngành ngh th công truy n th ng đã đ c khôi ph c vàề ề ủ ề ố ượ ụcũng đ t đ c nh ng b c ti n khá m nh t o thành phong trào r ng kh pạ ượ ữ ướ ế ạ ạ ộ ắtrong c n c, góp ph n c i thi n đáng k cho đ i s ng nhân dân trongả ướ ầ ả ệ ể ờ ốvùng. Tuy nhiên, s phát tri n y còn m ng n ng tính t phát, tùy ti n,ự ể ấ ạ ặ ự ệch a có quy ho ch đ nh h ng c th cũng nh quy mô s n xu t còn nh ,ư ạ ị ướ ụ ể ư ả ấ ỏquy trình s n xu t và trang thi t b còn l c h u. T t c nh ng m t h nả ấ ế ị ạ ậ ấ ả ữ ặ ạch trên không ch nh h ng đ n s phát tri n c a các làng ngh truy nế ỉ ả ưở ế ự ể ủ ề ềth ng mà còn gây ra nh ng tác đ ng không nh đ n ch t l ng môiố ữ ộ ỏ ế ấ ượtr ng làng ngh , đ c bi t là đ i v i s c kh e c ng đ ng t i đ a bàn vàườ ề ặ ệ ố ớ ứ ỏ ộ ồ ạ ịc các vùng lân c n. Vì v y, l ng ghép s phát tri n đ duy trì v ng ch cả ậ ậ ồ ự ể ể ữ ắho t đ ng c a các làng ngh v i vi c b o đ m BVMT là vi c c n th ngạ ộ ủ ề ớ ệ ả ả ệ ầ ườxuyên đ c chú tr ng quan tâm c a các c p chính quy n, c quan ch cượ ọ ủ ấ ề ơ ứnăng, th ng nh t t Trung ng đ n đ a ph ng.ố ấ ừ Ươ ế ị ươT nh B c Ninh tính đ n nay có 62 làng ngh truy n th ng chi mỉ ắ ế ề ề ố ế10% l ng làng ngh truy n th ng trong c n c, ch y u trong trongượ ề ề ố ả ướ ủ ếcác lĩnh v c s n xu t s n xu t gi y, đ g m ngh đem xu t kh u, g m,ự ả ấ ả ấ ấ ồ ỗ ỹ ệ ấ ẩ ốs t thép tái ch , đúc đ ng. Trong đó, th xã T S n c a t nh B c Ninh tắ ế ồ ị ừ ơ ủ ỉ ắ ừlâu đã n i ti ng v i s phát tri n c a làng ngh đ g m nghổ ế ớ ự ể ủ ề ồ ỗ ỹ ệ Đ ng K .ồ ỵLàng ngh Đ ng K v i chuyên môn là s n xu t đ g g m nhi u ch ngề ồ ỵ ớ ả ấ ồ ỗ ồ ề ủlo i s n ph m, nhi u năm qua đã đem l i thu nh p đáng k cho ng iạ ả ẩ ề ạ ậ ể ườ

Tin mới nhất

Trang