Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 vu tien Thứ sáu, Tháng 9 16, 2016 - 21:22
2 vu tien Thứ sáu, Tháng 9 16, 2016 - 21:22
3 vu tien Thứ sáu, Tháng 9 16, 2016 - 21:22

Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung tâm giáo dục thường xuyên quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 10
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 12 | Loại file: PDF
 • ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC
  LÊ ĐỨC PHONG
  QUN HOT ĐỘNG GIÁO DC ĐẠO ĐỨC
  CHO HC SINH TRUNG M GIÁO DC THƯỜNG XUN
  QUN 12 - THÀNH PH H CHÍ MINH
  LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
  HÀ NỘI – 2015
 • ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC
  LÊ ĐỨC PHONG
  QUN LÝ HOT ĐỘNG GIÁO DC ĐẠO ĐỨC
  CHO HC SINH TRUNG TÂM GIÁO DC THƯỜNG XUYÊN
  QUN 12 - THÀNH PH H CHÍ MINH
  LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
  Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC
  Mã số: 60 14 01 14
  Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN XUÂN TẾ
  HÀ NỘI – 2015
 • 1
  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN .................................................................................................... i
  KÝ HIỆU CÁC TỪ VIẾT TT ...................... Error! Bookmark not defined.
  DANH MỤC CÁC BẢNG.............................. Error! Bookmark not defined.
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ VÀ ĐỒ .................... Error! Bookmark not defined.
  MỤC LỤC ......................................................................................................... 1
  MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 5
  1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................... 5
  2. Câu hỏi nghiên cứu. ...................................................................................... 6
  3. Giả thuyết khoa học. ..................................................................................... 6
  4. Mục đích nghiên cứu. .................................................................................... 6
  5. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu .............................................................. 7
  5.1. Khách thể nghiên cứu ................................................................................. 7
  5.2. Đối tƣợng nghiên cứu................................................................................. 7
  6. Phạm vi nghiên cứu ....................................................................................... 7
  7. Nhiệm vụ nghiên cứu ................................................................................... 7
  8. Phƣơng pháp nghiên cứu ............................................................................... 7
  8.1. Nhóm phƣơng pháp nghiên cứu lý luận ..................................................... 7
  8.2. Nhóm phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn .................................................. 7
  8.3. Nhóm phƣơng pháp thống kê ..................................................................... 8
  9. Đóng góp ca luận văn .................................................................................. 8
  10. Cấu trúc của luận văn. ................................................................................. 8
  CHƢƠNG 1: SỞ LUẬN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
  ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƢỜNG
  XUYÊN QUẬN 12 - THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINHError! Bookmark not defined.
  1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu vấn đề ... Error! Bookmark not defined.
  1.1.1. Các nghiên cứu ngoài nƣớc ................... Error! Bookmark not defined.
  1.1.2. Các nghiên cứu trong nƣớc. .................. Error! Bookmark not defined.
  1.2. Một số khái niệm cơ bản .......................... Error! Bookmark not defined.
  1.2.1. Đạo đức ................................................. Error! Bookmark not defined.
  1.2.2. Giáo dục đạo đức................................... Error! Bookmark not defined.
  1.2.3. Quản lý .................................................. Error! Bookmark not defined.

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2016 , 16:27

Mô tả tài liệu:

Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trung tâm giáo dục thường xuyên quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC LÊ ĐỨC PHONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẬN 12 - THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI – 2015

Tin mới nhất

Trang