Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 quang chinh Thứ sáu, Tháng 4 22, 2016 - 20:04

Quản lý giao thông thành phố, đô thị

Ảnh của dreamme458
MS QUỲNH ANH(1,104 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 3
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 23 | Loại file: DOC
 • 0
  H C VI N HÀNH CHÍNH QU C GIA
  L P B I D NG KI N TH C QU N Lí NHÀ N C ƯỠ ƯỚ
  NG CH CHUYÊN VIÊN CHÍNH T I TR NG TRUNG C P ƯỜ
  CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIAO TH NG V N T I
  TI U LU N
  Đ tài:
  QU N LÍ GIAO THÔNG TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH
  Hà N i, tháng 04 năm 20
 • 1
 • PH N TH NH T
  Đ T V N Đ
  G n đây trên các ph ng ti n thông tin đ i chúng, có nhi u bài vi t ươ ế
  ph n nh v v n đ n đ ng v n đ u t y d ng c b n (XDCB), t ư ơ
  ngu n v n ngân sách Nhà n c (NSNN). Đó cũng là ch đ đ c d lu n ướ ượ ư
  xã h i h t s c quan tâm, trong b i c nh Đ ng Nhà n c ta đang ch ế ướ
  đ o th c hi n dân ch hóa, công khai hóa, minh b ch trong qu n lý tài
  chính công nói riêng và qu n lý Nhà n c nói chung. Chính vì v y khi ướ
  nhi u đ a ph ng đ s y ra tình tr ng n đ ng v n XDCB là v n đ gây ươ
  b c xúc trong d lu n qu n chúng nhân dân, tác đ ng không t t t i kh ư
  năng t i cân đ i vĩ v ngu n l c tài chính, đ ng th i đ t ra u c u
  Chính ph ph i có c gi i pháp đ m nh đ ngăn ch n, gi i quy t tình ế
  tr ng trên trong năm 2005 và nh ng năm ti p theo. ế
  Theo th ng kê ch a đ y đ c a các B , ngành và các đ a ph ng thì ư ươ
  s n đ ng v n đ u t XDCB t năm 2003 tr v tr c kho ng 11.500 t ư ướ
  đ ng, b ng kho ng 25% t ng s v n đ u t ngu n ngân ch Nhà n c ư ướ
  năm 2003. Trong đó các t nh và thành ph tr c thu c Trung ng s n ươ
  kho ng 7.500 t đ ng.
  N đ ng v n đ y t XDCB có c đ ng x u v m t tài chính ti n ư
  t , h i . Ph n nào kìm hãm s phát tri n b n v ng c a n n kinh t ế
  và đ c bi t đ i v i n n kinh t c a n c ta trong giai đo n hi n nay. ế ướ
  nhi u nguyên nhân d n đ n n đ ng v n đ u t XDCB, song trên c s ế ư ơ
  liên quan t i ti u lu n cu i khóa ch xin u 2 nhóm nguyên nhân ch y u. ế
  Tr c h t là nhóm nguyên nhân khách quan. Kh ng cân đ i v iướ ế
  đ u t XDCB t NSNN hàng năm cho đ u t y d ng k t c u h t ng ư ư ế
  2

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2015 , 09:58

Mô tả tài liệu:

Quản lý giao thông thành phố, đô thị

0H C VI N HÀNH CHÍNH QU C GIAỌ Ệ ỐL P B I D NG KI N TH C QU N Lí NHÀ N CỚ Ồ ƯỠ Ế Ứ Ả ƯỚNG CH CHUYÊN VIÊN CHÍNH T I TR NG TRUNG C PẠ Ạ ƯỜ Ấ CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIAO TH NG V N T Iễ Ậ ẢTI U LU NỂ ẬĐ tài:ềQU N LÍ GIAO THÔNG TRÊN Đ A BÀN THÀNH PHẢ Ị ỐHà N i, tháng 04 năm 20ộ

Tin mới nhất

Trang