Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 C Vin Thứ tư, Tháng 9 21, 2016 - 08:26
2 C Vin Thứ tư, Tháng 9 21, 2016 - 08:26
3 Nguyễn Phương Hà Thứ năm, Tháng 9 22, 2016 - 00:36
4 Ngo Ha Thứ sáu, Tháng 8 31, 2018 - 16:31

Quản lý đội ngũ viên chức hành chính trong các đại học vùng ở Việt Nam

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 20
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 20 | Loại file: PDF
 • ĐẠI HC QUC GIA HÀ NI
  TRƯỜNG ĐẠI HC GIÁO DC
  PHM TH KIÊN
  QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH
  TRONG CÁC ĐẠI HC VÙNG VIT NAM
  LUN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ GIÁO DC
  Mã s: 62 14 01 14
  HÀ NI - 2016
 • ĐẠI HC QUC GIA HÀ NI
  TRƯỜNG ĐẠI HC GIÁO DC
  PHM TH KIÊN
  QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH
  TRONG CÁC ĐẠI HC VÙNG VIT NAM
  LUN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ GIÁO DC
  Chuyên ngành: QUN LÝ GIÁO DC
  Mã s: 62 14 01 14
  Người ng dn khoa hc: 1. GS.TS. Nguyn Th M Lc
  2. PGS.TS. Phan Minh Tiến
  HÀ NI - 2016
 • M ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Trong quá trình đổi mới, Đảng ta đã chủ trương muốn phát trin kinh tế
  trước hết phi phát trin Giáo dục Đào tạo (GD&ĐT). Nghị quyết Đại hi
  Đảng toàn quc ln th XI đã khẳng định: "Phát trin giáo dc quc sách
  hàng đầu. Đổi mới căn bản, toàn din nn giáo dc Việt Nam theo hướng
  chun hoá, hiện đại hoá, hi hóa, dân ch hóa hi nhp quc tế, trong
  đó, đổi mới chế qun giáo dc (QLGD), phát triển đội ngũ giáo viên
  cán b QLGD khâu then cht(Dẫn theo Chiến lược phát trin giáo dc
  2011-2020) [54, tr.1].
  Chiến lược phát trin giáo dc 2011-2020 đã coi phát triển đội ngũ nhà
  giáo cán b QLGD gii pháp then cht trong 8 gii pháp phát trin giáo
  dục: Chuẩn hóa trong đào to, tuyn chn, s dụng và đánh giá nhà giáo
  cán b QLGD[54, tr.11]. Chiến lược phát trin kinh tế - hi (KTXH)
  2011-2020 cũng đã định hướng: "Pt trin ng cao chất ng ngun
  nhân lc, nht là nhân lc cht lượng cao mt đột phá chiến lược" [54, tr.1].
  Ngun nhân lực trong nhà trường chính đội ngũ cán bộ, viên chc,
  đây lực lượng bản tham gia xây dng phát triển nhà trường, trong đó
  đội ngũ viên chức hành chính (ĐNVCHC) một trong nhng yếu t cu
  thành năng lực thc hin các chức năng, nhim v của nhà trường, vai trò
  quan trng trong vic nâng cao hiu qu qun góp phn không nh đến
  chất lượng giáo dc.
  Trong tiến trình ci cách hành chính công c ta hin nay, nht là khi
  các đại học vùng (ĐHV) được trao quyn t ch, chu trách nhim cao trong
  các hoạt đng ca mình, vic ng dng các mô hình quản đội ngũ (QLĐN)
  viên chc nói chung và viên chc hành chính (VCHC) nói riêng phù hợp là cơ
  s chun hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ, đm bo s ổn đnh, phát trin,
  tăng lợi thế cnh tranh và góp phn nâng cao v thế cho các ĐHV.
  Những năm qua, công c QLĐN viên chức đã những chuyn biến
  tích cc v c văn bn quy phm pháp luật cũng như thực tin qun trong
  các đơn vị s nghip công lp. Tuy nhiên, vic qun ĐNVCHC trong các

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2016 , 16:18

Mô tả tài liệu:

Quản lý đội ngũ viên chức hành chính trong các đại học vùng ở Việt Nam

Quản lý đội ngũ viên chức hành chính trong các đại học vùng ở Việt Nam Management of administratives staff at regional universities in Vietnam

Tin mới nhất

Trang