Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO SINH VIÊN Ở CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO TIẾP CẬN QUẢN LÍ CHẤT LƢỢNG TỔN

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 4
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 18 | Loại file: PDF
 • 1
  ĐẠI HC QUC GIA HÀ NI
  TRƢỜNG ĐẠI HC GIÁO DC
  NGUYỄN ĐỨC ĐĂNG
  QUN LÍ HOT ĐNG GIÁO DC QUC PHÒNG VÀ AN NINH
  CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ GIÁO DC ĐI HC
  THEO TIP CN QUN LÍ CHẤT LƢỢNG TNG TH
  LUN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ GIÁO DC
  Chuyên ngành: QUN LÝ GIÁO DC
  Mã s: 62 14 01 14
  HÀ NI 2016
 • 2
  ĐẠI HC QUC GIA HÀ NI
  TRƢỜNG ĐẠI HC GIÁO DC
  QUN LÍ HOT ĐNG GIÁO DC QUC PHÒNG VÀ AN NINH
  CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ GIÁO DC ĐI HC
  THEO TIP CN QUN LÍ CHT LƢỢNG TNG TH
  LUN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ GIÁO DC
  Chuyên ngành: QUN LÝ GIÁO DC
  Mã s: 62 14 01 14
  Nghiên cu sinh : Nguyễn Đức Đăng
  Ngƣời hƣớng dn khoa hc: 1. PGS.TS Lê Kim Long
  2. TS Nguyễn Văn Bạo
  HÀ NI 2016
 • 3
  M ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Những năm qua, cùng vi nhng thành tu quan trng ca công cuộc đổi
  mới đất nước, nn quốc phòng, an ninh nước ta luôn được Ðảng, Nhà nước
  nhân dân chăm lo xây dng, cng c. vy, tim lc và thế trn quc phòng
  toàn dân gn vi thế trận an ninh nhân dân đưc gi vng, công tác GDQPAN
  ngày càng được tăng cường, cng c. Đi hi Đng toàn quc ln th XI đã khẳng
  định: “Tăng ng quc png, an ninh nhim v trng yếu, tng xuyên ca
  Đảng, Nhà c và tn n[20, tr. 45]. Hin nay, nh hình thế gii khu vc
  tiếp tc din biến nhanh chóng, phc tp, tim n nhng yếu t khó lường. Đối
  với nước ta, c thế lc thù địch đẩy mnh chng phá, ch yếu bng chiến lược
  din biến hoà bình nhm xoá b chế độ hi ch nghĩa Vit Nam, xoá b vai
  trò lãnh đạo của Đảng Cng sn, đưa cách mạng nước ta đi chệch hướng hi
  ch nghĩa. Các nh động xâm hi ch quyn, toàn vn nh th của nước ta vn
  tiếp diễn dưới nhiu hình thc, vi âm mưu, th đon hết sc tinh vi.
  duy mới của Đảng ta v xây dng nn quc phòng toàn dân, an ninh
  nhân dân trong giai đoạn hin nay được th hin việc tăng cường bồi dưỡng
  kiến thc QPAN, làm cho mi người hiu nhng thách thc lớn tác đng trc
  tiếp đến nhim v bo v T quốc trong điều kin mi. Đ thc hin nhim v
  bo v vng chc T quc Vit Nam XHCN vi nội dung đã s phát trin
  mi, rng lớn hơn, toàn diện hơn, vic bồi dưỡng kiến thức QPAN đòi hỏi mt
  h thng toàn diện hơn, kiến thc QPAN phi tr thành kiến thức thường trc
  trong mi t chc, mỗi con người hoạt động trên tt c các lĩnh vc của đời sng
  hội, trong đó cần chú trọng đến công tác giáo dc quc phòng an ninh cho
  học sinh, sinh viên trong nhà trường. Ngày 10/7/2007, Chính ph đã ban hành
  Ngh đnh s 116/NĐ-CP v “Công tác quốc phòng an ninh”. Ngh định ch rõ:
  “Giáo dục quc phòng-an ninh b phn ca nn giáo dc quc dân, mt ni
  dung bản trong y dng nn quc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; môn
  học chính khtrong chương trình giáo dục đào tạo trung hc ph thông đến
  đại học và các trường chính trị, hành chính, đoàn thể…[12, tr. 27].
  Sinh viên của các CSGDĐH là lực lượng hùng hu, tiêu biu cho thế h
  tr Việt Nam, đ lực lượng này đảm đương được trng trách ch nhân tương

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2016 , 16:16

Mô tả tài liệu:

QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO SINH VIÊN Ở CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO TIẾP CẬN QUẢN LÍ CHẤT LƢỢNG TỔN

QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO SINH VIÊN Ở CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO TIẾP CẬN QUẢN LÍ CHẤT LƢỢNG TỔNG THỂ

Tin mới nhất

Trang