Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Tran Xuan Chien Thứ sáu, Tháng 8 26, 2016 - 17:06
2 Pham Cuong Thứ năm, Tháng 11 17, 2016 - 20:17
3 Nguyễn Tuấn Thứ năm, Tháng 4 20, 2017 - 22:36
4 tÔ tÒAn Chủ nhật, Tháng 5 14, 2017 - 11:11
5 Vu Trong Duong Chủ nhật, Tháng 11 5, 2017 - 19:13
6 duong hang Thứ năm, Tháng 3 15, 2018 - 22:40

quan diem ve khung hoang kinh te va bien phap chong khung hoang

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 298
6
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 11 | Loại file: DOC
 • 1
  L i m đ u
  Hàng lo t nh ng ngân hàng l n, nh ng t p đoàn tài chính đa qu c gia ph i đ
  đ n phá s n.ơ Trong tháng 12-2008, t l th t nghi p tăng t i 7,2% - m c caoỷ ệ
  nh t trong 16 năm qua, 3,6 tri u ng i th t nghi p k t khi suy thoái b t đ u ườ ể ừ
  vào tháng 12/2007. Kho ng 48% ng i M đ c x p vào di n thu nh p th p ườ ượ ế
  ho c đang s ng cu c s ng nghèo kh ; d ch v b u chính t i M đã m t h n 5 t ư ơ
  USD; t l thu h i nhà t i bang Nevada đã cao nh t n c M đ n 59 tháng liênỷ ệ ướ ế
  ti p… Đó nh ng nét v trong m t b c tranh u ám v cu c kh ng ho ng tàiế
  chính x y ra vào năm 2008. Cu c kh ng ho ng đã tác đ ng m nh m đ n ế
  n n kinh t kh ng l ế cho đ n nay đã lan ra toàn th gi iế ế , kéo theo s s p
  đ đ ng lo t c a nhi u đ nh ch tài chính kh ng l , th tr ng ch ng khoán ế ườ
  khuynh đ o.Năm 2008 cũng ch ng ki n n l c ch a t ng có c a các n n kinh t ế ư ế
  đ ch ng ch i v i "bão".Tuy không n m trong tiêu đi m c a c n l c kh ng ơ
  ho ng, nh ng nh ng nh h ng và tác đ ng c a nó ngày càng đ c c m nh n ư ưở ượ
  Vi t Nam, th hi n qua s gi m đi c a nh ng ch s nh th ng m i, đ u t , ư ươ ư
  t c đ phát tri n kinh t và du l ch… ế
  V i nh ng ki n th c ti p nh n trên l p cùng v i s tìm hi u thêm các tài li u ế ế
  tham kh o ,sau đây em xin trình bày m t s v n đ liên quan đ n kh ng ho ng ế
  kinh t nói chung và cu c kh ng ho ng kinh t hi n nay nói riêng.Trong bài vi tế ế ế
  m c đã n l c h t s c mình nh ng không th tránh đ c nh ng sai sót nh t ỗ ự ế ư ượ
  đ nh , em mong đ c s góp ý giúp đ c a th y giáo đ bài vi t d c ượ ế ượ
  t t h n. Đ c bi t em xin chân thành c m n th y giáo PGS.TS Tr n Vi t Ti n, ơ ơ ế
  ng i tr c ti p gi ng d y và h ng d n em hoàn thành bài ti u lu n này!ườ ế ướ
  K t c u bài:ế
  I.Quan đi m v kh ng ho ng kinh t nh ng bi n pháp ch ng kh ng ế
  ho ng kinh t c a Mác ế .
  II.Kh năng v n d ng nh ng bi n pháp ch ng kh ng ho ng kinh t vào ế
  kinh t th tr ng hi n nay nói chung và kinh t Vi t Nam nói riêng.ế ườ ế
 • 2
  III.Gi i pháp c a Chính ph nh m ngăn ch n suy gi m kinh t Vi t Nam ế
  I.Quan đi m v kh ng ho ng kinh t nh ng bi n pháp ch ng kh ng ế
  ho ng kinh t c a Mác ế .
  1.Quan đi m c a Mác
  Kh ng ho ng kinh t đ c tr ng c a riêng ch đ t b n ch nghĩa do mâu ế ư ế ư
  thu n gi a tính ch t h i c a s n xu t c chính ch nghĩa t b n h i ượ ư
  hóa) ph ng th c chi m h u t nhân, nhân v t li u s n xu t. Đó sươ ế ư ề ư
  r i lo n trong s n xu t, l u thông hay phân ph i. ư
  a, B n ch t và nguyên nhân c a kh ng ho ng kinh t ế
  Theo Marx, b n ch t kh ng ho ng chính các cu c kh ng ho ng th a, đ c ư
  bi u hi n thành nhi u hình thái khác nhau thông qua các lo i th tr ng khác ườ
  nhau.
  - Th nh t, đó kh ng ho ng s n xu t th a c a t b n công nghi p do s t c ư
  ngh n trong quá trình l u thông ng hóa c a t b n th ng nghi p. T b n ư ư ươ ư
  đây đ c bi u hi n thành nh ng hàng hóa không bán đ c.ượ ượ
  - Th hai, đó kh ng ho ng tài chính ti n t do s d th a các lo i gi y t ư
  giá (t b n gi ), bi u hi n trên các sàn giao d ch ch ng khoán th tr ng tàiư ườ
  chính.
  - Th ba s d th a c a t b n ti n t trong h th ng ngân hàng d n đ n các ư ư ế
  cu c kh ng ho ng ti n t gi a các qu c gia do s di chuy n c a các dòng v n
  l u đ ng, đi u này gâyn s thi u ti n th tr ng này nh ng th a ti n thư ế ườ ư
  tr ng khác (Friedman ch đ a ra s thi u ti n c a th tr ng nàykhông đ aườ ư ế ườ ư
  ra s th a ti n c a th tr ng khác). ườ
  - Th t , đó s d th a c a trái phi u chính ph đ bi n nh ng kho n ti nứ ư ư ế ế
  ti t ki m cu i cùng c a ng i dân tr thành t b n, cũng nh tính ch t b t bìnhế ườ ư ư
 • 3
  đ ng trong h th ng thu hi n nay. Đi u này cho k t qu m t cu c kh ng ế ế
  ho ng n công.
  Nguyên nhân c a kh ng ho ng kinh t b t ngu n t chính mâu thu n c b n c a ế ơ
  ch nghĩa t b n. Đó là: ư
  - Mâu thu n gi a n n s n xu t đ i k ho ch c a t b n công nghi p và gi i h n ế ư
  th tr ng v i s gia nh p t do c a t b n th ng nghi p làm cho t su t l i ườ ư ươ
  nhu n bình quân gi m d n.
  - Mâu thu n gi a ngu n g c giá tr th ng d đ c t o ra t khu v c s n xu t ư ượ
  nh ng b t c đo t quá nhi u do s phát tri n ngày càng phình to c a khu v cư ị ướ
  phi s n xu t (ch ng khoán, b t đ ng s n).
  - Mâu thu n gi a tính chuyên môn hóa trong lao đ ng c a n n kinh t t b n ch ế ư
  nghĩa v i c c u lao đ ng b t h p lí. ơ
  - Mâu thu n do m t cân đ i gi a ti t ki m, đ u t tiêu dùng. Đ u t tiêu ế ư ư
  dùng th ng l n h n r t nhi u so v i ti t ki m khi ti n đ c luân chuy n quaườ ơ ế ượ
  h th ng ngân hàng, đ ng th i t o nên gánh n ng l m phát r t cao o các th i
  đi m n n kinh t thăng hoa nh t, m màn cho m t s gia tăng lãi su t đ t bi n, ế ế
  d n đ n s bùng n c a kh ng ho ng. ế
  b, Tính chu kỳ c a kh ng ho ng kinh t ế
  Kh ng ho ng kinh t không th tránh kh i m t ph n c a h th ng ế
  kinh t .Ch nghĩa Mác kh ng đ nh r ng kh ng ho ng tài chính thu c tính c nế
  thi t c a ch nghĩa t b n, m c tiêu chính trong h th ng c a ch nghĩa tế ư ư
  b n đã kh i s ph i thu l i nhu n.Kh ng ho ng kinh t trong n n kinh t th ế ế
  tr ng t do c nh tranh d i ch nghĩa t b n mang tính chu kỳ. M i chu kỳ tr iườ ướ ư
  qua m t th i kỳ đình đ n (hay tiêu đi u), ho t đ ng trung bình (hay ph c h i),
  ph n vinh (hay h ng th nh) r i kh ng ho ng. ư
  T cu c kh ng ho ng năm 1825, sau khi n n đ i công nghi p v a m i thoát kh i
  th i kỳ u trĩ thì s tu n hoàn tính ch t chu kỳ m i b t đ u. Tính trung bình

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/08/2016 , 23:19

Mô tả tài liệu:

quan diem ve khung hoang kinh te va bien phap chong khung hoang

1L i m đ uờ ở ầ Hàng lo t nh ng ngân hàng l n, nh ng t p đoàn tài chính đa qu c gia ph i đạ ữ ớ ữ ậ ố ả ệđ n phá s n.ơ ả Trong tháng 12-2008, t l th t nghi p Mĩ tăng t i 7,2% - m c caoỷ ệ ấ ệ ớ ứnh t trong 16 năm qua, ấ 3,6 tri u ng i th t nghi p k t khi suy thoái b t đ uệ ườ ấ ệ ể ừ ắ ầvào tháng 12/2007. Kho ng 48% ng i M đ c x p vào di n thu nh p th pả ườ ỹ ượ ế ệ ậ ấho c đang s ng cu c s ng nghèo kh ; d ch v b u chính t i M đã m t h n 5 tặ ố ộ ố ổ ị ụ ư ạ ỹ ấ ơ ỷUSD; t l thu h i nhà t i bang Nevada đã cao nh t n c M đ n 59 tháng liênỷ ệ ồ ạ ấ ướ ỹ ếti p… Đó là nh ng nét v trong m t b c tranh u ám v cu c kh ng ho ng tàiế ữ ẽ ộ ứ ề ộ ủ ảchính Mĩ x y ra vào năm 2008. Cu c kh ng ho ng đã tác đ ng m nh m đ nả ộ ủ ả ộ ạ ẽ ến n kinh t kh ng l Mĩ ề ế ổ ồ và cho đ n nay đã lan ra toàn th gi iế ế ớ , kéo theo s s pự ụđ đ ng lo t c a nhi u đ nh ch tài chính kh ng l , th tr ng ch ng khoánổ ồ ạ ủ ề ị ế ổ ồ ị ườ ứkhuynh đ o.Năm 2008 cũng ch ng ki n n l c ch a t ng có c a các n n kinh tả ứ ế ỗ ự ư ừ ủ ề ếđ ch ng ch i v i "bão".Tuy không n m trong tiêu đi m c a c n l c kh ngể ố ọ ớ ằ ể ủ ơ ố ủho ng, nh ng nh ng nh h ng và tác đ ng c a nó ngày càng đ c c m nh n rõả ư ữ ả ưở ộ ủ ượ ả ậ Vi t Nam, th hi n qua s gi m đi c a nh ng ch s nh th ng m i, đ u t ,ở ệ ể ệ ự ả ủ ữ ỉ ố ư ươ ạ ầ ưt c đ phát tri n kinh t và du l ch…ố ộ ể ế ịV i nh ng ki n th c ti p nh n trên l p cùng v i s tìm hi u thêm các tài li uớ ữ ế ứ ế ậ ớ ớ ự ể ở ệtham kh o ,sau đây em xin trình bày m t s v n đ liên quan đ n kh ng ho ngả ộ ố ấ ề ế ủ ảkinh t nói chung và cu c kh ng ho ng kinh t hi n nay nói riêng.Trong bài vi tế ộ ủ ả ế ệ ếm c dù đã n l c h t s c mình nh ng không th tránh đ c nh ng sai sót nh tặ ỗ ự ế ứ ư ể ượ ữ ấđ nh , em mong có đ c s góp ý và giúp đ c a th y cô giáo đ bài vi t d cị ượ ự ỡ ủ ầ ể ế ượt t h n. Đ c bi t em xin chân thành c m n th y giáo PGS.TS Tr n Vi t Ti n,ố ơ ặ ệ ả ơ ầ ầ ệ ếng i tr c ti p gi ng d y và h ng d n em hoàn thành bài ti u lu n này!ườ ự ế ả ạ ướ ẫ ể ậK t c u bài:ế ấI.Quan đi m v kh ng ho ng kinh t và nh ng bi n pháp ch ng kh ngể ề ủ ả ế ữ ệ ố ủho ng kinh t c a Mácả ế ủ .II.Kh năng v n d ng nh ng bi n pháp ch ng kh ng ho ng kinh t vàoả ậ ụ ữ ệ ố ủ ả ếkinh t th tr ng hi n nay nói chung và kinh t Vi t Nam nói riêng.ế ị ườ ệ ế ệ

Tin mới nhất

Trang