Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 C Vin Thứ hai, Tháng 9 19, 2016 - 15:45
2 C Vin Thứ hai, Tháng 9 19, 2016 - 15:46
3 Trung Son Thứ bảy, Tháng 12 10, 2016 - 12:49
4 Trung Son Thứ bảy, Tháng 12 10, 2016 - 12:49
5 chu anh Thứ năm, Tháng 2 16, 2017 - 08:41
6 chu anh Thứ năm, Tháng 2 16, 2017 - 08:41

Qua học tập,nghiên cứu các vấn đề chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ Quốc, anh/chị rút ra những vấn đề gì trong sự nghiệp bảo vệ

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 24
6
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 16 | Loại file: DOC
 • BÀI TI U LU N
  Môn: Đ ng l i quân s c a Đ ng C ng s n Vi t Namườ
  Đ bài : Qua h c t p,nghiên c u các v n đ chi n tranh, quân đ i và ế
  b o v T Qu c, anh/ch rút ra nh ng v n đ gì trong s nghi p b o
  v T qu c Vi t Nam xã h i ch nghĩa?
  Bài làm
  S nghi p b o v T qu c xã h i ch nghĩa là nghĩa v , trách nhi m
  c a toàn dân t c, toàn th giai c p công nhân, nông dân và nhân dân
  lao đ ng. Là m t sinh viên, qua h c t p, nghiên c u các v n đ chi n ế
  tranh, quân đ i và b o v T qu c, tôi th y s nghi p b o v T
  qu c Vi t Nam xã h i ch nghĩa có nhi u thay đ i trong tình hình m i.
  Nh ng tr c h t ta c n tìm hi u v chi n tranh, quân đ i và b o v ư ướ ế ế
  T qu c đ có th n m b t đ c các v n đ s đ c rút ra trong s ượ ượ
  nghi p b o v T qu c.
  Theo quan đi m c a ch nghĩa Mác- Lê nin, chi n tranh là hi n t ng ế ượ
  chính tr xã h i. T đó, quá trình hình thành và phát tri n nh ng quan
  đi m v chi n tranh là quá trình k th a có ch n l c nh ng t t ng ế ế ư ưở
  c a nhân lo i và đi đ n kh ng đ nh: “Chi n tranh là hi n t ng chính ế ế ượ
  tr xã h i có tính l ch s , đó là cu c đ u tranh vũ trang có t ch c gi a
  các giai c p, nhà n c ( ho c liên minh gi a các n c) nh m đ t m c ướ ướ
  đích chính tr nh t đ nh. Theo t t ng H Chí Minh v chi n tranh là ư ưở ế
  1
 • s k th a và phát tri n nh ng tinh hoa văn hóa quân s c a l ch s ế
  nhân lo i cùng v i truy n th ng đánh gi c gi n c c a dân t c.Trên ướ
  c s l p tr ng duy v t bi n ch ng, H Chí Minh đã s m đánh giá ơ ườ
  đúng đ n b n ch t, quy lu t c a chi n tranh, tác đ ng c a chi n tranh ế ế
  đ n đ i s ng xã h i. Xác đ nh tính ch t xã h i c a chi n tranh, phân ế ế
  tích tính ch t chính tr -xã h i c a chi n tranh xâm l c thu c đ a, ế ượ
  chi n tranh ăn c p c a ch nghĩa đ qu c,ch ra tính ch t phi nghĩa ế ướ ế
  c a chi n tranh xâm l c. Trên c s m c đích chính tr c a chi n ế ượ ơ ế
  tranh, Bác đã xác đ nh tính ch t xã h i c a chi n tranh đ c chia làm ế ượ
  hai lo i: chi n tranh chính nghĩa vs chi n tranh phi nghĩa, chi n tranh ế ế ế
  ch ng xâm l c là chi n tranh chính nghĩa, chi n tranh xâm l c là ượ ế ế ượ
  chi n tranh phi nghĩa.Bác cũng kh ng đ nh: “ Ngày nay chi n tranh ế ế
  gi i phóng dân t c c a nhân dân ta là chi n tranh nhân dân đ t d i s ế ướ
  lãnh đ o c a Đ ng”.
  N c ta có m t l ch s hào hùng trong vi c đ u tranh b o v T ướ
  qu c, gi gìn n n hòa bình, đ c l p dân t c, qua các cu c chi n tranh ế
  kh c li t, h u qu đ l i không ph i là nh , ta càng quy t tâm b o v ế
  v ng chãi n n đ c l p n c nhà. ướ
  G n li n v i nh ng cu c kháng chi n ch ng quân xâm l c là l c ế ượ
  l ng quân đ i. Quân đ i ngày nay c n đ c xây d ng theo yêu c u: ượ ượ
  cách m ng, chính quy, tinh nhu và t ng b c hi n đ i, đáp ng yêu ướ
  c u b o v T qu c trong tình hình m i. Quân đ i, theo Ăng-ghen, là
  m t t ch c c a m t giai c p và Nhà n c nh t đ nh, là công c b o ướ
  2
 • l c vũ trang ch y u nh t, là l c l ng nòng c t đ Nhà n c, giai ế ượ ướ
  c p ti n hành chi n tranh và đ u tranh vũ trang. “Ch c năng c b n ế ế ơ
  c a quân đ i đ qu c là ph ng ti n quân s ch y u đ đ t m c ế ươ ế
  đích chính tr đ i ngo i là ti n hành chi n tranh xâm l c và duy trì ế ế ượ
  quy n th ng tr c a b n bóc l t đ i v i nhân dân lao đ ng trong
  n c”, theo V.I.Lê nin. Quân đ i, đ c ch ng minh là m t hi n t ng ướ ượ ượ
  l ch s , ra đ i trong các giai đo n phát tri n nh t đ nh c a xã h i loài
  ng i, khi xu t hi n ch đ t h u v t li u s n xu t và s đ i ườ ế ư ư
  kháng giai c p trong xã h i. Chính ch đ t h u và đ i kháng giai ế ư
  c p đã làm n y sinh nhà n c th ng tr bóc l t. Đ b o v l i ích c a ướ
  giai c p th ng tr và đàn áp qu n chúng nhân dân lao đ ng giai c p
  th ng tr đã t ch c ra l c l ng vũ trang th ng tr c làm công c ượ ườ
  b o l c c a nhà n c. L ch s phát tri n xã h i loài ng i đã ch ng ướ ườ
  minh, trong ch đ xã h i c ng s n nguyên th y, không có chi n tranhế ế
  nên quân đ i không t n t i. Quân đ i ch m t đi khi giai c p, nhà
  n c và nh ng đi u ki n sinh ra nó tiêu vong. Nh v y, quân đ i ướ ư
  mang b n ch t giai c p, b n ch t giai c p này ph thu c vào b n ch t
  giai c p c a nhà n c đã t ch c ra quân đ i đó. Quân đ i do giai ướ
  c p, nhà n c t ch c, nuôi d ng và xây d ng theo đ ng l i quan ướ ưỡ ườ
  đi m chính tr , quân s c a giai c p mình. Đó là c s đ quân đ i ơ
  trung thành v i nhà n c, giai c p đã t ch c ra nó. Quân đ i nhân dân ướ
  Vi t Nam là quân đ i nhân dân, t nhân dân mà ra, vì nhân dân mà
  chi n đ u. Do đó, nhi m v và ch c năng c b n c a quân đ i n c ế ơ ướ
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2016 , 09:04

Mô tả tài liệu:

Qua học tập,nghiên cứu các vấn đề chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ Quốc, anh/chị rút ra những vấn đề gì trong sự nghiệp bảo vệ

Qua học tập,nghiên cứu các vấn đề chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ Quốc, anh/chị rút ra những vấn đề gì trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa?

Tin mới nhất

Trang