Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Hoàng Sơn Thứ hai, Tháng 7 17, 2017 - 21:19
2 Hoàng Sơn Thứ hai, Tháng 7 17, 2017 - 21:19

PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ PHÂN TÍCH TRỰC TUYẾN ÁP DỤNG TRONG XÂY DỰNG HỆ TRỢ GIÚP QUYẾT ĐỊNH DỰA VÀO DỮ LIỆ

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 4
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 125 | Loại file: PDF
 • B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
  TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA HÀ NI
  -----------------------------------------------------
  LUN VĂN THC SĨ KHOA HC
  PHƯƠNG PHÁP X LÝ PHÂN TÍCH
  TRC TUYN ÁP DNG TRONG XÂY DNG
  H TR GIÚP QUYT ĐỊNH DA VÀO D LIU
  CHUYÊN NGÀNH: X LÝ THÔNG TIN VÀ TRUYN THÔNG
  TRN ĐÌNH CHIN
  NGƯỜI HƯỚNG DN KHOA HC: GS.TS. NGUYN THÚC HI
  HÀ NI 2006
 • - 2 -
  Lun văn tt nghip cao hc chuyên ngành X lý Thông tin và Truyn thông khoá 2004 - 2006
  MC LC
  Danh mc hình v ................................................................................................5
  Danh sách các thut ng và t viết tt.......................................................6
  Li m đầu...............................................................................................................7
  Chương I. Khai thác d liu và x lý phân tích trc tuyến................10
  1.1. Gii thiu các phương pháp khai thác d liu.....................................................10
  1.2. X lý phân tích trc tuyến (OLAP)......................................................................11
  1.3. Nguyên tc ca OLAP............................................................................................12
  1.3.1. Khung nhìn đa chiu .........................................................................................12
  1.3.2. Tính trong sut (Transparency) ........................................................................12
  1.3.3. Kh năng truy nhp được..................................................................................13
  1.3.4. Thc hin vic to báo cáo đồng nht ..............................................................13
  1.3.5. Kiến trúc khách/ch (Client/Server) .................................................................13
  1.3.6. Cu trúc chung cho các chiu (Generic Dimensionality).................................13
  1.3.7. Làm vic vi ma trn.........................................................................................14
  1.3.8. H tr nhiu người s dng ............................................................................. 14
  1.3.9. Phép toán gia các chiu không h
  n chế..........................................................14
  1.3.10. Thao tác tp trung vào d liu........................................................................14
  1.3.11. To báo cáo linh hot .....................................................................................15
  1.3.12. Không hn chế s chiu và các mc kết hp d liu ......................................15
  Chương II. Kho d liu (Data Warehouse) ..............................................16
  2.1. Các thành phn kho d liu ..................................................................................16
  2.1.1. Siêu d liu (Metadata).....................................................................................17
  2.1.2. Các ngun d liu .............................................................................................17
  2.1.3. H thng x lý giao dch trc tuyến (OLTP) ....................................................18
  2.1.3.1. Nhng đặc đim ca h thng OLTP ........................................................19
  2.1.3.2. Các công c thu thp, làm sch và chuyn đổi d liu ngun...................20
  2.1.4. Cơ s d liu ca kho d liu ...........................................................................22
  2.1.5. Kho d liu........................................................................................................23
  2.1.5.1. Định nghĩa..................................................................................................23
  2.1.5.2. Đặc đi
  m d liu trong kho d liu ...........................................................24
  2.1.6. Kho d liu ch đề (Datamart) .........................................................................25
  2.2. S dng kho d liu ...............................................................................................26
  2.3. Phương pháp xây dng kho d liu......................................................................28
  2.4. Thiết kế CSDL cho kho d liu.............................................................................29
  2.4.1. Gin đồ hình sao (Star)..................................................................................... 29
  2.4.2. Gin đồ hình tuyết rơi (Snowflake) ...................................................................32
  2.4.3 Gin đồ kết hp ..................................................................................................33
  2.4.4. Nhng vn đề liên quan ti thiết kế gin đồ hình sao.......................................34
  2.4.4.1. Đánh ch s ................................................................................................34
  2.4.4.2. Ch th v mc............................................................................................35
  2.4.5. Nhng nhân t thiết kế cn phi được cân nhc...............................................35
  2.5. Qun tr kho d liu...............................................................................................37
 • - 3 -
  Lun văn tt nghip cao hc chuyên ngành X lý Thông tin và Truyn thông khoá 2004 - 2006
  Chương III. Tiếp cn và phân tích đa chiu trong x lý phân tích
  trc tuyến..............................................................................................................39
  3.1. Tiếp cn đa chiu....................................................................................................39
  3.2. Phân tích đa chiu ..................................................................................................40
  3.3. Kiến trúc khi ca OLAP (OLAP Cube Architecture) ......................................42
  3.3.1. Gii thiu kiến trúc khi ...................................................................................42
  3.3.2. Khi (Cube).......................................................................................................43
  3.3.2.1. Xác định khi.............................................................................................44
  3.3.2.2. X lý các khi............................................................................................45
  3.3.2.3. Khi o (Virtual Cube) ..............................................................................46
  3.3.3 Chiu (Dimension) .............................................................................................46
  3.3.3.1. Xác định các chiu.....................................................................................48
  3.3.3.2. Chiu có phân cp......................................................................................48
  3.3.3.3. Phân cp chiu ...........................................................................................49
  3.3.3.4. Roll_up và Drill_down da trên phân cp chiu .......................................50
  3.3.3.5. Các chiu o (Virtual Dimensions)............................................................50
  3.3.4. Các đơn v đo lường (Measures).......................................................................51
  3.3.5. Các phân hoch (Partitions).............................................................................51
  3.3.6. Các phươ
  ng pháp lưu tr d liu (MOLAP, ROLAP, HOLAP) .......................53
  3.3.6.1. MOLAP (Multidimensional OLAP)..........................................................53
  3.3.6.2. ROLAP (Relational OLAP).......................................................................54
  3.3.6.3. HOLAP (Hybrid OLAP)............................................................................55
  3.4. Thut toán ch s hoá các khung nhìn trong x lý phân tích trc tuyến kho d
  liu...................................................................................................................................55
  3.4.1. Mt s khái nim cơ bn ...................................................................................56
  3.4.1.1. Các khi d liu con (Subcubes) ...............................................................56
  3.4.1.2. Câu truy vn (Queries)...............................................................................56
  3.4.1.3. Ch s (Indexes).........................................................................................57
  3.4.1.4. Quan h tính toán và ph thuc .................................................................58
  3.4.2. Thut toán chn View và Index.........................................................................61
  3.4.2.1. Ước tính kích thước ca mi View............................................................61
  3.4.2.2. Ước tính kích thước ca ch s Index ........................................................61
  3.4.2.3. Xác định bài toán .......................................................................................62
  3.4.2.4. Gii quyết bài toán.....................................................................................63
  3.3.5 K
  ết lun ..............................................................................................................66
  Chương IV. H tr giúp quyết định da vào d liu.............................67
  4.1. H tr giúp quyết định...........................................................................................67
  4.1.1. Gii thiu ..........................................................................................................67
  4.1.2. H tr giúp quyết định ......................................................................................68
  4.1.3. Phân loi các h tr giúp quyết định ................................................................69
  4.2. H tr giúp quyết định da vào d liu................................................................71
  4.2.1. Tiếp cn kho d liu và OLAP ..........................................................................71
  4.2.2. Tr giúp quyết định da vào d liu trên cơ s kho d liu và OLAP .............73
  4.2.3. Tiến trình tr giúp quyết định da vào d li
  u cho bài toán c th .................75
  4.3. Xây dng cu trúc thông tin h tr vic ra quyết định ......................................77

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2016 , 12:33

Mô tả tài liệu:

PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ PHÂN TÍCH TRỰC TUYẾN ÁP DỤNG TRONG XÂY DỰNG HỆ TRỢ GIÚP QUYẾT ĐỊNH DỰA VÀO DỮ LIỆ

PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ PHÂN TÍCH TRỰC TUYẾN ÁP DỤNG TRONG XÂY DỰNG HỆ TRỢ GIÚP QUYẾT ĐỊNH DỰA VÀO DỮ LIỆU

Tin mới nhất

Trang